Quyết định 2424/QĐ-BTC

Quyết định 2424/QĐ-BTC công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Bộ Tài chính

Nội dung toàn văn Quyết định 2424/QĐ-BTC 2021 công bố công khai dự toán ngân sách của Bộ Tài chính


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2424/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư s 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2039/QĐ-TTg ngày 03/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí cho Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2423/QĐ-BTC ngày 13/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 của Bộ Tài chính (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (Vụ NSNN, Vụ HCSN);
- Kho bạc Nhà nước;
- Các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính;
- Cục TH&TKTC (để công khai);
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Tạ Anh Tuấn

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TÀI CHÍNH NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 2424/QĐ-BTC ngày 13/12/2021 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: 1000 đồng.

STT

NỘI DUNG

Tổng số được giao

(Quyết định số 2039/QĐ-TTg ngày 03/12/2021)

Tổng số đã phân bổ

(Quyết định số     /QĐ-BTC ngày   /12/2021)

Trong đó

Tổng cục Dự trữ nhà nước

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

180.610.000

180.610.000

180.610.000

 

 

 

 

 

I

HOẠT ĐỘNG DỰ TRỮ QUỐC GIA (Khoản 331)

180.610.000

180.610.000

180.610.000

1

Kinh phí thực hiện tự chủ

0

0

0

2

Kinh phí không thực hiện tự chủ

180.610.000

180.610.000

180.610.000

2.1

Chi phí xuất hàng cứu trợ, viện trợ, hỗ trợ chính sách

180.610.000

180.610.000

180.610.000

 

 

 

 

 

Ghi chú: Thực hiện nhiệm vụ xuất gạo viện trợ Cuba và hỗ trợ nhân dân chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, cụ thể: Kinh phí xuất viện trợ 15.000 tấn gạo cho Cuba là 142.487 triệu đồng và kinh phí xuất 56.067,984 tấn gạo hỗ trợ nhân dân chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là 38.123 triệu đồng./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2424/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2424/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2021
Ngày hiệu lực13/12/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 tháng trước
(15/12/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2424/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 2424/QĐ-BTC 2021 công bố công khai dự toán ngân sách của Bộ Tài chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2424/QĐ-BTC 2021 công bố công khai dự toán ngân sách của Bộ Tài chính
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2424/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTạ Anh Tuấn
        Ngày ban hành13/12/2021
        Ngày hiệu lực13/12/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 tháng trước
        (15/12/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2424/QĐ-BTC 2021 công bố công khai dự toán ngân sách của Bộ Tài chính

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2424/QĐ-BTC 2021 công bố công khai dự toán ngân sách của Bộ Tài chính

            • 13/12/2021

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/12/2021

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực