Quyết định 24/2019/QĐ-UBND

Quyết định 24/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 26/2011/CT-UBND về tăng cường biện pháp ngăn chặn, xử lý hành vi sử dụng, mua bán, tàng trữ, vận chuyển các loại chất nổ, chất độc và xung điện để khai thác thủy sản trái phép trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2019/QĐ-UBND biện pháp ngăn chặn xử lý khai thác thủy sản trái phép Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2019/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 24 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ CHỈ THỊ SỐ 26/2011/CT-UBND NGÀY 31/10/2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN, XỬ LÝ CÁC HÀNH VI SỬ DỤNG, MUA BÁN, TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN CÁC LOẠI CHẤT NỔ, CHẤT ĐỘC VÀ XUNG ĐIỆN ĐỂ KHAI THÁC THỦY SẢN TRÁI PHÉP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại tờ trình số 98/TTr-SNNPTNT ngày 08 tháng 5 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Chỉ thị số 26/2011/CT-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn, xử lý các hành vi sử dụng, mua bán, tàng trữ, vận chuyển các loại chất nổ, chất độc và xung điện để khai thác thủy sản trái phép trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 6 năm 2019.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế - Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông;
- Cổng TTĐT tỉnh; Đài PT-TH tỉnh;
- VPUB: CVP, các PVP, KTTH, BTCDNC;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Quốc Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu24/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2019
Ngày hiệu lực04/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 24/2019/QĐ-UBND biện pháp ngăn chặn xử lý khai thác thủy sản trái phép Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 24/2019/QĐ-UBND biện pháp ngăn chặn xử lý khai thác thủy sản trái phép Ninh Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu24/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
       Người kýTrần Quốc Nam
       Ngày ban hành24/05/2019
       Ngày hiệu lực04/06/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 24/2019/QĐ-UBND biện pháp ngăn chặn xử lý khai thác thủy sản trái phép Ninh Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2019/QĐ-UBND biện pháp ngăn chặn xử lý khai thác thủy sản trái phép Ninh Thuận

           • 24/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực