Quyết định 243/2008/QĐ-UBND

Quyết định 243/2008/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ phát triển cao su trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 243/2008/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ phát triển cao su trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 243/2008/QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CAO SU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HOÁ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị Quyết số: 80/2007/NQ-HĐND ngày 29 tháng 12 năm 2007 của HĐND tỉnh Thanh Hoá về cơ chế chính sách phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá;
Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hoá và sau khi thoả thuận với Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá như sau:

1. Cơ chế khuyến khích Tập đoàn Công nghiệp cao su phát triển cây cao su đại điền trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và các quy định của pháp luật, UBND tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phát triển cao su đại điền trên địa bàn tỉnh, cụ thể là:

1.1. Bàn giao nguyên trạng một số nông trường, một số diện tích đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và lao động (gắn với đất bàn giao) của một số Ban quản lý rừng phòng hộ, phù hợp với quy hoạch phát triển cao su về Công ty Cao su Thanh Hoá quản lý để phát triển cao su đại điền.

1.2. Khuyến khích các hộ gia đình, cá nhân có đất nằm trong vùng quy hoạch phát triển cao su đại điền ra nhập Công ty Cao su Thanh Hoá.

1.3. Lồng ghép các chương trình, dự án để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng trong vùng nguyên liệu cao su của tỉnh.

2. Chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển cao su tiểu điền:

2.1. Đối tượng áp dụng:

Các hộ gia đình, cá nhân được cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất thực hiện việc trồng, chăm sóc, khai thác, bán mủ cao su theo hợp đồng ký kết với Công ty Cao su Thanh Hoá, có diện tích mỗi vườn cao su từ 01 ha trở lên nằm trong vùng quy hoạch phát triển cao su được UBND tỉnh phê duyệt, ngoài các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt nam, còn được hưởng các chính sách hỗ trợ quy định tại Quyết định này.

2.2. Chính sách hỗ trợ:

Các hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng quy định tại điểm 2.1, mục 2 Điều 1 Quyết định này được hỗ trợ 2 triệu đồng/ha để khai hoang đất nằm trong quy hoạch trồng cao su được phê duyệt.

2.2.2. Hỗ trợ khuyến nông:

Các hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng quy định tại điểm 2.1, mục 2 Điều 1 Quyết định này được cung cấp các dịch vụ khuyến nông miễn phí do Công ty Cao su Thanh Hoá cung cấp.

Ngân sách tỉnh chi trả kinh phí khuyến nông cho Công ty Cao su Thanh Hoá trên cơ sở hợp đồng cung cấp dịch vụ khuyến nông với mức: cứ 100 ha cao su (bao gồm trồng mới, chăm sóc và khai thác mủ) mỗi tháng hỗ trợ một suất lương bằng: 80% x 2,34 x mức lương tối thiểu tại thời điểm hỗ trợ. Thời gian hỗ trợ là 7 năm, kể từ khi bắt đầu trồng mới.

2.2.3. Hỗ trợ lãi suất:

Các hộ, cá nhân thuộc đối tượng quy định tại điểm 2.1, mục 2 Điều 1 Quyết định này vay vốn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Ngân hàng thương mại được hỗ trợ 50% lãi suất cho vay. Thời hạn hỗ trợ lãi suất theo thời gian vay vốn thực tế nhưng tối đa không quá 7 năm (01 năm trồng và 06 năm chăm sóc).

2.3. Nguồn kinh phí:

Kinh phí thực hiện chính sách được lấy từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế hàng năm của tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn chi tiết và triển khai thực hiện Quyết định này; quản lý chặt chẽ chất lượng cây giống cao su; ban hành tiêu chuẩn khuyến nông viên cao su; ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ khuyến nông với Công ty Cao su Thanh Hoá; chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển cao su đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; xây dựng kế hoạch trồng cao su, kế hoạch kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển cao su hàng năm; theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện chính sách, định kỳ 6 tháng một lần báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trCông văn, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính cân đối nguồn vốn, đề xuất kinh phí thực hiện chính sách; hàng năm báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định; phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng trong vùng nguyên liệu cao su.

4. Ngân hàng nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại: ký kết hợp đồng với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc quản lý, cho vay từ nguồn vốn của Tập đoàn; huy động các nguồn vốn khác ưu tiên cho các hộ gia đình, cá nhân vay phát triển cao su; phối hợp với Sở Tài chính, các ngành liên quan hướng dẫn trình tự, thủ tục cho vay vốn và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ lãi suất tiền vay.

5. UBND các huyện, các xã trong vùng quy hoạch phát triển cao su có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến chính sách này đến tận các hộ gia đình, cá nhân trồng cao su; quản lý chặt chẽ quy hoạch phát triển cao su trên địa bàn; phối hợp với Công ty Cao su Thanh Hoá xây dựng kế hoạch trồng cao su, kế hoạch kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển cao su hàng năm trên địa bàn gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, xây dựng kế hoạch chung của tỉnh; theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện chính sách trên địa bàn, định kỳ 6 tháng một lần báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

6. Công ty Cao su Thanh Hoá có trách nhiệm sản xuất, cung ứng giống cao su đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng, cung cấp dịch vụ khuyến nông cho các hộ gia đình, cá nhân trồng cao su theo đúng hợp đồng ký kết với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; công bố công khai các chính sách hỗ trợ của Công ty; ký kết và thực hiện hợp đồng đầu tư ứng trước giống, phân bón và thu mua mủ cao su với các hộ gia đình, cá nhân trồng cao su theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Công ty Cao su Thanh Hoá; Chủ tịch UBND các huyện, các xã, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận
:
- Như điều 4 (để thực hiện);
- Bộ NN&PTNT (để BC);
- Văn phòng CP (để BC);
- Cục KTVB Bộ Tư pháp (để kiểm tra VB);
- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Tập đoàn Cao su Việt Nam;
- Các Uỷ viên UBND tỉnh;
- Chánh, phó VP UBND tỉnh;

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lợi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 243/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu243/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2008
Ngày hiệu lực07/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 243/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 243/2008/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ phát triển cao su trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 243/2008/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ phát triển cao su trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu243/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Văn Lợi
        Ngày ban hành28/01/2008
        Ngày hiệu lực07/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 243/2008/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ phát triển cao su trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 243/2008/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ phát triển cao su trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

            • 28/01/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/02/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực