Quyết định 241/QĐ-UBND-HC

Quyết định 241/QĐ-UBND-HC năm 2018 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm; Phổ biến giáo dục pháp luật thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp

Quyết định 241/QĐ-UBND-HC 2018 công bố thủ tục hành chính biện pháp bảo đảm Đồng Tháp đã được thay thế bởi Quyết định 803/QĐ-UBND-HC 2018 thủ tục lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền cấp tỉnh Đồng Tháp và được áp dụng kể từ ngày 17/07/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 241/QĐ-UBND-HC 2018 công bố thủ tục hành chính biện pháp bảo đảm Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 241/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 12 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM; PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐỒNG THÁP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 276/TTr-STP ngày 09 tháng 02 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm; Phổ biến giáo dục pháp luật thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp, cụ thể:

1. Thủ tục hành chính mới ban hành: 09 thủ tục;

2. Thủ tục hành chính thay thế: 06 thủ tục;

3. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ: 25 thủ tục.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ nội dung thủ tục hành chính ở các lĩnh vực sau:

1. Bãi bỏ nội dung lĩnh vực Giao dịch bảo đảm; Phổ biến giáo dục pháp luật được công bố tại Quyết định số 967/QĐ-UBND-HC ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Bãi bỏ nội dung các thủ tục Giao dịch bảo đảm lĩnh vực đất đai được công bố tại Quyết định số 118/QĐ-UBND-HC ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- TT/TU, TT/ ĐND Tỉnh;
- Các PCT/UBND Tỉnh;
- Trung tâm hành chính công Tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử Tỉnh;
- Lưu: VT, STP, Sở TN T, KSTTHC
(D).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM; PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐỒNG THÁP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 241/QĐ-UBND-HC ngày 12/3/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm

 

Cấp Tỉnh

 

1

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất)

Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai (sau đây gọi là Văn phòng đăng ký đất đai)

2

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

Văn phòng đăng ký đất đai

3

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận

Văn phòng đăng ký đất đai

4

Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu

Văn phòng đăng ký đất đai

5

Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký

Văn phòng đăng ký đất đai

6

Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký

Văn phòng đăng ký đất đai

7

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Văn phòng đăng ký đất đai

8

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

Văn phòng đăng ký đất đai

9

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Văn phòng đăng ký đất đai

2. Danh mục thủ tục hành chính được thay thế

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính được thay thế

Tên thủ tục hành chính thay thế

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế(2)

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật

A. Cấp Tỉnh

1

B-BTP- 258945-TT

Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật (cấp tỉnh)

Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh

Thông tư số 10/2016/TT- BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

Phổ biến giáo dục pháp luật

Sở Tư pháp

2

B-BTP- 258946-TT

Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (cấp tỉnh)

Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật tỉnh

Thông tư số 10/2016/TT- BTP

Phổ biến giáo dục pháp luật

Sở Tư pháp

B. Cấp huyện

1

B-BTP- 258947-TT

Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật (cấp huyện)

Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật huyện

Thông tư số 10/2016/TT- BTP

Phổ biến giáo dục pháp luật

Phòng Tư pháp

2

B-BTP- 258952-TT

Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (cấp huyện)

Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện

Thông tư số 10/2016/TT- BTP

Phổ biến giáo dục pháp luật

Phòng Tư pháp

C. Cấp xã

1

B-BTP- 258955-TT

Thủ tục công nhận tuyên truyền

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

Thông tư số 10/2016/TT- BTP

Phổ biến giáo dục pháp luật

UBND cấp xã

2

B-BTP- 258956-TT

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền

Thủ tục cho thôi làm tuyên

Thông tư số 10/2016/TT-

Phổ biến giáo dục

UBND cấp xã

 

 

viên pháp luật

truyền viên pháp luật

BTP

pháp luật

 

3. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm (Được công bố tại Quyết định số 967/QĐ-UBND-HC ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.)

Cấp Tỉnh

1

BTP-DTP- 276870

Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất

Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm

2

BTP-DTP- 276871

Thủ tục đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất

Nghị định số 102/2017/NĐ-CP

3

BTP-DTP- 276872

Thủ tục đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận

Nghị định số 102/2017/NĐ-CP

4

BTP-DTP- 276873

Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở

Nghị định số 102/2017/NĐ-CP

5

BTP-DTP- 276874

Thủ tục đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

Nghị định số 102/2017/NĐ-CP

6

BTP-DTP- 276875

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký

Nghị định số 102/2017/NĐ-CP

7

BTP-DTP- 276876

Thủ tục đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp

Nghị định số 102/2017/NĐ-CP

8

BTP-DTP- 276877

Thủ tục xoá đăng ký thế chấp

Nghị định số 102/2017/NĐ-CP

9

BTP-DTP- 276878

Thủ tục sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký

Nghị định số 102/2017/NĐ-CP

10

BTP-DTP- 276879

Thủ tục hồ sơ chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

Nghị định số 102/2017/NĐ-CP

II. Lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm (Được công bố tại Quyết định số 118/QĐ-UBND-HC ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp)

01

Hồ sơ đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất

02

Hồ sơ đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai

03

Hồ sơ đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất

04

Hồ sơ đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất

05

Hồ sơ đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai

06

Hồ sơ xóa đăng ký thế chấp

07

Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký

08

Hồ sơ đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp

09

Hồ sơ yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký

III. Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật

A. Cấp tỉnh

1

DTP-285158

Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật (cấp tỉnh)

Thông tư số 10/2016/TT-BTP

2

DTP-285159

Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (cấp tỉnh)

Thông tư số 10/2016/TT-BTP

B. Cấp huyện

1

DTP-284870

Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật (cấp huyện)

Thông tư số 10/2016/TT-BTP

2

DTP-284871

Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (cấp huyện)

Thông tư số 10/2016/TT-BTP

C. Cấp xã

1

DTP-284890

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật (cấp xã)

Thông tư số 10/2016/TT-BTP

2

DTP-284892

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật (cấp xã)

Thông tư số 10/2016/TT-BTP

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 241/QĐ-UBND-HC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu241/QĐ-UBND-HC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2018
Ngày hiệu lực12/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/07/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 241/QĐ-UBND-HC

Lược đồ Quyết định 241/QĐ-UBND-HC 2018 công bố thủ tục hành chính biện pháp bảo đảm Đồng Tháp


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 241/QĐ-UBND-HC 2018 công bố thủ tục hành chính biện pháp bảo đảm Đồng Tháp
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu241/QĐ-UBND-HC
     Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
     Người kýNguyễn Văn Dương
     Ngày ban hành12/03/2018
     Ngày hiệu lực12/03/2018
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/07/2018
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 241/QĐ-UBND-HC 2018 công bố thủ tục hành chính biện pháp bảo đảm Đồng Tháp

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 241/QĐ-UBND-HC 2018 công bố thủ tục hành chính biện pháp bảo đảm Đồng Tháp