Quyết định 243/QĐ-QLCL

Quyết định 243/QĐ-QLCL năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng tài chính do Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 243/QĐ-QLCL 2014 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Phòng tài chính


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 243 /QĐ-QLCL

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

Căn cứ Quyết định số 670/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Cục và Trưởng phòng Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Phòng Tài chính là tổ chức thuộc Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng quản lý công tác tài chính, kế toán của Cục theo quy định pháp luật và phân cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham gia xây dựng cơ chế, chính sách về tài chính đối với các nhiệm vụ Bộ giao cho Cục.

2. Chủ trì xây dựng, trình ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về tài chính, kế toán; chủ trì, phối hợp đề xuất sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các quy định nội bộ của Cục trong lĩnh vực tài chính kế toán.

3. Tham mưu cho Cục trưởng và tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành văn bản quy phạm pháp luật, quy định nội bộ về tài chính kế toán.

4. Tổ chức thực hiện với pháp nhân là đơn vị Kế toán cấp II:

a) Đề xuất các giải pháp về tài chính phục vụ cho hoạt động chuyên môn và các nhiệm vụ khác của Cục.

b) Chủ trì hướng dẫn, tổng hợp dự toán thu-chi ngân sách nhà nước trung hạn, hàng năm của toàn hệ thống;

c) Hướng dẫn các đơn vị thuộc Cục xây dựng, điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm; tổng hợp trình Cục trưởng phê duyệt dự toán, điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách nhà nước hàng năm cho các đơn vị trực thuộc;

d) Phối hợp các Phòng thuộc Cục xây dựng dự toán; thẩm tra, trình duyệt dự toán chi tiết của các nhiệm vụ chi, các chương trình, dự án…

đ) Tổ chức thực hiện thu, chi các nguồn kinh phí (phí lệ phí, các nhiệm vụ chi, các chương trình ,dự án…) đúng quy định;

e) Chủ trì, phối hợp, xây dựng phương án sử dụng chênh lệch thu chi (phương án phân bổ quỹ tiền lương tăng thêm, quỹ khen thưởng, phúc lợi …) toàn hệ thống;

g) Tổng hợp, công khai dự toán, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí hàng năm theo quy định của pháp luật;

h) Tham mưu, đề xuất phương án xử lý tài sản nhà nước (điều chuyển, thu hồi, nhượng bán, thanh lý) tại các đơn vị;

i) Tham gia hướng dẫn, tổng hợp kiểm kê tài sản nhà nước tại các đơn vị theo quy định của pháp luật;

k) Thực hiện kiểm tra việc chấp hành chế độ mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các đơn vị;

l) Trình Cục trưởng thông báo phê duyệt quyết toán, công khai báo cáo quyết toán tài chính, công khai dự toán năm;

m) Thực hiện kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, kế toán trong việc sử dụng ngân sách nhà nước tại các đơn vị trực thuộc. Khi phát hiện có sai phạm, kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật;

n) Phối hợp với các Ban quản lý dự án triển khai các dự án đầu tư, các công trình có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản. Chủ trì giải ngân, quyết toán theo nguồn kinh phí;

o) Tham gia đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính kế toán toàn hệ thống;

p) Chủ trì phối hợp với phòng Quản lý kiểm nghiệm và nguy cơ an toàn thực phẩm, Văn phòng tổ chức mua sắm trang thiết bị kiểm nghiệm, trang thiết bị văn phòng trong hệ thống;

q) Tham gia ý kiến về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán các đơn vị trực thuộc;

r) Thực hiện nhiệm vụ về cải cách tài chính công trong chương trình cải cách hành chính của Bộ và Cục;

s) Tham mưu giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực tài chính kế toán của các đơn vị trong hệ thống;

5. Tổ chức thực hiện với pháp nhân là đơn vị Kế toán cấp III tại cơ quan Cục.

a) Chủ trì xây dựng dự toán thu - chi trung hạn và hàng năm;

b) Hướng dẫn các phòng thuộc cơ quan Cục xây dựng, điều chỉnh dự toán, thẩm tra, trình duyệt dự toán chi tiết các nhiệm vụ chi, các chương trình dự án…;

c) Tổ chức thực hiện thu, chi các nguồn kinh phí (phí lệ phí, các nhiệm vụ chi, các chương trình, dự án…) đúng quy định;

d) Mở hệ thống sổ sách, biểu mẫu kế toán, tổ chức hạch toán kế toán theo quy định;

đ) Mở sổ sách theo dõi giá trị tài sản, phối hợp với Văn phòng và các phòng trong việc quản lý, kiểm kê, thanh lý tài sản;

e) Tổng hợp, công khai dự toán, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí quý, năm theo quy định;

g) Tham mưu giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực tài chính kế toán.

6. Quản lý cán bộ, công chức, hồ sơ, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Cục trưởng.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo phòng

Lãnh đạo Phòng có Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng do Cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật.

Trưởng phòng chỉ đạo, điều hành hoạt động của phòng, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về hoạt động của phòng.

Phó trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng theo dõi, chỉ đạo một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công.

2. Cán bộ công chức của phòng thực hiện nhiệm vụ được Trưởng phòng phân công, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về kết quả công tác thuộc phạm vi được phân công.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 429/QĐ-QLCL ngày 14/10/2010 của Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản.

Chánh Văn phòng Cục, Trưởng phòng Tài chính, Trưởng các phòng thuộc Cục, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Vụ TCCB (để b/c);
- Website của Cục;
- Lưu: VT, VP.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 243/QĐ-QLCL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu243/QĐ-QLCL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2014
Ngày hiệu lực30/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 243/QĐ-QLCL

Lược đồ Quyết định 243/QĐ-QLCL 2014 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Phòng tài chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 243/QĐ-QLCL 2014 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Phòng tài chính
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu243/QĐ-QLCL
        Cơ quan ban hànhCục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
        Người kýNguyễn Như Tiệp
        Ngày ban hành30/06/2014
        Ngày hiệu lực30/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 243/QĐ-QLCL 2014 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Phòng tài chính

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 243/QĐ-QLCL 2014 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Phòng tài chính

            • 30/06/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/06/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực