Quyết định 2402/QĐ-UBND

Quyết định 2402/QĐ-UBND về Phương án chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ hàng hóa và biện pháp bình ổn thị trường mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu thị trường dịp cuối năm 2019 và Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 2402/QĐ-UBND 2019 chuẩn bị nguồn hàng mặt hàng dịp Tết nguyên đán Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2402/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 13 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN CHUẨN BỊ NGUỒN HÀNG, DỰ TRỮ HÀNG HÓA VÀ BIỆN PHÁP BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG CÁC MẶT HÀNG THIẾT YẾU PHỤC VỤ NHU CẦU THỊ TRƯỜNG DỊP CUỐI NĂM 2019 VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Chỉ thị số 12/CT-BCT của Bộ Công Thương về các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2019 và dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 4242/TTr-SCT ngày 01 tháng 11 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phương án chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ hàng hóa và biện pháp bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu thị trường dịp cuối năm 2019 và Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Đài Phát thanh truyền hình tỉnh; Tổng biên tập Báo Lâm Đồng; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lâm Đồng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; Các thương nhân phân phối hàng hóa; Thủ trưởng các cơ quan và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TC, KT
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

PHƯƠNG ÁN

CHUẨN BỊ NGUỒN HÀNG, DỰ TRỮ HÀNG HÓA VÀ BIỆN PHÁP BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG CÁC MẶT HÀNG THIẾT YẾU PHỤC VỤ NHU CẦU THỊ TRƯỜNG DỊP CUỐI NĂM 2019 VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

I. THÔNG TIN PHƯƠNG ÁN

1. Phương án chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ hàng hóa và biện pháp bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu thị trường dịp cuối năm 2019 và Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

2. Địa bàn thực hiện: Tại 12 huyện, thành phố trên toàn tỉnh Lâm Đồng.

3. Đối tác tham gia Phương án: 25 đơn vị với 97 điểm phân phối hàng hóa; trong đó: 04 siêu thị tổng hợp quy mô hạng 2, 12 chợ truyền thống bán lẻ, 03 cửa hàng kinh doanh thực phẩm, 02 chợ đầu mối nông sản, 76 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, và hệ thống cung ứng điện trên toàn tỉnh. Cụ thể:

3.1. Hệ thống siêu thị: Siêu thị Big C Đà Lạt, Siêu thị Coop Bảo Lộc, Siêu thị Vinmart Bảo Lộc, Siêu thị Vinmart Đà Lạt (tháng 12/2019 khai trương, tại Trung tâm thương mại giải trí 37 Trần Hưng Đạo - Đà Lạt).

3.2. Hệ thống chợ truyền thống: Chợ Đà Lạt, chợ Mới Đà Lạt Center, chợ Liên Nghĩa, chợ trung tâm Tp. Bảo Lộc, chợ trung tâm thị trấn Di Linh, chợ thị trấn Thạnh Mỹ - huyện Đơn Dương, chợ thị trấn Lộc Thắng - huyện Bảo Lâm, chợ thị trấn Madaguoi - huyện Đạ Huoai, chợ Dạ Rsal - huyện Đam Rông, chợ Dạ Tẻh, chợ thị trấn Cát Tiên, chợ thị trấn Lạc Dương; chợ đầu mối nông sản Đà Lạt và chợ đầu mối nông sản chất lượng cao huyện Đức Trọng.

3.3. Doanh nghiệp có hệ thống cửa hàng bán lẻ

- Công ty cổ phần Thương mại Lâm Đồng với chuỗi 03 cửa hàng kinh doanh thực phẩm và 06 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

- Công ty Xăng Dầu Lâm Đồng với hệ thống 43 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

- Công ty TNHH Phúc Sơn với hệ thống 08 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

- Công ty TNHH Quế Anh với hệ thống 05 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

- Công ty TNHH Lê & Võ với hệ thống 04 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

- Công ty TNHH Trạm xăng dầu Liên Nghĩa với hệ thống 04 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

- Công ty TNHH xăng dầu Mai Sơn với hệ thống 03 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

- DNTN Thành Sơn với hệ thống 03 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

3.4. Công ty Điện lực Lâm Đồng,

4. Căn cứ pháp lý

- Chỉ thị số 12/CT-BCT ngày 21/10/2019 của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2019 và dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020;

- Quyết định số 2060/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đán “Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2014 - 2020.

5. Mc tiêu

- Bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, ổn định nguồn hàng, nhất là các mặt hàng thiết yếu (đặc biệt là nguồn cung thực phẩm thịt heo do ảnh hưởng của dịch tả ln Châu Phi) phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Festival Hoa Đà Lạt, Tết dương lịch năm 2020 và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

- Đảm bảo nguồn hàng đầy đủ, kịp thời đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân và du khách, nhất là người dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào thiểu số, với giá cả ổn định trong dịp Tết Nguyên đán, không để tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng, tránh tình trạng đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Vận động, khuyến khích và hỗ trợ các thành phần kinh tế tham gia bình ổn thị trường; theo dõi, kiểm tra và hỗ trợ kịp thời tình hình thực hiện bình ổn thị trường của các thành phần kinh tế, bảo đảm hiệu quả.

II. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN

1. Thi gian triển khai: Từ ngày 15 tháng 11 năm 2019 đến hết ngày 15 tháng 2 năm 2020.

2. Nhóm hàng hóa thiết yếu bình ổn thị trường: Gồm 05 nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu của người dân, du khách; ưu tiên các hàng hóa sản xuất trong nước.

a) Nhóm lương thực: gạo, nếp, đậu xanh.

b) Nhóm thực phẩm: muối, đường, dầu ăn, bột ngọt, sản phẩm chế biến từ thịt (lạp xưởng, giò - chả, nem chua, thịt nguội, xúc xích), bánh, mứt, kẹo, hạt các loại, sữa các loại.

c) Nhóm thực phẩm tươi sống: thịt gia súc, gia cầm, cá - tôm, trứng gia cầm, thực phẩm đông lạnh, rau củ quả, trái cây.

d) Nhóm xăng, dầu.

đ) Điện phục vụ sản xuất và tiêu dùng.

3. Dự báo nhu cầu tiêu dùng

- Dự báo khách du lịch sẽ đến với Đà Lạt trong dịp Festival Hoa Đà Lạt 2019, Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 tăng 10-12% so với dịp cuối năm 2018, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

- Dự báo nhu cầu mua sắm dịp Tết Canh Tý 2020 của nhân dân trên địa bàn tỉnh tăng từ 10-15% so với dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 do thu nhập của người dân tăng lên, với sự tăng trưởng của nền kinh tế.

Do đó, dự báo nhu cầu tiêu dùng hàng hóa phục vụ dịp cuối năm 2019 và Tết Nguyên đán 2020 tăng so với cùng kỳ năm trước khoảng 10-25% tùy nhóm mặt hàng (đặc biệt vào một số thời điểm nhất định như Festival Hoa Đà Lạt 2019, những ngày sát Tết cổ truyền nhu cầu có thể tăng cao).

4. Kế hoạch chuẩn bị và cung ứng nguồn hàng

a) Kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng của thương nhân trên địa bàn tỉnh:

- Nguồn hàng lương thực, thực phẩm do các thương nhân lớn trên địa bàn tỉnh (siêu thị Big C Đà Lạt, Coopmart Bảo Lộc, Vinmart Bảo Lộc, Công ty Thương mại Lâm Đồng) dự kiến chuẩn bị và dự trữ hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân dân và du khách trong dịp cuối năm 2019 và Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, tăng từ 10-25% so với năm trước, ước giá trị dự trữ cho 3 nhóm hàng là 1.790 tỷ đồng, cụ thể như sau:

+ Nhóm lương thực: 40 tỷ đồng.

+ Nhóm thực phẩm: 1.380 tỷ đồng.

+ Nhóm thực phẩm tươi sống: 370 tỷ đồng.

- Nguồn hàng xăng, dầu phục vụ sản xuất và tiêu dùng của nhân dân được các doanh nghiệp có kế hoạch dự trữ ước đạt 2.760.000 lít, giá trị 46,92 tỷ đồng; trong đó, Công ty xăng dầu Lâm Đồng chiếm 50-55% thị phần trên địa bàn tỉnh với 43 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, dự kiến chuẩn bị 1.800.000 lít xăng dầu, giá trị ước đạt 30,6 tỷ đồng trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; và 07 doanh nghiệp với 24 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, có kế hoạch chun bị nguồn hàng và dự trữ hàng hóa ước 960.000 lít, giá trị ước đạt 16,32 tỷ đồng.

- Nguồn điện cung ứng bảo đảm đủ điện cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân, Công ty Điện lực Lâm Đồng dự kiến lượng điện cung ứng trong dịp cuối năm 2019 và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tăng 10,5% so với năm trước đạt trên 352 triệu kwh, với giá trị ước đạt 694 tỷ đồng.

b) Kế hoạch các địa điểm và mặt hàng thuộc doanh nghiệp cung ứng nguồn hàng, dự trữ hàng hóa phục vụ nhu cầu thị trường dịp cuối năm 2019 và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

- Có 21 điểm cung ứng các mặt hàng lương thực, thực phẩm phục vụ nhu cầu mua sắm, trong đó: 04 siêu thị kinh doanh tổng hợp, 14 chợ tại trung tâm các huyện, thành phố, và 03 cửa hàng chuyên cung ứng lương thực, thực phẩm.

- 76 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc 08 doanh nghiệp phân phi xăng dầu phủ khắp các địa bàn của tỉnh.

(Chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm)

c) Kế hoạch tổ chức hoạt động bán hàng Việt về nông thôn, cung ứng hàng hóa về địa bàn xã, phục vụ công nhân khu công nghiệp

Trong tháng 12 năm 2019 và tháng 01 năm 2020, Công ty TNHH Sài Gòn Coop Bảo Lộc sẽ tổ chức các chuyến bán hàng Việt về nông thôn tại địa bàn 02 xã của huyện Di Linh (xã Tân Châu và xã Hòa Ninh) và 02 chuyến phục vụ công nhân tại khu công nghiệp, công ty sản xuất trên địa bàn tỉnh. Với các mặt hàng nhu yếu phẩm: Thực phẩm công nghệ, hóa mỹ phẩm, đồ dùng gia đình và quần áo may sẵn. Nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của nhân dân vùng nông thôn và công nhân.

5. Biện pháp bình ổn thị trường

a) Hỗ trợ các doanh nghiệp đăng ký tham gia bình ổn thị trường tuyên truyền, quảng bá: Tuyên truyền về danh sách các đơn vị tham gia bình ổn thị trường, các mặt hàng bình ổn, địa điểm bán hàng bình ổn, giá bán ổn định,... trên các chương trình của Đài Phát thanh truyền hình Lâm Đồng, Báo Lâm Đồng, trang web Sở Công Thương; In và treo biển nhận diện điểm bán hàng bình ổn để người tiêu dùng nhận diện và tham gia mua sắm, gồm các thông tin: “ĐIỂM BÁN HÀNG BÌNH ỔN”, tên đơn vị/thương nhân, thời gian bình ổn, mặt hàng bình ổn. Yêu cầu các doanh nghiệp phải bán hàng bảo đảm chất lượng, đúng giá đăng ký, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, thực hiện đúng các cam kết với khách hàng.

b) Hỗ trợ các doanh nghiệp tổ chức các chuyến bán hàng Việt về nông thôn tại địa bàn xã và khu công nghiệp, công nhân trên địa bàn tỉnh, với 100% là hàng Việt.

- Chính sách: Hỗ trợ 70% chi phí vận chuyn hàng hóa, nhân viên; chi phí nhân viên thực hiện bán hàng Việt; chi phí về điện. Tạo điều kiện về mặt bằng cho các doanh nghiệp tổ chức bán hàng Việt.

- Hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm:

+ Văn bản đề nghị thanh toán tiền được hỗ trợ;

+ Bảng kê chứng từ thanh toán;

+ Hp đồng vận chuyển hàng hóa, nhân viên giữa doanh nghiệp và đơn vị vận chuyển (bản phô tô công chứng);

+ Hóa đơn tài chính về vận chuyển hàng hóa, nhân viên (bản phô tô công chứng);

+ Xác nhận của UBND xã nơi doanh nghiệp đã tổ chức hoạt động bán hàng Việt;

+ Xác nhận của Phòng Kinh tế/Kinh tế Hạ tầng đối với hàng hóa là hàng Việt, được phép lưu thông trên thị trường;

+ Công lệnh của nhà quản lý, nhân viên tham gia bán hàng Việt tại từng địa bàn;

+ Chứng từ liên quan về bảo đảm nguồn điện và điện năng tiêu thụ;

+ Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện hoạt động bán hàng Việt tại từng địa bàn.

c) Hỗ trợ 100% lãi suất vay vốn cho doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường để mua hàng hóa bình ổn thị trường trong dịp tết Nguyên đán trong thời gian 04 tháng (từ ngày 01/11 âm lịch năm Kỷ Hợi đến ngày 30/02 âm lịch năm Canh Tý, tức từ ngày 26/11/2019 đến ngày 23/3/2020), mức lãi suất được hỗ trợ là lãi suất các doanh nghiệp vay vốn tại ngân hàng theo Hợp đồng tín dụng nhưng tối đa không vưt quá lãi suất do Ngân hàng Nhà nước quy định tại thời điểm.

Điều kiện đối với các đơn vị được hỗ trợ lãi suất vay vốn như sau:

+ Doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định của pháp luật hiện hành, có kinh doanh mặt hàng bình ổn giá, ổn định và xuyên suốt trong thời gian thực hiện Chương trình.

+ Lựa chọn các doanh nghiệp đang hoạt động hoặc có chi nhánh, đại lý, điểm bán cố định,... trên địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh, đặc biệt là các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa.

+ Có bản đăng ký tham gia dự trữ và cung ứng hàng hóa ra thị trường, gồm mặt hàng, số lượng, giá cả; danh sách các điểm bán hàng bình ổn trên địa bàn tỉnh.

+ Có bản cam kết giá bán hàng hóa do đơn vị tham gia bình ổn xây dựng và đăng ký tại Sở Công thương theo nguyên tắc giá bán ổn định trong thời gian thực hiện.

+ Có phát sinh vay vốn tại các ngân hàng thương mại trong và ngoài tỉnh liên quan đến nguồn vốn mua hàng hóa tham gia bình ổn. Các khoản vay được hỗ trợ lãi suất là các khoản vay trả nợ trước và trong hạn tại thời điểm hỗ trợ lãi suất, không hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay quá hạn.

+ Tại các điểm bán hàng bình ổn thực hiện treo biển nhận diện điểm bán hàng bình ổn giá.

Hồ sơ để xem xét hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng bao gồm:

+ Văn bản đề nghị ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng của doanh nghiệp mua dự trữ hàng hóa (trong đó cung cấp đầy đủ tên đơn vị, địa chỉ, mã sthuế và stài khoản để cấp kinh phí htrợ).

+ Bản sao có chứng thực Hợp đồng tín dụng, giấy nhận nợ giữa doanh nghiệp và ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp vay vốn để mua dự trữ hàng hóa tham gia bình ổn thị trường trong dịp tết Nguyên đán; chứng từ rút tiền và hóa đơn mua hàng hóa.

+ Bảng kê dư nợ vay ngân hàng để mua dự trữ hàng hóa và trả lãi vay ngân hàng phát sinh từ thời điểm mua theo quy định đến thời điểm xuất bán nhưng không quá thời hạn hết tháng 2 âm lịch năm Canh Tý 2020, tức ngày 23 tháng 3 năm 2020 (bảng kê phải có xác nhận của Lãnh đạo ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp vay vốn).

+ Bảng tính toán lãi suất tiền vay ngân hàng mua dự trữ hàng hóa đề nghị được hỗ trợ.

III. KINH PHÍ

Tổng kinh phí thực hiện: 72.000.000 đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh. Bằng chữ: Bảy mươi hai triệu đồng. (Chi tiết kèm phụ lục 2).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công thương

- Là cơ quan đầu mối tham mưu triển khai Phương án; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương hướng dẫn các doanh nghiệp có kế hoạch chuẩn bị hàng hóa và tham gia bình ổn thị trường hàng hóa trong dịp Tết, đăng ký số lượng, chủng loại hàng hóa, cam kết giá bán hàng hóa, và các cam kết với khách hàng.

- Thực hiện hỗ trợ các doanh nghiệp tổ chức bán hàng Việt về nông thôn, in ấn và treo băng rôn nhận diện điểm bán hàng Việt; Phối hợp với Sở Tài chính xác định doanh nghiệp tham gia dự trữ hàng hóa để hỗ trợ lãi suất vay vốn cho doanh nghiệp thực hiện bình ổn thị trường hàng hóa thiết yếu trong dịp tết Nguyên đán có phát sinh vay vốn đề nghị hỗ trợ.

- Theo dõi tình hình cung - cầu, dự trữ hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh trong những tháng cuối năm 2019 và Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 để tham mưu kịp thời các giải pháp điều tiết hàng hóa khi có dấu hiệu mất cân đối cung - cầu cục bộ trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT theo dõi nguồn cung ứng thịt lợn và các mặt hàng nông sản cho thị trường dịp cuối năm 2019 và Tết Nguyên đán 2020 trên địa bàn tỉnh để tham mưu UBND tỉnh giải pháp kịp thời, tránh tình trạng dư thừa hoặc thiếu hụt nguồn cung cục bộ, ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường hàng hóa.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo doanh nghiệp/Ban quản lý các chợ triển khai vận động tiểu thương kinh doanh hàng hóa; các thương nhân kinh doanh hàng hóa trên địa bàn tích cực tham gia bình ổn thị trường hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán năm 2020.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông cung cấp thông tin kịp thời tới nhân dân về chủ trương bình ổn thị trường hàng hóa, các hoạt động bình ổn của thương nhân, doanh nghiệp, danh sách các điểm bán hàng bình ổn trên địa bàn tỉnh biết, tham gia.

- Thông tin kịp thời, khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nông sản, chế biến nông sản tham gia các chương trình bình ổn thị trường, kết nối cung cầu hàng hóa, hội chợ, trin lãm thương mại trong và ngoài tỉnh.

- Theo dõi, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kịp thời.

2. Sở Tài chính

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí phục vụ chương trình bình ổn thị trường: Nhận diện các điểm bán hàng bình ổn thị trường, hỗ trợ lãi suất, hỗ trợ hoạt động bán hàng Việt về nông thôn.

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến giá cả thị trường của các mặt hàng thiết yếu trong dịp cuối năm 2019 và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, báo cáo và đề xuất các biện pháp xử lý kịp thời các trường hợp biến động giá lớn, bất thường xảy ra.

- Hướng dẫn các doanh nghiệp về hồ sơ, thủ tục đề nghị hỗ trợ lãi suất vay theo hướng đơn giản, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn hỗ trợ lãi suất của tỉnh, thực hiện hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp khi có nhu cầu.

- Phối hợp với Sở Công thương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường hàng hóa Tết Nguyên đán 2020.

3. Sở Nông nghiệp và PTNT

- Theo dõi sát tình hình sản xuất, diễn biến dịch bệnh, thời tiết, nhất là dịch tả lợn Châu Phi;

- Đánh giá năng lực sản xuất để cung ứng nguồn hàng thịt lợn và mặt hàng nông sản sản xuất trên địa bàn tỉnh phục vụ cho thị trường dịp cuối năm 2019 và Tết Nguyên đán 2020, bảo đảm sản xuất theo đúng quy hoạch và theo khuyến cáo của các Bộ, ngành hữu quan, tránh tình trạng dư thừa hoặc thiếu hụt nguồn cung cục bộ.

4. Sở Thông tin truyền thông

Chỉ đạo các đơn vị thông tấn, báo chí thực hiện tuyên truyền chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh về bình ổn thị trường hàng hóa dịp cuối năm 2019 và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thông tin kịp thời tới người dân. Phối hợp với Sở Công thương, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan cập nhật và thông tin về tình hình thị trường, giá cả hàng hóa, các trường hp vi phạm theo quy định.

5. Cục Quản lý thị trường

Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát thị trường đối với các vấn đề về giá, chất lượng sản phẩm, quy định về an toàn thực phẩm, các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá trái pháp luật trên địa bàn tỉnh.

6. Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Lâm Đồng

Tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương chương trình bình ổn thị trường hàng hóa của Trung ương và Tỉnh, các hoạt động tác động đến cung cầu trên thị trường, các chính sách bình ổn thị trường, quản lý an toàn thực phẩm của nhà nước, các điểm bán hàng bình ổn và thực phẩm an toàn cho người dân địa phương, các trường hợp vi phạm như gian lận thương mại, hàng giả; tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam“, việc khuyến khích sử dụng xăng sinh học, kiểm soát các thông tin thất thiệt có thể gây bất ổn thị trường,...để phục vụ nhân dân và du khách trong sinh hoạt và sản xuất. Mở chuyên mục thông tin hàng ngày về bình ổn thị trường hàng hóa từ nay đến hết Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

7. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lâm Đồng

- Hỗ trợ, kết nối các doanh nghiệp sản xuất, phân phối hàng thiết yếu phục vụ Tết với các tổ chức tín dụng để tiếp cận được nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi, dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường dịp trước, trong và sau Tết.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các Ngân hàng thương mại tổ chức triển khai các chính sách hỗ trợ cho thương nhân phân phối, đơn vị tham gia bình ổn thị trường mặt hàng thiết yếu của tỉnh để tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi.

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Công thương về việc hỗ trợ nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi cho các thương nhân phân phối dự trữ các mặt hàng thiết yếu trong dịp cuối năm 2019 và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn tỉnh.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc

- Chủ động triển khai công tác bình ổn thị trường hàng hóa tại địa phương; dự báo, theo dõi, đánh giá, và báo cáo tình hình thị trường hàng hóa (cung - cầu - giá cả các mặt hàng thiết yếu) phục vụ nhân dân, du khách dịp cuối năm 2019 và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn.

- Phổ biến, tuyên truyền chủ trương bình ổn thị trường hàng hóa, các hoạt động triển khai bình ổn thị trường, các điểm bán hàng bình ổn trong dịp Tết Nguyên đán 2020 để các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn biết, tham gia, mua sắm.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp, Ban quản lý chợ tuyên truyền, vận động, khuyến khích tiểu thương có kế hoạch chuẩn bị hàng hóa và đăng ký tham gia bình ổn thị trường hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán năm 2020.

- Chỉ đạo, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi như về mặt bằng, an ninh trật tự, hồ sơ,...để các đơn vị tham gia bình ổn thị trường phát triển các điểm bán, bán hàng lưu động đến địa bàn xã, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

- Kiểm tra, giám sát, phối hợp kiểm tra kiểm soát trong việc thực hiện các quy định của Nhà nước liên quan đến việc bán hàng bình ổn (đăng ký giá, niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết, treo biển nhận dạng điểm bán hàng bình ổn) kịp thời xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Tổng hợp, báo cáo tình hình thị trường, cung - cầu, giá cả hàng hóa thiết yếu trên địa bàn gửi Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Công thương tổng hợp báo cáo theo quy định. Cụ thể: Công tác dự báo, chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ hàng hóa, các hoạt động bình ổn thị trường trên địa bàn dịp cuối năm 2019 và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trước ngày 18/12/2019; Báo cáo tình hình thị trường, cung - cầu - giá cả hàng hóa dịp sát Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trước ngày 16/01/2020; Báo cáo kết quả phục vụ Tết trước ngày 31/01/2020.

9. Thương nhân phân phối hàng hóa

- Dự báo nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm 2019 và Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 (đặc biệt vào dịp Festival Hoa Đà Lạt 2019, Tết dương lịch và Tết Nguyên đán 2020) để chuẩn bị nguồn hàng và dự trữ hàng hóa đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của nhân dân và du khách. Với các mặt hàng bảo đảm chất lượng, giá cả hợp lý, nguồn gốc rõ ràng.

- Tổ chức các điểm, khu vực bán hàng bình ổn thị trường để nhân dân và du khách nhận diện và tham gia mua sắm.

- Tích cực tổ chức các chuyến bán hàng Việt về nông thôn, về khu công nghiệp, đặc biệt tại các xã, vùng sâu, vùng xa trên toàn tỉnh nhằm tạo điều kiện cho nhân dân, công nhân tiếp cận hàng hóa Việt uy tín, phục vụ tiêu dùng Tết. Đồng thời, là dịp để doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá thương hiệu doanh nghiệp và sản phẩm kinh doanh.

- Bố trí nhân lực và thời gian để phục vụ tốt nhất nhu cầu mua sắm của nhân dân và du khách nhất là những ngày sát và sau Tết cổ truyền.

- Thực hiện đăng ký kế hoạch dự trữ hàng hóa, tham gia bình ổn thị trường, giữ giá bán n định đối với mặt hàng bình ổn thị trường và báo cáo tình hình và kết quả phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân và du khách về Sở Công thương Lâm Đồng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Trong quá trình thực hiện Phương án, nếu có vướng mắc, các đơn vị báo cáo về y ban nhân dân tỉnh (qua Sở Công thương tổng hợp) để xử lý kịp thời.

ính kèm 02 phụ lục)./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT;
- Các Sở: CT, TC, NNPTNT, TTTT;
- Cục QLTT;
- Đài PTTH t
nh, Báo LĐ;
- NHNN tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đối tác tham gia Phương án;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

PHỤ LỤC 1:

KẾ HOẠCH ĐỊA ĐIỂM BÁN HÀNG PHỤC VỤ THỊ TRƯỜNG DỊP CUỐI NĂM 2019 VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ NĂM 2020

Stt

Doanh nghip

Địa điểm bán hàng

Ghi chú

I

Mặt hàng: Lương thực, thực phẩm chế biến, thực phẩm tươi sống, các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu khác

1

CN Công ty CP Business Huế tại Đà Lạt

Tại Siêu thị Big C Đà Lạt

 

2

Công ty TNHH Sài Gòn Coop Bảo Lộc

Siêu thị Coop Bảo Lộc

 

3

CN Lâm Đồng - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại tổng hợp Vincommerce

Siêu thị Vinmart Bảo Lộc

 

4

CN Lâm Đồng - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại tổng hợp Vincommerce - Trung tâm thương mại giải trí 37 Trần Hưng Đạo, Tp. Đà Lạt

Siêu thị Vinmart Đà Lạt

Tháng 12/2019 khai trương

5

Công ty CP Thương mại Lâm Đồng - 50 Phan Đình Phùng, Tp. Đà Lạt

(1) Cửa hàng Bách hóa số 02 Nguyễn Văn Trỗi - Phường 1 - Đà Lạt;

(2) Quầy hàng 40-41 khu B chợ Đà Lạt;

(3) Quầy hàng Bách hóa 30 Nguyễn Văn Cừ - Phường 1 - Đà Lạt.

 

6

Ban Quản lý chợ Đà Lạt

(1) Chợ Đà Lạt

(2) Chợ đầu mối nông sản Đà Lạt - Phường 11, Tp. Đà Lạt

 

7

Công ty cổ phần Len Nguyễn

Chợ Mới Đà Lạt Center

 

8

Ban Quản lý chợ Liên Nghĩa - Đức Trọng

Chợ thị trấn Liên Nghĩa - huyện Đức Trọng

 

9

Công ty cổ phần Long Việt

Chợ thị trấn Di Linh, huyện Di Linh

 

10

Công ty TNHH XD DV TM V.A.T

Chợ trung tâm Tp. Bảo Lộc

 

11

Công ty TNHH Liên Phước - 75 Đinh Tiên Hoàng, P.2, Tp. Bảo Lộc

(1) Chợ thị trấn Thạnh Mỹ - huyện Đơn Dương

(2) Chợ thị trấn Lộc Thắng - huyện Bảo Lâm

 

12

Công ty TNHH SX TM XD Sao Việt

(1) Chợ thị trấn Madaguoi - huyện Đạ Huoai

(2) Chợ xã Đạ Rsal - huyện Đam Rông

 

13

Công ty TNHH Việt Đặng

Chợ đầu mối nông sản chất lượng cao Đức Trọng

 

14

Ban quản lý chợ Đạ Tẻh

Chợ thị trấn Đạ Tẻh

 

15

UBND thị trấn Cát Tiên

Chợ Cát Tiên

 

16

DNTN Khanh Cát - Nguyên Tử Lực, P.8, Đà Lạt

Chợ thị trấn Lạc Dương

 

II

Mặt hàng xăng dầu

 

 

1

Công ty xăng dầu Lâm Đồng - 178 Nguyễn Văn Trỗi, Tp. Đà Lạt

43 cửa hàng bán lẻ xăng dầu: Tp. Đà Lạt 8 cửa hàng - số 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 19 và 24; huyện Lạc Dương 2 cửa hàng - số 3 và 40; huyện Đơn Dương 01 cửa hàng - số 43; huyện Đức Trọng 03 cửa hàng - số 13, 15 và 22; huyện Lâm Hà 04 cửa hàng - số 14, 29, 32 và 36; huyện Di Linh 05 cửa hàng - số 10, 12, 26, 35 và 41; Tp. Bảo Lộc 6 cửa hàng - số 8, 17, 25, 33, 34 và 38; huyện Bảo Lâm 07 cửa hàng - số 11, 21, 29, 30, 31, 39 và 42; huyện Đạ Huoai 02 cửa hàng - số 16 và 37; huyện Đạ Tẻh 03 cửa hàng - số 9, 23 và 28; huyện Cát Tiên 02 cửa hàng - số 18 và 20.

 

2

Công ty TNHH Phúc Sơn - Ngã 3 Bồng Lai, Hiệp Thạnh, Đức Trọng

08 cửa hàng bán lẻ xăng dầu: Tp. Đà Lạt 01 cửa hàng - chân đèo Mimosa; huyện Đức Trọng 02 cửa hàng - xã Hiệp Thạnh và xã Tà Năng; huyện Lâm Hà 01 cửa hàng - xã Tân Hà; huyện Dam Rông 02 cửa hàng - xã Đạ KNàng và xã Rô Men; huyện Bảo Lâm 01 cửa hàng - thị trấn Lộc Thắng; huyện Đạ Huoai 01 cửa hàng - thị trấn ĐạM’ri;

 

3

Công ty cổ phần Thương mại Lâm Đồng

06 cửa hàng bán lẻ xăng dầu: Tp. Đà Lạt 01 cửa hàng - đường Nguyễn Văn Cừ; huyện Đơn Dương 02 cửa hàng - thị trấn Thạnh Mỹ và thị trấn Dran; huyện Đức Trọng 03 cửa hàng - xã Hiệp Thạnh, thị trấn Liên Nghĩa và xã Tà In.

 

4

Công ty TNHH Quế Anh - Ngã ba Phi Nôm, Hiệp Thạnh, Đức Trọng

05 cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại huyện Đức Trọng: xã Hiệp Thạnh, thị trấn Liên Nghĩa, xã Bình Thạnh, xã N’thol Hạ và xã Tà Hine.

 

5

Công ty TNHH Lê & Võ - 57 QL27 Đạ Ròn, Đơn Dương

04 cửa hàng bán lxăng dầu: huyện Đơn Dương 02 cửa hàng - xã Tu Tra và xã Đạ Ròn; huyện Đức Trọng 02 cửa hàng - xã Tà Hine và xã Phú Hội.

 

6

Công ty TNHH xăng dầu Liên Nghĩa - số 1113 QL20 Liên Nghĩa, Đức Trọng

04 cửa hàng bán lẻ xăng dầu: Huyện Đức Trọng 02 cửa hàng - thị trấn Liên Nghĩa; huyện Bảo Lâm 01 cửa hàng - xã Tân Thanh; huyện Đạ Huoai 01 cửa hàng - xã Đạ Ploa; huyện Bảo Lâm 01 cửa hàng - xã Lộc Đức.

 

7

Công ty xăng dầu Mai Sơn - thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, Đức Trọng

03 cửa hàng bán lẻ xăng dầu: Huyện Đức Trọng 02 cửa hàng - xã Hiệp Thạnh; TP. Bảo Lộc 01 cửa hàng - Phường 2.

 

8

DNTN Thành Sơn - thôn Lạc Nghĩa, xã Ka Đơn, Đơn Dương

03 cửa hàng bán lẻ xăng dầu huyện Đơn Dương - xã Ka Đơn và Quảng Lập.

 

III

Mặt hàng điện

 

 

1

Công ty Điện lực Lâm Đồng

Hệ thống cung ứng nguồn điện trên toàn tỉnh

 

 

PHỤ LỤC 2:

KẾ HOẠCH HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG VIỆT VỀ NÔNG THÔN, KHU CÔNG NGHIỆP; HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY VỐN NGÂN HÀNG DỰ TRỮ HÀNG HÓA VÀ IN, TREO BĂNG RÔN NHẬN DIỆN ĐIỂM BÁN HÀNG VIỆT TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ NĂM 2020

Stt

Địa điểm bán hàng

Thời gian bán hàng

Ngân sách tỉnh hỗ trợ

Chi tiết nội dung hỗ tr

I

Hoạt động bán hàng Việt về nông thôn: Công ty TNHH Sài Gòn Coop Bảo Lộc thực hiện

 

70% chi phí: Vận chuyn hàng hóa, nhân công bán hàng, điện (đồng)

 

1

Xã Tân Châu huyện Di Linh

21-22/12/2019

10.000.000

Theo Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 04/01/2018 của UBND tỉnh, hỗ trợ 70% chi phí cho doanh nghiệp với tổng số các chuyến hàng Việt về nông thôn không quá 10.000.000 đồng

2

Xã Hòa Ninh huyện Di Linh

04-05/01/2020

3

Phục vụ công nhân lao động tại Công ty may SCAVI - Bảo Lộc

16/01/2020

4

Phục vụ công nhân lao động tại Khu công nghiệp Lộc Sơn

16/01/2020

II

Nhận diện điểm bán hàng bình n

 

 

 

 

In, treo băng rôn “ĐIỂM BÁN HÀNG BÌNH ỔN” tại 12 điểm

KT: 1mx8m

12.000.000

12 cái x 1.000.000đ/cái

III

Hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng dự trữ hàng hóa

 

50.000.000

 

 

Cộng

 

72.000.000

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2402/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2402/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2019
Ngày hiệu lực13/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2402/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2402/QĐ-UBND 2019 chuẩn bị nguồn hàng mặt hàng dịp Tết nguyên đán Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2402/QĐ-UBND 2019 chuẩn bị nguồn hàng mặt hàng dịp Tết nguyên đán Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2402/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhạm S
        Ngày ban hành13/11/2019
        Ngày hiệu lực13/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2402/QĐ-UBND 2019 chuẩn bị nguồn hàng mặt hàng dịp Tết nguyên đán Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2402/QĐ-UBND 2019 chuẩn bị nguồn hàng mặt hàng dịp Tết nguyên đán Lâm Đồng

           • 13/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực