Quyết định 24/2019/QĐ-UBND

Quyết định 24/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điều 14 của quy định về quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường đô thị kèm theo Quyết định 09/2018/QĐ-UBND trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về bảo trì hệ thống đường đô thị Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2019/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI ĐIỀU 14 CỦA QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐƯỜNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2018/QĐ-UBND NGÀY 03/5/2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật s 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ s 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một s điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Quyết định s 09/2018/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của UBND thành phố Hà Nội Ban hành quy định về quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải Hà Nội tại Tờ trình số 9665/TTr-SGTVT ngày 14/10/2019 về việc sửa đổi Điu 14 của quy định về quản lý, khai thác và bảo trì hệ thng đường đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định s 09/2018/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của UBND thành ph Hà Nội (kèm theo báo cáo thẩm định số 133/BC-STP ngày 10/5/2019 của Sở Tư pháp).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 14 của quy định về quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội như sau:

“Điều 14. Quy định về việc sử dụng tạm thời hè phố phục vụ việc cưới, việc tang

Hè phố được phép sử dụng tạm thời không vào mục đích giao thông trong các trường hp phục vụ việc cưới, việc tang được thực hiện theo các quy định tại Khoản 1, Điểm b và c Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 25a Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2019. Các nội dung khác không sửa đổi tại Quyết đnh này vẫn thực hiện theo Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Bí thư Thành ủy; để báo cáo
- TT Thành ủy, TT HĐNDTP; để báo cáo
- VP Chính phủ; để báo cáo
- Các Bộ: GTVT, XD, TP, TT&TT, Công thư
ơng, Công an;
- Đ/c Chủ tịch UBNDTP;
- Các Đ/c PCT UBNDTPHN;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Các Ban HĐNDTPHN;
- Cục Kiểm tra v
ăn bản - Bộ Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử HN;
- Đài PTTH Hà Nội; Các Báo: HNM, KTĐT, ANTĐ; (để đưa tin)
- VPUBTP: Các Đ/c PCVP, Các phòng;
- Trung tâm Tin học công báo;
- Lưu: VT, ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu24/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2019
Ngày hiệu lực01/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 24/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về bảo trì hệ thống đường đô thị Hà Nội


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 24/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về bảo trì hệ thống đường đô thị Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu24/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Đức Chung
       Ngày ban hành31/10/2019
       Ngày hiệu lực01/12/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 ngày trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 24/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về bảo trì hệ thống đường đô thị Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về bảo trì hệ thống đường đô thị Hà Nội

           • 31/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/12/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực