Quyết định 241/QĐ-BTTTT

Quyết định 241/QĐ-BTTTT năm 2016 thừa nhận phòng thử nghiệm do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Quyết định 241/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 213/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2017 và được áp dụng kể từ ngày 27/02/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 241/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2016


BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 241/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỪA NHẬN PHÒNG THỬ NGHIỆM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

n c Thông tư s 28/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 ca Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, quy định v việc tha nhận phòng th nghiệm theo các tha thun tha nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với các sn phm, hàng hóa lĩnh vực vin thông và công nghệ thông tin;

Theo đề nghị ca Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Thừa nhận phòng th nghim:

EMC Corporation - US0064

Địa chỉ: 48 Constitution Boulevard, Franklin, MA 02038 USA

(đã được Viện Tiêu chuẩn và công nghệ quc gia Hoa K (NIST) chỉ định và đề nghị thừa nhận) đáp ng đầy đủ các yêu cu về việc về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin theo Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT với phạm vi thừa nhận kèm theo Quyết định này.

Điu 2. Phòng thnghiệm có tên tại Điều 1 có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Thông tư s 28/2014/TT-BTTTT.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày 28/02/2018 và thay thế Quyết định số 850/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2014 của Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng thử nghiệm.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, phòng thử nghiệm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Nguyễn Minh Hồng (để b/c);
- Trung tâm thông tin (để p/h);
- Các Tổ chức CNHQ (để t/h);
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Lê Xuân Công

 

PHẠM VI ĐƯỢC THỪA NHẬN

(Kèm theo Quyết định số 241/QĐ-BTTTT ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

1. Thông tin về phòng thử nghiệm

Tên: EMC Corporation - US0064

Địa ch: 48 Constitution Boulevard. Franklin, MA 02038 USA

Người liên lạc: Bill Bogert

Điện thoại: +1 (774) 803-2080

2. Phạm vi được thừa nhận

TT

Tên sản phm

Quy định kỹ thuật

1.

Thiết bị đầu cuối

 

1.1

Thiết bị đầu cui kết nối mạng vin thông công cộng qua giao diện tương t hai dây

TCVN 7189:2009

1.2

Thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông công cộng sử dụng kênh thuê riêng

TCVN 7189:2009

2.

Thiết bị công nghệ thông tin

 

2.1

Máy tính cá nhân đ bàn, máy ch (desktop, server)

TCVN 7189:2009

2.2

Máy tính xách tay (laptop and portable computer)

TCVN 7189:2009

2.3

Thiết bị trợ giúp cá nn (PDA)

TCVN 7189:2009

2.4

Thiết bị định tuyến (router)

TCVN 7189:2009

2.5

Thiết bị tập trung (hub)

TCVN 7189:2009

2.6

Thiết bị chuyển mạch (switch)

TCVN 7189:2009

2.7

Thiết bị cổng (gateway)

TCVN 7189:2009

2.8

Thiết bị cầu (bridge)

TCVN 7189:2009

2.9

Thiết bị tường lửa (firewall)

TCVN 7189:2009

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 241/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu241/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/02/2016
Ngày hiệu lực19/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/02/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 241/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 241/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 241/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu241/QĐ-BTTTT
       Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
       Người kýLê Xuân Công
       Ngày ban hành19/02/2016
       Ngày hiệu lực19/02/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/02/2017
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 241/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2016

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 241/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2016