Quyết định 2418/QĐ-UBND

Quyết định 2418/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt vị trí các điểm đón, trả khách trên các tuyến cố định nội tỉnh thuộc địa bàn Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 2418/QĐ-UBND 2017 phê duyệt các điểm đón trả khách các tuyến cố định Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2418/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT VỊ TRÍ CÁC ĐIỂM ĐÓN, TRẢ KHÁCH TRÊN CÁC TUYẾN CỐ ĐỊNH NỘI TỈNH THUỘC ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/6/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ giao thông vận tải Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế tại Tờ trình số 1504/TTr-SGTVT ngày 06 tháng 09 năm 2017 và các văn bản chấp thuận vị trí đón trả khách của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt vị trí các điểm đón, trả khách trên các tuyến cố định nội tỉnh thuộc địa bàn Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

1. Trên tỉnh lộ 11B:

+ Vị trí 1, Km0+50 - Trái tuyến (Chân cầu An Lỗ);

+ Vị trí 2, Km5+900 - Phải tuyến;

+ Vị trí 3, Km10+100 - Phải tuyến (Thanh Tân).

2. Tại vị trí giao giữa tỉnh lộ TL9 và TL17

+ Vị trí 1, Km17+800 Tỉnh lộ 9 giao Km10+542 Tỉnh lộ 17 - Phải tuyến (Chợ Phong Mỹ).

3. Trên tỉnh lộ 11A:

+ Vị trí 1, Km5+20 - Phải tuyến.

4. Tỉnh lộ 10A:

+ Vị trí 1, Km3+500 - Trái tuyến (cầu chợ Lương Văn).

5. Trên tỉnh lộ 10C:

+ Vị trí 1, Km0+200 - Phải tuyến (Chợ Phú Đa);

+ Vị trí 2, Km5+550 - Phải tuyến (Chợ Trường Lưu);

+ Vị trí 3, Km9+00 - Trái tuyến;

+ Vị trí 4, Km11+800 - Trái tuyến;

+ VỊ trí 5, Km15+200 - Trái tuyến.

6. Tỉnh lộ 14B:

+ Vị trí 1, Km0+100 - Phải tuyến (Ngã ba La Sơn);

+ Vị trí 2, Km11+400 - Trái tuyến (Chợ Xuân Lộc);

+ Vị trí 3, Km22+300 - Trái tuyến (UBND xã Hương Phú).

7. Tỉnh lộ 18:

+ Vị trí 1, Km0+00 - Trái tuyến (Ngã ba đường tránh Huế);

+ Vị trí 2, Km5+850 - Trái tuyến.

Trường hợp tuyến cố định nội tỉnh trùng (toàn bộ hoặc một phần) với các tuyến Quốc lộ trên địa bàn Thừa Thiên Huế thì các điểm dừng đón, trả khách thực hiện theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 27/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt các điểm đón, trả khách trên các tuyến Quốc lộ thuộc địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/10/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và môi trường, Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Phú Lộc, Nam Đông, Phong Điền, Quảng Điền và thị xã Hương Thủy, Thủ trưởng các cơ quan và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Giao thông vận tải (để b/c);
- CT và các PCT
UBND tỉnh;
- Báo TTH, Đài TRT;
- Công báo tỉnh;

- CVP và các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, GT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2418/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2418/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/2017
Ngày hiệu lực19/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2418/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2418/QĐ-UBND 2017 phê duyệt các điểm đón trả khách các tuyến cố định Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2418/QĐ-UBND 2017 phê duyệt các điểm đón trả khách các tuyến cố định Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2418/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Phương
        Ngày ban hành19/10/2017
        Ngày hiệu lực19/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2418/QĐ-UBND 2017 phê duyệt các điểm đón trả khách các tuyến cố định Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2418/QĐ-UBND 2017 phê duyệt các điểm đón trả khách các tuyến cố định Huế

            • 19/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực