Quyết định 2412/QĐ-UBND

Quyết định 2412/QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm của tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 2412/QĐ-UBND Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm Thừa Thiên Huế 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH THỪA THN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2412/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 79/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ quy định hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kim nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm;

Căn cứ Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm của tỉnh gồm các thành viên có tên sau:

1. Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Phó Trưởng ban thường trực: Ông Nguyễn Nam Hùng, Giám đốc Sở Y tế.

3. Phó Trưởng ban:

a) Ông Hồ Sỹ Nguyên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

b) Ông Nguyễn Thanh, Giám đốc Sở Công thương.

4. Các thành viên:

a) Ông Dương Quang Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế;

b) Ông Trn Duy Chiến, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

c) Ông Nguyễn Văn Khiết, Phó Giám đốc Sở Tài chính;

d) Ông Lê Đình Khánh, Phó Giám đốc Kế hoạch và Đầu tư;

e) Ông Lê Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao;

g) Ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh;

h) Ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

i) Ông Nguyễn Tân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

k) Mời ông Nguyễn Hữu Lạc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Điều 2. Chức năng và nhiệm vụ của Ban chỉ đạo

1. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm việc thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm kết quả thực hiện theo quy định.

2. Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra và đôn đc các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.

3. Đxuất Chủ tịch UBND tỉnh các giải pháp về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả thiết thực, góp phần ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo:

1. Các thành viên của Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo đặt tại Sở Y tế (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm).

3. Cơ quan thường trực xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

4. Trưởng ban, Phó Trưởng ban thường trực được sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác đđiều hành các hoạt động của Ban chỉ đạo.

5. Trưởng ban được quyền thành lập tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo.

6. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm của tỉnh.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương, Nội vụ; Chủ tịch UBND các huyện, các thị xã, thành phố Huế; Thtrưởng các cơ quan có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 5;
- CT và các PCT UBND t
nh;
- BCĐ Trung ương về VSATTP;
- CVP, các PCVP, các CV: NV, NN, CT;
- Lưu: VT, YT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2412/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2412/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2016
Ngày hiệu lực10/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2412/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2412/QĐ-UBND Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm Thừa Thiên Huế 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2412/QĐ-UBND Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm Thừa Thiên Huế 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2412/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành10/10/2016
        Ngày hiệu lực10/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2412/QĐ-UBND Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm Thừa Thiên Huế 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2412/QĐ-UBND Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm Thừa Thiên Huế 2016

            • 10/10/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/10/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực