Quyết định 242/QĐ-BTP

Quyết định 242/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2017 của Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 242/QĐ-BTP Kế hoạch công tác Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột 2017


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 242/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2017 CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT BUÔN MA THUỘT

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1165/QĐ-BTP ngày 21 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng Kế hoạch của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 3467/QĐ-BTP ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột;

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-BTP ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Báo cáo số 01/BC-BTP ngày 03 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tư pháp về tng kết công tác tư pháp năm 2016 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác năm 2017;

Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2017 của Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưng (đ báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cục Công tác phía Nam (để phối hp);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, Trường TCLBMT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tiến Châu

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC NĂM 2017 CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT BUÔN MA THUỘT
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 242/QĐ-BTP ngày 24 tháng 2 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cụ thhóa công tác trọng tâm của Ngành Tư pháp năm 2017; triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột được Bộ Tư pháp giao.

- Đ ra các phương hướng, nhiệm vụ định hướng cho toàn bộ hoạt động của Trường trong năm 2017, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, có chất lượng, hiệu quả và khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác của Bộ, Ngành.

- Làm căn cứ cho việc phân công nhiệm vụ, bình xét, đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động (CCVC) của Nhà trường.

2. Yêu cầu

- Bám sát nhiệm vụ công tác tư pháp và công tác của Bộ, Ngành năm 2017.

- Đảm bảo tính khoa học, đồng bộ, khả thi, hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm nguồn lực, phù hợp với tình hình thực tế của Trường.

- Phân công rõ nhiệm vụ cho các đơn vị, cá nhân; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tích cực, tự giác của tng CCVC trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

- Xác định trọng tâm, trọng điểm, thời gian thực hiện; đề ra được các giải pháp phù hợp theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trường được giao, đảm bảo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2017.

II. NỘI DUNG

1. Nhiệm vụ trọng tâm

- Tiếp tục tp trung hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy và kiện toàn đội ngũ công chức, viên chức theo Quyết định số 3467/QĐ-BTP ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột; Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp giai đoạn 2014 - 2016 của Nhà trường đã được phê duyệt; Kế hoạch số 190-KH/BCS ngày 30/9/2015 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về việc triển khai Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021 của Trường.

- Nâng cao trình độ chuyên môn và trình độ quản lý cho đội ngũ viên chức chủ chốt; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng viên chức quản lý; quan tâm phát triển đội ngũ giáo viên có trình độ, đáp ứng yêu cầu phát triển của Nhà trường. Trong đó ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ viên chức trẻ và viên chức nữ.

- Xây dựng phương án tuyển sinh 2017 theo chủ trương của Bộ Tư pháp và Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội một cách linh hoạt và kịp thời. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học góp phn nâng cao chất lượng đào tạo.

- Nghiên cứu, xây dựng các mô hình liên kết với Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp và các Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Sở, Ban, Ngành các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung bộ, đồng thời nghiên cứu Đề án mở thêm một số mã ngành đào tạo mới nhằm thu hút học viên, mở rộng cơ hội tìm việc làm cho học viên sau khi tốt nghiệp.

- Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí đúng mục đích, đúng đi tượng, hiệu quả, tiết kiệm.

- Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo; tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại của Dự án xây dựng Trường; sửa chữa và bảo trì thường xuyên khu làm việc, khu giảng đường, khu ký túc xá và công trình vườn cây cảnh.

2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Công tác tuyển sinh

- Xây dựng kế hoạch và đổi mới phương án tuyển sinh năm 2017 theo đúng chỉ tiêu được Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội giao, phù hợp với tình hình thực tế; tập trung vào các nhiệm vụ cụ th sau:

+ Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá nhằm đưa thông tin trực tiếp hay gián tiếp đến với đối tượng người học và những người có liên quan;

+ Xây dựng lực lượng tuyển sinh là những người am hiểu về công tác đào tạo và những nội dung có liên quan;

+ Tăng cường công tác quản lý việc dạy và học, nâng cao chất lượng đào tạo nhằm thu hút đối tượng theo học;

+ Thiết lập mối quan hệ giữa nhà trường với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp.

- Đa dạng hóa hình thức và loại hình đào tạo theo hướng tăng cường công tác liên kết đào tạo, đặc biệt chú trọng tuyển sinh đối với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở; học sinh hệ vừa làm vừa học tại các địa phương.

- Hoàn thiện thủ tục, trình Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tư pháp và Tổng cục Dạy nghề - Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội xin chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017, dự kiến 500 chỉ tiêu.

- Phối hợp với các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung bộ tuyển sinh, rà soát đối tượng ưu tiên, cử tuyển đi học chuyên ngành luật.

2.2. Công tác đào tạo

2.2.1. Kế hoạch, chương trình đào tạo

- Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo, kế hoạch giảng dạy toàn khóa, năm học, học kỳ theo đúng Quyết định số 28/QĐ-BTP chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Pháp luật 2016">1528/QĐ-BTP ngày 15/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và các quy định khác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Tăng cường các kỹ năng nghề nghiệp, pháp lý, tổ chức các hoạt động thực hành nghề luật, giúp học sinh có điều kiện tiếp cận, rèn luyện, tiếp thu kiến thức như: thực tập, kiến tập, tổ chức các cuộc thi liên quan đến nghề luật.

- Quản lý chặt chẽ chất lượng giảng dạy, chất lượng học tập; đảm bảo giờ giấc lên lớp, kỷ luật học đường nghiêm túc.

- Tiếp tục nghiên cứu, bsung, chỉnh sửa, biên soạn mới giáo trình trung cấp luật bảo đảm phù hợp, cập nhật các văn bản pháp luật mới ban hành.

- Thực hiện đúng quy định về tổ chức thi, kiểm tra, chấm thi, vào điểm, công bố điểm thi đúng quy trình.

- Tổ chức thi tốt nghiệp và bế giảng theo đúng kế hoạch đào tạo; lưu trữ hồ sơ, tài liệu gốc về kết quả học tập, rèn luyện của học sinh; quản lý và theo dõi việc cấp phát bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, văn bằng của học sinh một cách khoa học, đúng quy định.

2.2.2. Công tác liên kết đào tạo

- Nghiên cứu, xây dựng các mô hình liên kết để thu hút học viên, mở rộng cơ hội tìm việc làm cho học viên sau khi tt nghiệp.

- Khảo sát, xây dựng Đề án mở thêm một smã ngành đào tạo mới.

- Phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tuyển sinh và đào tạo các lớp Đại học luật văn bằng 1, văn bng 2 tại tỉnh Đắk Lk.

- Phối hợp với Học viện Tư pháp và các sở đào tạo có uy tín đtuyển sinh và mở các lớp nghiệp vụ ngắn hạn, đào tạo chức danh tư pháp cho các tỉnh thuộc khu vực Tây nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ.

- Phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội và các cơ sở đào tạo uy tín tổ chức đào tạo liên thông từ trung cấp luật lên đại học luật.

- Phối hợp với các Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Sở, Ban, Ngành các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung bộ tuyển sinh và đào tạo trung cấp luật, hệ vừa làm vừa học tại địa phương theo nhu cu người học.

2.2.3. Công tác khảo thí và kim định chất lượng giáo dục

- Đẩy mạnh công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục của Nhà trường; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy theo đúng yêu cầu; xây dng, công bố chuẩn đầu ra trong hoạt động đào tạo của Trường; tổ chức đánh giá năng lực giáo viên của Trường; tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thm quyền về kiểm định chất lượng giáo dục.

- Tổ chức xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi, câu hỏi của các kỳ thi kết thúc học phần, liên tục bổ sung nguồn đề thi dự trữ; nghiên cứu cải tiến và phát triển các phương pháp thi phù hợp với nhu cầu đào tạo và trình độ của người học.

- Xây dựng chương trình phối hợp với các Phòng Tư pháp, Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan thi hành án dân sự,... trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung bộ trong công tác tuyển dụng học sinh, học viên tốt nghiệp trung cấp luật vào làm việc; tiếp nhận học sinh, học viên trung cấp luật tới thực tập nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp tại cơ quan, đơn vị.

2.3. Công tác quản lý học sinh

- Tiếp nhận học sinh nhập học, thống kê, tng hợp dữ liệu, áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý học sinh; thiết lập, quản lí lưu trữ hồ sơ học sinh theo quy định; tổ chức quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh.

- Tổ chức các cuộc đối thoại định kỳ giữa Lãnh đạo Nhà trường, các phòng, khoa, đơn vị với học sinh nhằm lắng nghe ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của học sinh và tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh trước khi ra trường.

- Triển khai các chương trình “Cơ hội việc làm - Tư vấn nghề nghiệp” đối với học sinh.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng sống, phòng chống tệ nạn xã hội... cho học sinh; tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” cho học sinh vào đầu khóa học; phối hợp với lực lượng công an địa phương đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội trong Trường.

- Phát động và triển khai các phong trào thi đua trong học sinh; bình xét thi đua, khen thưởng kịp thời đối với học sinh có thành tích cao; xử lý nghiêm học sinh vi phạm nội quy, quy chế theo quy định.

- Phi hợp với gia đình người học, tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện công tác giáo dục toàn diện cho học sinh; tổ chức cho học sinh của Trường tham gia các hoạt động xã hội.

- Đy mạnh các hoạt động phong trào của Đoàn Thanh niên; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt động vui chơi giải trí khác cho học sinh.

- Xây dựng các chương trình trao học bng đối với học sinh thuộc đối tượng chính sách, học sinh nghèo có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

- Phbiến, triển khai các văn bản có liên quan đến chế độ, chính sách, quyn lợi và nghĩa vụ của học sinh.

2.4. Công tác nghiên cứu khoa học

- Nghiên cứu, đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ.

- Triển khai và đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, sinh hoạt chuyên môn trong Nhà trường.

- Tiến hành nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2017 và đề xuất các nhiệm vụ khoa học năm 2018.

- Tổ chức các Hội thảo khoa học cấp Trường, cấp Khoa nhm cung cấp các luận cứ khoa học cho việc triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học của Nhà trường đồng thời nâng cao tinh thần nghiên cứu, học tập cho CCVC của Nhà trường.

- Tổ chức Hội nghị ly ý kiến về Dự thảo các Luật mới, giới thiệu nội dung của các Luật, Bộ luật mới được thông qua năm 2015, 2016, 2017.

2.5. Công tác tư vấn, phổ biến, giáo dục pháp luật

- Kiện toàn công tác tổ chức, bsung lãnh đạo và đội ngũ cộng tác viên, tư vấn viên pháp luật có trình độ và năng lực cho Trung tâm tư vấn pháp luật; mở rộng công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý tại chỗ và lưu động cho người nghèo, hướng đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng giáp biên giới trên địa bàn tỉnh Đk Lk, nơi có đa s đng bào dân tộc thiểu số sinh sống, học tập và làm việc kết hợp tuyên truyền, quảng bá công tác tuyển sinh nhằm thu hút học sinh về học tập tại Trường.

- Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội; các tổ chức chính trị xã hội và một số cơ quan trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong công tác tổ chức tuyên truyền phbiến pháp luật.

- Tổ chức các Hội nghị giới thiệu, phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giao thông đường bộ, Luật An toàn thông tin mạng,... đến toàn thCCVC và học sinh toàn Trường.

- Chú trọng công tác quảng bá thông tin nhằm giới thiệu hình ảnh về Trường; trin khai thu phí tư vấn pháp luật theo quy định.

2.6. Công tác tổ chức cán bộ

2.6.1. Công tác tchức

- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy theo Quyết định số 3467/QĐ- BTP ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột; theo Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp giai đoạn 2014-2016 của Nhà trường đã được phê duyệt.

- Báo cáo Lãnh đạo Bộ phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017, triển khai thực hiện việc tuyển dụng viên chức đảm bảo hiệu quả, chất lượng, đúng quy định sau khi được phê duyệt.

- Phối hợp triển khai Đề án thành lập Phân hiệu Đại học Luật Hà Nội tại Tây Nguyên do Trường Đại học Luật Hà Nội chủ trì thực hiện.

- Kiện toàn nhân sự, xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng khoa học và đào tạo Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột.

- Quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản có liên quan trong công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý, bnhiệm, luân chuyn, nâng lương và các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức Nhà trường; quán triệt và thực hiện Đề án Vị trí việc làm, với mục tiêu thay đổi cơ bản tư duy về nhân sự, biên chế của đội ngũ CCVC trong Trường, nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc giai đoạn sau của Đề án đã được phê duyệt.

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 190-KH/BCS ngày 30/9/2015 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về việc triển khai Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; xây dựng và triển khai Kế hoạch tinh giản biên chế năm 2017, Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021 của Trường.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch hành động về bình đẳng giới ngành Tư pháp giai đoạn 2016 - 2020, đảm bảo sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo tương xng tỷ lệ, năng lực và trình độ của đội ngũ viên chức nữ của Trường.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 4538/KH-BTP ngày 10/12/2015 của Bộ Tư pháp về triển khai Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030 nhằm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/8/2016 của Ban Bí thư và Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 và Chương trình phát triển thanh niên của Bộ Tư pháp giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1980/KH-BTP ngày 16/6/2016, trong đó tập trung xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, tạo điều kiện để thanh niên học tập, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.

2.6.2. Công tác đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị đối với CCVC nói chung và đặc biệt trong diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo nói riêng.

- Chọn, cử và quản lý viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng do Bộ, Ngành, địa phương tổ chức theo hướng ưu tiên đối với viên chức trẻ và viên chức nữ.

- Khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các viên chức, đặc biệt là viên chức trẻ và viên chức nữ tự thực hiện bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tin học và ngoại ngữ.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ khi được Lãnh đạo Bộ Tư pháp phân công.

2.6.3. Công tác thi đua, khen thưng

- Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua của Nhà trường trong năm 2017 và triển khai đến toàn thể CCVC.

+ Tổ chức phát động phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng nhân kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2017) Ngày giải phóng hoàn toàn Min Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017), Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017), Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2017), Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2017), Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11/2013-09/11/2017) Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017).

+ Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Luật sửa đi, bsung một số điều của Luật thi đua khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao nhận thức của CCVC về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tquốc.

2.7. Công tác hành chính và thư viện

- Thực hiện tốt công tác tng hợp, văn thư, lưu trữ; xử lý kịp thời, chính xác các văn bản và bảo mật thông tin theo đúng quy định.

- Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động; triển khai nghiêm túc Quy chế làm việc của Trường; bảo đảm công tác l tân, khánh tiết chu đáo, văn minh, lịch sự và tiết kiệm.

- Tổ chức Hội nghị CCVC tổng kết công tác năm 2016 và triển khai công tác năm 2017.

- Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, định kỳ, đột xuất theo đúng quy định; thực hiện họp giao ban lãnh đạo các phòng, khoa, đơn vị hàng tháng; tổ chức Hội nghị CCVC định kỳ 06 tháng 01 lần.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, thực hiện tin học hóa công tác văn phòng.

- Tiếp nhận, bổ sung tài liệu, giáo trình, sách tham khảo, tạp chí chuyên ngành cho Thư viện Nhà trường phục vụ công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu của giáo viên và học sinh; áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý Thư viện, nâng cao chất lượng phục vụ, có biện pháp khuyến khích học sinh tích cực học tập và nghiên cứu tại Thư viện.

2.8. Công tác xây dựng thể chế

- Tiếp tục hoàn thiện sửa đi, bổ sung Quy chế làm việc của Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột.

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế Chi tiêu nội bộ; xây dựng quy trình kế toán và kim soát thanh toán nội bộ của Trường đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của Trường.

- Xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thay thế Quyết định số 3467/QĐ-BTP ngày 24/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột.

2.9. Công tác tài chính - kế toán

- Xây dựng và triển khai thực hiện Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017; quyết toán và công khai Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2016 theo quy định; thực hiện công tác báo cáo, thống kê, kim toán theo chỉ đạo của Bộ, Ngành; theo dõi, quản lý các nguồn thu học phí, lệ phí đúng chế độ, chính sách, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; từng bước tăng nguồn thu, tiết kiệm chi.

- Quản lý và sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản đúng mục đích, đúng đối tượng, hiệu quả, tiết kiệm theo dự toán được giao.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời, chính xác, đúng quy định về chế độ tiền lương, chính sách BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác liên quan đến quyền lợi của CCVC.

2.10. Công tác quản trị

- Đảm bảo việc thi công xây dựng trụ sở Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột đúng tiến độ; phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra và giám sát việc xây dựng thi công các hạng mục còn lại của Dự án xây dựng Trường; vận hành và quản lý tốt cơ sở vật chất của Nhà trường; phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính trình cơ quan có thẩm quyền bảo đảm kinh phí triển khai dự án hoàn thành đúng kế hoạch.

- Xây dựng Kế hoạch mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, tài sản đảm bảo phục vụ tốt công tác giảng dạy và học tập; tăng cường công tác quản lý và sử dụng tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất của Trường hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.

- Thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành hệ thống công nghệ thông tin và Website của Trường; tăng cường công tác phòng chng cháy, n; bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp..., trong Nhà trường.

(Kèm theo Phụ lục chi tiết nội dung Kế hoạch công tác năm 2017 của Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột chủ trì tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ theo Kế hoạch này; định kỳ chủ trì giao ban cán bộ chủ chốt để chỉ đạo và nắm bt tình hình bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ công tác đã đề ra; báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện nhiệm vụ.

2. Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

3. Việc triển khai nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch là cơ sở để đánh giá kết quả công tác của Nhà trường, các tổ chức, cá nhân công tác tại Trường, phục vụ cho việc đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng cuối năm.

4. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh nhiệm vụ mới, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột kịp thời tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Bộ để chỉ đạo, giải quyết./.

 

PHỤ LỤC

CHI TIẾT NỘI DUNG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2017 CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT BUÔN MA THUỘT
(Kèm theo Quyết định số 242/QĐ-BTP ngày 24 tháng 2 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Stt

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả thực hiện

Nguồn kinh phí đảm bảo

Ghi chú

Chủ trì

Phối hợp

Bắt đầu

Kết thúc

I

CÔNG TÁC TUYỂN SINH

1

Xin chỉ tiêu tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp năm 2017.

Phòng Đào tạo và Công tác học sinh

Tháng 01/2017

Tháng 02/2017

- Dự kiến tuyển sinh là 500 chỉ tiêu;

- Báo cáo xin chỉ tiêu;

- Quyết định cấp chỉ tiêu.

Ngân sách thường xuyên năm 2017

 

2

Xây dựng Kế hoạch và phương án tuyển sinh năm 2017.

Phòng Đào tạo và Công tác học sinh

Các đơn vị thuộc Trường

Tháng 01/2017

- Kế hoạch tuyển sinh;

- Phương án tuyển sinh.

Nguồn thu phí và lệ phí năm 2017

 

3

Triển khai công tác tuyển sinh trung cấp luật khóa X, hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học.

Phòng Đào tạo và Công tác học sinh

Các đơn vị thuộc Trường

Tháng 01/2017

Tháng 11/2017

- Báo cáo kết quả công tác tuyển sinh.

Nguồn thu phí và lệ phí năm 2017

 

4

Phối hợp với các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung bộ tuyển sinh, rà soát đối tượng ưu tiên, cử tuyển đi học chuyên ngành luật.

Phòng Đào tạo và Công tác học sinh

Các Sở, Ban, Ngành, TTGDTX các tỉnh

Cả năm

- Báo cáo kết quả công tác tuyển sinh.

Nguồn thu phí và lệ phí năm 2017

 

5

- Phối hợp với Học viện Tư pháp và các cơ sở đào tạo có uy tín để tuyển sinh và mở các lớp nghiệp vụ ngn hạn, đào tạo chức danh tư pháp cho các tỉnh thuộc khu vực Tây nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ.

Phòng Đào tạo và Công tác học sinh

Các Sở, Ban, Ngành, TTGDTX các tỉnh

Cả năm

- Báo cáo kết quả công tác tuyển sinh.

Nguồn thu phí và lệ phí năm 2017

 

II

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

1

Kế hoạch, chương trình đào tạo

1.1

- Xây dựng kế hoạch đào tạo khóa X;

- Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, quản lý các lớp các khóa VII, VIII, IX.

Phòng Đào tạo và Công tác học sinh

Tháng 4/2017

Tháng 10/2017

- Kế hoch đào to khóa X;

- Hồ sơ công tác đào tạo.

Ngân sách thường xuyên năm 2017

 

1.2

Xây dựng kế hoạch và phân công giáo viên giảng dạy khóa VIII, IX, X.

Phòng Đào tạo và Công tác học sinh

Các Khoa

Cả năm

- Kế hoạch giảng dạy;

- Hợp đồng thỉnh giảng.

Ngân sách TX và NS không TX năm 2017

 

1.3

Tổ chức thi kết thúc học phần, lên điểm các môn học trong chương trình đào tạo của các lớp, các khóa.

Các Khoa

Phòng Đào tạo và Công tác học sinh

Theo tiến độ đào tạo

- Hồ sơ tổ chức thi;

- Bảng điểm học phần.

Nguồn thu phí và lệ phí năm 2017

 

1.4

- Tổ chức thực tập nghề nghiệp (khóa IX, X); thực tập tốt nghiệp (khóa VIII);

- Tổ chức thi tốt nghiệp cho khóa hệ chính quy tại Trường và hệ vừa làm vừa học.

Phòng Đào tạo và Công tác học sinh

Khoa Đào tạo nghiệp vụ

Tháng 4/2017

Tháng 10/2017

- Kế hoạch thực tập;

- Kế hoạch thi tốt nghiệp;

Ngân sách TX năm 2017 và Nguồn thu phí và LP

 

1.5

- Tổng hợp kết quả học tập, công bố điểm đối với các lớp, các khóa;

- Lập bảng điểm kết quả học tập toàn khóa và xét điều kiện dự thi tốt nghiệp cho khóa VIII hệ chính quy tại Trường; hệ vừa làm vừa học tại huyện Sông Hinh, Phú Yên, và tại huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận.

Phòng Đào tạo và Công tác học sinh

Các Khoa và GVCN lớp liên kết

Tháng 4/2017

Tháng 10/2017

- Bảng điểm tổng kết;

- Bảng điểm rèn luyện.

Ngân sách thường xuyên năm 2017 và Nguồn thu phí và lệ phí

 

1.6

Tổ chức Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho học sinh khóa VIII, hệ chính quy tại Trường; hệ vừa làm vừa học tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, và tại huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

Phòng Đào tạo và Công tác học sinh

Các đơn vị thuộc Trường

Tháng 12/2017

- Kế hoạch tổ chức;

- Sổ phát bằng tốt nghiệp;

- Hồ sơ quá trình tuyển sinh và đào tạo khóa VIII.

Ngân sách thường xuyên năm 2017 và Nguồn thu phí và lệ phí

 

1.7

Tổ chức Lễ khai giảng các lớp trung cấp luật khóa X.

Phòng Đào tạo và Công tác học sinh

Các đơn vị thuộc Trường

Tháng 10/2017

- Kế hoạch tổ chức;

- Thông báo nhập học.

 

1.8

Xây dựng và tổ chức kế hoạch thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi cấp Trường.

Phòng Đào tạo và Công tác học sinh

Các Khoa

Cả năm

- Kế hoạch tổ chức

 

1.9

Xây dựng và triển khai Kế hoạch phối hợp với các Trung tâm Giáo dục thường xuyên để đào tạo các học phần văn hóa đối với đối tượng tuyển sinh trung cấp luật là học sinh tốt nghiệp THCS.

Khoa GDCT -TC&VH

Phòng Đào tạo và Công tác học sinh

Cả năm

- Kế hoạch phối hợp với các Trung tâm Giáo dục thường xuyên;

- Hợp đồng liên kết đào tạo.

Ngân sách thường xuyên

 

1.10

Sơ kết học kỳ I và tổng kết năm học 2016 - 2017.

Phòng Đào tạo và Công tác học sinh

Các đơn vị thuộc Trường

Tháng 2/2017

Tháng 7/2017

- Kế hoạch tổ chức;

- Báo cáo Sơ kết hc kỳ I,

- Tổng kết năm học 2016 -2017.

Ngân sách thường xuyên năm 2017 và Nguồn thu phí và lệ phí

 

2

Công tác liên kết đào tạo

2.1

Phối hợp với TTGDTX và các Sở, Ban Ngành các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Nam trung bộ, tuyển sinh và đào tạo trung cấp luật, hệ vừa làm vừa học tại địa phương theo nhu cầu người học.

Phòng Đào tạo và Công tác học sinh

Các Sở, Ban, Ngành, TTGDTX các tỉnh

Cả năm

- Hợp đồng liên kết đào tạo;

- Hồ sơ mở lớp.

Ngân sách thường xuyên năm 2017 và Nguồn thu phí và lệ phí

 

2.2

Phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội liên thông từ trung cấp luật lên đại học luật.

Trường Đại học Luật Hà Nội

Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột

12/2016

02/2017

Tuyển sinh đào tạo tại Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột

Nguồn thu phí và lệ phí năm 2017

 

2.3

Phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tiếp nhận ghi danh và mở các lớp: Đại học luật văn bằng 1, khóa I; văn bng 2, khóa IV, đào tạo tại Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột.

Đại học Luật Hà Nội

Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột

Cả năm

Tuyển sinh đào tạo tại Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột

 

2.4

Thực hiện công tác đào tạo, quản lý các lớp ở các đơn vị liên kết theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Phòng Đào tạo và Công tác học sinh

GVCN lớp liên kết

Cả năm

- Kế hoạch đào tạo;

- Hồ sơ liên kết đào tạo;

- Hồ sơ công tác đào tạo;

- Hồ sơ quản lý học viên.

Ngân sách thường xuyên năm 2017 và Nguồn thu phí và lệ phí

 

2.5

Phối hợp thực hiện Đề án đào tạo liên thông từ trung cấp luật lên cao đẳng, đại học luật.

Phòng Đào tạo và Công tác học sinh

Trường Đại học Luật Hà Nội và các trường Trung cấp Luật thuộc Bộ

Cả năm

- Hồ sơ mở lớp.

Ngân sách thường xuyên, Nguồn thu phí và lệ phí

 

2.6

Xây dựng đề án mở một smã ngành đào tạo mới (Luật Quản lý đất đai, Hộ tịch viên, Thư ký chấp hành viên...).

Phòng Đào tạo và Công tác học sinh

Tổng cục Thi hành án dân sự, Vụ Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Luật Hà Nội và các cơ quan có thẩm quyền của địa phương

Cả năm

Đề án mở mã ngành

 

2.7

Biên soạn mới giáo trình trung cấp luật.

Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp

Cả năm

Ban hành Giáo trình

Ngân sách không thường xuyên

 

3

Công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục

3.1

Xây dựng chuẩn đầu ra và triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác bảo đảm chuẩn đầu ra cho học sinh của Nhà trường.

Phòng Đào tạo và Công tác học sinh

Các Khoa chuyên môn

Tháng 01/2017

Tháng 02/2017

- Quyết định ban hành Chun đầu ra đối với học sinh trường Trung cấp Luật BMT.

Ngân sách thường xuyên năm 2017 và Nguồn thu phí và lệ phí

 

3.2

- Tổ chức tự đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo của Nhà trường theo các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng trường trung cấp chuyên nghiệp;

- Tham gia đánh giá theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT; Bộ Tư pháp.

Phòng Đào tạo và Công tác học sinh

Các khoa

Tháng 9/2017

Tháng 10/2017

- Báo cáo tự đánh giá chất lượng;

- Đăng ký đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo của Nhà trường với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Bộ GD&ĐT.

Ngân sách thường xuyên năm 2017 và Nguồn thu phí và lệ phí

 

3.3

- Xây dựng Kế hoạch khảo sát tình hình học sinh các khóa của Trường đã tốt nghiệp có việc làm và mức độ đáp ứng yêu cầu của chun nghề nghiệp.

Phòng Đào tạo và Công tác học sinh

Trung tâm Tư vấn pháp luật

Tháng 5/2017

Tháng 12/2017

- Kế hoạch tổ chức;

- Thông báo chương trình;

- Báo cáo số liệu kết quả khảo sát.

 

4

Công tác quản lý học sinh

4.1

Tổ chức tiếp nhận học sinh mới nhập học; thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ học sinh theo quy định; áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý học sinh.

Phòng Đào tạo và Công tác học sinh

Các đơn vị thuộc Trường, Đoàn Thanh niên

Theo Kế hoạch

- Kế hoạch tổ chức nhập học khóa IX;

- Quản lý hồ sơ học sinh;

- Nâng cấp phn mềm quản lý học sinh.

Ngân sách TX năm 2017 và Nguồn thu phí và lệ phí

 

4.2

Xây dựng và triển khai sinh hoạt chính trị “Tuần giáo dục công dânđối với học sinh khóa X.

Phòng Đào tạo và Công tác học sinh, Khoa GDCT, TC & VH

Các đơn vị thuộc Trường, Đoàn Thanh niên

Tháng 11/2017

- Kế hoạch triển khai;

- Báo cáo kết quả thực hiện.

Nguồn thu phí và lệ phí

 

4.3

Quản lý có hiệu quả và đưa hoạt động của Ký túc xá đi vào nề nếp; phối hợp tốt với lực lượng công an địa phương bảo an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội trong học đường.

Phòng Đào tạo và Công tác học sinh

Công an Phường Tân An; phòng Quản trị và các phòng, khoa

Cả năm

- Hồ sơ quản lý học sinh nội trú, ngoại trú;

- Quy chế phối hợp với công an địa phương.

Ngân sách thường xuyên năm 2017 và Nguồn thu phí và lệ phí

 

4.4

- Tổ chức đối thoại giữa Lãnh đạo Nhà trường, các phòng, khoa, đơn vị với học sinh.

- Tổ chức chương trình “Cơ hội việc làm - Tư vấn nghề nghiệp” năm 2017 cho học sinh Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột.

Phòng Đào tạo và Công tác học sinh

Các đơn vị thuộc Trường, Đoàn Thanh niên

Tháng 11/2017

- Kế hoạch tổ chức;

- Thông báo;

- Báo cáo kết quả thực hiện.

 

4.5

Đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh

Phòng Đào tạo và Công tác học sinh

Các giáo viên chủ nhiệm

Theo Kế hoạch đào tạo

- Bảng đánh giá kết quả rèn luyện

Nguồn thu phí và lệ phí

 

4.6

Xây dựng các chương trình trao học bổng đối với học sinh thuộc đối tượng chính sách, học sinh nghèo có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện; xét trợ cấp xã hội, trợ cấp khó khăn đột xuất, miễn giảm học phí cho học sinh theo quy định; tạo điều kiện giúp đỡ học sinh khuyết tật, học sinh thuộc diện chính sách, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phòng Tài chính - Kế toán

Phòng Đào tạo và Công tác học sinh

Cả năm

- Danh sách học sinh được xét để trao học bổng;

- Danh sách, hồ sơ học sinh được xét miễn giảm học phí năm 2017.

Ngân sách không thường xuyên năm 2017 và Nguồn thu phí và lệ phí

 

III

CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

1

Triển khai công tác nghiên cứu khoa học năm 2017

Hội đồng khoa học và đào tạo

Phòng Tổ chức - Hành chính và Thư viện

Cả năm

- Kế hoạch

Ngân sách thường xuyên

 

2

Phân công nhiệm vụ, hướng dẫn thực hiện, giám sát, nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường.

Hội đồng khoa học và đào tạo

Các đơn vị thuộc Trường

Cả năm

- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

 

3

Viết bài cho các tập san, tạp chí chuyên ngành.

Hội đồng khoa học và đào tạo

Công chức, viên chức, người lao động

Cả năm

- Các bài viết

Ngân sách thường xuyên năm 2017 và Nguồn thu phí và lệ phí

 

4

Tổ chức các Hội thảo khoa học cấp Trường, cấp Khoa

Các khoa

Công chức, viên chức, người lao động

Cả năm

- Kế hoạch triển khai;

- Tổ chức Hội thảo;

- Kỷ yếu Hội thảo;

- Báo cáo kết quả thực hiện.

Ngân sách thường xuyên năm 2017 và Nguồn thu phí và lệ phí

 

5

Tchức Hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo các Luật mới. giới thiệu nội dung của các Luật, Bộ luật mới được thông qua năm 2016, 2017

Các khoa

Công chức, viên chức, người lao động

Cả năm

- Kế hoạch triển khai;

- Tổ chức Hội nghị;

- Báo cáo kết quả thực hiện.

IV

CÔNG TÁC TƯ VẤN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

1

Kiện toàn lãnh đạo và đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên, tư vấn viên pháp luật;

Trung tâm tư vấn pháp luật

Các đơn vị thuộc Trường

Quý I/2017

Quý II/2017

- Danh sách Báo cáo viên, Tư vấn viên, Cộng tác viên pháp luật.

Nguồn thu Trung tâm Tư vấn phát luật

 

2

Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở GD&ĐT và một số cơ quan trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong công tác tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Trung tâm tư vấn pháp luật

Các đơn vị thuộc Trường

Cả năm

- Chương trình phối hợp;

- Kế hoạch triển khai;

- Báo cáo kết quả thực hiện.

 

3

Xây dựng Kế hoạch mở rộng công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý tại chỗ và lưu động cho người nghèo, hướng đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng giáp biên giới.

Trung tâm tư vấn pháp luật

Đội ngũ báo cáo viên, Tư vấn viên, Cộng tác viên pháp luật của Trường

Cả năm

- Kế hoạch triển khai;

- Hồ sơ tư vấn;

- Báo cáo kết quả thực hiện.

 

4

Tổ chức hoạt động tuyên truyền giới thiệu, phổ biến Bộ luật Dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giao thông đường bộ, Luật An toàn thông tin mạng... cho nhân dân.

Các khoa

Trung tâm tư vấn pháp luật

Cả năm

- Kế hoạch triển khai;

- Báo cáo kết quả thực hiện.

Ngân sách TX năm 2017 và Nguồn thu phí và lệ phí

 

V

CÔNG TÁC TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH VÀ THƯ VIỆN

1

Phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội triển khai Đề án thành lập Phân hiệu Đại học Luật Hà Nội tại Tây Nguyên.

Trường Đại học Luật Hà Nội

Phòng Tổ chức - Hành chính và Thư viện

Theo Kế hoạch của Trường Đại học Luật Hà Nội

- Quyết định thành lập Phân hiệu

Ngân sách thường xuyên

 

2

Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức theo chỉ tiêu đã được phê duyệt; b trí nhân sự phù hợp với năng lực chuyên môn tại các đơn vị thuộc Trường.

Phòng Tổ chức - Hành chính và Thư viện

Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp

Cả năm

- Quyết định tuyển dụng;

- Báo cáo kết quả tuyển dụng về Bộ Tư pháp.

Ngân sách thường xuyên

 

3

Thành lập Hội đồng nghiệm thu giáo án và đánh giá bài giảng đi với giáo viên; phân công giáo viên đủ điều kiện giảng dạy trực tiếp đứng lớp.

Phòng Tổ chức - Hành chính và Thư viện

Các đơn vị thuộc Trường

Cả năm

- Quyết định thành lập Hội đng;

- Quyết định công nhận đủ điều kiện giảng dạy;

- Quyết định phân công giáo viên giảng dạy.

Ngân sách thường xuyên năm 2017 và Nguồn thu phí và lệ phí

 

4

Kiện toàn nhân sự và xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đng khoa học và đào tạo Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột.

Phòng Tổ chức - Hành chính và Thư viện

Các phòng, khoa, đơn vị thuộc Trường

Tháng 01/2017

- Quyết định thành lập;

- Quy chế hoạt động.

Ngân sách thường xuyên

 

5

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị đi với công chc, viên chức nói chung và đặc biệt trong diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo nói riêng.

Phòng Tổ chức - Hành chính và Thư viện

Các đơn vị thuộc Trường

Cả năm

- Kế hoạch triển khai;

- Quyết định cử đi đào tạo, bồi dưỡng;

- Báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2017.

Ngân sách không thường xuyên

 

6

Định kỳ tổ chức sinh hoạt chuyên môn cho giáo viên.

Các Khoa

Các đơn vị thuộc Trường

Hàng quý

- Kế hoạch;

- Thông báo;

- Chương trình sinh hoạt chuyên môn.

Ngân sách thường xuyên năm 2017 và Nguồn thu phí và lệ phí

 

7

Xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thay thế Quyết định số 3467/QĐ- BTP ngày 24/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột.

Phòng Tổ chức - Hành chính và Thư viện

Các phòng, khoa, đơn vị, đoàn th

Cả năm

Ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột

Ngân sách thường xuyên năm 2017 và Nguồn thu phí và lệ phí

 

8

Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột.

Phòng Tổ chức - Hành chính và Thư viện

Các phòng, khoa, đơn vị, đoàn thể

Quý IV

Ban hành Quy chế làm việc

 

9

Sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột.

Phòng Tài chính - Kế toán

Các phòng, khoa, đơn vị, đoàn thể

Quý I

Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017

 

10

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 190- KH/BCS ngày 30/9/2015 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về việc triển khai Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch tinh giản biên chế năm 2017, Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021 của Trường.

Phòng Tổ chức - Hành chính và Thư viện

Vụ Tổ chức cán bộ

Cả năm

- Tổ chức Hội nghị triển khai;

- Kế hoạch tinh giản biên chế năm 2017;

- Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021;

- Quyết định phê duyệt tinh giản biên chế năm 2017.

Ngân sách không thường xuyên

 

11

Phát động phong trào thi đua của Nhà trường năm 2017.

Phòng Tổ chức - Hành chính và Thư viện

Các đơn vị thuộc Trường, Công đoàn

Tháng 01/2017

Tháng 10/2017

- Kế hoạch phát động thi đua;

- Báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2017.

Ngân sách thường xuyên năm 2017 và Nguồn thu phí và lệ phí

 

12

Xây dựng quy trình kế toán và kim soát nội bộ của Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột.

Phòng Tài chính - Kế toán

Các phòng, khoa, đơn vị, đoàn th

Quý I

Quý II

Ban hành Quy trình kế toán và kiểm soát nội bộ

Ngân sách thường xuyên năm 2017 và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

 

13

Tổ chức Hội nghị công chức, viên chức tổng kết công tác năm 2016 và triển khai công tác năm 2017.

Phòng Tổ chức - Hành chính và thư viện

Các phòng, khoa, đơn vị, BCH Công đoàn Trường

Quý I

- Kế hoạch, chương trình Hội nghị

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Ngân sách thường xuyên năm 2017 và Nguồn thu phí và lệ phí

 

14

Thực hiện tốt công tác tổng hợp, văn thư, lưu trữ; xử lý kịp thời, chính xác các văn bản đi, đến và bảo mật thông tin theo đúng quy định.

Phòng Tổ chức - Hành chính và thư viện

Các đơn vị thuộc Trường

Cả năm

Hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch

 

15

Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đnh kỳ, đột xuất theo đúng quy định.

Phòng Tổ chức - Hành chính và thư viện

Các đơn vị thuộc Trường

Cả năm

- Báo cáo tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất theo quy định.

Ngân sách thường xuyên năm 2017 và Nguồn thu phí và lệ phí

 

16

Triển khai công tác lưu trữ h sơ tài liệu.

Phòng Tổ chức - Hành chính và thư viện

Các đơn vị thuộc Trường

Cả năm

- Danh mục hồ sơ nộp lưu;

- Mục lục hồ sơ tài liệu lưu trữ;

- Biên bản giao nhận tài liệu.

Ngân sách thường xuyên năm 2017 và Nguồn thu phí và lệ phí

 

17

Công tác lễ tân, khánh tiết.

Phòng Tổ chức - Hành chính và thư viện

Các đơn vị thuộc Trường

Thực hiện theo kế hoạch

Chu đáo, văn minh, lịch sự và tiết kiệm.

 

VI

CÔNG TÁC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

 

1

Thanh quyết toán các nhiệm vụ còn lại của ngân sách năm 2016.

Phòng Tài chính - Kế toán

Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Lắk

Tháng 01/2017

Chứng từ thanh quyết toán năm 2016

Ngân sách thường xuyên năm 2016 và Nguồn thu phí và lệ phí

 

2

Triển khai thực hiện Kế hoạch Ngân sách Nhà nước được giao năm 2017.

Phòng Tài chính - Kế toán

Các phòng, khoa, đơn vị, đoàn thể

Cả năm

Bảng phân bổ nhiệm vụ giao

Ngân sách thường xuyên

 

3

Thanh toán, quyết toán kinh phí xây dựng cơ bản các hạng mục còn lại công trình Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột.

Phòng Tài chính - Kế toán

Ban quản lý dự án và các nhà thầu

Cả năm

Bảng phân bổ vn

Nguồn vốn xây dựng cơ bản

 

4

Triển khai công tác thu phí, lệ phí.

Phòng Tài chính - Kế toán

Các phòng, khoa, đơn vị, đoàn thể

Cả năm

Thu tiền học phí nộp về ngân sách

Nguồn thu phí và lệ phí

 

5

Đối chiếu tình hình sử dụng ngân sách Nhà nước năm 2017 theo tháng, quý, năm.

Phòng Tài chính - Kế toán

Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Lắk

Cả năm

Đối chiếu nguồn NSNN; phí, lệ phí tháng, quý, năm

Ngân sách thường xuyên

 

6

Thực hiện báo cáo thuế về phí, lệ phí; thuế thu nhập cá nhân.

Phòng Tài chính - Kế toán

Cục thuế tỉnh Đắk Lắk

Cả năm

Báo cáo thuế tháng, quy, năm

Ngân sách TX và Nguồn thu phí và LP

 

7

Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính năm 2016.

Phòng Tài chính - Kế toán

Quý I

Báo cáo gửi Bộ Tư pháp

Ngân sách thường xuyên

 

8

Quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2016 và công khai ngân sách năm 2016.

Phòng Tài chính - Kế toán

Quý II

Quý IV

Biên bản kiểm tra và Thông báo của Bộ Tư pháp về Quyết toán kinh phí năm 2016

 

9

Thực hiện miễn, giảm học phí cho các lớp, khóa.

Phòng Tài chính - Kế toán

Các phòng, khoa, đơn vị, đoàn thể, các lớp

Quý II

Quý IV

Quyết định của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột về việc miễn giảm học phí của các lớp, khóa

Ngân sách không thường xuyên

 

10

Rà soát tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017, kịp thời điều chỉnh bổ sung kinh phí.

Phòng Tài chính - Kế toán

Ban quản lý dự án và các nhà thầu

Quý II

Quý IV

Báo cáo gửi Bộ Tư pháp

Nguồn vốn xây dựng cơ bản

 

11

- Xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về tài chính năm 2016;

- Xây dựng dự toán NSNN năm 2018.

Phòng Tài chính - Kế toán

Các phòng, khoa, đơn vị, đoàn thể

Quý II

Quý IV

- Báo cáo kết quả thực hiện quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về tài chính năm 2016,

- Ban hành dự toán NSNN năm 2018.

Ngân sách thường xuyên

 

12

Cân đối nguồn kinh phí trích lập các quỹ và chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, viên chức của Trường.

Phòng Tài chính - Kế toán

Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Lắk

Quý II

Quý IV

Báo cáo gửi Kho bạc và danh sách chi TNTT

Ngân sách TX và Nguồn thu phí và lệ phí

 

VII

CÔNG TÁC QUẢN TRỊ

1

Mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, tài sản

Phòng Quản trị

Phòng Tài chính - Kế toán

Cả năm

- Kế hoạch;

- Dự toán kinh phí;

- Đảm bảo phục vụ tốt công tác giảng dạy và học tập.

Ngân sách thường xuyên, không thường xuyên và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

 

2

Tăng cường quản lý tài sản và quản trị cơ sở vật chất, sử dụng tài sản, các phương tiện làm việc, giảng dạy hiệu quả, an loàn, tiết kiệm; lưu trữ hsơ thiết bị tài sản, hồ sơ đất đai, nhà cửa, hồ sơ các dự án xây dựng, sửa chữa.

Phòng Quản trị

Phòng Tài chính - Kế toán

Cả năm

- Kế hoạch quản lý, sử dụng;

- Báo cáo tình hình sử dụng;

- Hồ sơ lưu trữ.

Ngân sách thường xuyên năm 2017 và Nguồn thu phí và lệ phí

 

3

- Hoàn thành dự án xây dựng Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột;

- Phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát và khắc phục một slỗi công trình trong thời gian bảo hành.

Phòng Quản trị

- Ban Quản lý dự án;

- Các đơn vị có liên quan.

Theo tiến độ công trình

- Hoàn thành hạng mục đúng kế hoạch

Nguồn vốn xây dựng cơ bản

 

4

- Thực hiện quyết toán công trình xây dựng Trường:

- Quản lý và lưu trữ hồ sơ xây dựng theo quy định.

Tổ đầu tư xây dựng của Trường

Các nhà thầu, Phòng Quản trị, Đơn vị Tư vấn QLDA

Cả năm

- Các hồ sơ có liên quan;

- Hồ sơ xây dựng.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 242/QĐ-BTP

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 242/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/02/2017
Ngày hiệu lực 24/02/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 242/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 242/QĐ-BTP Kế hoạch công tác Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 242/QĐ-BTP Kế hoạch công tác Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột 2017
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 242/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành Bộ Tư pháp
Người ký Lê Tiến Châu
Ngày ban hành 24/02/2017
Ngày hiệu lực 24/02/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 242/QĐ-BTP Kế hoạch công tác Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột 2017

Lịch sử hiệu lực Quyết định 242/QĐ-BTP Kế hoạch công tác Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột 2017

  • 24/02/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 24/02/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực