Quyết định 24/2023/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2023/QĐ-UBND phân cấp thực hiện nhiệm vụ lưu thông hàng hóa trong nước Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2023/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 10 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRONG LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BCT ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ dưới 06 tuổi;

Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam thông qua Đề án về đẩy mạnh phân cấp trong quản lý nhà nước tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2026;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1756/TTr- SCT ngày 26 tháng 9 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nội dung trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước về việc tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của các thương nhân thuộc danh sách do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố.

Điều 2. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm:

1. Tổ chức thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính được phân cấp theo đúng quy định.

2. Tuyên truyền, thông báo đến các thương nhân kinh doanh sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi tại địa phương biết, thực hiện theo Quyết định này.

3. Niêm yết công khai trình tự, thủ tục tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát thương nhân kinh doanh sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi tại địa phương tuân thủ các điều kiện theo quy định.

5. Tổ chức thực hiện theo đúng quy định, được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân cấp huyện để thực hiện các nhiệm vụ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Sở Công Thương có trách nhiệm:

1. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện công bố, triển khai, hướng dẫn và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

2. Hướng dẫn cho cán bộ chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp huyện về trình tự, thủ tục, công tác tiếp nhận, rà soát đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi theo quy định. Phối hợp với phòng, đơn vị chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá bán trên thị trường của các thương nhân đã đăng ký giá, kê khai giá theo thẩm quyền.

3. Công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương danh sách thương nhân kinh doanh sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.

4. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công bố, cập nhật, sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2023./.


Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Bộ Công Thương;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Quảng Nam, Đài PTTH Quảng Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, NCKS, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Trí Thanh

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2023/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu24/2023/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(12/10/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2023/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 24/2023/QĐ-UBND phân cấp thực hiện nhiệm vụ lưu thông hàng hóa trong nước Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 24/2023/QĐ-UBND phân cấp thực hiện nhiệm vụ lưu thông hàng hóa trong nước Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu24/2023/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýLê Trí Thanh
        Ngày ban hành10/10/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (12/10/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 24/2023/QĐ-UBND phân cấp thực hiện nhiệm vụ lưu thông hàng hóa trong nước Quảng Nam

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2023/QĐ-UBND phân cấp thực hiện nhiệm vụ lưu thông hàng hóa trong nước Quảng Nam

              • 10/10/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực