Quyết định 2410/QĐ-BNN-TCTS

Quyết định 2410/QĐ-BNN-TCTS năm 2012 phê duyệt kế hoạch xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 31/2010/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2410/QĐ-BNN-TCTS năm 2012 phê duyệt kế xây dựng Nghị định thay thế


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2410/QĐ-BNN-TCTS

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2010/NĐ-CP NGÀY 29/3/2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỦY SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch triển khai xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 31/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Kinh phí xây dựng Nghị định do đơn vị chủ trì soạn thảo đảm bảo và được huy động từ ngân sách nhà nước cấp theo kinh phí thường xuyên và các nguồn kinh phí khác.

Quản lý và sử dụng kinh phí được thực hiện theo Thông tư liên tịch 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 2/12/2010 hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp - Văn phòng Chính phủ ban hành và các quy định hiện hành khác.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định thay thế Nghị định số 31/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp (để phối hợp);
- Lưu: VT, TCTS (5 bản).

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 


KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2010/NĐ-CP NGÀY 29/3/2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỦY SẢN
(kèm theo Quyết định số 2410/QĐ-BNN-TCTS ngày 04 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

STT

Nội dung

Sản phẩm

Phân công

Thời gian

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Bắt đầu

Hoàn thành

1

Thành lập Ban soạn thảo (BST), Tổ biên tập (TBT)

Quyết định của Bộ trưởng

Vụ Pháp chế, Thanh tra TCTS

Cơ quan, đơn vị liên quan

 

9/2012

2

Tổng hợp ý kiến địa phương và các đơn vị liên quan về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 31/2010/NĐ-CP

Tổng hợp ý kiến đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung NĐ 31/2010/NĐ-CP

Vụ Pháp chế, Thanh tra TCTS

Cơ quan, đơn vị liên quan, các Sở NN và PTNT có quản lý thủy sản

 

9/2012

3

Đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung; xây dựng dự thảo đề cương

Báo cáo xác định những nội dung sửa đổi, bổ sung

Vụ Pháp chế, Thanh tra

TCTS

Cơ quan, đơn vị liên quan

BST, TBT

9/2012

10/2012

4

Xây dựng dự thảo 1

Dự thảo 1

Vụ Pháp chế, Thanh tra

TCTS

Cơ quan, đơn vị liên quan

BST, TBT

9/2012

10/2012

5

Tổ chức các cuộc họp TBT; cuộc họp giữa Tổng cục Thủy sản với các Cục, Vụ có liên quan; khảo sát địa phương.

Dự thảo 1

Vụ Pháp chế, Thanh tra

TCTS

Cơ quan, đơn vị liên quan

TBT

10/2012

12/2012

6

Họp BST, TBT lần thứ nhất góp ý kiến đối với dự thảo 1

Dự thảo 1

Vụ Pháp chế, Thanh tra

TCTS

Cơ quan, đơn vị liên quan

BST, TBT

 

12/2012

7

Đăng tải dự thảo Nghị định lên Web của TCTS; lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của các Cơ quan, đơn vị có liên quan, địa phương và các Bộ, ngành

Dự thảo 2

Vụ Pháp chế, Thanh tra

TCTS

Cơ quan, đơn vị liên quan

Các Bộ, ngành có liên quan

Các Sở NN và PTNT

01/2013

02/2013

8

Họp BST lần thứ 2; chỉnh lý dự thảo và hoàn thiện hồ sơ để gửi Bộ Tư pháp thẩm định

Hồ sơ, dự thảo 3

Vụ Pháp chế, Thanh tra

TCTS

Cơ quan, đơn vị liên quan

BST, TBT

 

3/2013

9

Bộ Tư pháp thẩm định

Hồ sơ, dự thảo 3

Vụ Pháp chế, Thanh tra

TCTS

Bộ Tư pháp

 

4/2013

10

Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; chỉnh lý nội dung dự thảo

Hồ sơ, dự thảo 4

Vụ Pháp chế, Thanh tra

TCTS

Cơ quan, đơn vị liên quan

BST, TBT

 

5/2013

11

Trình Chính phủ

Hồ sơ, dự thảo 4

Vụ Pháp chế, Thanh tra

TCTS

Văn phòng Chính phủ

 

6/2013

12

Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định

Hồ sơ dự thảo 5

Văn phòng Chính phủ

 

Theo chương trình làm việc của Chính phủ

Ghi chú:

Cơ quan, đơn vị có liên quan gồm:

- Bộ Nông nghiệp và PTNT: Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Cục Thú y, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Cục Chăn nuôi

- Tổng cục Thủy sản: Cục Khai thác và Bảo vệ NLTS, Vụ NTTS, Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2410/QĐ-BNN-TCTS

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2410/QĐ-BNN-TCTS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2012
Ngày hiệu lực04/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2410/QĐ-BNN-TCTS

Lược đồ Quyết định 2410/QĐ-BNN-TCTS năm 2012 phê duyệt kế xây dựng Nghị định thay thế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2410/QĐ-BNN-TCTS năm 2012 phê duyệt kế xây dựng Nghị định thay thế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2410/QĐ-BNN-TCTS
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýCao Đức Phát
        Ngày ban hành04/10/2012
        Ngày hiệu lực04/10/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2410/QĐ-BNN-TCTS năm 2012 phê duyệt kế xây dựng Nghị định thay thế

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2410/QĐ-BNN-TCTS năm 2012 phê duyệt kế xây dựng Nghị định thay thế

         • 04/10/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 04/10/2012

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực