Quyết định 242/QĐ-UBND

Quyết định 242/QĐ-UBND năm 2014 về danh mục chương trình, dự án vận động nguồn viện trợ của tổ chức phi chính phủ nước ngoài và tổ chức Quốc tế trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 242/QĐ-UBND năm 2014 nguồn viện trợ của tổ chức phi chính phủ nước ngoài Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

Số: 242/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 10 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC DỰ ÁN VẬN ĐỘNG NGUỒN VIỆN TRỢ CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI VÀ CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 1501-TB/TU ngày 30 tháng 01 năm 2014 về danh mục chương trình, dự án vận động nguồn viện trợ của các tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài và các tổ chức quốc tế giai đoạn 2013 - 2020 trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại tờ trình số 406/TTr-SNV ngày 09 tháng 12 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành danh mục chương trình, dự án vận động nguồn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các tổ chức Quốc tế trên địa bàn tỉnh Sơn La (có Phụ lục Danh mục chương trình, dự án kèm theo).

Điều 2: Giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức xúc tiến vận động nguồn viện trợ của các tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài và các tổ chức Quốc tế đảm bảo các quy định hiện hành.

- Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và các ngành liên quan tham mưu đề xuất quy định về Quy chế phối hợp trong công tác thẩm định, quản lý các dự án khi tiếp nhận tài trợ của các tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài tại tỉnh; quản lý tốt cán bộ làm việc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức hội, đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ(b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Phó VP phụ trách khối NC;
- Các Phòng KTTH; KTN;
- Lưu: VT, NC. 45b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN VẬN ĐỘNG NGUỒN TÀI TRỢ CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI VÀ TỔ CHỨC QUỐC TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
(Kèm theo Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 10/02/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

Đơn vị tính: Ngàn USD

STT

Tên chương trình, dự án đề nghị tài trợ

Lĩnh vực

Thông tin cơ bản về chủ dự án /chủ khoản viện trợ (đơn vị chủ trì hoặc phối hợp thực hiện)

Tổng vốn dự án

Vốn đề nghị tài trợ

Vốn đối ứng

Thời gian dự án

Địa điểm thực hiện/địa bàn dự án

Cơ quan đề nghị tài trợ/cơ quan chủ quản

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

NÔNG NGHIỆP VÀ PTNN

1

Chăn nuôi gia súc, gia cầm, cá lồng

Chăn nuôi

- Cầm Ngọc Ly, Chủ tịch

Hội cựu chiến binh huyện Phù Yên;

- Điện thoại: 022 3864 154; DĐ: 0917 136 229

- Email: [email protected]

20, 000

(400 tr)

12,000

(250 tr)

8,000

(150 tr)

2014 - 2016

Bản Suối Chiếu, xã Mường Thải, (huyện Phù Yên)

Hội cựu chiến binh tỉnh Sơn La(số 136/CCB-KT ngày 22/10/2013)

2

Tăng cường và nâng cao năng lực quản lý rừng cộng đồng

Lâm nghiệp

- Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Sơn La

- Địa chỉ: số 158, đường Nguyễn Lương Bằng, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La.

- Điện thoại: 022.3852183

- Email: [email protected]

96,038

(2 tỷ)

96,038

(2 tỷ)

Không

2014 - 2015

20 cộng đồng bản, trên địa bàn 04 xã thuộc 02 huyện: Thuận Châu, Mường La.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (số 1214/SNN-KHTC ngày 31/10/2013)

3

Nâng cao năng lực cho người dân trong việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng hiệu quả và hiệu ích ở tỉnh Sơn La.

Lâm nghiệp

- Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La

- Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Vietibank, số 93 đường Nguyễn Lương Bằng, TP.Sơn La, tỉnh Sơn La.

- Điện thoại: 84-22-3754198

96,038

(2 tỷ)

96,038

(2 tỷ)

Không

2014 - 2015

Trên địa bàn 11 huyện và thành phố Sơn La.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (số 1214/SNN-KHTC ngày 31/10/2013)

4

Đầu tư nhà lưới và hệ thống tưới chủ động để sản xuất rau an toàn

Trồng trọt

- HTX Nông nghiệp - Dược liệu Mộc Châu Xanh

- Địa chỉ: Tiểu khu Cơ quan, thị trấn Nông trường Mộc Châu

- Điện thoại: 0223 869 584

- Email: [email protected]

144,057

(3 tỉ)

96,038

(2 tỉ)

48,019

(1 tỉ)

2014 - 2015

Bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc

 Châu, tỉnh Sơn La.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (số 1214/SNN-KHTC ngày 31/10/2013)

5

Bảo tồn và phát triển giống gà đen H’Mông tại xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Chăn nuôi

- Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản Sơn La

- Địa chỉ: Tiểu khu I, phường Chiềng Cơi, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La.

- Điện thoại: 0223 753316, 0223 852859; Fax: 0223 851659

45,617

(950 tr)

28,811

(600 tr)

16,806

(350 tr)

2014 - 2015

Xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (số 1214/SNN-KHTC ngày 31/10/2013)

6

Nghiên cứu, xây dựng trồng xen cây cà Bơ trong vườn cà phê đem lại hiệu quả kinh tế cao tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Nông -Lâm nghiệp

- Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản Sơn La

- Địa chỉ: Tiểu khu I, phường Chiềng Cơi, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La.

- Điện thoại: 0223 753316, 0223 852859; Fax: 0223 851659

21,580

(450 tr)

14,387

(300 tr)

7,193 (150 tr)

2014 - 2016

Huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (số 1214/SNN-KHTC ngày 31/10/2013)

7

Xây dựng mô hình trồng cây thảo quả dưới tán rừng tại xã Phiêng Cằm huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Lâm nghiệp

- Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản Sơn La

- Địa chỉ: Tiểu khu I, phường Chiềng Cơi, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La.

- Điện thoại: 0223 753316, 0223 852859; Fax: 0223 851659

23,768

(295 tr)

12,004

(150 tr)

11,764

(145 tr)

2014 - 2016

Xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (số 1214/SNN-KHTC ngày 31/10/2013)

8

Xây dựng mô hình nuôi Gà rừng sinh sản đạt hiệu quả năng suất cao

Chăn nuôi

- Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản Sơn La.

- Địa chỉ: Tiểu khu I, phường Chiềng Cơi, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La.

- Điện thoại: 0223 753316, 0223 852859; Fax: 0223 851659

21,608

(450 tr)

10,804

(225 tr)

10,804

(225 tr)

2014 - 2015

Bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (số 1214/SNN-KHTC ngày 31/10/2013)

9

Xây dựng mô hình thâm canh giống xoài Đài Loan chất lượng cao theo quy trình VietGAP tại xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Trồng trọt

- Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản Sơn La.

- Địa chỉ: Tiểu khu I, phường Chiềng Cơi, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La

- Điện thoại: 0223 753316, 0223 852859; Fax: 0223 851659

18,967

(395 tr)

9,507

(198 tr)

9,460

(197 tr)

2014 - 2016

Xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (số 1214/SNN-KHTC ngày 31/10/2013)

10

Xây dựng mô hình hộ nông dân và HTX nông nghiệp sản xuất kinh doanh tổng hợp cây công nghiệp chăn nuôi và nghề rừng

Nông - Lâm nghiệp

- Hội khoa học kinh tế Sơn La

Đ/c: Nguyễn Như Hải

- Địa chỉ: Phường Tô Hiệu- TP. Sơn La - tỉnh Sơn La

- Điện thoại: 022 3852 030

- Email: [email protected]

114,285

(2,4 tỷ)

100,000

(2,1 tỷ)

14,285

(300 tr)

2014 - 2015

HTX Quỳnh Thuận xã Chiềng Pha - Thuận Châu

Hội Khoa học Kinh tế tỉnh Sơn La (số 23/2013/HKHKT ngày 05/11/2013

 

10

 

 

601,958

12.621,000

475,627

9.988,167

126,331

2.652,951

 

 

 

 

 

II

LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

1

Cung cấp trang thiết bị y tế

Y tế, xã hội

- Trung tâm Điều trị và nuôi dưỡng phục hồi chức năng bệnh nhân tâm thần tỉnh Sơn La;

- Địa chỉ: Tiểu khu 2, P Chiềng Cơi, TP Sơn La, tỉnh Sơn La.

- Điện thoại: (022)3750449; DĐ: 0912567142, 0975708700;

- Email: ttddsonla@gmail;

42,238

(887 tr)

42,238

(887 tr)

Không

2013 - 2014

Trung tâm Điều trị và nuôi dưỡng phục hồi chức năng bệnh nhân tâm thần tỉnh Sơn La (TP. Sơn La)

 

Trung tâm Điều trị và nuôi dưỡng phục hồi chức năng bệnh nhân tâm thần tỉnh Sơn La (số 55/TTr-TTĐDTT)

 

2

Đầu tư trang bị nồi hơi chế biến thực phẩm

Bảo trợ - An ninh xã hội

- Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La, Sở Lao động, Thương binh và xã hội tỉnh Sơn La

- Địa chỉ: Tổ 3, phường Chiềng Lề, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La.

- Điện thoại: 022 3853 638/3852 279

35,000

35,000

Không

2014

Phường Quyết Thắng (TP. Sơn La)

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Sơn La (số 1068/LĐTBXH ngày 24/10/2013)

3

Dự án truyền thông nâng cao nhận thức về HIV/AIDS cho thanh thiếu niên dân tộc thiểu số

Phòng chống HIV/AIDS

- Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Sơn La;

- Liên hệ: Lê Tiến Lợi, Giám đốc; ĐT: 022 377 4574; DĐ: 0982 853 577; Email: [email protected]

 

17,749

17,749

Không

2014 - 2015

04 xã, phường (TP. Sơn La)

Tỉnh đoàn Sơn La (Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Sơn La);

 

 

03

 

 

94,238

1.978,998

94,238

1.97,998

0

 

 

 

III

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

1

Xây nhà lớp học điểm trường Bú Khương thuộc trường mầm non Sơn Ca xã Chiềng Phung

Giáo dục

- Ủy ban nhân dân huyện Sông Mã

- Địa chỉ: Tổ dân phố 11, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

85,714

(1,8 tỷ)

85,714

(1,8 tỷ)

Không

2014

Bản Co Khương xã Chiềng Phung

UBND huyện Sông Mã (số 463/TTr-UBND ngày 25/10/2013)

2

Xây nhà lớp học điểm trường Bản Bang thuộc trường mầm non Hoa Ban xã Yên Hưng

Giáo dục

- Ủy ban nhân dân huyện Sông Mã

- Địa chỉ: Tổ dân phố 11, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

85,714

(1,8 tỷ)

85,714

(1,8 tỷ)

Không

2014

Bản Bang xã Yên Hưng

UBND huyện Sông Mã (số 463/TTr-UBND ngày 25/10/2013)

3

Xây dựng nhà lớp học điểm trường Trung tâm thuộc Trường mầm non Hoa Sữa xã Pú Bẩu

Giáo dục

- Ủy ban nhân dân huyện Sông Mã

- Địa chỉ: Tổ dân phố 11, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

85,714

(1,8 tỷ)

85,714

(1,8 tỷ)

Không

2014

Bản Pá Pao xã Pú Bẩu

UBND huyện Sông Mã (số 463/TTr-UBND ngày 25/10/2013)

4

Xây nhà lớp học điển trường Pá Lâu thuộc Trường mầm non Hoa Sữa xã Pú Bẩu

Giáo dục

- Ủy ban nhân dân huyện Sông Mã

- Địa chỉ: Tổ dân phố 11, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

42,857

(900 tr)

42,857

(900 tr)

Không

2014

Bản Pá Lâu xã Pú Lẩu

UBND huyện Sông Mã (số 463/TTr-UBND ngày 25/10/2013)

5

Xây nhà lớp học điểm trường Huổi Khoang thuộc Trường mầm non Hoa Mai xã Nậm Mằn

Giáo dục

- Ủy ban nhân dân huyện Sông Mã

- Địa chỉ: Tổ dân phố 11, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

42,857

(900 tr)

42,857

(900 tr)

Không

2014

Bản Huổi Khoang xã Nậm Mằn

UBND huyện Sông Mã (số 463/TTr-UBND ngày 25/10/2013)

6

Xây nhà lớp học điểm trường Nà Luồng thuộc Trường mầm non Anh Đào xã Chiềng Sơ

Giáo dục

- Ủy ban nhân dân huyện Sông Mã

- Địa chỉ: Tổ dân phố 11, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

42,857

(900 tr)

42,857

(900 tr)

Không

2014

Bản Nà Luồng xã Chiềng Sơ

UBND huyện Sông Mã (số 463/TTr-UBND ngày 25/10/2013)

7

Xây nhà lớp học điểm trường Nà Niêng thuộc trường mầm non Hoa Phượng Đỏ xã Bó Sinh

Giáo dục

- Ủy ban nhân dân huyện Sông Mã

- Địa chỉ: Tổ dân phố 11, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

42,857

(900 tr)

42,857

(900 tr)

Không

2014

Bản Nà Niêng xã Bó Sinh

UBND huyện Sông Mã (số 463/TTr-UBND ngày 25/10/2013)

8

Xây nhà lớp học điểm trường Huổi Han thuộc trường mầm non Họa My xã Chiềng En

Giáo dục

- Ủy ban nhân dân huyện Sông Mã

- Địa chỉ: Tổ dân phố 11, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

85,714

(1,8 tỷ)

85,714

(1,8 tỷ)

Không

2014

Bản Huổi Han xã Chiềng En

UBND huyện Sông Mã (số 463/TTr-UBND ngày 25/10/2013)

9

Xây nhà lớp học trường THCS xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

Giáo dục

- Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai

- Địa chỉ: xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

95,238

(2 tỷ)

95,238

(2 tỷ)

Không

2014

Trung tâm xã Mường Sại

UBND huyện Quỳnh Nhai (số 603/TTr-PGD&ĐT ngày 24/10/2013)

10

Xây dựng công trình nước sạch cho trường PTDT Bán trú Tiểu học xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

Giáo dục

- Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai

- Địa chỉ: xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

4,762

(100 tr)

4,762

(100 tr)

Không

2014

Trung tâm xã Nậm Ét

UBND huyện Quỳnh Nhai (số 603/TTr-PGD&ĐT ngày 24/10/2013)

11

Xây dựng công trình nước sạch cho trường PTDT Bán trú THCS xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

Giáo dục

- Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai

- Địa chỉ: xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

7,143

(150 tr)

7,143

(150 tr)

Không

2014

Trung tâm xã Chiềng Khay

UBND huyện Quỳnh Nhai (số 603/TTr-PGD&ĐT ngày 24/10/2013)

 

11

 

 

621,427

13.049,967

 

0

 

 

 

 

IV

VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

1

Hỗ trợ bảo tồn nghệ thuật dân gian truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La phục vụ phát triển du lịch.

Du lịch

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Địa chỉ: Tổ 3- phường Chiềng Lề- Tp. Sơn La -tỉnh Sơn La.

- Điện thoại: 022 3855714 - Email: [email protected]

71,428

(1,5 tỷ)

23,809

(500 tr)

47,619

(1 tỷ)

1 năm

10 bản du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 1467/SVHTT &DL – KHTC ngày 31/10/2013)

2

Hỗ trợ phục dựng và bảo tồn lễ hội truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La phục vụ phát triển du lịch

Du lịch

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Địa chỉ: Tổ 3- phường Chiềng Lề- TP. Sơn La- tỉnh Sơn La.

- Điện thoại: 022 3855714 - Email: [email protected]

21,428

(450 tr)

14,285

(300 tr)

7,143

(150 tr)

1 năm

11 bản du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 1467/SVHTT &DL- KHTC ngày 31/10/2013)

3

Du lịch sinh thái gắn với hoa Mộc Châu

Du lịch

Nguyễn Thanh Tuấn- Công ty Cổ phần Hoa cảnh Cao Nguyên.

- Địa chỉ: Bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

- Điện thoại: 0915 482 117 - Email: [email protected]

142,857

(3 tỷ)

19,048

(400 tr)

123,809

(2,6 tỷ)

2013-2015

Mộc Châu

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 1467/SVHTT &DL- KHTC ngày 31/10/2013)

4

Du lịch sinh thái gắn với phát triển nông nghiệp sạch

Du lịch

- Nguyễn Phú Hậu

- Địa chỉ: Tk 34 xã Tân Lập huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

- Email: [email protected]

95,238

(2 tỷ)

14,286

(300 tr)

80,952

(1,7 tỷ)

2013-2015

Mộc Châu

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 1467/SVHTT &DL- KHTC ngày 31/10/2013)

5

Phát triển nghề thổ cẩm theo hướng du lịch

Du lịch

- Hợp tác xã làng nghề, Ban quản lý Khu du lịch Mộc Châu

- Địa chỉ: Số 75, Bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

- Điện thoại: 0223.669928

- Email: [email protected]

23,809

(500 tr)

23,809

(500 tr)

Không

2014

Xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 1467/SVHTT &DL- KHTC ngày 31/10/2013)

6

Mua sắm đàn Piano phục vụ luyện tập cơ bản cho Đội múa

Hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp

- Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Sơn La

- Địa chỉ: Tổ 8- phường Chiềng Lề - TP. Sơn La - tỉnh Sơn La

- Điện thoại: 0223.852.249

- Email: [email protected]

11,761

(247 tr)

11,761

(247 tr)

Không

2014

Tổ 8 - phường Chiềng Lề - TP.Sơn La- tỉnh Sơn La

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 1467/SVHTT &DL- KHTC ngày 31/10/2013)

 

06

 

 

366,521

7.696,941

106,998

2.246,958

259,523

5.449,983

 

 

 

V

BẢO TRỢ XÃ HỘI

1

Xin hỗ trợ xe lăn cho người khuyết tật về vận động

Hoạt động xã hội - từ thiện

- Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Sơn La

Chủ tịch: Ông Cao Xuân Thơm

- Địa chỉ: Số 51, đường Tô Hiệu, Tp. Sơn La- tỉnh Sơn La.

- Điện thoại: 022 3855285; dđ: 0903463756

Email: [email protected]

28,571

(600 tr)

28,571

(600 tr)

Không

2014 - 2015

Trên địa bàn tỉnh Sơn La

Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Sơn La (số 135/HBT ngày 05/11/2013)

2

Xin hỗ trợ kinh phí để dạy nghề cho người khuyết tật và trẻ mồ côi

Hoạt động dạy nghề và tạo việc làm

- Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Sơn La

Chủ tịch: Ông Cao Xuân Thơm

- Địa chỉ: Số 51, đường Tô Hiệu, Tp. Sơn La- tỉnh Sơn La.

- Điện thoại: 022 3855285; DĐ: 0903463756

Email: [email protected]

17,143

(360 tr)

17,142

(360 tr)

Không

2014 - 2015

Trên địa bàn tỉnh Sơn La

Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Sơn La.(số 135/HBT ngày 05/11/2013)

3

Xin hỗ trợ bò cái giống sinh sản cho người khuyết tật và trẻ mồ côi

Hoạt động hỗ trợ sinh kế

- Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Sơn La

Chủ tịch: Ông Cao Xuân Thơm

- Địa chỉ: Số 51, đường Tô Hiệu, Tp. Sơn La- tỉnh Sơn La.

- Điện thoại: 022 3855285;

DĐ: 0903463756;

Email: [email protected]

14,285

(300 tr)

14,285

(300 tr)

Không

2014 - 2015

Trên địa bàn tỉnh Sơn La

Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Sơn La.(số 135/HBT ngày 05/11/2013)

4

Xin hỗ trợ máy nghe cho người khuyết tật

Hoạt động nhân đạo - từ thiện

- Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Sơn La

Chủ tịch: Ông Cao Xuân Thơm

- Địa chỉ: Số 51, đường Tô Hiệu, Tp. Sơn La- tỉnh Sơn La.

- Điện thoại: 022 3855285; dđ: 0903463756 - Email: [email protected]

4,762

(100 tr)

4,762

(100 tr)

Không

2014

Trên địa bàn tỉnh Sơn La

Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Sơn La.(số 135/HBT ngày 05/11/2013)

 

04

 

 

64,761

1.359,981

64,761

1.359,981

0

 

 

 

VI

Y TẾ

1

Xây dựng khoa truyền nhiễm bệnh viện

Xây dựng cơ bản

Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên, huyện Mộc Châu

114,285

(2,4 tỷ)

100,000

(2,1 tỷ)

14,285

(300 tr)

2014

Thị trấn nông trường Mộc Châu - huyện Mộc Châu

Sở Y tế Sơn La

2

Cung cấp trang thiết bị y tế

Trang thiết bị

Trung tâm y tế thành phố

62,856

(1,32 tỷ)

57,142

(1,2 tỷ)

5,714

(120 tr)

2014 - 2015

Thành phố Sơn La

Sở Y tế Sơn La

3

Cung cấp trang thiết bị y tế

Trang thiết bị

Bệnh viện Đa khoa Mai Sơn

62,856

(1,32 tỷ)

57,142

(1,2 tỷ)

5,714

(120 tr)

2014 - 2015

Thành phố Sơn La

Sở Y tế Sơn La

4

Nâng cao chất lượng trang thiết bị y tế tại Bệnh viện ĐKKV Phù Yên

Trang thiết bị

Bệnh viện ĐKKV Phù Yên

100,000

(2,1 tỷ)

100,000

(2,1 tỷ)

Không

2014 - 2015

Huyện Phù Yên

Sở Y tế Sơn La

5

Truyền thông thay đổi hành vi của người dân về sử dụng nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh

Vệ sinh MT

Trung tâm y tế dự phòng tỉnh

100,000

(2,1 tỷ)

100,000

(2,1 tỷ)

Không

2013 - 2016

Trung tâm y tế dự phòng tỉnh

Sở Y tế Sơn La

6

Đầu tư nồi hấp tiệt khuẩn 3501 hiện đại

Kiểm soát nhiễm khuẩn

Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu

109,523

(2,3 tr)

100,000

(2,1 tr)

9,523

(200 tr)

2014 - 2015

Tỉnh Sơn La

Sở Y tế Sơn La

7

Chương trình chăm sóc mắt người cao tuổi

Y tế

- Trung tâm phòng chống các bệnh xã hội tỉnh Sơn La

- Địa chỉ : số 5, phường Chiềng Lề, đường Lò Văn Giá, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La.

- Điện thoại: 022 3855895

- Email: [email protected]

95,238

(2 tỷ)

95,238

(2 tỷ)

Không

2014 - 2018

Tỉnh Sơn La

Sở Y tế Sơn La

 

07

 

 

644,758

13.539,918

609,522

12.799,962

35,236

739,956

 

 

 

 

41

 

 

2.393,663

50.266,923

1.351,146

28.374,066

307,090

6.448,890

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: - Tổng vốn các dự án vận động tài trợ: 2.393,663 ngàn USD;

             - Tổng vốn đề nghị tài trợ: 1.351,146 ngàn USD;

             - Tổng vốn đối ứng đối địa phương: 307,090 ngàn USD.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 242/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu242/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/02/2014
Ngày hiệu lực10/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 242/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 242/QĐ-UBND năm 2014 nguồn viện trợ của tổ chức phi chính phủ nước ngoài Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 242/QĐ-UBND năm 2014 nguồn viện trợ của tổ chức phi chính phủ nước ngoài Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu242/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýCầm Ngọc Minh
        Ngày ban hành10/02/2014
        Ngày hiệu lực10/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 242/QĐ-UBND năm 2014 nguồn viện trợ của tổ chức phi chính phủ nước ngoài Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 242/QĐ-UBND năm 2014 nguồn viện trợ của tổ chức phi chính phủ nước ngoài Sơn La

            • 10/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/02/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực