Quyết định 2409/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 2409/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính công chứng Sở Tư pháp Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2409/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 17 tháng 11 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TƯ PHÁP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 6/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/20218/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2683/QĐ-BTP ngày 09/11/2023 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 148/TTr-STP ngày 14/11/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp, như sau:

1. Công bố 07 Danh mục thủ tục hành chính, trong đó:

- 01 Danh mục thủ tục mới ban hành.

- Sửa đổi, bổ sung 06 Danh mục thủ tục hành chính có số thứ tự 01, 02, 03, 04, 05, 06 mục II Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chứng ban hành kèm theo Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực lý lịch tư pháp, công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp.

(Có Phụ lục I kèm theo)

2. Phê duyệt 07 Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính, trong đó:

- 01 Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành.

- Sửa đổi, bổ sung 06 Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính có số thứ tự 01, 02, 03, 04, 05, 06 mục II, phụ lục Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công chứng ban hành kèm theo Quyết định số 1837/QĐ- UBND ngày 29/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp về lĩnh vực lý lịch tư pháp và công chứng.

(Có Phụ lục II kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC, Tr(10b).

CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TƯ PHÁP
(Ban hành Kèm theo Quyết định số 2409/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH: 01 TTHC

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí (đồng)

Căn cứ pháp lý

1

Công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứng

7,5 ngày

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Sơn La (Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà 7 tầng, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Sơn La - Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La)

Nộp trực tiếp; qua dịch vụ bưu chính

Không

- Luật công chứng năm 2014;

- Thông tư số 08/2023/TT- BTP ngày 02/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng.

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG: 06 TTHC

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí (đồng)

Căn cứ pháp lý

1

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

- 5,5 ngày làm việc đối với trường hợp người đăng ký tập sự tự liên hệ được với tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự.

- 7,5 ngày đối với trường hợp người đăng ký tập sự được Sở Tư pháp bố trí tập sự và đăng ký tập sự hành nghề công chứng.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Sơn La (Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà 7 tầng, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Sơn La - Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La)

Nộp trực tiếp; qua dịch vụ bưu chính

Không

- Luật công chứng năm 2014;

- Thông tư số 08/2023/TT- BTP ngày 02/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng.

2

Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

- 5,5 ngày làm việc đối với trường hợp người đăng ký tập sự tự liên hệ được với tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự.

- 7,5 ngày đối với trường hợp người đăng ký tập sự được Sở Tư pháp bố trí tập sự và đăng ký tập sự hành nghề công chứng.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Sơn La (Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà 7 tầng, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Sơn La - Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La)

Nộp trực tiếp; qua dịch vụ bưu chính

Không

- Luật công chứng năm 2014;

- Thông tư số 08/2023/TT- BTP ngày 02/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng.

3

Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- 04 ngày làm việc đối với trường hợp người tập sự tự liên hệ tập sự được với tổ chức hành nghề công chứng khác nhận tập sự.

- 7,5 ngày đối với trường hợp người tập sự không tự liên hệ được nơi tập sự mới và đề nghị Sở Tư pháp bố trí nơi tập sự mới.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Sơn La (Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà 7 tầng, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Sơn La - Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La)

Nộp trực tiếp; qua dịch vụ bưu chính

Không

- Luật công chứng năm 2014;

- Thông tư số 08/2023/TT- BTP ngày 02/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng.

4

Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

- 5,5 ngày làm việc đối với trường hợp người đăng ký tập sự tự liên hệ được với tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự.

- 7,5 ngày đối với trường hợp người đăng ký tập sự được Sở Tư pháp bố trí tập sự và đăng ký tập sự hành nghề công chứng.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Sơn La (Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà 7 tầng, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Sơn La - Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La)

Nộp trực tiếp; qua dịch vụ bưu chính

Không

- Luật công chứng năm 2014;

- Thông tư số 08/2023/TT- BTP ngày 02/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng.

5

Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

04 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Sơn La (Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà 7 tầng, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Sơn La - Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La)

Nộp trực tiếp; qua dịch vụ bưu chính

Không

- Luật công chứng năm 2014;

- Thông tư số 08/2023/TT- BTP ngày 02/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng.

6

Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

12 ngày

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính

công tỉnh Sơn La (Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà 7 tầng, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Sơn La - Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La)

Nộp trực tiếp; qua dịch vụ bưu chính

3.500.000 đồng/hồ sơ

- Luật công chứng năm 2014;

- Thông tư số 08/2023/TT-BTP ngày 02/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng.

- Thông tư số 257/2016/TT- BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.

 

PHỤ LỤC II

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2409/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

I. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH: 01 quy trình

1. Công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứng

Thời gian thực hiện: 7,5 ngày.

STT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày)

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Hồ sơ đề nghị công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứng

0,5

B2

Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp tiếp nhận, xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,5

Chuyên viên

Thẩm định hồ sơ; các văn bản đầu ra

3,5

Lãnh đạo

Xét duyệt hồ sơ; ý kiến xét duyệt

01

B3

Xem xét và phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Ký duyệt

01

B4

Bàn giao hồ sơ

Chuyên viên phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp

Scan Quyết định công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứng hoặc văn bản từ chối

0,5

B5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Quyết định công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứng hoặc văn bản từ chối

0,5

 

Tổng thời gian thực hiện

7,5 ngày

 

II. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG: 06 quy trình

1. Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

Thời gian thực hiện: 5,5 ngày làm việc đối với trường hợp người đăng ký tập sự tự liên hệ được với tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự; 7,5 ngày đối với trường hợp người đăng ký tập sự được Sở Tư pháp bố trí tập sự và đăng ký tập sự hành nghề công chứng.

STT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày)

Trường hợp người đăng ký tập sự tự liên hệ được với tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự

Trường hợp người đăng ký tập sự được Sở Tư pháp bố trí tập sự và đăng ký tập sự hành nghề công chứng

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Hồ sơ đề nghị đăng ký tập sự hành nghề công chứng

0,5

0,5

B2

Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp tiếp nhận, xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,5

0,5

B3

Xem xét và phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Ký duyệt

01

01

B4

Bàn giao hồ sơ

Chuyên viên phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp

Scan thông báo được ghi tên vào danh sách người tập sự hoặc văn bản từ chối

0,5

0,5

B5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Thông báo được ghi tên vào danh sách người tập sự hoặc VB từ chối

0,5

0,5

Tổng thời gian thực hiện

5,5 ngày

7,5 ngày

2. Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

Thời gian thực hiện: 5,5 ngày làm việc đối với trường hợp người đăng ký tập sự tự liên hệ được với tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự; 7,5 ngày đối với trường hợp người đăng ký tập sự được Sở Tư pháp bố trí tập sự và đăng ký tập sự hành nghề công chứng.

STT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày)

Trường hợp người đăng ký tập sự tự liên hệ được với tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự

Trường hợp người đăng ký tập sự được Sở Tư pháp bố trí tập sự và đăng ký tập sự hành nghề công chứng

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Hồ sơ đề nghị đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

0,5

0,5

B2

Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp tiếp nhận, xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,5

0,5

Chuyên viên

Thẩm định hồ sơ; các văn bản đầu ra

1,5

3,5

Lãnh đạo phòng

Xét duyệt hồ sơ; ý kiến xét duyệt

01

01

B3

Xem xét và phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Ký duyệt

01

01

B4

Bàn giao hồ sơ

Chuyên viên phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp

Scan Quyết định chấm dứt tập sự

0,5

0,5

B5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Quyết định chấm dứt tập sự

0,5

0,5

 

Tổng thời gian thực hiện

5,5 ngày

7,5 ngày

3. Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian thực hiện: 04 ngày làm việc đối với trường hợp người tập sự tự liên hệ tập sự được với tổ chức hành nghề công chứng khác nhận tập sự; 7,5 ngày đối với trường hợp người tập sự không tự liên hệ được nơi tập sự mới và đề nghị Sở Tư pháp bố trí nơi tập sự mới.

STT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày)

Trường hợp người tập sự tự liên hệ tập sự được với tổ chức hành nghề công chứng khác nhận tập sự

Trường hợp người tập sự không tự liên hệ được nơi tập sự mới và đề nghị Sở Tư pháp bố trí nơi tập sự mới

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Hồ sơ đề nghị thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng

0,5

0,5

B2

Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp tiếp nhận, xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,25

0,5

Chuyên viên

Thẩm định hồ sơ; các văn bản đầu ra

01

3,5

Lãnh đạo phòng

Xét duyệt hồ sơ; ý kiến xét duyệt

01

01

B3

Xem xét và phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Ký duyệt

0,75

01

B4

Bàn giao hồ sơ

Chuyên viên phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp

Scan Thông báo về việc thay đổi nơi tập sự hoặc văn bản từ chối

0,25

0,5

B5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Thông báo về việc thay đổi nơi tập sự hoặc văn bản từ chối

0,25

0,5

 

Tổng thời gian thực hiện

04 ngày

7,5 ngày

4. Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

Thời gian thực hiện: 5,5 ngày làm việc đối với trường hợp người đăng ký tập sự tự liên hệ được với tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự; 7,5 ngày đối với trường hợp người đăng ký tập sự được Sở Tư pháp bố trí tập sự và đăng ký tập sự hành nghề công chứng.

STT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày)

Trường hợp người đăng ký tập sự tự liên hệ được với tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự

Trường hợp người đăng ký tập sự được Sở Tư pháp bố trí tập sự và đăng ký tập sự hành nghề công chứng

B1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Hồ sơ đề nghị thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

0,5

0,5

B2

Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp tiếp nhận, xử lý hồ sơ

Trưởng phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,5

0,5

Chuyên viên

Thẩm định hồ sơ; các văn bản đầu ra

1,5

3,5

Lãnh đạo phòng

Xét duyệt hồ sơ; ý kiến xét duyệt

01

01

B3

Xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Ký duyệt

01

01

B4

Lưu hồ sơ và bàn giao

Chuyên viên phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp

Lưu và Scan:

- Thông báo việc rút tên người tập sự khỏi Danh sách Người tập sự của Sở Tư pháp.

- Thông báo việc đã ghi tên vào Danh sách Người tập sự của Sở Tư pháp (trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do)

0,5

0,5

B5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

- Thông báo việc rút tên người tập sự khỏi Danh sách Người tập sự của Sở Tư pháp.

- Thông báo việc đã ghi tên vào Danh sách Người tập sự của Sở Tư pháp (trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do)

0,5

0,5

 

Tổng thời gian thực hiện

5,5 ngày

7,5 ngày

5. Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

Thời gian thực hiện: 04 ngày làm việc

STT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày)

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Hồ sơ đề nghị chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

0,5

B2

Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp tiếp nhận, xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,25

Chuyên viên

Thẩm định hồ sơ; các văn bản đầu ra

01

Lãnh đạo phòng

Xét duyệt hồ sơ; ý kiến xét duyệt

01

B3

Xem xét và phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Phê duyệt

0,75

B4

Tạm dừng việc tập sự hành nghề

Chuyên viên phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp

Ghi vào danh sách tập sự hành nghề công chứng việc tạm dừng

0,25

B5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính

0,25

 

Tổng thời gian thực hiện

04 ngày

6. Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

Thời gian thực hiện: 12 ngày.

STT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày)

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Hồ sơ đề nghị đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

0,5

B2

Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp tiếp nhận, xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,5

Chuyên viên

Thẩm định hồ sơ; các văn bản đầu ra

05

Lãnh đạo phòng

Xét duyệt hồ sơ; ý kiến xét duyệt

03

B3

Xem xét và phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Ký duyệt

02

B4

Bàn giao hồ sơ

Chuyên viên phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp

Scan ghi tên người đăng ký tham dự kiểm tra vào danh sách đề nghị Bộ Tư pháp cho tham dự kiểm tra kết quả tập sự và thông báo bằng văn bản cho người đăng ký biết

0,5

B5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Văn bản thông báo về việc đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

0,5

 

Tổng thời gian thực hiện

12 ngày

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2409/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2409/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(22/11/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2409/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2409/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính công chứng Sở Tư pháp Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2409/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính công chứng Sở Tư pháp Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2409/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýHoàng Quốc Khánh
        Ngày ban hành17/11/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (22/11/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 2409/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính công chứng Sở Tư pháp Sơn La

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 2409/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính công chứng Sở Tư pháp Sơn La

              • 17/11/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực