Quyết định 24/2023/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2023/QĐ-UBND loại dự án đầu tư xây dựng được áp dụng cơ chế đặc thù Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2023/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 16 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC LOẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỢC ÁP DỤNG CƠ CHẾ ĐẶC THÙ THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy pháp pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ về quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị định 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 27/2022/NĐ-CP ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1403/TTr-SXD ngày 18 tháng 9 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định danh mục loại dự án đầu tư xây dựng được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan trong quản lý, tổ chức thực hiện các dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 2025.

Điều 2. Danh mục loại dự án đầu tư xây dựng được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

1. Sửa chữa đường giao thông đến bản, liên bản.

2. Đường giao thông nội đồng, nội bản, ngõ xóm.

3. Sửa chữa kênh mương nội đồng.

4. Sửa chữa, thay thế các hạng mục công trình nước sinh hoạt phục vụ nội xã.

5. Nhà văn hóa thôn, bản.

6. Nhà vệ sinh 06 chỗ, 08 chỗ.

7. Sửa chữa rãnh thoát nước khu dân cư.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2023 và bãi bỏ Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành danh mục dự án đầu tư xây dựng được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể đối với việc xác định từng dự án thực hiện theo cơ chế đặc thù.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND cấp xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT; Lao động, Thương binh & XH, Ủy ban Dân tộc, Tài chính, Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Cục Kiểm tra Văn bản QPPL - Bộ Tư Pháp;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND cấp huyện, thành phố;
- UBND các xã, thị trấn;
- V, C, CB;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, Th1, Th6

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Văn Lương

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2023/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu24/2023/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(20/10/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2023/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 24/2023/QĐ-UBND loại dự án đầu tư xây dựng được áp dụng cơ chế đặc thù Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 24/2023/QĐ-UBND loại dự án đầu tư xây dựng được áp dụng cơ chế đặc thù Lai Châu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu24/2023/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýLê Văn Lương
        Ngày ban hành16/10/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (20/10/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 24/2023/QĐ-UBND loại dự án đầu tư xây dựng được áp dụng cơ chế đặc thù Lai Châu

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2023/QĐ-UBND loại dự án đầu tư xây dựng được áp dụng cơ chế đặc thù Lai Châu

              • 16/10/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực