Quyết định 24/2020/QĐ-UBND

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chí và tổ chức, quản lý các vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2020/QĐ-UBND tổ chức quản lý các vị trí đón trả khách cho xe hợp đồng Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 24/2020/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 25 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHÍ VÀ TỔ CHỨC, QUẢN LÝ CÁC VỊ TRÍ ĐÓN, TRẢ KHÁCH CHO XE HỢP ĐỒNG, XE DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tiêu chí và tổ chức, quản lý các vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- HTĐT: [email protected];
- Lưu: TH, KT, VX, XD, NC, NV, VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Hoàng Nghiệp

 

QUY ĐỊNH

VỀ TIÊU CHÍ VÀ TỔ CHỨC, QUẢN LÝ CÁC VỊ TRÍ ĐÓN, TRẢ KHÁCH CHO XE HỢP ĐỒNG, XE DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
(Kèm theo Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về tiêu chí và tổ chức, quản lý các vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến tổ chức, quản lý các vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Tiêu chí xác định vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch

1. Vị trí đón, trả khách chỉ được bố trí tại các vị trí đảm bảo an toàn giao thông, thuận tiện cho hành khách lên, xuống xe.

2. Có đủ diện tích để xe dừng hoặc đỗ phục vụ các xe ô tô vận tải khách du lịch và các xe ô tô vận tải hành khách theo hợp đồng, bảo đảm không ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông trên đường.

3. Vị trí đón, trả khách phải được báo hiệu bằng Biển báo 434a theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ (QCVN 41:2019/BGTVT) và có biển phụ như sau: “ĐIỂM ĐÓN, TRẢ KHÁCH XE DU LỊCH & XE HỢP ĐỒNG”.

4. Trường hợp có các bến xe, bãi đỗ xe gần vị trí dự kiến nếu đảm bảo an toàn giao thông, thuận tiện cho hành khách lên, xuống xe thì ưu tiên xác định bến xe, bãi đỗ.

Điều 4. Nội dung tổ chức quản lý vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch

1. Tùy theo vị trí đón, trả khách cơ quan quản lý có thể đề nghị công bố vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch chỉ dừng hoặc đỗ xe.

2. Theo dõi, thống kê và báo cáo công tác quản lý các vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch định kỳ 06 tháng và năm.

3. Kịp thời đề nghị xóa hoặc bổ sung các vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn quản lý theo định kỳ 06 tháng và năm.

4. Tổ chức đầu tư, xây dựng các vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn được phân công quản lý.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước và công bố các vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn tỉnh.

2. Chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý và công bố các vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch.

3. Tổ chức quản lý, đầu tư và xây dựng các vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch trên các tuyến đường tỉnh.

4. Hướng dẫn thực hiện công tác quản lý các vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch có hiệu quả.

5. Thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý các vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch định kỳ 6 tháng, năm.

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phối hợp Sở Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong công tác tổ chức, quản lý vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch tại các điểm du lịch, điểm tham quan, di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận, xếp hạng.

Điều 7. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

1. Tổ chức quản lý vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch thuộc địa bàn quản lý.

2. Đầu tư và xây dựng các vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch trên các tuyến đường thuộc địa phương quản lý.

3. Chủ trì, phối hợp Sở Giao thông vận tải và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác quản lý các vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn quản lý.

4. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến những quy định về công tác quản lý các vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện Quy định này.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy định này.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu24/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/08/2020
Ngày hiệu lực30/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 tháng trước
(27/08/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 24/2020/QĐ-UBND tổ chức quản lý các vị trí đón trả khách cho xe hợp đồng Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 24/2020/QĐ-UBND tổ chức quản lý các vị trí đón trả khách cho xe hợp đồng Sóc Trăng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu24/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýLâm Hoàng Nghiệp
        Ngày ban hành25/08/2020
        Ngày hiệu lực30/09/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 tháng trước
        (27/08/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 24/2020/QĐ-UBND tổ chức quản lý các vị trí đón trả khách cho xe hợp đồng Sóc Trăng

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2020/QĐ-UBND tổ chức quản lý các vị trí đón trả khách cho xe hợp đồng Sóc Trăng

              • 25/08/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/09/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực