Quyết định 243/QĐ-BKHĐT

Quyết định 243/QĐ-BKHĐT năm 2019 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc giải quyết của từng thủ tục hành chính thuộc phạm vi thực hiện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nội dung toàn văn Quyết định 243/QĐ-BKHĐT 2019 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Kế hoạch


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 243/QĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI VIỆC GIẢI QUYẾT CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI THỰC HIỆN CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc giải quyết của từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Phụ lục I và Phụ lục II kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Cục KSTTHC (VPCP);
- Các đơn vị: ĐTNN, QLĐT, PTDN, KTĐN, TCCB, VP3 (PCVP Đ.Đ
t, P. KSTH, BPMC);
-
TTTH (đ đưa tin);
- Lưu: VT, VP(P. KSTH)
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Đại Thắng

 

PHỤ LỤC I

QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐỐI VỚI VIỆC GIẢI QUYẾT CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI THỰC HIỆN CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo
Quyết định số 243/QĐ-BKHĐT ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

I. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI

1. Quy trình áp dụng với 02 TTHC: (i) Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án không thuộc diện phải có quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài; (ii) Điều chỉnh Giấy chng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án không thuộc diện phải có quyết định ch trương đầu tư ra nước ngoài.

2. Quy trình đối với các dự án thuộc din chấp thuận chủ trương: Áp dụng cho 03 TTHC: (i) Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án thuộc diện Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đu tư ra nước ngoài; (ii) Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án thuộc diện Thủ tướng Chính phủ quyết định ch trương đầu tư ra nước ngoài; (iii) cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án thuộc diện Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài):

3. Quy trình áp dụng cho 02 TTHC: (i) cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài; (ii) Chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài.

Ghi chú: Các ch viết tắt:

BPMC: Bộ phận Một cửa

ĐTNN: Cục Đầu tư nước ngoài

GCNĐK ĐTRNN: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

HS: Hồ sơ đề nghị cấp GCNĐK ĐTRNN

NĐT: Nhà đầu tư

Chú thích:

(*) Nhà đầu tư nộp h sơ tại BPMC, chuyên viên tại BPMC kiểm tra hồ sơ:

1. Nếu hồ sơ đủ đầu mục theo quy định, BPMC tiếp nhận và chuyển VP Cục ĐTNN;

2. Nếu Hồ sơ chưa đầy đ, BPMC hướng dẫn NĐT bổ sung, chnh và hoàn thiện hồ sơ.

II. LĨNH VỰC VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI VÀ VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI

1. Quy trình áp dụng cho 04 TTHC:

(1) Tiếp nhn dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài;

(2) Tiếp nhận dự án đầu tư sử dụng nguồn viện tr phi Chính phủ nước ngoài;

(3) Tiếp nhận chương trình sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài;

(4) Tiếp nhn nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) dưới hình thức phi dự án

2. Quy trình áp dụng đối với thủ tục hành chính xác nhận chuyên gia

 

Ghi chú: Các ch viết tắt:

- BPMC: Bộ phận Một cửa

- BCCI: Bưu chính công ích

- CQCQ: Cơ quan chủ quản

- CV: Chuyên viên

- HS: Hồ sơ

- KTĐN: Vụ kinh tế đối ngoại

- VT: Văn thư

Chú thích:

(*) Cơ quan ch qun nộp hồ sơ tại BPMC, chuyên viên tại BPMC kiểm tra hồ sơ:

1. Nếu Hồ sơ đ đầu mục theo quy định, BPMC tiếp nhận và chuyển VT Vụ KTĐN

2. Nếu Hồ sơ chưa đầy đủ, BPMC hướng dẫn CQCQ lập li hồ sơ.

III. LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Quy trình áp dụng đối với 03 TTHC:

(1) Thành lập công ty TNHH một thành viên do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lp;

(2) Hp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập

(3) Chia, tách công ty TNHH một thành viên do Bộ trưởng quyết định thành lập hoặc được giao quản lý

Ghi chú:

Các TTHC khác thuộc Mục công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm ch sở hữu do các bộ, ngành thực hiện vì vậy Bộ Kế hoạch và Đầu tư không xây dựng quy trình, gồm các TTHC như sau:

1. Thành lập công ty TNHH một thành viên do Bộ trưởng quyết định thành lập (Do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện);

2. Hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên do Bộ trưởng quyết định thành lập hoặc được giao quản lý

3. Chia, tách công ty TNHH một thành viên do Bộ trưởng quyết định thành lập hoặc được giao quản lý;

4. Giải thể công ty TNHH một thành viên;

5. Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên

IV. LĨNH VỰC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Mục 1: Công bố thông tin thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Quy trình thủ tục công bố thông tin thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo; thông báo, giải th quỹ và báo cáo hoạt động quỹ khởi nghiệp sáng tạo trên Cổng thông tin quốc gia về hỗ trợ doanh nghiệp.

Ghi chú:

Các từ viết tắt:

- BPMC: Bộ phận Một cửa

- VP: Văn phòng

- PTDN: Phát triển doanh nghiệp

- TH&CS: Tổng hợp chính sách

 

PHỤ LỤC II

QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI VIỆC GIẢI QUYẾT CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm t
heo Quyết định số 243/QĐ-BKHĐT ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

I. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI

Quy trình điện t ch dự kiến áp dụng đối với dự án có quy mô vốn ĐTRNN dưới 20 tỷ đồng.

Ghi chú: Các chữ viết tắt:

- BPMC: Bộ phận Một cửa

- ĐTNN: Cục Đầu tư nước ngoài

- GCNĐK ĐTRNN: Giấy chứng nhận đăng ký đu tư ra nước ngoài

- HT: Hệ thống cấp GCNĐK ĐTRNN trực tuyến

- HS: Hồ sơ đề nghị cp GCNĐK ĐTRNN

- NĐT: Nhà đầu tư

Chú thích:

(*) Nhà đầu tư nộp hồ trên Cng thông tin một cửa điện tử, chuyên viên tại BPMC kiểm tra hồ sơ:

1. Nếu hồ sơ đủ đu mục theo quy định, BPMC tiếp nhận và chuyn HS đến VP Cục ĐTNN;

2. Nếu Hồ sơ chưa đầy đ, BPMC hướng dẫn NĐT bổ sung, chỉnh và hoàn thiện hồ sơ.

 


2. Quy trình giải quyết thủ tục thay đổi bổ sung thông tin của nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống Đấu thầu qua mạng quốc gia

 

Ghi chú: Các từ viết tắt:

- BPMC: Bộ phận Một ca

- HS: Hồ sơ

- SMS: Dịch vụ gửi tin nhắn điện thoại theo đăng ký

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 243/QĐ-BKHĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu243/QĐ-BKHĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2019
Ngày hiệu lực12/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 243/QĐ-BKHĐT

Lược đồ Quyết định 243/QĐ-BKHĐT 2019 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Kế hoạch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 243/QĐ-BKHĐT 2019 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Kế hoạch
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu243/QĐ-BKHĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýVũ Đại Thắng
        Ngày ban hành12/03/2019
        Ngày hiệu lực12/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 243/QĐ-BKHĐT 2019 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Kế hoạch

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 243/QĐ-BKHĐT 2019 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Kế hoạch

            • 12/03/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/03/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực