Quyết định 2415/QĐ-UBND

Quyết định 2415/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 2415/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính trong Quản lý công thuộc Sở Tài chính Hưng Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2415/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 27 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TÀI CHÍNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính: số 2731/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; s 103/QĐ-BTC ngày 24/01/2018 và số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 313/TTr-STC ngày 10/9/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính (Có Danh mục thủ tục hành chính kèm theo).

Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm công khai nội dung cụ thể của các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết có trong danh mục ban hành kèm theo Quyết định này theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện công khai thủ tục hành chính tại Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Điều 2. Bãi bỏ các thủ tục hành chính có số thứ tự: 1, 2, 3, 9, 11 tại Mục II, Phần I và nội dung cụ thể của các thủ tục hành chính tương ứng tại Phần II ban hành kèm theo Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 02/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Bưu điện tỉnh;
- VNPT Hưng Yên;
- Trung tâm TH - CB tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT
Th.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2415/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên)

Stt

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Hình thức thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

Căn cứ pháp lý

Căn cứ Quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ

Tiếp nhận hồ

Được trả kết quả

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CP TỈNH

1

Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thc đi tác công - tư

- Bước 2: Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Bước 3: Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến.

- Bước 4; Không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ Tài chính, Thường trực HĐND tỉnh.

Trụ sở UBND tỉnh (Số 10 Chùa Chuông, TP Hưng Yên)

Không

x

x

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

2

Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết

Không quá 30 ngày mỗi bước

Trụ sở cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết quy định tại khoản 2 Điều 58 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Không

x

x

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

3

Hoàn trả hoặc khấu trừ tin sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hi

- Bước 2: Không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Bước 4: Không quá 10 ngày kể từ ngày UBND tỉnh có văn bản chấp thuận.

Trụ sở Sở Tài chính (Số 535 Nguyễn Văn Linh, TP Hưng Yên)

Không

x

x

Nghị định 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Quyết định 103/QĐ-BTC ngày 24/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

4

Điều chuyển tài sản là hệ thống điện được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước sang ngành điện quản lý

- Bước 2: không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Bước 3: không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của Tập đoàn điện lực Việt Nam hoặc đơn vị được ủy quyền.

Trụ sở Sở Tài chính (Số 535 Nguyễn Văn Linh, TP Hưng Yên)

Không

x

x

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định trình tự, thủ tục điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng vn nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý.

Quyết định 2731/QĐ-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG CHUNG CẤP TỈNH VÀ CP HUYỆN

1

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tnguyện trả lại tài sản cho Nhà nước

Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trụ sở cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hi tài sản công theo quy định tại Điều 5 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Hưng Yên

Không

x

x

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên.

Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

2

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Không quá 30 ngày mỗi bước

Trụ sở cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hi tài sản công theo quy định tại Điều 5 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Hưng Yên

Không

x

x

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên.

Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

3

Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công

Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trụ sở cơ quan nhà nước được giao làm chủ tài khoản tạm giữ quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ

Không

x

x

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

4

Mua quyển hóa đơn

Không quá 05 ngày từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trụ sở Sở Tài chính (S535 Nguyễn Văn Linh, TP Hưng Yên) hoặc trụ sở UBND huyện, thành phố

Không

x

x

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

5

Mua hóa đơn lẻ

Không quá 05 ngày từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trụ sở Sở Tài chính (S535 Nguyễn Văn Linh, TP Hưng Yên) hoặc trụ sở UBND huyện, thành phố

Không

x

x

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG CHUNG CP TNH, CP HUYỆN VÀ CẤP XÃ

1

Quyết định mua sm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án

Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trụ sở cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định mua sm tài sản công theo quy định tại Điều 3 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Hưng Yên

Không

x

x

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên.

Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

2

Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trụ sở cơ quan nhà nước có thm quyền quyết định thuê tài sản theo quy định tại Điều 4 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số s 145/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Hưng Yên

Không

x

x

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên.

Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

3

Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hp không thay đi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công

Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trụ sở cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định mua sm tài sản công theo quy định tại Điều 3 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Hưng Yên

Không

x

x

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên.

Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

4

Quyết định điều chuyển tài sản công

Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trụ sở cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản công theo quy định tại Điều 6 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết 145/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Hưng Yên

Không

x

x

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên.

Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

5

Quyết định bán tài sản công

Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trụ sở cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định bán tài sản công theo quy định tại Điều 7 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Hưng Yên

Không

x

x

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên.

Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

6

Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ

Không quá 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trụ sở cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định bán tài sản công theo quy định tại Điều 7 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Hưng Yên

Không

x

x

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên.

Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

7

Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công

Không quá 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trụ sở cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định bán tài sản công theo quy định tại Điều 7 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Hưng Yên

Không

x

x

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên.

Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

8

Quyết định thanh lý tài sản công

Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trụ sở cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định bán tài sản công theo quy định tại Điều 8 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết 145/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Hưng Yên

Không

x

x

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên.

Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

9

Quyết định tiêu hủy tài sản công

Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trụ sở cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định bán tài sản công theo quy định tại Điều 9 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết 145/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Hưng Yên

Không

x

x

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên.

Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

10

Quyết định xử lý tài sn công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại

Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trụ sở cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại theo quy định tại Điều 10 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Hưng Yên

Không

x

x

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên.

Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

11

Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê

- Bước 2: Không quá 30 ngày, ktừ ngày nhận được đề án.

- Bước 3: Không quá 30 ngày, ktừ ngày nhận được ý kiến thẩm định.

Trụ sở cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê quy định tại khoản 2 Điều 56; khoản 2 Điều 57 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Không

x

x

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sn công.

Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

12

Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc

Không quá 30 ngày mỗi bước

Trụ sở cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc theo quy định tại Điều 11 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Hưng Yên

Không

x

x

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên.

Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

13

Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án

Không quá 30 ngày mỗi bước

Trụ sở cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án theo quy định tại Điều 11 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Hưng Yên

Không

x

x

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên.

Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2415/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2415/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/09/2018
Ngày hiệu lực27/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2415/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2415/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính trong Quản lý công thuộc Sở Tài chính Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2415/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính trong Quản lý công thuộc Sở Tài chính Hưng Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2415/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýNguyễn Văn Phóng
        Ngày ban hành27/09/2018
        Ngày hiệu lực27/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2415/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính trong Quản lý công thuộc Sở Tài chính Hưng Yên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2415/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính trong Quản lý công thuộc Sở Tài chính Hưng Yên

            • 27/09/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/09/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực