Quyết định 241/QĐ-UBND

Quyết định 241/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 241/QĐ-UBND 2020 sửa đổi thời gian năm học đối với giáo dục mầm non tỉnh Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 241/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 27 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2019-2020 ĐỐI VI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐA BÀN TỈNH NINH THUN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tchức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 514/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 1; điểm b khoản 2 Điều 4 Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 429/TTr-SGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định 1190/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 áp dụng chung cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong toàn tỉnh, như sau:

1. Ngày kết thúc năm học trước ngày 30/6/2020.

2. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 15/7/2020.

3. Xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 20/6/2020.

4. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2020 - 2021 trước ngày 15/8/2020.

5. Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021 vào các ngày 3-5/7/2020.

6. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021 trước ngày 15/8/2020.

7. Thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2020, thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia (theo văn bản hướng dẫn riêng của Bộ);

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- TT.T
nh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở
: TC, NV, KHĐT;
- Liên đoàn La
o động tnh, Tỉnh Đoàn;
- Báo Ninh Thuận, Đài PTTH;
- Công báo;
Cổng TTĐT tnh;
- VPUB: LĐ, K
TTH;
- Lưu: VT, VXNV. NAM.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 241/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu241/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2020
Ngày hiệu lực27/02/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 tháng trước
(11/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 241/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 241/QĐ-UBND 2020 sửa đổi thời gian năm học đối với giáo dục mầm non tỉnh Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 241/QĐ-UBND 2020 sửa đổi thời gian năm học đối với giáo dục mầm non tỉnh Ninh Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu241/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýLê Văn Bình
        Ngày ban hành27/02/2020
        Ngày hiệu lực27/02/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 tháng trước
        (11/03/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 241/QĐ-UBND 2020 sửa đổi thời gian năm học đối với giáo dục mầm non tỉnh Ninh Thuận

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 241/QĐ-UBND 2020 sửa đổi thời gian năm học đối với giáo dục mầm non tỉnh Ninh Thuận

              • 27/02/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/02/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực