Quyết định 2400/QĐ-UBND

Quyết định 2400/QĐ-UBND năm 2011 công bố thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp phường, thành phố Cần Thơ

Quyết định 2400/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính áp dụng tại phường đã được thay thế bởi Quyết định 3206/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính chung áp dụng tại xã và được áp dụng kể từ ngày 14/12/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 2400/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính áp dụng tại phường


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2400/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 04 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI CẤP PHƯỜNG, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 27 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật luật sư ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Nuôi con nuôi ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ; Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi; Nghị định 111/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật lý lịch tư pháp; Nghị định số 28/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật luật sư; Nghị định số 25/2004/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Trọng tài thương mại; Thông tư số 158/2005/NĐ-CP">01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch; Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi; Thông tư số 02/2007/TT-BTP ngày 25 tháng 04 năm 2007 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật luật sư; Thông tư số 11/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công chứng viên, tổ chức và hoạt động công chứng, quản lý nhà nước về công chứng; Quyết định số 75/2004/QĐ-BTC ngày 16 tháng 09 năm 2004 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép thành lập, đăng ký, hành nghề đối với tổ chức luật sư nước ngoài và luật sư nước ngoài tại Việt Nam; Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 151/TTr-STP ngày 20 tháng 9 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính được ban hành mới, 39 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 01 thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc lĩnh vực tư pháp trong Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp phường tại Quyết định số 1730/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2010 (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận: 
- Cục KSTTHC;
- Như Điều 3;
- VP.UBND thành phố (3C, 7, PKS);
- Lưu: VT, H97

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

(Công bố kèm theo Quyết định số 2400 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

Phần I

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI

STT

Tên thủ tục hành chính

IX. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

47

Đăng ký nuôi con nuôi thực tế

 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

STT

Tên thủ tục hành chính

IX. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

1

Đăng ký khai sinh

2

Đăng ký khai sinh quá hạn

3

Đăng ký lại việc sinh

7

Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

8

Đăng ký khai tử

9

Đăng ký khai tử quá hạn

10

Đăng ký lại việc tử

11

Đăng ký khai tử cho trẻ chết sơ sinh

12

Đăng ký khai tử cho người chết là người nước ngoài hoặc người không có quốc tịch cư trú ổn định lâu dài tại Việt Nam

14

Đăng ký lại việc kết hôn

15

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

16

Đăng ký việc giám hộ

17

Đăng ký chấm dứt, thay đổi việc giám hộ

18

Đăng ký việc nuôi con nuôi

19

Đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi

21

Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi

22

Điều chỉnh những nội dung trong Sổ đăng ký hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác, không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh

24

Chứng thực di chúc

25

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt

26

Chứng thực văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế

28

Chứng thực Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất.

29

Chứng thực Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

30

Chứng thực Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

31

Chứng thực Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

32

Chứng thực Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

33

Chứng thực Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

34

Chứng thực Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

35

Chứng thực Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

36

Chứng thực Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

37

Chứng thực Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

38

Chứng thực Hợp đồng ủy quyền liên quan đến quyền sử dụng đất

39

Chứng thực Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất

40

Chứng thực Hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất

41

Chứng thực Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

42

Chứng thực Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư

43

Chứng thực Hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư

44

Chứng thực Hợp đồng thế chấp căn hộ nhà chung cư

45

Chứng thực Hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư

46

Chứng thực Hợp đồng tặng cho căn hộ nhà chung cư

 

C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ

STT

Tên thủ tục hành chính

IX. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

6

Bổ sung, sửa đổi Giấy khai sinh của con nuôi

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2400/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2400/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/10/2011
Ngày hiệu lực 04/10/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 14/12/2012
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2400/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2400/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính áp dụng tại phường


Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2400/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính áp dụng tại phường
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2400/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Cần Thơ
Người ký Nguyễn Thanh Sơn
Ngày ban hành 04/10/2011
Ngày hiệu lực 04/10/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 14/12/2012
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2400/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính áp dụng tại phường

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2400/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính áp dụng tại phường