Quyết định 24/2020/QĐ-UBND

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 46/2019/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 46/2019/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 24/2020/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 46/2019/QĐ-UBND NGÀY 20/12/2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT GIAI ĐOẠN 2020 - 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2019NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thông qua bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 635/TTr-STNMT ngày 06/10/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung một số nội dung tại Quyết định 46/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Ban hành quy định về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, cụ thể như sau:

Bổ sung tên các xã: Văn Yên, Phú Lạc vào mục 3, cột “Tên đơn vị hành chính”, hàng thứ 2 tại “Phụ lục số 07 BẢNG GIÁ ĐẤT Ở GIAI ĐOẠN 2020- 2024 HUYỆN ĐẠI TỪ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 11 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên, Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT, CNN, TH.
Hadv/QĐ.T10.78/10b

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu24/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2020
Ngày hiệu lực10/11/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(01/11/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 24/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 46/2019/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 24/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 46/2019/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu24/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýLê Quang Tiến
        Ngày ban hành30/10/2020
        Ngày hiệu lực10/11/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (01/11/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 24/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 46/2019/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 46/2019/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên

            • 30/10/2020

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/11/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực