Quyết định 24/2019/QĐ-UBND

Quyết định 24/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2019/QĐ-UBND thanh tra kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh đa cấp Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2019/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Cạnh tranh năm 2004;

Căn cứ Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về Quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Công văn s 1577/TTr-SCT ngày 22 tháng 7 năm 2019 về việc hoàn thiện dự thảo Quy chế phi hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2019 và thay thế Quyết định số 2763/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các Ngành: Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Bộ Công Thương (đ báo cáo);
- Cục Kiểm tra Văn bản - Bộ Tư pháp;
- Ch
tịch, các PCT UBND tnh;
- UBMTTQ t
nh;
- Công báo t
nh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC (VA24310).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, phương thức phối hợp và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong tỉnh có liên quan trong công tác thanh tra, kim tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong quản lý nhà nước về thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp theo đúng quy định của pháp luật.

2. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân đã được pháp luật quy định để thực hiện công tác phối hợp và không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của cơ quan, tchức, địa phương.

3. Công tác phối hợp phải đáp ứng yêu cầu nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, tránh chồng chéo trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm tạo điều kiện để các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động bán hàng đa cấp.

4. Việc tổ chức lực lượng phối hợp thanh tra hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và xử lý vụ việc phải căn cứ vào dấu hiệu vi phạm, hành vi vi phạm và tính chất cụ thể của từng vụ việc, căn cứ vào nguồn thông tin thu thập, từ công tác thanh tra, kiểm tra của từng cơ quan, đơn vị và phải do người đứng đầu cơ quan, đơn vị hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi được cấp trưởng ủy quyền có đề nghị bằng văn bản và từ yêu cầu của cấp trên.

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Phối hợp trong việc thanh tra hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đi với doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã được Sở Công Thương xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.

2. Phối hợp trong việc kiểm tra hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã được Sở Công Thương xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương và doanh nghiệp chưa được Sở Công Thương xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; doanh nghiệp chưa được Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

3. Phối hợp giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp và người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 4. Phương thức phối hợp

Tùy theo tính chất, nội dung của công việc, cơ quan chủ trì quyết định áp dụng một trong các phương thức phối hợp sau:

1. Lấy ý kiến bằng văn bản và đề nghị cung cấp hồ sơ

a) Cơ quan chủ trì có văn bản đề nghị tham gia ý kiến và gửi kèm hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung cần xin ý kiến cho cơ quan phối hợp. Văn bản đề nghị phải xác định rõ nội dung, thời gian cần xin ý kiến đối với từng cơ quan phối hợp. Cơ quan được đề nghị phối hợp có trách nhiệm nghiên cứu, trả lời bằng văn bản và cung cấp tài liệu (nếu có) theo nội dung và thời hạn đề nghị của cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm về ý kiến tham gia. Đến thời hạn quy định mà cơ quan phối hợp không có văn bản tham gia ý kiến gửi cơ quan chủ trì thì cơ quan phối hợp phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND về việc không tham gia ý kiến.

b) Cơ quan chủ trì có trách nhiệm nghiên cứu tiếp thu, tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan phối hợp; trường hợp không tiếp thu ý kiến của cơ quan phối hợp thì phải có văn bản giải trình, nêu rõ lý do và phải chịu trách nhiệm về việc không tiếp thu ý kiến đó.

2. Lấy ý kiến tại cuộc họp

a) Chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày họp, cơ quan chủ trì có văn bản mời họp gửi các cơ quan phối hợp, trong đó nêu rõ nội dung, thành phần tham dự, thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp; đồng thời, gửi kèm hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung cuộc họp cho cơ quan phối hợp (trừ những trường hợp đột xuất theo yêu cầu của đơn vị cấp trên nhưng đơn vị chủ trì chưa kịp chuẩn bị hồ sơ, tài liệu).

b) Thủ trưởng cơ quan phối hợp có trách nhiệm tham dự hoặc phân công người tham dự cuộc họp do cơ quan chủ trì tổ chức. Người tham dự cuộc họp có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, chuẩn bị ý kiến phát biểu về những vấn đề cơ quan chủ trì cần lấy ý kiến và những vấn đề khác có liên quan; đồng thời, chịu trách nhiệm với ý kiến phát biểu của mình tại cuộc họp. Trường hợp cán bộ, công chức được thủ trưởng cơ quan phối hợp cử tham dự họp nhưng không đúng thành phần theo đề nghị của cơ quan chủ trì thì thủ trưởng cơ quan cử cán bộ, công chức tham dự họp phải chỉ đạo cán bộ, công chức tham dự họp phát biu vnhững vn đ cn ly ý kiến theo đnghị của cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm về ý kiến phát biểu của mình trước thủ trưởng cơ quan.

c) Cơ quan chủ trì có trách nhiệm ghi đầy đủ nội dung cuộc họp bằng văn bản. Phần kết luận hội nghị ghi rõ nội dung thống nhất và nội dung không thống nhất. Nếu cuộc họp thống nhất được các nội dung thì ý kiến kết luận của cơ quan chủ trì tại cuộc họp là ý kiến của tất cả các thành viên tham dự họp. Trường hợp nội dung cuộc họp không thống nhất thì phải ghi đầy đủ ý kiến của từng thành viên tham dự họp. Kết thúc cuộc họp, các thành viên tham dự họp có trách nhiệm ký vào biên bản để xác nhận ý kiến của mình.

3. Cử cán bộ tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra

a) Cơ quan chủ trì có văn bản đề nghị cơ quan phối hợp cử cán bộ tham gia Đoàn thanh tra, kiểm tra.

b) Thủ trưởng cơ quan phối hợp có văn bản cử cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với tính chất và nội dung công việc tham gia Đoàn thanh tra, kiểm tra để giúp cơ quan chủ trì giải quyết công việc được thuận lợi và đảm bảo đúng nguyên tắc phối hợp.

c) Cán bộ được ctham gia Đoàn thanh tra, kiểm tra có trách nhiệm phối hợp với Đoàn thanh tra, kiểm tra tổ chức thanh tra, kiểm tra đi với doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Trách nhiệm phối hợp trong việc thanh tra

Việc tổ chức thanh tra liên ngành đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp được tổ chức khi phát hiện hoặc nhận được thông tin doanh nghiệp bán hàng đa cấp tại địa phương có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp hoặc khi có yêu cầu từ cấp trên. Nội dung thanh tra thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; quy trình tổ chức thanh tra thực hiện theo quy định của pháp luật. Trách nhiệm của các đơn vị như sau:

1. Sở Công Thương

a) Đề xuất UBND tỉnh cho phép tổ chức thanh tra liên ngành đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

b) Dự thảo Kế hoạch thanh tra và Quyết định thanh tra, gửi lấy ý kiến góp ý bng văn bản của các đơn vị tham gia và đnghị cử cán bộ tham gia Đoàn thanh tra. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến góp ý bằng văn bản của các đơn vị, Sở Công Thương hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch thanh tra, Quyết định thanh tra, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện.

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thanh tra theo nội dung Quyết định thanh tra, Kế hoạch thanh tra được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và theo quy định của pháp luật; chủ trì, thống nhất việc xử lý kết quả thanh tra.

2. Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghiệp, Cục Thuế tỉnh... và UBND các huyện, thị xã, thành phố: Khi nhận được văn bản đề nghị phối hợp của đơn vị chủ trì, các đơn vị phối hợp tham gia ý kiến đi với Dự thảo Kế hoạch thanh tra, Dự thảo Quyết định thanh tra và cử cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp tham gia Đoàn thanh tra theo đề nghị của cơ quan chủ trì; phối hợp thống nhất việc xử lý kết quả thanh tra và có trách nhiệm xử lý kết quả thanh tra liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của ngành, của địa phương.

Điều 6. Trách nhiệm phối hợp trong việc kiểm tra

Việc tổ chức kiểm tra đi với doanh nghiệp bán hàng đa cấp, các đơn vị tham gia Quy chế chủ động thực hiện theo kế hoạch kiểm tra của từng đơn vị đã được phê duyệt theo quy định. Thực hiện kiểm tra đột xuất trong trường hợp phát hiện hoặc nhận được thông tin doanh nghiệp bán hàng đa cấp có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Nội dung kiểm tra thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; quy trình tổ chức kiểm tra thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp nhiều cơ quan, đơn vị cùng đồng thời nhận được thông tin phản ánh về cùng một nội dung thì trách nhiệm của các đơn vị như sau:

1. Sở Công Thương

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra đột xuất khi phát hiện hoặc nhận được thông tin: Doanh nghiệp đã đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương theo quy định có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cp; chủ trì, thng nht việc xử lý kết quả kiểm tra.

b) Cử cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp tham gia Đoàn kiểm tra theo đề nghị bằng văn bản của cơ quan chủ trì kiểm tra; phối hợp tổ chức kiểm tra, thống nhất việc xử lý kết qukiểm tra và có trách nhiệm xử lý kết quả kiểm tra nếu liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của đơn vị.

2. Cục Quản lý thị trường tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra đột xuất khi phát hiện hoặc nhận được thông tin: Doanh nghiệp chưa đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và doanh nghiệp chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định nhưng vẫn tổ chức hoạt động kinh doanh theo mô hình đa cp; chủ trì, thng nht việc xử lý kết qukiểm tra.

b) Cử cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp tham gia Đoàn kiểm tra theo đề nghị bằng văn bản của cơ quan chủ trì kiểm tra; phối hợp tổ chức kiểm tra, thng nht việc xử lý kết quả kim tra và có trách nhiệm x lý kết quả kim tra nếu liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của đơn vị.

3. Công an tỉnh

a) Khi tiếp nhận đơn thư, tin báo, phản ánh, tố giác về các vi phạm, tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; chđạo tổ chức xác minh; chtrì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra đối với doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm; chủ trì, thống nhất việc xử lý kết quả kiểm tra.

b) Cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo đề nghị bằng văn bản của cơ quan chủ trì kiểm tra; phối hợp tổ chức kim tra, thống nhất việc xử lý kết quả kim tra và có trách nhiệm xử lý kết quả kiểm tra nếu liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của đơn vị.

4. SY tế, SNông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ: Cử cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp tham gia Đoàn kiểm tra theo đề nghị bng văn bản của cơ quan chủ trì kiểm tra; phối hợp tổ chức kiểm tra, thống nhất việc xử lý kết quả kiểm tra và có trách nhiệm xử lý kết quả kiểm tra nếu liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của đơn vị.

5. Cục Thuế tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức kiểm tra đột xuất đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp tại địa phương khi phát hiện hoặc nhận được thông tin: Doanh nghiệp bán hàng đa cấp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế; chủ trì, thống nhất việc xử lý kết quả kiểm tra.

b) Cử cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp tham gia Đoàn kiểm tra đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo đề nghị bằng văn bản của cơ quan chủ trì kiểm tra; phối hợp tổ chức kiểm tra, thống nhất việc xử lý kết quả kiểm tra và có trách nhiệm xử lý kết quả kiểm tra nếu liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của đơn vị.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trụ sở trên địa bàn quản lý khi phát hiện hoặc nhận được thông tin doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

b) Cử cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp tham gia Đoàn kiểm tra đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo đề nghị bằng văn bản của cơ quan chủ trì kiểm tra; phối hợp tổ chức kiểm tra, thống nhất việc xử lý kết quả kiểm tra và có trách nhiệm xử lý kết quả kiểm tra nếu liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của đơn vị.

Điều 7. Trách nhiệm phối hợp trong việc giám sát

Việc giám sát đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp và người tham gia bán hàng đa cấp là nhiệm vụ thường xuyên. Các đơn vị tham gia Quy chế căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý của ngành, địa phương mình chủ động giám sát hoạt động bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực quản lý của ngành, địa phương. Trong quá trình giám sát, nếu phát hiện tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật vquản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc thẩm quyền xử lý của tổ chức, cá nhân khác, đơn vị phát hiện phải phối hợp thông tin bằng văn bản, chuyển hồ sơ, tài liệu vụ việc đến tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật. Đơn vị có thẩm quyền phải tiếp nhận thông tin, hồ sơ, tài liệu của cơ quan khác chuyển đến để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật và có trách nhiệm cung cấp thông tin theo đề nghị của các cơ quan. Trách nhiệm cụ thể của các đơn vị như sau:

1. Sở Công Thương

a) Chủ trì giám sát, quản lý hoạt động bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định s40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về Quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cp.

b) Định kỳ hằng năm, cập nhật Danh sách doanh nghiệp đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương, gửi các đơn vị tham gia Quy chế để phối hợp giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp của các doanh nghiệp.

c) Phối hợp gửi hồ sơ, tài liệu về việc tổ chức hội nghị, hội tho về bán hàng đa cấp đến Sở Y tế nếu hội nghị, hội thảo có nội dung giới thiệu, quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng, mỹ phẩm để Sở Y tế tổ chức giám sát việc giới thiệu, quảng cáo sản phẩm theo quy định. Hồ sơ, tài liệu về hội nghị, hội thảo phải được gi đến Sở Y tế chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày tchức hội nghị, hội thảo.

2. Cục Quản lý thị trường tỉnh

a) Chủ động giám sát hoạt động bán hàng đa cấp, việc tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp và các nghĩa vụ khác của doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn.

b) Chủ trì kiểm soát về nguồn gốc, xuất xứ, nhãn mác và chất lượng sản phẩm hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp của các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh trên địa bàn.

3. SY tế

a) Chủ trì giám sát việc tuyên truyền, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm mphẩm, thực phẩm chức năng tại hội nghị, hội thảo về bán hàng đa cấp của doanh nghiệp bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn.

b) Chủ động giám sát việc đáp ứng điều kiện kinh doanh, quá trình sản xut, kinh doanh các sản phm thực phm, mỹ phm và sản phm khác có liên quan của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của ngành.

4. Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ động giám sát việc đáp ứng điều kiện kinh doanh, quá trình sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của ngành mình đối với doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp.

5. Công an tỉnh: Chủ động nắm tình hình, theo dõi, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

6. Cục Thuế tỉnh: Chủ động giám sát việc kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp bán hàng đa cấp và người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn; trường hợp phát hiện hành vi trốn thuế, gian lận thuế, nợ thuế, chủ động xử lý theo quy định của pháp luật hoặc chuyển tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý theo quy định.

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố

a) Chủ động nắm tình hình, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn; giám sát việc tổ chức các hội nghị, hội thảo đào tạo về bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn quản lý.

b) Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn: Giám sát các cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn (bao gồm cá nhân hoạt động thương mại cư trú trên địa bàn và cá nhân ở nơi khác đến địa bàn hoạt động thương mại).

c) Vận động người dân cung cấp, phản ánh thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và các hình thức lợi dụng hoạt động kinh doanh đa cấp để lừa đảo bán hàng hóa kém chất lượng, huy động tài chính trái pháp luật đến cơ quan chức năng tại địa phương để kịp thời xử lý.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Công tác báo cáo, tổng kết

1. Sau mỗi cuộc thanh tra, kiểm tra liên ngành, đơn vị chủ trì có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thanh tra, kiểm tra.

2. Định kỳ hàng năm (trước ngày 15 tháng 12) và đột xuất khi có yêu cầu, các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tng hợp, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Công Thương) kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc lĩnh vực quản lý của ngành, địa phương. Sở Công Thương có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương theo quy định.

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Các sở, ngành, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động thực hiện và tích cực phối hợp thực hiện Quy chế này.

2. Giao Sở Công Thương là cơ quan chủ trì kiểm tra, đôn đốc việc thc hiện Quy chế; kịp thời đề xuất những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt Quy chế để khen thưởng và những vi phạm đxử lý kỷ luật theo quy định.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Công Thương) để điều chỉnh bổ sung Quy chế cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu24/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/07/2019
Ngày hiệu lực10/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 24/2019/QĐ-UBND thanh tra kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh đa cấp Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 24/2019/QĐ-UBND thanh tra kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh đa cấp Thanh Hóa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu24/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
       Người kýLê Thị Thìn
       Ngày ban hành29/07/2019
       Ngày hiệu lực10/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 24/2019/QĐ-UBND thanh tra kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh đa cấp Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2019/QĐ-UBND thanh tra kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh đa cấp Thanh Hóa

           • 29/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực