Quyết định 2414/QĐ-BNN-ĐMDN

Quyết định 2414/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2012 phê duyệt giá trị doanh nghiệp Tổng công ty Mía đường II Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên để cổ phần hóa do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2414/QĐ-BNN-ĐMDN phê duyệt giá trị doanh nghiệp Tổng công ty Mía


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2414/QĐ-BNN-ĐMDN

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG II CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỂ CỔ PHẦN HÓA

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Thông tư số 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ;

Căn cứ: Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 31/3/2012 của Tổng công ty Mía đường II - Công ty TNHH một thành viên do Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội thực hiện lập ngày 15/7/2012; Biên bản Thẩm tra Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Tổng công ty Mía đường II - Công ty TNHH Một thành viên ngày 03/8/2012; Biên bản thẩm tra kết quả xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Tổng công ty Mía đường II - Công ty TNHH một thành viên ngày 6/9/2012;

Căn cứ văn bản số 6066/UBND-KT ngày 10/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT cho Tổng Công ty Mía đường II - Công ty TNHH một thành viên; Số 132/MĐII-KH ngày 20/4/2012 của Tổng công ty Mía đường II về việc xác nhận phương án sử dụng nhà, đất tại Đồng Nai để cổ phần hóa; số 8052/UBND-VP ngày 11/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc đồng ý cho Tổng công ty Mía đường II tiếp tục thuê đất;

Căn cứ văn bản số 340/MĐII-KH ngày 11/9/2012 của Tổng công ty Mía đường II gửi Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về việc xác nhận phương án sử dụng cơ sở nhà đất tại thành phố Hồ Chí Minh để tiến hành CPH Công ty mẹ - Tổng công ty Mía đường II;

Xét đề nghị của Tổng công ty Mía đường II - Công ty TNHH một thành viên tại Tờ trình số 220 TT/MĐII-HĐTV ngày 28/9/2012;

Theo đề nghị của Vụ trưởng - Trưởng ban Ban đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm ngày 31/3/2012 của Tổng công ty Mía đường II - Công ty TNHH một thành viên để cổ phần hóa như sau:

- Giá trị thực tế của doanh nghiệp để cổ phần hóa: 917.783.946.123 đồng (Chín trăm mười bảy tỷ, bảy trăm tám ba triệu, chín trăm bốn sáu ngàn, một trăm hai ba đồng)

Trong đó:

- Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp: 685.672.261.973 đồng (Sáu trăm tám năm tỷ, sáu trăm bảy hai triệu, hai trăm sáu mốt ngàn, chín trăm bảy ba đồng)

- Giá trị quyền sử dụng đất: Tổng Công ty chọn hình thức thuê đất của Nhà nước và trả tiền thuê đất hàng năm nên không tính giá trị Quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp.

Điều 2. Tài sản không cần dùng chờ thanh lý không đưa vào cổ phần hóa (tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán): 560.500.792 đồng

Điều 3. Căn cứ vào giá trị doanh nghiệp được xác định tại Điều 1, Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Mía đường II - Công ty TNHH một thành viên thực hiện các công việc tiếp theo để cổ phần hóa.

Điều 4. Tổng công ty Mía đường II - Công ty TNHH một thành viên có trách nhiệm bàn giao cho Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp tài sản không cần dùng, chờ thanh lý không đưa vào cổ phần hóa ghi tại Điều 2 Quyết định này và các khoản nợ đã được xử lý bằng nguồn dự phòng phải thu khó đòi đang được tiếp tục theo dõi ngoài bảng. Trong khi chưa bàn giao, Tổng công ty Mía đường II - Công ty TNHH một thành viên có trách nhiệm tiếp tục bảo quản để không xảy ra mất mát tài sản của Nhà nước.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng; Vụ trưởng - Trưởng ban Ban đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp; Ban chỉ đạo cổ phần hóa, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Mía đường II - Công ty TNHH một thành viên và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban chỉ đạo đổi mới và PTDN;
- Bộ Tài chính;
- CTy Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của DN;
- Lưu: VT, ĐMDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2414/QĐ-BNN-ĐMDN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2414/QĐ-BNN-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2012
Ngày hiệu lực04/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2414/QĐ-BNN-ĐMDN

Lược đồ Quyết định 2414/QĐ-BNN-ĐMDN phê duyệt giá trị doanh nghiệp Tổng công ty Mía


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2414/QĐ-BNN-ĐMDN phê duyệt giá trị doanh nghiệp Tổng công ty Mía
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2414/QĐ-BNN-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýDiệp Kỉnh Tần
        Ngày ban hành04/10/2012
        Ngày hiệu lực04/10/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2414/QĐ-BNN-ĐMDN phê duyệt giá trị doanh nghiệp Tổng công ty Mía

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2414/QĐ-BNN-ĐMDN phê duyệt giá trị doanh nghiệp Tổng công ty Mía

            • 04/10/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/10/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực