Quyết định 24/QĐ-UBND

Quyết định 24/QĐ-UBND năm 2011 Thành lập Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 24/QĐ-UBND Thành lập Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BỆNH VIỆN ĐIỀU DƯỠNG VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25 tháng 4 năm 2008 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;
Căn cứ Quyết định số 963/1999/QĐ-BYT ngày 02 tháng 4 năm 1999 của Bộ Y tế về việc Ban hành "Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương";
Căn cứ Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế bệnh viện;
Xét đề nghị tại Tờ trình số 3287/TTr-SYT ngày 12 tháng 11 năm 2010 của Giám đốc Sở Y tế về việc thành lập Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Hà Nội;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại Làng Hòa Bình Thanh Xuân - Hà Nội.

- Tên giao dịch quốc tế: HANOI REHABILITATION HOSPITAL AND SANITORIUM

- Tên viết tắt: HRHAS.

- Trụ sở Bệnh viện đặt tại: phố Lê Văn Thiêm, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Quy mô Bệnh viện: 200 giường bệnh.

- Hạng Bệnh viện: tạm thời xếp hạng 2.

Điều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy biên chế tiền lương của Quỹ.

1. Vị trí, chức năng:

Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Hà Nội, là đơn vị sự nghiệp y tế công lập; là Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Sở Y tế có chức năng thu dung và điều trị người bệnh trên địa bàn, có tư cách pháp nhận, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định.

2. Nhiệm vụ quyền hạn:

2.1. Khám, chẩn đoán, điều trị, điều dưỡng và phục hồi chức năng:

a) Thu dung người bệnh từ các tuyến gửi về cần có thời gian phục hồi tiếp. Tổ chức Điều dưỡng và Phục hồi chức năng cho những người mắc bệnh mãn tính, bệnh nghề nghiệp và các đối tượng có nhu cầu phục hồi chức năng khác;

b) Lựa chọn các phương án điều trị, vật lý trị liệu và phục hồi chức năng thích hợp, kết hợp dinh dưỡng, sử dụng thuốc chữa bệnh hợp lý và có đủ các chỉ số đánh giá về chức năng cho người bệnh khi vào viện, ra viện;

c) Phục hồi chức năng cho người bệnh có thẻ bảo hiểm Y tế theo quy định của Bộ Y tế.

d) Làng Hòa Bình Thanh Xuân thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng, phục hồi chức năng toàn diện cho trẻ khuyết tật, trẻ bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học trong chiến tranh.

2.2. Phòng bệnh.

Tham gia công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe, phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, bệnh nghề nghiệp và phòng ngừa tàn tật.

2.3. Chỉ đạo tuyến:

a) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện chỉ đạo công tác Phục hồi chức năng ở tuyến dưới để phát triển kỹ thuật và nâng cao chất lượng Điều dưỡng và Phục hồi chức năng

b) Kết hợp chặt chẽ với tổ chức y tế cơ sở, tranh thủ sự ủng hộ của cấp chính quyền, các ban ngành chức năng, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội và cộng đồng, xây dựng mạng lưới phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng đạt kết quả.

2.4. Đào tạo cán bộ:

a) Là cơ sở để thực hành đào tạo cán bộ điều dưỡng và phục hồi chức năng, giáo dục đặc biệt, xã hội, tâm lý …;

b) Tham gia đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ chuyên môn trong bệnh viện và cán bộ tuyến y tế cơ sở về chuyên ngành Điều dưỡng và Phục hồi chức năng.

2.5. Nghiên cứu khoa học:

a) Tham gia và tổ chức nghiên cứu các đề tài khoa học chuyên ngành về Điều dưỡng và Phục hồi chức năng, bệnh nghề nghiệp và các chuyên ngành có liên quan ở cấp Nhà nước, cấp Bộ, Thành phố, Sở và cấp cơ sở. Nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp Điều dưỡng và Phục hồi chức năng theo hướng kết hợp giữa y học hiện đại với y học cổ truyền và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc khác;

b) Kết hợp với các cơ sở điều trị để phát triển kỹ thuật chuyên ngành trong Bệnh viện.

2.6. Hợp tác quốc tế:

Tham gia chương trình hợp tác với các tổ chức và cá nhân nước ngoài theo chủ trương, đường lối của Đảng và quy định của Nhà nước để xây dựng và phát triển chuyên ngành Điều dưỡng và Phục hồi chức năng.

2.7. Quản lý kinh tế:

a) Lập kế hoạch và sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí;

b) Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu chi tài chính và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế:

1. Tổ chức bộ máy Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Hà Nội, gồm có:

a) Giám đốc và một số Phó giám đốc.

- Giám đốc Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Hà Nội do UBND thành phố Hà Nội bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ chính sách theo quy trình về công tác cán bộ của Nhà nước và Thành phố;

- Phó giám đốc Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Hà Nội do Giám đốc Sở Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ chính sách theo đề nghị của Giám đốc Bệnh viện và theo quy trình về công tác cán bộ của Nhà nước và Thành phố;

b) Các phòng và khoa chức năng, có: 03 phòng và 09 khoa và 01 Làng Hòa Bình, cụ thể:

- Phòng Kế hoạch tổng hợp và chỉ đạo tuyến;

- Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị;

- Phòng Tài chính kế toán;

- Khoa Điều dưỡng;

- Khoa khám bệnh - Cấp cứu;

- Khoa Thăm dò chức năng - Cận lâm sàng;

- Khoa Vật lý trị liệu - phục hồi chức năng;

- Khoa Bệnh người cao tuổi;

- Khoa Bệnh nghề nghiệp;

- Khoa Dược - Trang thiết bị;

- Khoa Dinh dưỡng;

- Khoa Y học cổ truyền;

- Làng Hòa Bình Thanh Xuân.

Làng Hòa Bình Thanh Xuân là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu riêng và thực hiện hạch toán chuyên chi theo phân cấp của Bệnh viện. Làng Hòa Bình Thanh Xuân có trách nhiệm thực hiện tiếp chuyên môn quản lý, sử dụng phần kinh phí tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước chăm sóc nuôi dưỡng trẻ khuyết tật, trẻ bị di chứng chiến tranh tại Việt Nam.

4. Biên chế: Số lượng biên chế của Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Hà Nội được thực hiện theo quy định tại văn bản của Bộ Y tế và do UBND thành phố giao hàng năm trong tổng biên chế sự nghiệp thuộc Sở Y tế.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra và hướng dẫn Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Hà Nội thực hiện:

- Xây dựng và ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các khoa, phòng chuyên môn và Làng Hòa Bình Thanh Xuân; Quy chế tổ chức và hoạt động; Quy chế quản lý tài chính, tài sản; Cơ cấu chức danh, tiêu chuẩn cán bộ, viên chức của Bệnh viện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

- Từng bước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị của Bệnh viện theo đúng lộ trình Đề án.

- Việc tuyển dụng, bố trí sử dụng cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động theo đúng quy định của Nhà nước và Thành phố.

Điều 4. Chánh văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các sở: Nội vụ, Y tế, Tài chính; Kho bạc Nhà nước, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các Quận, huyện, thị xã; Giám đốc Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP;
- CVP, PCVP UBND TP;
- Lưu: VT, NC, TH, VH-KG, LĐCSXH, SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Thị Thanh Hằng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu24/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2011
Ngày hiệu lực04/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 24/QĐ-UBND Thành lập Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 24/QĐ-UBND Thành lập Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu24/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNgô Thị Thanh Hằng
       Ngày ban hành04/01/2011
       Ngày hiệu lực04/01/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 24/QĐ-UBND Thành lập Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/QĐ-UBND Thành lập Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng