Quyết định 2425/QĐ-UBND

Quyết định 2425/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 2425/QĐ-UBND 2017 thực hiện Nghị định hòa giải thương mại Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2425 /QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 22 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2017/NĐ-CP NGÀY 24/02/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại;

Thực hiện Quyết định số 944/QĐ-BTP ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (báo cáo);
- Cục Công tác phía nam – BTP (báo cáo);
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm thông tin tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT.NC.Thuận

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2017/NĐ-CP NGÀY 24/02/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2425 /QĐ-UBND ngày 22tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

Triển khai thực hiện Quyết định số 944/QĐ-BTP ngày 03/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Bảo đảm triển khai kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả các quy định của Nghị định; nhanh chóng hình thành đội ngũ hòa giải viên thương mại, tổ chức hòa giải thương mại nhằm hỗ trợ giải quyết tranh chấp thương mại; tiết kiệm thời gian, chi phí xã hội, góp phần giảm tải hoạt động xét xử của Tòa án;

b) Xác định cơ chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện Nghị định;

c) Chuẩn bị điều kiện nhân lực, kinh phí và các điều kiện khác bảo đảm cho việc triển khai thực hiện Nghị định.

2. Yêu cầu

a) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và phải gắn với trách nhiệm chủ trì và phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị định;

b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có liên quan và tạo điều kiện đảm bảo cho việc triển khai Nghị định;

c) Kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ và hiệu quả triển khai thực hiện Nghị định.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 22/2017/NĐ-CP

a) Tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Thông tin tỉnh, các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2017.

b) Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2017.

2. Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý chuyên ngành đối với hoạt động hòa giải thương mại

a) Xây dựng Quyết định giao chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý chuyên ngành đối với hoạt động hòa giải thương mại.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2017.

b) Công bố thủ tục hành chính về hoạt động hòa giải thương mại.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2017.

c) Lập, công bố danh sách hòa giải viên thương mại, danh sách tổ chức hòa giải thương mại.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

3. Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

a) Sở Tư pháp

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Mục II của Kế hoạch này.

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ban, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch. Định kỳ phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương đánh giá kết quả hoạt động, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện Kế hoạch.

- Hàng năm, lập dự toán kinh phí thực hiện hòa giải thương mại tổng hợp vào dự toán chi công việc của ngành tại thời điểm lập dự toán, gửi Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giao dự toán để thực hiện nhiệm vụ.

b) Sở Tài chính: Hằng năm, trên cơ sở dự toán về kinh phí hòa giải thương mại do Sở Tư pháp lập, căn cứ khả năng cân đối ngân sách, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giao kinh phí cho đơn vị thực hiện.

c) Các Sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức có có liên quan

- Phối hợp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Mục II của Kế hoạch này.

- Phối hợp tổ chức quán triệt nội dung Nghị định số 22/2017/NĐ-CP cho cán bộ, công chức trong ngành, đơn vị, địa phương mình.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Đối với các hoạt động trong Kế hoạch được triển khai trong năm 2017, các Sở, ban, ngành liên quan được phân công thực hiện có trách nhiệm sắp xếp, cân đối trong dự toán chi ngân sách năm 2017 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao đầu năm để tổ chức thực hiện.

Nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp, đề xuất) để xem xét, chỉ đạo và giải quyết kịp thời./.

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2425/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2425/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2017
Ngày hiệu lực22/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái

Download Văn bản pháp luật 2425/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2425/QĐ-UBND 2017 thực hiện Nghị định hòa giải thương mại Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2425/QĐ-UBND 2017 thực hiện Nghị định hòa giải thương mại Bình Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2425/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýNguyễn Ngọc Hai
        Ngày ban hành22/08/2017
        Ngày hiệu lực22/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2425/QĐ-UBND 2017 thực hiện Nghị định hòa giải thương mại Bình Thuận

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2425/QĐ-UBND 2017 thực hiện Nghị định hòa giải thương mại Bình Thuận

            • 22/08/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/08/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực