Quyết định 2412/QĐ-UBND

Quyết định 2412/QĐ-UBND năm 2017 về quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 2412/QĐ-UBND 2017 quản lý người nước ngoài điều khiển phương tiện cơ giới Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2412/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 15 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN CƠ GII ĐƯỜNG BỘ THAM GIA GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16/6/2014;

Căn cứ Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đưng bộ;

Căn cứ Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Công văn số 4188/TTr-CAT- PV11 ngày 10/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Giang”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh; TT CB-TH;
- Vnptioffice,
- Lưu: VT, CVNCTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ THAM GIA GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2412/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 của UBND tỉnh Hà Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, hình thức, nội dung, trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, đơn vị nhà nước, các tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh cho thuê xe ô tô, mô tô, xe máy tự lái, việc quản lý người nước ngoài điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn;

2. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ cho thuê ô tô, mô tô tự lái trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Tuân thủ các quy định của Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008; Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định xphạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Đảm bảo chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất, theo nguyên tắc các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực giao thông đường bộ; Công an tỉnh là cơ quan chủ trì quản lý nhà nước về người nước ngoài điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ tham gia giao thông; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố là cơ quan chủ trì quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với hoạt động cấp phép, hoạt động của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cho thuê xe ô tô, mô tô, xe máy tự lái; các sở, ban, ngành có trách nhiệm phối hợp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đã được Nhà nước quy định và nhiệm vụ được phân công tại Quy chế này.

3. Công tác phối hợp phải đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, hoạt động của người nước ngoài tại địa phương theo quy định của pháp luật, nhưng không làm ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ và hoạt động chuyên môn của các cơ quan liên quan.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Trách nhiệm của Công an tỉnh

1. Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng thực hiện quyết liệt các biện pháp kiểm tra, kiểm soát ngay từ điểm xuất phát tại các cơ sở, dịch vụ cho thuê ô tô, mô tô tự lái; ngăn chặn và xử lý ngay các hành vi có nguy cơ cao gây tai nạn, có tần suất vi phạm cao và phổ biến... tập trung thực hiện ở những tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện trọng điểm, các tuyến du lịch.

2. Chỉ đạo tăng cường tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền, nhắc nhở các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam;

3. Kiến nghị với cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc thu hồi Giấy phép kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển để tham gia giao thông.

4. Phối hợp với các đơn vị đào tạo ngoại ngữ mở các lớp bồi dưỡng nâng cao độ trình độ ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh của cán bộ, chiến sỹ cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự phục vụ cho quá trình thực thi nhiệm vụ, giao tiếp với người nước ngoài.

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành nghiên cứu rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến công tác quản lý người nước ngoài tại Việt Nam đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế để hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh.

2. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức phổ biến, tuyên truyền các văn bản, quy định của pháp luật về giao thông đường bộ và các quy định đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ tham gia giao thông.

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Chủ trì, phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn các công ty, doanh nghiệp kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật Việt Nam về các hoạt động du lịch.

2. Chủ động cung cấp thông tin cho các lực lượng chức năng về tình hình liên quan đến khách du lịch người nước ngoài do công ty, doanh nghiệp kết nối, đặt tua với đơn vị; phối hợp kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật Việt Nam khi có yêu cầu.

Điều 7. Trách nhiệm của Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hà Giang

1. Phối hợp tuyên truyền sâu rộng tới các cơ quan, doanh nghiệp, các công ty du lịch lữ hành, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ cho thuê xe ô tô, mô tô, xe máy về các quy định của pháp luật Việt Nam khi điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ tham gia giao thông.

2. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông, nhất là khách du lịch nước ngoài trong việc chấp hành quy định của pháp luật về Luật giao thông đường bộ; các quy định của pháp luật Việt Nam đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ tham gia giao thông; tuyên truyền, giải thích ý nghĩa, mục đích hệ thống các loại biển báo hiệu giao thông; cảnh báo cho du khách những điểm nguy hiểm, đoạn đường thường xảy ra sạt lở đất vào mùa mưa, sương mù vào mùa đông.

3. Duy trì và phát huy hiệu quả của chuyên mục an toàn giao thông; phối hợp với Công an tỉnh đưa tin kịp thời những trường hợp vi phạm điển hình, những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Xây dựng các tình huống giao thông cụ thể, để người tham gia giao thông thực hiện; hướng dẫn du khách những kỹ năng vận hành an toàn phương tiện trên những đoạn đường nguy hiểm.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải

1. Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản triển khai chỉ đạo của cấp trên về công tác bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông, nhất là người nước ngoài điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ tham gia giao thông.

2. Thực hiện việc cấp đổi Giấy phép lái xe cho người nước ngoài cư trú, học tập, làm việc và khách du lịch nước ngoài lái xe đăng ký nước ngoài vào địa bàn tỉnh Hà Giang theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các ngành thực hiện việc quản lý, kiểm tra việc tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Giang của người nước ngoài và phương tiện cơ giới nước ngoài.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ

1. Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp và người nước ngoài trong việc hoàn thiện các thủ tục, giấy tờ liên quan đến hoạt động thuê phương tiện và điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ tham gia giao thông.

2. Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tuyên truyền các quy định của Luật giao thông đường bộ; các quy định của pháp luật Việt Nam đối với người nước ngoài điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ tham gia giao thông.

3. Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác lãnh sự nước ngoài trên địa bàn.

Điều 10. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành khác

1. Trên cơ sở, chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình, chủ động nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến công tác quản lý người nước ngoài điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ tham gia giao thông tại Việt Nam phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế địa phương.

2. Giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.

Điều 11. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

1. Chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc việc cấp phép đi với dịch vụ cho thuê ô tô, mô tô tự lái; tư vn cho tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh các kiến thức pháp lý cơ bản, các quy định của pháp luật về hoạt động cho thuê xe ô tô, mô tô, xe máy trước khi tiến hành thủ tục cấp phép hoạt động; yêu cầu chủ cơ sở, người đăng ký kinh doanh dịch vụ ký cam kết trước khi cấp phép hoạt động; cam kết thực hiện trách nhiệm liên đi bồi thường thiệt hại nếu giao phương tiện cho người không đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam điều khiển và xảy ra va chạm, gây tai nạn trong khi lưu thông.

2. Siết chặt và quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ; tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý triệt để các cơ sở, tổ chức, cá nhân kinh doanh, hoạt động không phép, vi phạm các điều khoản đã cam kết, không thực hiện đúng các quy định trong giấy phép cũng như thực hiện không đúng, không đầy đủ nội dung, trách nhiệm đã được quy định trong hợp đồng.

3. Chủ trì, phối hợp các sở, ngành chức năng tổ chức tập huấn, trang bị kiến thức cần thiết về các điều kiện quy định về giấy phép lái xe của nước phù hợp, được phép điều khiển phương tiện tham gia giao thông tại Việt Nam; trang bị những kiến thức, kỹ năng giao tiếp cơ bản để các tổ chức, cá nhân thực hiện các giao dịch cũng như giải thích hướng dẫn người nước ngoài hiểu về các quy định của pháp luật Việt Nam khi điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ tham gia giao thông.

4. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn tăng cường thông tin tuyên truyền để người tham gia giao thông, nhất là người nước ngoài tự giác chấp hành quy định của pháp luật về an toàn giao thông; tuyên truyền về trách nhiệm, hình thức xử lý của pháp luật đối với các chủ cơ sở nếu giao phương tiện cho những người không đủ điều kiện điều khiển theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

1. Chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường giao thông nông thôn, nội thành, nội thị; tăng cường thông tin tuyên truyền để người tham gia giao thông, nhất là người nước ngoài tự giác chấp hành quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

2. Quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê xe ô tô, mô tô, xe máy; tuyên truyền đến các chủ cơ sở về sự nguy hại nếu giao phương tiện cho người không đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Điều 13. Trách nhiệm của các công ty, doanh nghiệp lhành

1. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật Việt Nam về các hoạt động du lịch; tuyên truyền, hướng dẫn các quy định của pháp luật Việt Nam, nhất là các quy định về điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ tham gia giao thông để khách du lịch người nước ngoài biết và thực hiện.

2. Chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng về tình hình liên quan đến khách du lịch người nước ngoài do công ty, doanh nghiệp kết nối, đặt tour trên địa bàn tỉnh; phối hợp kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật Việt Nam khi có yêu cầu.

Điều 14. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân cho thuê xe ô tô, mô tô, xe máy tự lái

1. Đảm bảo các điều kiện về kinh doanh dịch vụ, ngành nghề theo quy định của pháp luật; có quy định điều kiện của khách hàng để được thuê phương tiện; hợp đồng quy định trách nhiệm pháp lý của mỗi bên; bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người thuê phương tiện, những cam kết đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

2. Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh dịch vụ; giải thích rõ quyền lợi và trách nhiệm của người thuê xe trước khi ký kết hợp đồng dịch vụ; chỉ giao phương tiện cho người nước ngoài khi có giấy phép lái xe phù hợp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Phương tiện cho thuê phải đầy đủ giấy tờ hợp lệ và còn hiệu lực được quy định đối với từng loại xe; khi cho thuê phải giao đầy đủ giấy tờ phương tiện cho người được thuê; chỉ được giao phương tiện cho người có đủ điều kiện về sức khỏe, độ tuổi và Giấy phép lái xe theo quy định đối với từng loại xe.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Trách nhiệm thi hành

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này. Định kỳ 6 tháng (trước ngày 15 tháng 6) và 01 năm (trước ngày 15 tháng 12) báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để chỉ đạo.

2. Công an tỉnh là đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này, định kỳ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công an theo quy định.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những vấn đề mới hoặc khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh bằng văn bản về Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, giải quyết.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2412/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2412/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2017
Ngày hiệu lực15/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2412/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2412/QĐ-UBND 2017 quản lý người nước ngoài điều khiển phương tiện cơ giới Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2412/QĐ-UBND 2017 quản lý người nước ngoài điều khiển phương tiện cơ giới Hà Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2412/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Văn Sơn
        Ngày ban hành15/11/2017
        Ngày hiệu lực15/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2412/QĐ-UBND 2017 quản lý người nước ngoài điều khiển phương tiện cơ giới Hà Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2412/QĐ-UBND 2017 quản lý người nước ngoài điều khiển phương tiện cơ giới Hà Giang

            • 15/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực