Quyết định 242/QĐ-QLCL

Quyết định 242/QĐ-QLCL năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Thanh tra, Pháp chế do Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 242/QĐ-QLCL 2014 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Phòng Thanh tra Pháp chế


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 242 /QĐ-QLCL

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG THANH TRA, PHÁP CHẾ

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

Căn cứ Quyết định số 670/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Cục và Trưởng phòng Thanh tra, Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Phòng Thanh tra, Pháp chế là tổ chức thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, thực hiện chức năng tham mưu giúp Cục trưởng thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành, công tác pháp chế và công tác phòng chống tham nhũng trong phạm vi quản lý nhà nước của Cục.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Cục trưởng kế hoạch hàng năm của Cục về công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; công tác pháp chế; công tác phòng chống tham nhũng; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước của Cục để trình Bộ trưởng phê duyệt và chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Cục tổ chức thực hiện.

2. Về công tác thanh tra chuyên ngành:

a) Tham mưu về công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Cục;

b) Đầu mối trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo;

c) Tham mưu giúp Cục trưởng về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực được giao;

d) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Cục trưởng;

đ) Trình Cục trưởng kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái với văn bản quy phạm pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra chuyên ngành;

e) Phối hợp với Thanh tra Bộ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản cho công chức được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành;

g) Tổng hợp, báo cáo Bộ kết quả công tác thanh tra chuyên ngành và công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

3. Về công tác pháp chế:

a) Chủ trì hoặc phối hợp, tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của Cục trưởng;

b) Chủ trì rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Cục; đề xuất phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp;

c) Thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản cá biệt có chứa quy phạm pháp luật trước khi trình ban hành;

d) Thực hiện phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật về lĩnh vực thanh tra chuyên ngành và các lĩnh vực khác khi được giao;

đ) Chủ trì thực hiện và tổng kết, đánh giá công tác kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, thực hiện pháp luật trong phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước của Cục;

e) Tổng hợp, báo cáo Bộ kết quả công tác pháp chế theo quy định.

4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước trong phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước của Cục.

5. Giúp Cục trưởng thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng.

6. Quản lý cán bộ, công chức, hồ sơ, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Cục trưởng.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo phòng

Lãnh đạo Phòng có Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng do Cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật.

Trưởng phòng chỉ đạo, điều hành hoạt động của phòng, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về hoạt động của phòng.

Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng theo dõi, chỉ đạo một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công.

2. Bộ phận chuyên môn:

a) Bộ phận Thanh tra chuyên ngành: Thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng.

b) Bộ phận Pháp chế: Thực hiện công tác pháp chế và công tác bồi thường nhà nước.

Theo nhu cầu thực tế, Trưởng phòng đề xuất quy định cụ thể nhiệm vụ của Bộ phận chuyên môn; bố trí cán bộ phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn, bản mô tả vị trí việc làm và nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 148/QĐ-QLCL ngày 28/6/2012 của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản.

Chánh Văn phòng Cục, Trưởng phòng Thanh tra, Pháp chế, Trưởng các phòng thuộc Cục, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Vụ TCCB (để b/c);
- Website của Cục;
- Lưu: VT, VP.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 242/QĐ-QLCL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu242/QĐ-QLCL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2014
Ngày hiệu lực30/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 242/QĐ-QLCL

Lược đồ Quyết định 242/QĐ-QLCL 2014 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Phòng Thanh tra Pháp chế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 242/QĐ-QLCL 2014 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Phòng Thanh tra Pháp chế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu242/QĐ-QLCL
        Cơ quan ban hànhCục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
        Người kýNguyễn Như Tiệp
        Ngày ban hành30/06/2014
        Ngày hiệu lực30/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 242/QĐ-QLCL 2014 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Phòng Thanh tra Pháp chế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 242/QĐ-QLCL 2014 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Phòng Thanh tra Pháp chế

            • 30/06/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/06/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực