Quyết định 2427/QĐ-UBND

Quyết định 2427/QĐ-UBND năm 2017 về thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 2427/QĐ-UBND 2017 thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2427/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU THẬP HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thống kê số 89/2015/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thống kê tại Tờ trình số 365/TTr-CTK ngày 12 tháng 10 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thực hiện hệ thống các chỉ tiêu thống kê theo danh mục và các biểu mẫu đính kèm.

Điều 2. Căn cứ vào nội dung phân công, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tiến hành giao trách nhiệm cho các đơn vị thực hiện theo quy định. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thực hiện theo đúng nội dung các biểu mẫu đảm bảo thời gian theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 29/11/2013 của UBND tỉnh về phân công thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thống kê, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Công an tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Thừa Thiên Huế, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, các thị xã, thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tổng cục Thống kê;
- TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CVP và các PCVP UBND tỉnh;

- Lưu VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

DANH MỤC PHÂN CÔNG

THU THẬP HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH ÁP DỤNG ĐỐI VỚI SỞ, NGÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2427/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT

Tên biểu

Ký hiệu biểu

Kỳ báo cáo

Ngày nhận báo cáo

A

B

C

D

E

I

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

 

 

 

A. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản

 

 

 

1

Diện tích rừng hiện có chia theo nguồn gốc, mục đích sử dụng và theo huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

008.N/BCS-NLTS

Năm

Ngày 05/4 năm sau

2

Diện tích rng được bảo vệ chia theo mục đích sử dụng và theo huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tnh, thành phố trực thuộc Trung ương

009.H/BCS-NLTS

Năm

- Ước 6 tháng: Ngày 10/5

- Sơ bộ năm: Ngày 10/11

- Chính thức năm: Ngày 05/4 năm sau

3

Diện tích rừng được bảo vệ chia theo loại hình kinh tế và theo huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tnh, thành phố trực thuộc Trung ương

010.N/BCS-NLTS

Năm

Ngày 05/4 năm sau

4

Tlệ che phủ rừng

011.N/BCS-NLTS

Năm

Ngày 05/4 năm sau

5

Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới chia theo huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

012.N/BCS-NLTS

Năm

Ngày 28/3 năm sau

 

B. Xã hội và Môi trường

 

 

 

6

Số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại về người do thiên tai gây ra theo loại thiên tai

001h.H/BCS-XHMT

- Tháng

- Năm

- Báo cáo tháng: Ngày 15 hàng tháng

- Báo cáo năm: Ngày 25 tháng 02 năm sau

7

Thiệt hại về tài sản do thiên tai gây ra theo loại thiên tai

002h.T/BCS-XHMT

Tháng

Ngày 15 hàng tháng

II

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 

 

 

A. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản

 

 

 

1

Hiện trạng sử dụng đất đai phân theo đối tượng sử dụng, quản lý

001.N/BCS-NLTS

Năm

Ngày 25/02 năm sau

2

Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp

002.N/BCS-NLTS

Năm

Ngày 25/02 năm sau

3

Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp

003.N/BCS-NLTS

Năm

Ngày 25/02 năm sau

4

Hiện trạng sử dụng đất chia theo huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

004.N/BCS-NLTS

Năm

Ngày 25/02 năm sau

5

Cơ cấu sử dụng đất chia theo huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

005.N/BCS-NLTS

Năm

Ngày 25/02 năm sau

6

Diện tích và tỷ lệ diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên

006.N/BCS-NLTS

Năm

Ngày 25/02 năm sau

7

Diện tích đất bị thoái hóa chia theo loại đất

007.N/BCS-NLTS

Năm

Ngày 25/02 năm sau

 

B. Xã hội và Môi trường

 

 

 

8

Tỷ lệ chất thi nguy hại đã thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia tương ứng

003h.N/BCS-XHMT

Năm

- Báo cáo sơ bộ: Ngày 12/12 năm báo cáo

- Báo cáo chính thức: Ngày 17/3 năm sau

III

SỞ CÔNG THƯƠNG

 

 

 

 

A. Công nghiệp, xây dựng và vốn đầu tư

 

 

 

1

Năng lực sản xuất của sản phẩm công nghiệp

001.N/BCS-CN

Năm

Ngày 28/3 năm sau năm điều tra

 

B. Thương mại và Dịch vụ

 

 

 

2

Số lượng chợ

001.N/BCS-TMDV

Năm

Ngày 12/3 năm sau

3

Số lượng siêu thị, trung tâm thương mại

002.N/BCS-TMDV

Năm

Ngày 12/3 năm sau

IV

SỞ XÂY DỰNG

 

 

 

1

Tỷ lệ dân số đô thị được cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung

003f.N/BCS-XHMT

Năm

Ngày 28/02 năm sau

V

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH

 

 

 

1

Số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp chia theo khối, loại hình quản lý

001.N/BCS-TKQG

Năm

Ngày 28/3 năm sau

2

Sngười hưởng bo hiểm xã hội, bo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

002.N/BCS-TKQG

Năm

Ngày 28/3 năm sau

3

Thu, chi quỹ bảo him xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

003.H/BCS-TKQG

- Quý

- Năm

- Báo cáo quý: Ngày 12 tháng đầu quý sau quý báo cáo

- Báo cáo năm: Ngày 28/3 năm sau

VI

KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH/THÀNH PHỐ

 

 

 

1

Tình hình thực hiện kế hoạch, thanh toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ

003.T/BCS-XDĐT

Tháng

Ngày 12 tháng sau tháng báo cáo

2

Tình hình thực hiện kế hoạch, thanh toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước

007.N/BCS-XDĐT

Năm

Ngày 28/3 năm sau năm báo cáo

3

Tình hình thực hiện kế hoạch, thanh toán vốn đầu tư từ trái phiếu Chính phủ

008-N/BCS-XDĐT

Năm

Ngày 28/3 năm sau năm báo cáo

VII

KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN/QUẬN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TỈNH/THÀNH PHỐ

 

 

 

1

Thu, vay ngân sách nhà nước quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh, thành phố trc thuộc Trung ương

007.H/BCS-TKQG

- 6 tháng

- Năm

- Báo cáo 6 tháng: Ngày 12/7

- Báo cáo năm: Ngày 12/02 năm sau

2

Chi ngân sách nhà nước huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

008.H/BCS-TKQG

- 6 tháng

- Năm

- Báo cáo 6 tháng: Ngày 12/7

- Báo cáo năm: Ngày 12/02 năm sau

VIII

SỞ TÀI CHÍNH

 

 

 

 

A. Công nghiệp, Xây dựng và Vốn đầu tư

 

 

 

1

Giá trị tài sản cố định của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp nhà nước trên địa bàn

013.N/BCS-XDĐT

Năm

Ngày 28/3 năm sau năm báo cáo

 

B. Tài khoản quốc gia

 

 

 

2

Thu, vay ngân sách nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

004.Q/BCS-TKQG

Quý

Ngày 12 tháng đu quý sau quý báo cáo

3

Chi ngân sách nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

005.Q/BCS-TKQG

Quý

Ngày 12 tháng đu quý sau quý báo cáo

4

Chi ngân sách nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho một số lĩnh vực

006.H/BCS-TKQG

- 6 tháng

- Năm

- Báo cáo 6 tháng: Ngày 12/7

- Báo cáo năm: Ngày 12/02 năm sau

IX

PHÒNG TÀI CHÍNH/BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

 

 

 

1

Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vn ngân sách nhà nước do quận, huyện, thị xã, thành phố quản lý

005.T/BCS-XDĐT

Tháng

Ngày 12 tháng sau tháng báo cáo

2

Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo nguồn vốn và khoản mục đầu tư

010.N/BCS-XDĐT

Năm

Ngày 28/3 năm sau năm báo cáo

3

Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo mục đích đầu tư

012.N/BCS-XDĐT

Năm

Ngày 28/3 năm sau năm báo cáo

X

SỞ GIAO DỊCH, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN

 

 

 

1

Tình hình cho vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước

004.T/BCS-XDĐT

Tháng

Ngày 12 tháng sau tháng báo cáo

2

Tình hình cho vay vốn tín dụng đầu tư của nhà nước

009.N/BCS-XDĐT

Năm

Ngày 28/3 năm sau năm báo cáo

XI

SỞ DU LỊCH

 

 

 

1

Slượt khách du lịch nội địa

005.H/BCS-TMDV

- Quý

- Năm

- Báo cáo quý: Ngày 12 tháng đầu quý sau quý báo cáo

- Báo cáo năm: Ngày 12 tháng 02 năm sau

XII

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

 

 

 

1

Huy chương thi đấu thể thao quốc tế (Các môn thi đấu cá nhân)

001e.N/BCS-XHMT

Năm

Ngày 17/02 m sau

2

Huy chương thi đấu thể thao quốc tế (Các môn thi đấu tập thể)

002e.N/BCS-XHMT

Năm

Ngày 17/02 năm sau

XIII

SỞ Y T

 

 

 

1

S bác sĩ, giường bệnh

001d.N/BCS-XHMT

Năm

Ngày 17/02 năm sau

2

Tỷ lệ trẻ em dưới một tuổi được tiêm chủng đy đủ các loại vắc xin

002d.N/BCS-XHMT

Năm

Ngày 17/02 năm sau

3

Suy dinh dưỡng trẻ em

003d.N/BCS-XHMT

Năm

Ngày 17/02 năm sau

4

HIV/AIDS

004d.N/BCS-XHMT

Năm

Ngày 17/02 năm sau

XIV

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

 

1

Giáo dục phổ thông

001c.N/BCS-XHMT

Năm

Ngày 28/10 năm báo cáo

2

Trường học, lớp học, phòng học giáo dục phổ thông chia theo huyện/ quận/thị xã/thành phố thuộc tnh, thành phố trực thuộc Trung ương

002c.N/BCS-XHMT

Năm

Ngày 28/10 năm báo cáo

3

Tỷ lệ học sinh đi học phổ thông

003c.N/BCS-XHMT

Năm

Ngày 28/10 năm báo cáo

XV

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

 

 

1

Số tổ chức khoa học và Công nghệ

001b.N/BCS-XHMT

Năm

Ngày 12/02 năm sau

2

Chỉ số đổi mới công nghệ, thiết bị

002b.N/BCS-XHMT

Năm

Ngày 12/02 năm sau

3

Chi cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

003b.N/BCS-XHMT

Năm

Ngày 12/02 năm sau

XVI

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

 

 

 

A. Thương mại và Dịch vụ

 

 

 

1

Sthuê bao điện thoại

003.N/BCS-TMDV

Năm

Ngày 28/02 năm sau

2

Số thuê bao truy nhập Internet

004.H/BCS-TMDV

- Quý

- Năm

- Báo cáo quý: Ngày 12 tháng đu quý sau quý báo cáo

- Báo cáo năm: Ngày 28/02 năm sau

 

B. Xã hội và Môi trường

 

 

 

3

Tlệ người sử dụng điện thoại di động, truy nhập Internet

001f.N/BCS-XHMT

Năm

Ngày 28/01 năm sau năm điều tra

4

Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet

002f.N/BCS-XHMT

Năm

Ngày 28/01 năm sau năm điều tra

XVII

CÔNG AN TỈNH

 

 

 

1

Tai nạn giao thông

001g.T/BCS-XHMT

Tháng

Ngày 17 tháng báo cáo

2

Tình hình cháy, nổ và mức độ thiệt hại

002g.T/BCS-XHMT

Tháng

Ngày 17 tháng báo cáo

XVIII

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

1

Tỷ lệ nữ đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo chính quyền

004a.N/BCS-XHMT

Năm

Ngày 12 tháng 02 năm 20…..

2

Svụ, sngười phạm tội đã bị kết án

005g.N/BCS-XHMT

Năm

Ngày 28/3 năm sau

XIX

VIỆN KIM SÁT NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

1

Tỷ lệ nữ đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo chính quyền

005a.N/BCS-XHMT

Năm

Ngày 12 tháng 02 năm 20…..

2

Số vụ án, số bị can đã khởi tố

003g.H/BCS-XHMT

- 6 tháng

- Năm

- Báo cáo 6 tháng: Ngày 17 tháng 7

- Báo cáo năm: Ngày 28/3 năm sau

3

Svụ án, số bị can đã truy tố

004g.H/BCS-XHMT

- 6 tháng

- Năm

- Báo cáo 6 tháng: Ngày 17 tháng 7

- Báo cáo năm: Ngày 28/3 năm sau

XX

SỞ TƯ PHÁP

 

 

 

1

Số lượt người được trợ giúp pháp lý

006g.N/BCS-XHMT

Năm

Ngày 28/3 năm sau

2

Tlệ trẻ em dưới năm tuổi đã đăng ký khai sinh

007g.N/BCS-XHMT

Năm

Ngày 15/3 năm sau

3

Số trường hợp tử vong đã đăng ký khai tử

008g.N/BCS-XHMT

Năm

Ngày 15/3 năm sau

4

Số cuộc kết hôn và tuổi kết hôn trung bình lần đu

009g.N/BCS-XHMT

Năm

Ngày 15/3 năm sau

XXI

SỞ VÀ CÁC ĐƠN VỊ TƯƠNG ĐƯƠNG/BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

 

 

 

1

Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý

002.T/BCS-XDĐT

Tháng

Ngày 12 tháng sau tháng báo cáo

2

Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo nguồn vốn và khoản mục đầu tư

006.N/BCS-XDĐT

Năm

Ngày 28/3 năm sau năm báo cáo

3

Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo mục đích đầu tư

011.N/BCS-XDĐT

Năm

Ngày 28/3 năm sau năm báo cáo

XXII

SỞ NỘI VỤ

 

 

 

 

A. Tài khoản quốc gia

 

 

 

1

Số cơ sở, lao động trong các cơ quan hành chính

009.N/BCS-TKQG

Năm

Ngày 12/3 năm sau năm điều tra

 

B. Xã hội và Môi trường

 

 

 

2

Tỷ lệ nữ đại biểu hội đồng nhân dân

002a.N/BCS-XHMT

Nhiệm kỳ

Đầu nhiệm kỳ

3

Tỷ lệ nữ đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo chính quyền

003a.N/BCS-XHMT

Năm

Ngày 12 tháng 02 năm 20…..

XXIII

BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY, THÀNH ỦY, ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN TỈNH

 

 

 

1

Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đảng

001a.N/BCS-XHMT

Nhiệm kỳ

Đầu nhiệm kỳ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2427/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2427/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/10/2017
Ngày hiệu lực20/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2427/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2427/QĐ-UBND 2017 thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2427/QĐ-UBND 2017 thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh Huế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2427/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNguyễn Văn Cao
       Ngày ban hành20/10/2017
       Ngày hiệu lực20/10/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2427/QĐ-UBND 2017 thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2427/QĐ-UBND 2017 thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh Huế

           • 20/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực