Quyết định 2404/QĐ-UBND

Quyết định 2404/QĐ-UBND năm 2017 về công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình

Quyết định 2404/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính mới thẩm quyền Sở Nội vụ Hòa Bình đã được thay thế bởi Quyết định 2634/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Sở Nội vụ Ủy ban nhân dân cấp huyện Hòa Bình và được áp dụng kể từ ngày 08/11/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 2404/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính mới thẩm quyền Sở Nội vụ Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2404/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 30 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH HÒA BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2873/TTr-SNV ngày 23 tháng 11 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tnh Hòa Bình.

(Có phụ lục kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Th trưởng các Ban, Ngành có chức năng liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn ph
òng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- TT. T
nh ủy, TT HĐND tnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Thông tin v
à Truyền thông;
- Chánh VP, các Phó VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Hành chính côn
g tnh;
- Cổng Thông tin điện tử t
nh;
- Lưu: VT, NC, KSTT (H. Thành, 60b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MI THUỘC THẨM QUYN GIẢI QUYẾT CỦA S NỘI VỤ TỈNH HÒA BÌNH
(Kèm theo Quyết định số: 2404/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực tổ chức bộ máy

1

Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục tr lại

2

Cho phép trung tâm k thuật tổng hợp-hướng nghiệp hoạt động tr lại

3

Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

4

Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

5

Thành lập trung tâm k thuật tổng hợp-hướng nghiệp

6

Sáp nhập, chia tách trung tâm k thuật tổng hợp-hướng nghiệp

7

Giải thtrung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp

8

Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên

9

Sáp nhập, chia tách trung tâm giáo dục thường xuyên

10

Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên

11

Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục

12

Thủ tục Thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập

13

Thủ tục Tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2404/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2404/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/2017
Ngày hiệu lực30/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/11/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2404/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2404/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính mới thẩm quyền Sở Nội vụ Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2404/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính mới thẩm quyền Sở Nội vụ Hòa Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2404/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Văn Quang
        Ngày ban hành30/11/2017
        Ngày hiệu lực30/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/11/2018
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2404/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính mới thẩm quyền Sở Nội vụ Hòa Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2404/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính mới thẩm quyền Sở Nội vụ Hòa Bình