Quyết định 24/QĐ-UBND

Quyết định 24/QĐ-UBND năm 2021 về công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

Nội dung toàn văn Quyết định 24/QĐ-UBND 2021 giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 11 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1273/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Khoa học công nghệ và môi trường liên quan tới tiếp cận nguồn gen thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quyết định số 1516/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 05 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang (có 05 quy trình chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sau khi nhận được Quyết định công bố của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Công khai trên Trang thông tin điện tử và tại trụ sở làm việc của Sở theo Quy định tại Điều 15 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thiện quy trình điện tử đối với thủ tục hành chính nêu tại Điều 1 Quyết định này theo quy định; công khai đầy đủ nội dung của thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, địa chỉ www.tuyenquang.gov.vn; Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: dichvucong.gov.vn; Cổng Dịch vụ công của tỉnh, địa chỉ: dichvucong.tuyenquang.gov.vn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở, Thủ trưởng Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục KSTTHC-VPCP; (báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Viễn thông Tuyên Quang;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; (đăng tải)
- Phòng Tin học - Công báo;
- Lưu: VT, KSTTHCMai.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Giang

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

TRONG GIẢI QUYẾT TTHC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG
(Kèm theo Quyết định số: 24/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

I. QUY TRÌNH NỘI BỘ CẤP TỈNH LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

Quy trình số: 01/LN

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC XÁC NHẬN NGUỒN GỐC GỖ TRƯỚC KHI XUẤT KHẨU

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

Bộ phận giải quyết

I.. Đối với trường hợp không có thông tin vi phạm

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, hồ sơ hợp lệ chuyển bộ phận chuyên môn xử lý

02 giờ làm việc

Bộ phận Một cửa

Bước 2

Thẩm định, xử lý hồ sơ (nếu hồ sơ chưa hợp lệ ra văn bản thông báo tới tổ chức, cá nhân để bổ sung hồ sơ), hồ sơ hợp lệ tiến hành kiểm tra thực tế lô hàng gỗ xuất khẩu theo quy định, trình Lãnh đạo dự thảo văn bản xác nhận bảng kê gỗ hoặc dự thảo thông báo đối với trường hợp không xác nhận bảng kê gỗ và nêu rõ lý do

03 ngày làm việc

Phòng Thanh tra pháp chế, Chi cục Kiểm lâm

Bước 3

Lãnh đạo ký duyệt kết quả TTHC

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm

Bước 4

Lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa.

01 giờ làm việc

Văn thư, Chi cục Kiểm lâm

Bước 5

Bộ phận Một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận Một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

01 giờ làm việc

Bộ phận Một cửa

05 bước

 

04 ngày làm việc

 

 II. Đối với trường hợp có thông tin vi phạm

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, hồ sơ hợp lệ chuyển bộ phận chuyên môn xử lý

02 giờ làm việc

Bộ phận Một cửa

Bước 2

Thẩm định, xử lý hồ sơ (nếu hồ sơ chưa hợp lệ ra văn bản thông báo tới tổ chức, cá nhân để bổ sung hồ sơ), hồ sơ hợp lệ tiến hành việc kiểm tra thực tế lô hàng gỗ xuất khẩu theo quy định, lập biên bản kiểm tra; trình Lãnh đạo dự thảo văn bản xác nhận bảng kê gỗ hoặc dự thảo thông báo đối với trường hợp không xác nhận bảng kê gỗ và nêu rõ lý do

05 ngày làm việc

Phòng Thanh tra pháp chế, Chi cục Kiểm lâm

Bước 3

Lãnh đạo ký duyệt kết quả TTHC

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm

Bước 4

Lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa

01 giờ làm việc

Văn thư, Chi cục Kiểm lâm

Bước 5

Bộ phận Một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận Một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

01 giờ làm việc

Bộ phận Một cửa

05 bước

 

06 ngày làm việc

 

 

Quy trình số 02/LN

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU GỖ

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

Bộ phận giải quyết

I. Trường hợp không phải xác minh

Bước 1

Tiếp nhận, kiểm tra và trả lời tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ; chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

01 giờ làm việc

Bộ phận Một cửa

Bước 2

Thẩm định và xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo dự thảo thông báo kết quả phân loại cho doanh nghiệp đăng ký phân loại hoặc dự thảo thông báo đối với trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí là doanh nghiệp Nhóm I và nêu rõ lý do

0,5 ngày làm việc

Phòng Thanh tra pháp chế, Chi cục Kiểm lâm

Bước 3

Lãnh đạo ký duyệt kết quả TTHC

01 giờ làm việc

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm

Bước 4

Lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa

01 giờ làm việc

Văn thư Chi cục Kiểm lâm

Bước 5

Bộ phận Một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận Một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

01 giờ làm việc

Bộ phận Một cửa

05 bước

 

01 ngày làm việc

 

 II. Trường hợp phải xác minh

Bước 1

Tiếp nhận, kiểm tra và trả lời tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ; chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

01 giờ làm việc

Bộ phận Một cửa

Bước 2

Thẩm định và xử lý hồ sơ: Trường hợp phải xác minh, thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp đăng ký phân loại, trong đó nêu rõ thời gian, nội dung cần xác minh

01 ngày làm việc

Phòng Thanh tra pháp chế, Chi cục Kiểm lâm

Bước 3

Phối hợp với cơ quan có liên quan tổ chức xác minh làm rõ tính chính xác của thông tin tự kê khai của doanh nghiệp và thông báo kết quả xác minh cho doanh nghiệp đó biết

02 ngày làm việc

Phòng Thanh tra pháp chế, Chi cục Kiểm lâm

Bước 4

Xếp loại doanh nghiệp. Dự thảo thông báo kết quả phân loại cho doanh nghiệp đăng ký phân loại hoặc dự thảo thông báo đối với trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí là doanh nghiệp Nhóm I và nêu rõ lý do

0,5 ngày làm việc

Phòng Thanh tra pháp chế, Chi cục Kiểm lâm

Bước 5

Lãnh đạo ký duyệt kết quả TTHC

01 giờ làm việc

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm

Bước 6

Lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa.

01 giờ làm việc

Văn thư

Bước 7

Bộ phận Một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận Một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

01 giờ làm việc

Bộ phận Một cửa

07 bước

 

04 ngày làm việc

 

 III. Trường hợp nghi ngờ cần kiểm tra xác minh

Bước 1

Tiếp nhận, kiểm tra và trả lời tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ; chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

01 giờ làm việc

Bộ phận Một cửa

Bước 2

Thẩm định và xử lý hồ sơ: Trường hợp có nghi ngờ những thông tin do doanh nghiệp tự kê khai, cần xác minh làm rõ, thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp đăng ký phân loại, trong đó nêu rõ thời gian, nội dung cần xác minh

03 ngày làm việc

Phòng Thanh tra pháp chế, Chi cục Kiểm lâm

Bước 3

Phối hợp với cơ quan có liên quan tổ chức xác minh làm rõ tính chính xác của thông tin tự kê khai của doanh nghiệp và thông báo kết quả xác minh cho doanh nghiệp đó biết

05 ngày làm việc

Phòng Thanh tra pháp chế, Chi cục Kiểm lâm

Bước 4

Xếp loại doanh nghiệp. Dự thảo thông báo kết quả phân loại cho doanh nghiệp đăng ký phân loại hoặc dự thảo thông báo đối với trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí là doanh nghiệp Nhóm I và nêu rõ lý do

3,5 ngày làm việc

Phòng Thanh tra pháp chế, Chi cục Kiểm lâm

Bước 5

Lãnh đạo ký duyệt kết quả TTHC

01 ngày làm việc

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm

Bước 6

Lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa

02 giờ làm việc

Văn thư

Bước 7

Bộ phận Một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận Một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC

01 giờ làm việc

Bộ phận Một cửa

07 bước

 

13 ngày làm việc

 

II. QUY TRÌNH NỘI BỘ CẤP HUYỆN LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

Quy trình số 01/LN

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC XÁC NHẬN NGUỒN GỐC GỖ TRƯỚC KHI XUẤT KHẨU

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

Bộ phận giải quyết

I. Đối với trường hợp không có thông tin vi phạm

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

02 giờ làm việc

Văn thư, Hạt Kiểm lâm cấp huyện

Bước 2

Thẩm định, xử lý hồ sơ (nếu hồ sơ chưa hợp lệ ra văn bản thông báo tới tổ chức, cá nhân để bổ sung hồ sơ), hồ sơ hợp lệ tiến hành kiểm tra thực tế lô hàng gỗ xuất khẩu theo quy định, trình Lãnh đạo dự thảo văn bản xác nhận bảng kê gỗ hoặc dự thảo thông báo đối với trường hợp không xác nhận bảng kê gỗ và nêu rõ lý do

03 ngày làm việc

Bộ phận Thanh tra pháp chế, Hạt Kiểm lâm cấp huyện

Bước 3

Lãnh đạo ký duyệt kết quả TTHC

1/2 ngày làm việc

Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm cấp huyện

Bước 4

Vào sổ văn bản, Lưu trữ hồ sơ và thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC

02 giờ làm việc

Văn thư, Hạt Kiểm lâm cấp huyện

04 bước

 

04 ngày làm việc

 

II. Đối với trường hợp có thông tin vi phạm

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

02 giờ làm việc

Văn thư, Hạt Kiểm lâm cấp huyện

Bước 2

Thẩm định, xử lý hồ sơ (nếu hồ sơ chưa hợp lệ ra văn bản thông báo tới tổ chức, cá nhân để bổ sung hồ sơ). Hồ sơ hợp lệ tiến hành việc kiểm tra thực tế lô hàng gỗ xuất khẩu theo quy định, lập biên bản kiểm tra. Đề xuất và trình Lãnh đạo dự thảo văn bản xác nhận bảng kê gỗ hoặc dự thảo thông báo đối với trường hợp không xác nhận bảng kê gỗ và nêu rõ lý do

05 ngày làm việc

Bộ phận Thanh tra pháp chế, Hạt Kiểm lâm cấp huyện

Bước 3

Lãnh đạo ký duyệt kết quả TTHC

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm cấp huyện

Bước 4

Vào sổ văn bản, Lưu trữ hồ sơ và thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC

02 giờ làm việc

Văn thư, Hạt Kiểm lâm cấp huyện

04 bước

 

06 ngày làm việc

 

 

Quy trình số 02/LN

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC XÁC NHẬN BẢNG KÊ LÂM SẢN

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

Bộ phận giải quyết

 I. Đối với trường hợp không phải xác minh nguồn gốc lâm sản

Bước 1

Tiếp nhận, kiểm tra và trả lời tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ; chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

02 giờ làm việc

Văn thư, Hạt Kiểm lâm cấp huyện

Bước 2

Thẩm định, xử lý hồ sơ; hồ sơ hợp lệ, trình Lãnh đạo dự thảo văn bản ký xác nhận bảng kê lâm sản hoặc dự thảo thông báo đối với trường hợp không xác nhận và nêu rõ lý do

02 ngày làm việc

Bộ phận thanh tra pháp chế, Hạt Kiểm lâm cấp huyện

Bước 3

Lãnh đạo ký duyệt kết quả TTHC

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm cấp huyện

Bước 4

Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ và thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC

02 giờ làm việc

Văn thư, Hạt Kiểm lâm cấp huyện

04 bước

 

03 ngày làm việc

 

 II. Đối với trường hợp phải xác minh nguồn gốc lâm sản

Bước 1

Tiếp nhận, kiểm tra và trả lời tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ; chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

02 giờ làm việc

Văn thư, Hạt Kiểm lâm cấp huyện

Bước 2

Thẩm định, xử lý hồ sơ: Đối với hồ sơ hợp lệ cần xác minh nguồn gốc lâm sản, thông báo cho chủ lâm sản

01 ngày làm việc

Bộ phận thanh tra pháp chế, Hạt Kiểm lâm cấp huyện

Bước 3

Tiến hành xác minh, kiểm tra nguồn gốc lâm sản, lập biên bản kiểm tra lâm sản; tham mưu, trình Lãnh đạo dự thảo văn bản ký xác nhận bảng kê lâm sản hoặc dự thảo văn bản thông báo đối với trường hợp không xác nhận và nêu rõ lý do

05 ngày làm việc

Bộ phận thanh tra pháp chế, Hạt Kiểm lâm cấp huyện

Bước 4

Lãnh đạo ký duyệt kết quả TTHC

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm cấp huyện

Bước 5

Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ và thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC

02 giờ làm việc

Văn thư, Hạt Kiểm lâm cấp huyện

05 bước

 

07 ngày làm việc

 

III. QUY TRÌNH NỘI BỘ CẤP XÃ LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Quy trình số 01/KHCNMT

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC XÁC NHẬN HỢP ĐỒNG TIẾP CẬN NGUỒN GEN VÀ CHIA SẺ LỢI ÍCH

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ đầy đủ chuyển bộ phận chuyên môn xử lý; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện

0,25 ngày làm việc

Bộ phận Một cửa

Bước 2

Thẩm định hồ sơ: chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ, tham mưu, trình Lãnh đạo dự thảo xác nhận Hợp đồng đối với trường hợp hồ sơ đủ điều kiện hoặc văn bản từ chối và nêu rõ lý do đối với trường hợp hồ sơ không hợp lệ

02 ngày làm việc

Công chức chuyên môn UBND cấp xã

Bước 3

Lãnh đạo ký duyệt kết quả TTHC

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo UBND cấp xã

Bước 4

Lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa

01 giờ làm việc

Văn thư

Bước 5

Bộ phận Một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận Một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC

01 giờ làm việc

Bộ phận Một cửa

05 bước

 

03 ngày làm việc

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu24/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2021
Ngày hiệu lực11/01/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 tháng trước
(23/01/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 24/QĐ-UBND 2021 giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 24/QĐ-UBND 2021 giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu24/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýNguyễn Thế Giang
        Ngày ban hành11/01/2021
        Ngày hiệu lực11/01/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 tháng trước
        (23/01/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 24/QĐ-UBND 2021 giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/QĐ-UBND 2021 giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang

              • 11/01/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/01/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực