Quyết định 24/2018/QĐ-UBND

Quyết định 24/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 170/1998/QĐ-UB và 31/2013/QĐ-UBND do tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 170/1998/QĐ-UB 31/2013/QĐ-UBND Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2018/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 27 tháng 04 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 170/1998/QĐ-UB NGÀY 24/12/1998 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2013/QĐ-UBND NGÀY 08/7/2013 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 50/STP-BTTP ngày 08/3/2018 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 542/TTr-SNV ngày 29/3/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 170/1998/QĐ-UB ngày 24/12/1998 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước và Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 08/7/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

Lý do: Không còn phù hợp với quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và Khoản 30 Điều 2 Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2018./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Sở Nội vụ: (05 bản);
- LĐVP, Phòng NC;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT.(H135)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu24/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/04/2018
Ngày hiệu lực10/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 24/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 170/1998/QĐ-UB 31/2013/QĐ-UBND Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 24/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 170/1998/QĐ-UB 31/2013/QĐ-UBND Bình Phước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu24/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýNguyễn Văn Trăm
       Ngày ban hành27/04/2018
       Ngày hiệu lực10/05/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 tháng trước
       (08/01/2020)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 24/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 170/1998/QĐ-UB 31/2013/QĐ-UBND Bình Phước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 170/1998/QĐ-UB 31/2013/QĐ-UBND Bình Phước

           • 27/04/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/05/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực