Quyết định 2412/QĐ-UBND

Quyết định 2412/QĐ-UBND năm 2017 về công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 2412/QĐ-UBND 2017 công bố Danh mục thủ tục hành chính Sở Lao động Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2412/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 01 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH HÒA BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Hòa Bình;

Căn cứ Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh Hòa Bình;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông (Phụ lục 1) và Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (Phụ lục 2) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hòa Bình (có danh mục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Các thủ tục hành chính tại Quyết định này được niêm yết công khai tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Khi danh mục, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ bằng một văn bản khác thì Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và cơ quan có liên quan chỉ đạo thực hiện giải quyết th tc hành chính theo quy định tại văn bản pháp luật mới. Tiếp tục rà soát các thtục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đưa ra thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- S
LĐ, TB&XH;
- Sở Nội vụ; Sở TT&TT;
- Chánh VP, Phó CVP Bùi Quang Toàn;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm HCC tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT, NC (Ng.24b)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH HÒA BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định s: 2412/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

STT

Tên đơn vị

Trang

Danh mc TTHC thực hiện tiếp nhn ti Trung tâm HCC tỉnh

Phụ lục số 01

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

5

Danh mục TTHC không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm HCC tỉnh

Phụ lục số 02

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

13

 

PHỤ LỤC 1.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỰC HIỆN TIẾP NHẬN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH HÒA BÌNH
(Kèm theo Quyết định số: 2412/QĐ-UBND, ngày 01 tháng 12 năm 2017 ca Chủ tịch UBND tỉnh HB)

Stt

Tên thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết

Cơ chế thực hiện

Thời gian giải quyết theo cơ chế một cửa

Thi gian giải quyết theo chế một cửa liên thông

Mức độ ứng dng dịch v

Ghi chú

Tng sngày

Trong đó

Sở Lao động - TBXH

Cơ quan phối hợp giải quyết Liên thông

I

LĨNH VỰC HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

 

 

 

 

 

 

 

1

Thủ tục Cấp Giấy chng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý).

Một cửa

30 ngày

 

 

 

2

QĐ công bố số 1677/QĐ-UBND ngày 01/9/2017

2

Thủ tục Gia hạn Giấy chng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý).

Một cửa

30 ngày

 

 

 

2

QĐ công bố số 1677/QĐ-UBND ngày 01/9/2017

3

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động đối với trường hợp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận hạng A của tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý.

Một cửa

30 ngày

 

 

 

2

QĐ công bố số 1677/QĐ-UBND ngày 01/9/2017

4

Thủ tục Thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A (của với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý).

Một cửa

30 ngày

 

 

 

2

QĐ công bố số 1677/QĐ-UBND ngày 01/9/2017

II

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

 

 

 

 

 

 

 

1

Thủ tục Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Một cửa

Một cửa, hoặc TT qua mạng

15 ngày

 

 

 

2, hoc 3, 4

QĐ công bố số 1677/QĐ-UBND ngày 01/9/2017

2

Thủ tục Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyn người lao động nước ngoài của nhà thầu

Một cửa

Từ 30 đến 60 ngày

 

 

 

2

QĐ công bố số 1677/QĐ-UBND ngày 01/9/2017

3

Thủ tục Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Một cửa, hoặc TT qua mạng

3 ngày

 

 

 

2, hoc 3, 4

QĐ công bố số 1677/QĐ-UBND ngày 01/9/2017

4

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Một cửa, hoặc TT qua mạng

7 ngày

 

 

 

2, hoc 3, 4

QĐ công bố số 1677/QĐ-UBND ngày 01/9/2017.

5

Thủ tục Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Một cửa, hoặc TT qua mạng

3 ngày

 

 

 

2 hoc 3, 4

QĐ công bố số 1677/QĐ-UBND ngày 01/9/2017.

6

Thủ tục Thu hồi giấy phép lao động

Một cửa

20 ngày

 

 

 

2

QĐ công bố số 1677/QĐ-UBND ngày 01/9/2017

III

LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

 

1

Thủ tục thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc y ban nhân dân tỉnh

Một cửa

15 ngày

 

 

 

2

QĐ công bố số 1677/QĐ-UBND ngày 01/9/2017

2

Thủ tục miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

Một cửa

15 ngày

 

 

 

2

QĐ công bsố 1677/QĐ-UBND ngày 01/9/2017

3

Thủ tục cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

Một cửa

15 ngày

 

 

 

2

QĐ công bố số 1677/QĐ-UBND ngày 01/9/2017

4

Thủ tục bổ nhiệm hiệu trưởng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

Một cửa liên thông

 

20 ngày

8 ngày

- Sở Nội vụ 7 ngày

- Văn phòng UBND tỉnh 6 ngày

 

QĐ công bố số 1677/QĐ-UBND ngày 01/9/2017

5

Thủ tục miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Một cửa liên thông

 

20 ngày

8 ngày

- Sở Nội vụ 7 ngày

- Văn phòng UBND tỉnh 5 ngày

 

QĐ công bố số 1677/QĐ-UBND ngày 01/9/2017

6

Thủ tục thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân huyện

Một cửa

15 ngày

 

 

Sở chủ quản của trường hoặc UBND huyện, UBND tỉnh

2

QĐ công bố số 1677/QĐ-UBND ngày 01/9/2017

7

Thủ tục miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tnh, Sở, Ủy ban nhân dân huyện

Một cửa

15 ngày

 

 

Sở chủ quản của trường hoặc UBND huyện, UBND tỉnh

2

QĐ công bố số 1677/QĐ-UBND ngày 01/9/2017

8

Thủ tục cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân huyện

Một cửa

15 ngày

 

 

Sở chủ quản của trường hoặc UBND huyện, UBND tỉnh

2

QĐ công bố số 1677/QĐ-UBND ngày 01/9/2017

9

Thủ tục thành lập hội đồng quản trị Trường Trung cấp tư thục

Một cửa

15 ngày

 

 

 

2

QĐ công bố số 1677/QĐ-UBND ngày 01/9/2017

10

Thủ tục bổ nhiệm hiệu trưng Trường Trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân huyện

Một cửa liên thông

 

20 ngày

7 ngày (Sở Chủ quản hoặc UBND huyện)

- Sở Nội vụ 7 ngày

- Văn phòng UBND tỉnh 6 ngày

 

QĐ công bố số 1677/QĐ, ngày 01/9/2017

11

Thủ tục công nhận hiệu trưởng Trường Trung cấp tư thục

Một cửa liên thông

 

20 ngày

10 ngày

Văn phòng UBND tỉnh 10 ngày

 

QĐ công bố số 1677/QĐ, ngày 01/9/2017

12

Thủ tục miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng Trường Trung cấp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân huyện

Một cửa liên thông

 

20 ngày

7 ngày (Sở Chủ quản hoặc UBND huyện)

- Sở Nội vụ 7 ngày

- Văn phòng UBND tỉnh 6 ngày

 

QĐ công bố số 1677/QĐ, ngày 01/9/2017

13

Thủ tục Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh

Một cửa liên thông

 

20 ngày

15 ngày

Văn phòng UBND tỉnh 05 ngày

 

QĐ công bố số 1677/QĐ, ngày 01/9/2017

14

Thủ tục Thành lập phân hiệu của trường trung cấp công lập thuộc tỉnh và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh

Một cửa liên thông

 

10 ngày

05 ngày

Văn phòng UBND tỉnh 05 ngày

 

QĐ công bố số 1677/QĐ, ngày 01/9/2017

15

Thủ tục Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh

Một cửa liên thông

 

10 ngày

05 ngày

Văn phòng UBND tỉnh 05 ngày

 

QĐ công bố số 1677/QĐ, ngày 01/9/2017

16

Thủ tục Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh

Một cửa liên thông

 

20 ngày

15 ngày

Văn phòng UBND tỉnh 05 ngày

 

QĐ công bố số 1677/QĐ, ngày 01/9/2017

17

Thủ tục Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh

Một cửa liên thông

 

20 ngày

15 ngày

Văn phòng UBND tỉnh 05 ngày

 

QĐ công bố số 1677/QĐ, ngày 01/9/2017

18

Thủ tục Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thc trên địa bàn tỉnh

Một cửa liên thông

 

5 ngày

3 ngày

Văn phòng UBND tỉnh 02 ngày

 

QĐ công bố số 1677/QĐ, ngày 01/9/2017

19

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

Một cửa

10 ngày

 

 

 

2

QĐ công bố số 1677/QĐ-UBND ngày 01/9/2017

20

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

Một cửa

10 ngày

 

 

 

2

QĐ công bố s 1677/QĐ-UBND ngày 01/9/2017

21

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp

Một cửa

40 ngày

 

 

 

2

QĐ công bố số 1677/QĐ-UBND ngày 01/9/2017

22

Thủ tục Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Một cửa liên thông

 

55 ngày

30 ngày

- Các sở, ngành liên quan 15 ngày

- Văn phòng UBND tỉnh 10 ngày

 

QĐ công bố số 1677/QĐ, ngày 01/9/2017

23

Thủ tục Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (tại các tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính của trường trung cấp)

Một cửa liên thông

 

50 ngày

30 ngày

Các sở, ngành liên quan 10 ngày

- Văn phòng UBND tỉnh 10 ngày

 

QĐ công bố số 1677/QĐ, ngày 01/9/2017

24

Thủ tục Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (trong cùng một tỉnh, thành phố với trụ sở chính của trường trung cấp).

Một cửa liên thông

 

55 ngày

30 ngày

- Các sở, ngành liên quan 15 ngày

Văn phòng UBND tỉnh 10 ngày

 

QĐ công bố số 1677/QĐ, ngày 01/9/2017

25

Thủ tục Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đu tư nước ngoài

Một cửa liên thông

 

30 ngày

23 ngày

- Văn phòng UBND tỉnh 7 ngày

 

QĐ công bố số 1677/QĐ, ngày 01/9/2017

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH HÒA BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2412/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình)

STT

Tên TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết

Cơ chế thực hiện

Thời gian giải quyết theo chế một cửa

Thời gian giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông

Mức độ ứng dng dịch vụ công

Lý do không thực theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công

Tổng sngày

Trong đó

 

Sở Lao động-TBXH

Cơ quan phối hợp giải quyết liên thông

I

LĨNH VỰC VIỆC LÀM - AN TOÀN LAO ĐỘNG

 

 

 

 

 

 

 

1

Thủ tục Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.

Một cửa

Không quy định

 

 

 

2

Không quy định thời gian giải quyết, kết quả giải quyết

2

Thủ tục Gửi biên bản điều tra tai nạn lao động và biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra TNLĐ đến Thanh tra Sở LĐTBXH, Cơ quan bảo hiểm thuộc tỉnh và cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của cơ Sở (nếu có).

Một cửa

Không quy định

 

 

 

2

Không quy định thời gian giải quyết, kết quả giải quyết. Đã bị bãi bỏ tại Quyết định 1677/QĐ-UBND ngày 1/9/2019

3

Thủ tục Gửi báo cáo tổng hp tình hình tai nạn lao động.

Một cửa

Không quy định

 

 

 

2

Không quy định thời gian giải quyết, kết quả giải quyết. Đã bị bãi bỏ tại Quyết định 1677/QĐ-UBND ngày 1/9/2019

4

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Một cửa

30

 

 

 

2

Đã bị hủy bỏ tại Quyết định 1677/QĐ-UBND ngày 1/9/2017

5

Thủ tục Báo cáo công tác An toàn, vệ sinh lao động.

Một cửa

Không quy định

 

 

 

2

Không quy định thời gian giải quyết, kết quả giải quyết. Đã bị bãi bỏ tại Quyết định 1677/QĐ-UBND ngày 1/9/2019

6

Thủ tục Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc.

Một cửa

Không quy định

 

 

 

2

Không quy định thời gian giải quyết, kết quả giải quyết

II

LĨNH VC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG - BHXH

 

 

 

 

 

 

 

1

Thủ tục Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động

Một cửa

Không quy đnh

 

 

 

2

Không quy định thời gian giải quyết, kết quả giải quyết

2

Thủ tục Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động

Một cửa

Không quy định

 

 

 

2

Không quy định thời gian giải quyết, kết quả giải quyết

3

Thủ tục Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Một cửa

Không quy định

 

 

 

2

Không quy định thời gian giải quyết, kết quả giải quyết

III

LĨNH VỰC DẠY NGHỀ

 

 

 

 

 

 

 

1

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

Đã bị hủy bỏ tại Quyết định 1677/QĐ-UBND ngày 1/9/2017

2

Cấp giấy chứng nhận bổ sung đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

Đã bị hủy bỏ tại Quyết định 1677/QĐ-UBND ngày 1/9/2017

Ghi chú: Danh mục các thủ tục trong Phụ lục 2 là những TTHC đã được quy định tại Phụ lục s 08 Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, ban hành kèm theo Quyết định số 1160/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình về việc công b danh mục Thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa; cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hòa Bình;

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2412/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2412/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/12/2017
Ngày hiệu lực01/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2412/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2412/QĐ-UBND 2017 công bố Danh mục thủ tục hành chính Sở Lao động Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2412/QĐ-UBND 2017 công bố Danh mục thủ tục hành chính Sở Lao động Hòa Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2412/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Văn Quang
        Ngày ban hành01/12/2017
        Ngày hiệu lực01/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2412/QĐ-UBND 2017 công bố Danh mục thủ tục hành chính Sở Lao động Hòa Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2412/QĐ-UBND 2017 công bố Danh mục thủ tục hành chính Sở Lao động Hòa Bình

            • 01/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực