Quyết định 24/2018/QĐ-UBND

Quyết định 24/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 01/2014/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động tiêu thụ, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2018/QĐ-UBND Quy định quản lý hoạt động tiêu thụ vận chuyển khoáng sản Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2018/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 20 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2014/QĐ-UBND NGÀY 10/02/2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ, VẬN CHUYỂN KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 52/TTr-SCT ngày 31 tháng 7 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động tiêu thụ, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- Cục Kiểm soát TTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm soát VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn;
- UBMTTQVN tỉnh Bắc Kạn;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐVP;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu: VT, KT, CNXDCB, NCKSTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu24/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/08/2018
Ngày hiệu lực31/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 24/2018/QĐ-UBND Quy định quản lý hoạt động tiêu thụ vận chuyển khoáng sản Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 24/2018/QĐ-UBND Quy định quản lý hoạt động tiêu thụ vận chuyển khoáng sản Bắc Kạn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu24/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
       Người kýLý Thái Hải
       Ngày ban hành20/08/2018
       Ngày hiệu lực31/08/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 24/2018/QĐ-UBND Quy định quản lý hoạt động tiêu thụ vận chuyển khoáng sản Bắc Kạn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2018/QĐ-UBND Quy định quản lý hoạt động tiêu thụ vận chuyển khoáng sản Bắc Kạn

           • 20/08/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/08/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực