Quyết định 2417/QĐ-UBND

Quyết định 2417/QĐ-UBND năm 2015 về ủy quyền Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 2417/QĐ-UBND 2015 ủy quyền cấp giấy phép dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2417 /QÐ-UBND

Quảng Nam, ngày 08 tháng 7 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

UỶ QUYỀN SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CẤP GIẤY PHÉP DỊCH VỤ VIỆC LÀM CHO CÁC DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 875/LĐTBXH-VLATLĐ ngày 19/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép dịch vụ việc làm cho các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ.

Điều 2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

1. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, cấp giấy phép dịch vụ việc làm cho các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm theo đúng quy định hiện hành của nhà nước; định kỳ hàng quý, sáu tháng, 01 năm báo cáo kết quả với UBND tỉnh.

2. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ LÐ-TB&XH (để báo cáo);
- NhưÐiều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX (Nguyên)
(D:\Dropbox\Nguyen\2015\Quyết định\uy quyen cap giay phep DVVL.docx)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Thanh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2417/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2417/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2015
Ngày hiệu lực08/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2417/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2417/QĐ-UBND 2015 ủy quyền cấp giấy phép dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2417/QĐ-UBND 2015 ủy quyền cấp giấy phép dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2417/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýLê Văn Thanh
        Ngày ban hành08/07/2015
        Ngày hiệu lực08/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2417/QĐ-UBND 2015 ủy quyền cấp giấy phép dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2417/QĐ-UBND 2015 ủy quyền cấp giấy phép dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp Quảng Nam

            • 08/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực