Quyết định 24/2018/QĐ-UBND

Quyết định 24/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 26/2005/QĐ-UB Quy chế Bảo vệ môi trường các khu công nghiệp và khu chế xuất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 26/2005/QĐ-UB Bảo vệ môi trường khu công nghiệp Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2018/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 7m 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 26/2005/QĐ-UB NGÀY 25/02/2005 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH QUY CHẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU CHẾ XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Kết luận của UBND thành phố tại phiên họp thường kỳ UBND thành phố ngày 31 tháng 5 năm 2018 tại Thông báo s 110/TB-VP ngày 16 tháng 6 năm 2018 của Văn phòng UBND thành phố;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình s306/TTr-STNMT ngày 09 tháng 5 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 26/2005/QĐ-UB ngày 25 tháng 02 năm 2005 của UBND thành phố Đà Nng ban hành Quy chế Bảo vệ môi trường các khu công nghiệp và khu chế xuất trên địa bàn thành phố Đà Nng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 7 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL-B Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND TP Đà Nng;
- Chủ tịch và các PCT UBND TP;
- Đoàn ĐBQH TP;
- Ủy ban MTTQVN TP;
- Các sở, ban, ngành;
- Công an TP;
- UBND các quận, huyện, xã, phường;
- Trung tâm THVN tại Đà Nng;
- Báo Đà Nng, Đài PT-TH Đà Nng;
- Cổng thông tin điện tử TP;
- Lưu: VT, STNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Tuấn

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu24/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2018
Ngày hiệu lực23/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 24/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 26/2005/QĐ-UB Bảo vệ môi trường khu công nghiệp Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 24/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 26/2005/QĐ-UB Bảo vệ môi trường khu công nghiệp Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu24/2018/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýNguyễn Ngọc Tuấn
        Ngày ban hành11/07/2018
        Ngày hiệu lực23/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 24/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 26/2005/QĐ-UB Bảo vệ môi trường khu công nghiệp Đà Nẵng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 26/2005/QĐ-UB Bảo vệ môi trường khu công nghiệp Đà Nẵng

            • 11/07/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/07/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực