Quyết định 2418/QĐ-UBND

Quyết định 2418/QĐ-UBND năm 2015 về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp do Thành phố Cần Thơ ban hành

Quyết định 2418/QĐ-UBND Khuyến khích xã hội hóa giáo dục dạy nghề y tế văn hoá môi trường Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 22/2016/QĐ-UBND khuyến khích xã hội hóa giảm tiền thuê đất giáo dục dạy nghề y tế Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 28/07/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 2418/QĐ-UBND Khuyến khích xã hội hóa giáo dục dạy nghề y tế văn hoá môi trường Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2418/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 24 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH XÃ HỘI HÓA ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, DẠY NGHỀ, Y TẾ, VĂN HÓA, THỂ THAO, MÔI TRƯỜNG VÀ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

Căn cứ Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quyết định này quy định chính sách giảm tiền thuê đất nhằm khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp để khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

2. Ngoài chính sách tại Quyết định này, các chính sách khuyến khích xã hội hóa khác áp dụng theo quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Trường hợp cùng một chính sách mà quy định này và các quy định hiện hành khác của thành phố khác nhau thì được áp dụng theo quy định có mức khuyến khích (hỗ trợ) cao hơn.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ sở ngoài công lập được thành lập và có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong các lĩnh vực xã hội hóa.

2. Các tổ chức, cá nhân hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có các dự án đầu tư, liên doanh, liên kết hoặc thành lập các cơ sở hoạt động trong các lĩnh vực xã hội hóa có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Các cơ sở sự nghiệp công lập thực hiện góp vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật thành lập các cơ sở hạch toán độc lập hoặc doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực xã hội hóa theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

(Sau đây gọi tắt là cơ sở thực hiện xã hội hóa).

Điều 3. Điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ, khuyến khích xã hội hóa

Các cơ sở thực hiện xã hội hóa quy định tại Điều 2, Quyết định này thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực: Giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp phải thuộc danh mục loại hình và đáp ứng các tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Điều 4. Giảm tiền thuê đất

Các cơ sở thực hiện xã hội hóa đáp ứng đầy đủ quy định tại Điều 1, 2, 3 Quyết định này được giảm tiền thuê đất để thực hiện các dự án xã hội hóa theo quy định sau:

1. Được giảm 100% tiền thuê đất đối với các dự án xã hội hóa thực hiện tại địa bàn các huyện.

2. Được giảm 80% tiền thuê đất đối với các dự án xã hội hóa thực hiện tại địa bàn các quận: Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt.

3. Được giảm 40% tiền thuê đất đối với các dự án xã hội hóa thực hiện tại địa bàn quận Ninh Kiều.

Các trường hợp được xét giảm trên đây, tính trên toàn bộ diện tích đất được cho thuê để thực hiện dự án, áp dụng trong thời hạn cho thuê đất, đơn giá thuê đất, hình thức Nhà nước cho thuê đất. Thời điểm tính tiền thuê đất là thời điểm có quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp sau khi dự án hoàn thành, đưa vào hoạt động mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện kiểm tra và xác định cơ sở thực hiện xã hội hóa không đáp ứng quy định về tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo các nội dung đã cam kết thì cơ sở thực hiện xã hội hóa phải nộp tiền thuê đất đã được giảm theo giá đất tại thời điểm được hưởng ưu đãi về đất và tiền phạt chậm nộp tính trên số tiền thuê đất được giảm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên cùng đăng ký lựa chọn một địa điểm để thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực xã hội hóa thì thực hiện chọn nhà đầu tư theo phương thức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng cao nhất các tiêu chí về quy mô, chất lượng, hiệu quả.

(Đính kèm phụ lục Danh mục các cơ sở đăng ký thực hiện xã hội hóa)

Điều 5. Trình tự, thủ tục hưởng chính sách giảm tiền thuê đất

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và Thông tư số 46/2014/NĐ-CP tiền thuê đất thuê mặt nước">77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Điều 6. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành

1. Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp:

a) Hàng năm, chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân quận, huyện rà soát, xây dựng quy hoạch phát triển ngành thuộc phạm vi quản lý của ngành mình.

Trong quá trình thực hiện xã hội hóa, trường hợp cần sửa đổi, bổ sung Danh mục các cơ sở thực hiện xã hội hóa thì cơ quan quản lý chuyên ngành báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp và tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố theo đúng quy định.

b) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa theo quản lý chuyên ngành.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư trên địa bàn thành phố.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành về xã hội hóa và các cơ quan có liên quan kiểm tra, xác định việc đáp ứng các tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của cơ sở xã hội hóa theo quy định; đồng thời, chủ trì thẩm định sửa đổi, bổ sung Danh mục các cơ sở thực hiện xã hội hóa, tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

c) Chủ trì cùng với Sở Tài chính tổng hợp các dự án xã hội hóa có sử dụng vốn ngân sách nhà nước trình Ủy ban nhân dân thành phố thông qua Hội đồng nhân dân thành phố để bố trí kinh phí thực hiện.

d) Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức công bố quyết định và danh mục các cơ sở thực hiện xã hội hóa.

đ) Định kỳ hàng quý Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố tình hình hoạt động của các cơ sở thực hiện xã hội hóa.

3. Sở Tài chính:

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố mức giá cho thuê cơ sở vật chất do Nhà nước quản lý đối với các dự án xã hội hóa.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp các khoản giảm tiền thuê đất cho nhà đầu tư thực hiện xã hội hóa, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

c) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp các dự án xã hội hóa có sử dụng vốn ngân sách nhà nước trình Ủy ban nhân dân thành phố thông qua Hội đồng nhân dân thành phố để bố trí kinh phí thực hiện chính sách này.

d) Định kỳ 3 năm một lần, phối hợp với các ngành liên quan tiến hành rà soát để sửa đổi, bổ sung danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi xã hội hóa cho phù hợp trình UBND thành phố xem xét, quyết định.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở chuyên ngành quy hoạch và công khai địa điểm, diện tích đất phục vụ hoạt động xã hội hóa.

b) Thẩm định nhu cầu sử dụng đất các dự án xã hội hóa; hướng dẫn, thực hiện thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; cung cấp các thông tin về kế hoạch sử dụng đất đến các dự án xã hội hóa cho các nhà đầu tư khi có yêu cầu.

c) Hướng dẫn chủ đầu tư quy trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án xã hội hóa theo pháp luật quy định.

5. Cục Thuế thành phố:

a) Hướng dẫn công tác đăng ký kê khai thu nộp và quyết toán thuế đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa, báo cáo tình hình ưu đãi về thuế đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa theo quy định.

b) Trong quá trình thực hiện xã hội hóa, cơ sở thực hiện xã hội hóa không đáp ứng đủ điều kiện và tiêu chí thì có ý kiến đề xuất, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định bãi bỏ các ưu đãi theo quy định.

6. Ủy ban nhân dân quận, huyện:

a) Phối hợp với các ngành liên quan xây dựng quy hoạch phát triển ngành và xác định các nhiệm vụ xã hội hóa.

b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng trong các hoạt động xã hội hóa. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất dành cho các lĩnh vực xã hội hóa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Công khai nhu cầu xã hội hóa, chế độ thu hút đầu tư xã hội hóa và các trình tự, thủ tục, quy trình giải quyết hồ sơ thuộc các lĩnh vực xã hội hóa.

d) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn.

7. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Điều 7.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; bãi bỏ Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường đến năm 2020.

2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức triển khai, thực hiện Quyết định này theo quy định.

Điều 8. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Cục trưởng Cục Thuế thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hùng Dũng

 

DANH MỤC

CÁC CƠ SỞ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN XÃ HỘI HÓA
(Kèm theo Quyết định số 2418/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố)

A. Đối với lĩnh vực giáo dục

I. Đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông

STT

Cơ sở giáo dục

Địa điểm

Quy mô tối thiểu

Số trẻ, học sinh tối đa/1 lớp, nhóm trẻ

Diện tích đất tối thiểu

Tiêu chuẩn

Điều kiện để được ưu đãi

 

Mầm non

 

 

 

 

 

 

1

Trường mầm non

Phường Cái Khế, quận Ninh Kiều

100 trẻ

3 - 12 tháng tuổi: 15 trẻ

13 - 24 tháng tuổi: 20 trẻ

25 - 36 tháng tuổi: 25 trẻ

3 - 4 tuổi: 25 trẻ

4 - 5 tuổi: 30 trẻ

5 - 6 tuổi: 35 trẻ

8 m2/trẻ

Điều lệ trường mầm non theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BG DĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008; Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010; Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011; Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thẩm định thành lập, định kỳ kiểm tra. Đảm bảo huy động ổn định ít nhất 3 năm. Hàng năm huy động tối thiểu đạt 100 trẻ

 

2

Trường mầm non

Phường Bình Thủy, quận Bình Thủy

100 trẻ

Như trên

8 m2/trẻ

Như trên

Như trên

3

Trường mầm non

Phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy

100 trẻ

Như trên

8 m2/trẻ

Như trên

Như trên

4

Trường mầm non

Phường An Thới, quận Bình Thủy

100 trẻ

Như trên

8 m2/trẻ

Như trên

Như trên

5

Trường mầm non

Phường Long Hòa, quận Bình Thủy

100 trẻ

Như trên

8 m2/trẻ

Như trên

Như trên

6

Trường mầm non

Phường Hưng Phú, quận Cái Răng

100 trẻ

Như trên

8 m2/trẻ

Như trên

Như trên

7

Trường mầm non Thiên Lộc

Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng

100 trẻ

Như trên

8 m2/trẻ

Như trên

Như trên

9

Trường mẫu giáo

Phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt

100 trẻ/trường

Như trên

8 m2/trẻ

Như trên

Như trên

10

Trường mầm non

Xã Giai Xuân, huyện Phong Điền

50 trẻ/trường

Như trên

12 m2/trẻ

Như trên

Như trên

11

Trường mầm non

Xã Đông Bình, huyện Thới Lai

50 trẻ/trường

Như trên

12 m2/trẻ

Như trên

Như trên

 

Tiểu học

 

 

 

 

 

 

1

Trường tiểu học

phường Cái Khế, quận Nình Kiều

10 lớp

35

6 m2/học sinh

Điều lệ trường tiểu học theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010; Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thẩm định thành lập, định kỳ kiểm tra. Đảm bảo nhập học ổn định ít nhất 4 năm. Hàng năm nhập học tối thiểu là 4 lớp

2

Trường tiểu học

Phường Bình Thủy, quận Bình Thủy

10 lớp

35

6 m2/học sinh

Như trên

Như trên

 

Trung học cơ sở

 

 

 

 

 

 

1

Trường trung học cơ sở

Phường Hưng Phú, quận Cái Răng

8 lớp

45

6 m2/học sinh

Điều lệ trường trung học cơ sở theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thẩm định thành lập, định kỳ kiểm tra. Đảm bảo nhập học ổn định ít nhất 4 năm. Hàng năm nhập học tối thiểu là 4 lớp

2

Trường trung học cơ sở Thiên lộc

Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng

8 lớp

45

6 m2/học sinh

Như trên

Như trên

 

Trường có nhiều cấp học

 

 

 

 

 

 

1

Trường phổ thông Thái Bình Dương

Số 112, đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều

 

 

 

 

 

 

Mầm non

Số 112, đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều

100 trẻ

3 - 12 tháng tuổi: 15 trẻ

13 - 24 tháng tuổi: 20 trẻ

25 - 36 tháng tuổi: 25 trẻ

3 - 4 tuổi: 25 trẻ

4 - 5 tuổi: 30 trẻ

5 - 6 tuổi: 35 trẻ

8 m2/trẻ

Điều lệ trường mầm non theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BG DĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008; Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010; Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011; Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thẩm định thành lập, định kỳ kiểm tra. Đảm bảo huy động ổn định ít nhất 3 năm. Hàng năm huy động tối thiểu đạt 100 trẻ

 

 

Tiểu học

Số 112, đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Nình Kiều

10 lớp

35

6 m2/học sinh

Điều lệ trường tiểu học theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010; Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thẩm định thành lập, định kỳ kiểm tra. Đảm bảo nhập học ổn định ít nhất 4 năm. Hàng năm nhập học tối thiểu là 4 lớp

 

Trung học cơ sở

Số 112, đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Nình Kiều

8 lớp

45

6 m2/học sinh

Điều lệ trường trung học cơ sở theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thẩm định thành lập, định kỳ kiểm tra. Đảm bảo nhập học ổn định ít nhất 4 năm. Hàng năm nhập học tối thiểu là 4 lớp

 

Trung học phổ thông

Số 112, đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Nình Kiều

6 lớp

45

6 m2/học sinh

Điều lệ trường trung học phổ thông theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thẩm định thành lập, định kỳ kiểm tra. Đảm bảo nhập học ổn định ít nhất 3 năm. Hàng năm nhập học tối thiểu là 4 lớp

2

Công ty TNHH Tài nguyên giáo dục

Phường Long Tuyền, quận Bình Thủy và phường An Bình, quận Ninh Kiều

 

 

 

 

 

 

Mầm non

Phường Long Tuyền, quận Bình Thủy và phường An Bình, quận Ninh Kiều

100 trẻ

3 - 12 tháng tuổi: 15 trẻ

13 - 24 tháng tuổi: 20 trẻ

25 - 36 tháng tuổi: 25 trẻ

3 - 4 tuổi: 25 trẻ

4 - 5 tuổi: 30 trẻ

5 - 6 tuổi: 35 trẻ

8 m2/trẻ

Điều lệ trường mầm non theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BG DĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008; Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010; Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011; Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thẩm định thành lập, định kỳ kiểm tra. Đảm bảo huy động ổn định ít nhất 3 năm. Hàng năm huy động tối thiểu đạt 100 trẻ

 

Tiểu học

Phường Long Tuyền, quận Bình Thủy và phường An Bình, quận Ninh Kiều

10 lớp

35

6 m2/học sinh

Điều lệ trường tiểu học theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010; Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thẩm định thành lập, định kỳ kiểm tra. Đảm bảo nhập học ổn định ít nhất 4 năm. Hàng năm nhập học tối thiểu là 4 lớp

 

 

Trung học cơ sở

Phường Long Tuyền, quận Bình Thủy và phường An Bình, quận Ninh Kiều

8 lớp

45

6 m2/học sinh

Điều lệ trường trung học cơ sở theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thẩm định thành lập, định kỳ kiểm tra. Đảm bảo nhập học ổn định ít nhất 4 năm. Hàng năm nhập học tối thiểu là 4 lớp

 

Trung học phổ thông

Phường Long Tuyền, quận Bình Thủy và phường An Bình, quận Ninh Kiều

6 lớp

45

6 m2/học sinh

Điều lệ trường trung học phổ thông theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thẩm định thành lập, định kỳ kiểm tra. Đảm bảo nhập học ổn định ít nhất 3 năm. Hàng năm nhập học tối thiểu là 4 lớp

3

Trường Quốc tế Singapore

Khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều

 

 

 

 

 

 

Mầm non

Khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều

100 trẻ

3 - 12 tháng tuổi: 15 trẻ

13 - 24 tháng tuổi: 20 trẻ

25 - 36 tháng tuổi: 25 trẻ

3 - 4 tuổi: 25 trẻ

4 - 5 tuổi: 30 trẻ

5 - 6 tuổi: 35 trẻ

8 m2/trẻ

Điều lệ trường mầm non theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BG DĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008; Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010; Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011; Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thẩm định thành lập, định kỳ kiểm tra. Đảm bảo huy động ổn định ít nhất 3 năm. Hàng năm huy động tối thiểu đạt 100 trẻ

 

Tiểu học

Khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều

10 lớp

35

6 m2/học sinh

Điều lệ trường tiểu học theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010; Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thẩm định thành lập, định kỳ kiểm tra. Đảm bảo nhập học ổn định ít nhất 4 năm. Hàng năm nhập học tối thiểu là 4 lớp

 

Trung học cơ sở

Khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều

8 lớp

45

6 m2/học sinh

Điều lệ trường trung học cơ sở theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thẩm định thành lập, định kỳ kiểm tra. Đảm bảo nhập học ổn định ít nhất 4 năm. Hàng năm nhập học tối thiểu là 4 lớp

 

Trung học phổ thông

Khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều

6 lớp

45

6 m2/học sinh

Điều lệ trường trung học phổ thông theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thẩm định thành lập, định kỳ kiểm tra. Đảm bảo nhập học ổn định ít nhất 3 năm. Hàng năm nhập học tối thiểu là 4 lớp

II. Đối với đào tạo nghề nghiệp

STT

Cơ sở đào tạo

Địa điểm

Quy mô tối thiểu

 

Tỷ lệ tối đa học sinh, sinh viên/giảng viên
cơ hữu

Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo tối thiểu

Tiêu chuẩn

Điều kiện khác

1

Trường Đại học Nam Cần Thơ

168 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều

300 sinh viên chính quy

- Nhóm trường Y - Dược: 15 sinh viên/01 giảng viên;

- Nhóm trường Nghệ thuật, Thể dục thể thao: 10 sinh viên/01 giảng viên;

- Các trường khác: 25 sinh viên/01 giảng viên.

- Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo tối thiểu 2 m2/01 sinh viên

Điều lệ trường đại học tại Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Thẩm định thành lập, định kỳ kiểm tra. Đảm bảo tuyển sinh ổn định ít nhất 3 năm. Hàng năm tuyển sinh tối thiểu 200 sinh viên

2

Dự án thành lập Tổ hợp Đại học FPT và công viên phần mềm FPT Cần Thơ

Đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ đường Cái Sơn - Hàng Bàng đến đường Tỉnh 923) thuộc phường An Bình, quận Ninh Kiều và phường Long Tuyền, quận Bình Thủy

 

 

Theo cam kết thực hiện của Đề án thành lập được duyệt

Điều lệ trường đại học tại Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Văn bản phê duyệt chủ trương cho phép thành lập trường Đại học của Thủ tướng Chính phủ.

- Trong vòng 03 năm kể từ khi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoạt động đào tạo đối với trường đại học, Trường phải đáp ứng các tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa đối với các trường đại học được phép hoạt động đào tạo.

3

Trường trung cấp Phạm Ngọc Thạch Cần Thơ

Phường Thới An Đông, quận Bình Thủy

200 học sinh chính quy

- Nhóm trường Y - Dược: 25 học sinh/01 giảng viên;

- Nhóm trường Nghệ thuật, Thể dục thể thao: 20 học sinh/01 giảng viên;

- Các trường khác: 30 học sinh/01 giảng viên.

Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo tối thiểu 1,5 m2/1sinh viên

Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp tại Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Định kỳ kiểm tra. Đảm bảo tuyển sinh ổn định ít nhất 3 năm.

Hàng năm tuyển sinh tối thiểu 100 sinh viên

4

Trường trung cấp Miền Tây

Phường An Khánh, quận Ninh Kiều

200 học sinh chính quy

- Nhóm trường Y - Dược: 25 học sinh/01 giảng viên;

- Nhóm trường Nghệ thuật, Thể dục thể thao: 20 học sinh/01 giảng viên;

- Các trường khác: 30 học sinh/01 giảng viên.

Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo tối thiểu 1,5 m2/01 sinh viên

Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp tại Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Định kỳ kiểm tra. Đảm bảo tuyển sinh ổn định ít nhất 3 năm. Hàng năm tuyển sinh tối thiểu 100 sinh viên

5

Trường trung cấp y dược Mekong

Phường Long Hòa, quận Bình Thủy

200 học sinh chính quy

- Nhóm trường Y - Dược: 25 học sinh/01 giảng viên;

- Nhóm trường Nghệ thuật, Thể dục thể thao: 20 học sinh/01 giảng viên;

- Các trường khác: 30 học sinh/01 giảng viên.

Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo tối thiểu 1,5 m2/01 sinh viên

Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp tại Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Định kỳ kiểm tra. Đảm bảo tuyển sinh ổn định ít nhất 3 năm. Hàng năm tuyển sinh tối thiểu 100 sinh viên

6

Trường trung cấp Đại Việt

Phường Thới An Đông, quận Bình Thủy

200 học sinh chính quy

- Nhóm trường Y - Dược: 25 học sinh/01 giảng viên;

- Nhóm trường Nghệ thuật, Thể dục thể thao: 20 học sinh/01 giảng viên;

- Các trường khác: 30 học sinh/01 giảng viên.

Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo tối thiểu 1,5 m2/01 sinh viên

Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp tại Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Định kỳ kiểm tra. Đảm bảo tuyển sinh ổn định ít nhất 3 năm.

Hàng năm tuyển sinh tối thiểu 100 sinh viên

7

Trường trung cấp chuyên nghiệp

quận Cái Răng

200 học sinh chính quy

- Nhóm trường Y - Dược: 25 học sinh/01 giảng viên;

- Nhóm trường Nghệ thuật, Thể dục thể thao: 20 học sinh/01 giảng viên;

- Các trường khác: 30 học sinh/01 giảng viên.

Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo tối thiểu 1,5 m2/01 sinh viên

Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp tại Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Định kỳ kiểm tra. Đảm bảo tuyển sinh ổn định ít nhất 3 năm. Hàng năm tuyển sinh tối thiểu 100 sinh viên

B. Đối với lĩnh vực Dạy nghề

STT

Cơ sở đào tạo nghề

Địa điểm

Quy mô đào tạo tối thiểu

Diện tích đất sử dụng tối thiểu

Tiêu chuẩn thiết kế

Số lượng nghề đào tạo

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên

1

Trường Cao đẳng nghề

(Cơ khí chế tạo, Quản trị cơ sở dữ liệu, cơ điện tử…)

Quận Cái Răng

200 học sinh, sinh viên

20.000 m2

Được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60:2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành kèm theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Số lượng nghề đào tạo ở trình độ cao đẳng nghề tối thiểu là 3 nghề

Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật

2

Trường trung cấp nghề (Sửa chữa thiết bị may, sửa chữa máy tàu thủy, lắp đặt thiết bị cơ khí…)

Quận Cái Răng

100 học sinh

10.000 m2

Như trên

Số lượng nghề đào tạo ở trình độ trung cấp nghề tối thiểu là 3 nghề

Như trên

3

Trường trung cấp nghề (Sửa chữa thiết bị in, công nghệ in, sửa chữa thiết bị tự động hóa…)

Quận Bình Thủy

100 học sinh

10.000 m2

Như trên

Như trên

Như trên

4

Trường trung cấp nghề (Điều hành tour du lịch, quản trị dịch vụ giải trí, thể thao, kỹ thuật chế biến món ăn…)

Quận Ninh Kiều

100 học sinh

10.000 m2

Như trên

Như trên

Như trên

5

Trường Trung cấp nghề (kỹ thuật điêu khắc gỗ, trang trí nội thất, gia công và thiết kế sản phẩm mộc…)

Huyện Phong Điền

100 học sinh

30.000 m2

Như trên

Như trên

Như trên

6

Trung tâm dạy nghề (Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt, phòng và chữa bệnh thủy sản…)

Quận Thốt Nốt

50 học sinh

1.000 m2

Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu đạt 1,3 m2/01 học sinh quy đổi; diện tích cơ sở thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/01 học sinh quy đổi

Có chương trình dạy nghề theo quy định

Như trên

7

Trung tâm dạy nghề (sửa chữa máy nông nghiệp, nề - hoàn thiện…)

Huyện Vĩnh Thạnh

50 học sinh

2.000 m2

Như trên

Như trên

Như trên

8

Trung tâm dạy nghề (Trồng cây lương thực, thực phẩm, chọn và nhân giống cây trồng…)

Huyện Cờ Đỏ

50 học sinh

2.000 m2

Như trên

Như trên

Như trên

C. Đối với lĩnh vực Y tế

STT

Tên cơ sở khám, chữa bệnh

Địa điểm

Quy mô số giường bệnh trở lên

Nhân lực

Đất và diện tích xây dựng

Trang thiết bị y tế

1

Bệnh viện đa khoa

Số 102, đường Cách mạng tháng Tám, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều

31

Theo quy định của cấp có thẩm quyền ban hành. (Hiện nay đang áp dụng theo Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05 tháng 6 năm 2007 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ)

Theo quy định của cấp có thẩm quyền ban hành áp dụng đối với từng quy mô (hiện nay đang theo Quyết định số 18/2007/QĐ-BXD ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ Xây dựng về việc ban hành tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam: TCXDVN 365:2007 “Bệnh viện đa khoa - Hướng dẫn thiết kế” và các quy định hiện hành khác)

Đáp ứng điều kiện chuyên môn theo quy định hiện hành (hiện nay đang theo quy định tại Quyết định số 437/QĐ-BYT ngày 20 tháng 02 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

2

Bệnh viện đa khoa Vạn Phước Cửu Long

Đường Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, quận Ninh Kiều

31

Theo quy định của cấp có thẩm quyền ban hành. (Hiện nay đang áp dụng theo Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05 tháng 6 năm 2007 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ)

Theo quy định của cấp có thẩm quyền ban hành áp dụng đối với từng quy mô (hiên nay đang theo Quyết định số 18/2007/QĐ-BXD ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ Xây dựng về việc ban hành tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam: TCXDVN 365:2007 “Bệnh viện đa khoa - Hướng dẫn thiết kế” và các quy định hiện hành khác)

Đáp ứng điều kiện chuyên môn theo quy định hiện hành (hiện nay đang theo quy định tại Quyết định số 437/QĐ-BYT ngày 20 tháng 02 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

3

Bệnh viện đa khoa Minh Đức

Số 551 và 551/1, đường Trần Quang Diệu, phường An Thới, quận Bình Thủy

31

Theo quy định của cấp có thẩm quyền ban hành. (Hiện nay đang áp dụng theo Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05 tháng 6 năm 2007 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ)

Theo quy định của cấp có thẩm quyền ban hành áp dụng đối với từng quy mô (hiên nay đang theo Quyết định số 18/2007/QĐ-BXD ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ Xây dựng về việc ban hành tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam: TCXDVN 365:2007 “Bệnh viện đa khoa - Hướng dẫn thiết kế” và các quy định hiện hành khác)

Đáp ứng điều kiện chuyên môn theo quy định hiện hành (hiện nay đang theo quy định tại Quyết định số 437/QĐ-BYT ngày 20 tháng 02 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

4

Bệnh viện điều dưỡng và chăm sóc người già

Bình Thủy

21

Như trên

Như trên

Như trên

5

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình và phục hồi chức năng

Bình Thủy

21

Như trên

Như trên

Như trên

6

Bệnh viện chuyên khoa nội tiết

Ninh Kiều

21

Như trên

Như trên

Như trên

7

Bệnh viện tim mạch

Ninh Kiều

21

Như trên

Như trên

Như trên

8

Bệnh viện chuyên khoa tiêu hóa

Ninh Kiều

21

Như trên

Như trên

Như trên

D. Đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao

STT

Tên cơ sở

Địa điểm

Tiêu chí về quy mô

Tiêu chuẩn chất lượng

I

Lĩnh vực văn hóa cơ sở

 

 

 

1

Trung tâm văn hóa ngoài công lập cấp xã

36 xã nông thôn mới

+ Thực hiện xã hội hóa, góp vốn, huy động vốn theo quy định của pháp luật.

+ Có diện tích đất tối thiểu: 1.000 m2

+ Địa phương có quy hoạch.

+ Theo quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành (Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

+ Nâng cấp về cơ sở vật chất, trang thiết bị và mở rộng loại hình hoạt động, đối tượng phục vụ.

2

01 cơ sở chiếu phim

Quận Ninh Kiều

Thực hiện ít nhất 60 buổi chiếu/năm

- Bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật của rạp chiếu phim theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3

- Khu văn hóa đa năng ngoài công lập.

Phường Hưng Phú, quận Cái Răng

+ Hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, dự án độc lập.

+ Có diện tích đất tối thiểu là 2.500 m2

+ Địa phương có quy hoạch.

+ Tổ chức nhiều loại hình văn hóa, các dịch vụ văn hóa, thể thao, thương mại, du lịch, vui chơi giải trí công nghệ cao, phục vụ theo nhu cầu của các nhóm đối tượng, đặc biệt là trẻ em.

II

Lĩnh vực Thể dục thể thao

 

 

 

1

Sân thể thao, bao gồm: sân điền kinh, sân bóng đá, sân bóng chuyền, sân cầu lông, sân quần vợt, sân bóng rổ, sân bóng ném, sân tập, sân vận động, khu liên hợp thể thao

Các quận, huyện: Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt, Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh

+ Diện tích tối thiểu 100 m2 đối với sân tập loại nhỏ; 500 m2 đối với sân tập loại trung bình trở lên.

+ Quy mô thiết kế, xây dựng đáp ứng quy định tại tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 287-2004.

+ Được thành lập theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

+ Có ban quản lý chịu trách nhiệm quản lý, duy tu, bảo quản, vận hành sân vận động.

+ Có đội ngũ nhân viên chuyên môn được cấp chứng chỉ.

+ Có các dịch vụ phục vụ tập luyện, thi đấu thể thao tại địa phương.

+ Đáp ứng các quy định về an toàn, phòng chống cháy, nổ và vệ sinh môi trường.

+ Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2

Nhà tập luyện thể thao

Các quận, huyện: Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt, Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh

+ Diện tích tối thiểu 100 m2 có mái che đối với nhà tập đơn môn; 200 m2 có mái che đối với nhà tập đa môn.

+ Quy mô thiết kế, xây dựng đáp ứng quy định tại tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 281-2004.

 

+ Có ban quản lý và đội ngũ nhân viên được đào tạo, có chứng chỉ chuyên môn.

+ Trang thiết bị phục vụ tập luyện đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn của từng môn do liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia quy định.

+ Có hạng mục phụ trợ (phòng vệ sinh, phòng thay quần áo).

+ Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao phục vụ cộng đồng.

+ Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3

Bể bơi, bể nhảy cầu, bể vầy, bể hỗn hợp, câu lạc bộ bơi lội, câu lạc bộ thể thao dưới nước

Các quận, huyện: Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt, Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, Ninh Kiều

+ Diện tích tối thiểu 400 m2

+ Quy mô thiết kế, xây dựng đáp ứng quy định tại tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 288-2004.

+ Có ban quản lý chịu trách nhiệm quản lý, duy tu, bảo quản, vận hành công trình.

+ Có đội ngũ nhân viên chuyên môn được đào tạo, có chứng chỉ chuyên môn.

+ Có đội ngũ nhân viên cứu hộ.

+ Có hệ thống xử lý nước thải đảm bảo các quy định về vệ sinh, môi trường.

+ Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Được thành lập theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (đối với câu lạc bộ bơi lội, câu lạc bộ thể thao dưới nước).

E. Đối với lĩnh vực môi trường

STT

Loại hình
nghề nghiệp

Địa điểm

Quy mô theo yêu cầu thực tiễn hiện nay

Tiêu chuẩn
cán bộ

Nhu cầu
cấp đất

Yêu cầu về cơ sở
vật chất, năng lực, công nghệ của cơ sở

Ghi chú

1

Cơ sở xử lý chất thải nguy hại (kể cả chất thải y tế)

Huyện Thới Lai

Theo quy hoạch quản lý chất thải rắn nguy hại do cơ quan quản lý nhà nước ngành xây dựng quy định, phê duyệt (2)

Phụ trách về môi trường của cơ sở và vị trí chủ chốt phải có trình độ đại học (hoặc tương đương) các ngành xây dựng, công nghệ môi trường, kinh tế môi trường, quản lý môi trường, khoa học môi trường, bác sĩ y tế cộng đồng.

- Phải căn cứ vào hiện trạng sử dụng đất và quy hoạch, kế hoạch phát triển của cơ sở ở địa phương. (1)

- Phải được xác định cụ thể cho từng công trình thuộc cơ sở quản lý và phải báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp (thông qua cơ quan Tài nguyên và Môi trường) và cơ quan quản lý của cấp trên trực tiếp. (1)

- Đủ điều kiện về đầu tư theo quy định của pháp luật; năng lực về công nghệ đã được đăng ký và cấp có thẩm quyền phê duyệt và có năng lực tài chính.

- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

- Đã đi vào hoạt động, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật địa phương.

(1) Thông tư số 05/2007/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các trường hợp được ưu đãi về sử dụng đất và việc quản lý đất đai đối với các cơ sở giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao, khoa học - Công nghệ, môi trường, xã hội, dân số, gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

(2) Thông tư số 13/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 31 tháng 12 năm 2007 hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn.

2

Dự án đầu tư xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng hình thức công nghệ đốt tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn

Phường Phước Thới, Quận Ô Môn

Như trên

Như trên

Như trên

Như trên

Như trên

3

Cơ sở xử lý nước thải sinh hoạt tập trung

 

Các quận, huyện: Ô Môn, Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh, Thới Lai, Cờ Đỏ

Phục vụ cho khu vực dân cư từ 50 hộ trở lên (hoặc các đối tượng - phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật); phù hợp với quy hoạch đã được cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt.

Phụ trách về môi trường của cơ sở và vị trí chủ chốt phải có trình độ kỹ sư (hoặc tương đương) các ngành: hóa, công nghệ môi trường, kinh tế môi trường, quản lý môi trường, xây dựng.

- Phải căn cứ vào hiện trạng sử dụng đất và quy hoạch, kế hoạch phát triển của cơ sở ở địa phương. (1)

- Phải được xác định cụ thể cho từng công trình thuộc cơ sở quản lý và phải báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp (thông qua cơ quan Tài nguyên và Môi trường) và cơ quan quản lý của cấp trên trực tiếp. (1)

- Đủ điều kiện về đầu tư theo yêu cầu của pháp luật; năng lực về công nghệ đã được đăng ký và cấp có thẩm quyền phê duyệt và có năng lực tài chính.

- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

- Đã đi vào hoạt động, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật địa phương.

- Cơ sở phải đảm bảo tính ổn định và thuận tiện khi khai thác, sử dụng.

(1) Thông tư số 05/2007/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các trường hợp được ưu đãi về sử dụng đất và việc quản lý đất đai đối với các cơ sở giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao, khoa học - công nghệ, môi trường, xã hội, dân số, gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

 

4

Cơ sở xây dựng hệ thống nhà vệ sinh công cộng tại các đô thị

Nội ô các quận: Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng

Phù hợp với yêu cầu sinh hoạt và quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền tại khu vực dân cư và cộng đồng.

Phụ trách về môi trường của cơ sở và vị trí chủ chốt phải có trình độ kỹ sư (hoặc tương đương) các ngành: xây dựng, công nghệ môi trường.

- Phải căn cứ vào hiện trạng sử dụng đất và quy hoạch, kế hoạch phát triển của cơ sở ở địa phương. (1)

- Phải được xác định cụ thể cho từng công trình thuộc cơ sở quản lý và phải báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp (thông qua cơ quan Tài nguyên và Môi trường) và cơ quan quản lý của cấp trên trực tiếp. (1)

- Đủ điều kiện về đầu tư theo quy định của pháp luật; năng lực về công nghệ đã được đăng ký và cấp có thẩm quyền phê duyệt và có năng lực tài chính.

- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

- Đã đi vào hoạt động, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật địa phương.

- Bảo đảm các điều kiện vệ sinh trong sinh hoạt, trừ rác hợp vệ sinh.

(1) Thông tư số 05/2007/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các trường hợp được ưu đãi về sử dụng đất và việc quản lý đất đai đối với các cơ sở giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao, khoa học - Công nghệ, môi trường, xã hội, dân số, gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

 

5

Cơ sở hỏa táng, điện táng

Ninh Kiều, Ô Môn

Phù hợp với quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Phụ trách về môi trường của cơ sở và vị trí chủ chốt phải có trình độ kỹ sư (hoặc tương đương) thuộc các ngành: hóa, vật lý, sinh học, công nghệ môi trường, điện.

- Phải căn cứ vào hiện trạng sử dụng đất và quy hoạch, kế hoạch phát triển của cơ sở ở địa phương. (1)

- Phải được xác định cụ thể cho từng công trình thuộc cơ sở quản lý và phải báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp (thông qua cơ quan Tài nguyên và Môi trường) và cơ quan quản lý của cấp trên trực tiếp. (1)

- Đủ điều kiện về đầu tư theo quy định của pháp luật; năng lực về công nghệ đã được đăng ký và cấp có thẩm quyền phê duyệt và có năng lực tài chính.

- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

- Đã đi vào hoạt động, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật địa phương.

- Cơ sở phải đảm bảo mỹ quan, độ bền vững, an toàn, tính ổn định, có các biện pháp xử lý nhanh, triệt để các sự cố về môi trường.

(1) Thông tư số 05/2007/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các trường hợp được ưu đãi về sử dụng đất và việc quản lý đất đai đối với các cơ sở giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao, khoa học - Công nghệ, môi trường, xã hội, dân số, gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

 

6

Cơ sở cung cấp nước sạch nông thôn

Các huyện: Phong Điền, Cờ Đỏ, Thới Lai, Vĩnh Thạnh

Phù hợp với quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Phụ trách về môi trường của cơ sở và vị trí chủ chốt phải có trình độ kỹ sư (hoặc tương đương) thuộc các ngành: xây dựng, cấp thoát nước.

- Phải căn cứ vào hiện trạng sử dụng đất và quy hoạch, kế hoạch phát triển của cơ sở ở địa phương. (1)

- Phải được xác định cụ thể cho từng công trình thuộc cơ sở quản lý và phải báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp (thông qua cơ quan Tài nguyên và Môi trường) và cơ quan quản lý của cấp trên trực tiếp. (1)

- Đủ điều kiện về đầu tư theo quy định của pháp luật; năng lực về công nghệ đã được đăng ký và cấp có thẩm quyền phê duyệt và có năng lực tài chính.

- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

- Đã đi vào hoạt động, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật địa phương.

(1) Thông tư số 05/2007/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các trường hợp được ưu đãi về sử dụng đất và việc quản lý đất đai đối với các cơ sở giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao, khoa học - Công nghệ, môi trường, xã hội, dân số, gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2418/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2418/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/08/2015
Ngày hiệu lực 24/08/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Giáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 28/07/2016
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2418/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2418/QĐ-UBND Khuyến khích xã hội hóa giáo dục dạy nghề y tế văn hoá môi trường Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 2418/QĐ-UBND Khuyến khích xã hội hóa giáo dục dạy nghề y tế văn hoá môi trường Cần Thơ
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2418/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Cần Thơ
Người ký Lê Hùng Dũng
Ngày ban hành 24/08/2015
Ngày hiệu lực 24/08/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Giáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 28/07/2016
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2418/QĐ-UBND Khuyến khích xã hội hóa giáo dục dạy nghề y tế văn hoá môi trường Cần Thơ

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2418/QĐ-UBND Khuyến khích xã hội hóa giáo dục dạy nghề y tế văn hoá môi trường Cần Thơ