Quyết định 243/QĐ-UBATGTQG

Quyết định 243/QĐ-UBATGTQG năm 2012 về Thể lệ cuộc thi "Giao thông thông minh" trên Internet do Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 243/QĐ-UBATGTQG năm 2012 Thể lệ cuộc thi Giao thông thông minh


ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 243/QĐ–UBATGTQG

Hà Nội, ngày 4 tháng 9 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH THỂ LỆ CUỘC THI “GIAO THÔNG THÔNG MINH” TRÊN INTERNET

CHỦ TỊCH ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA

Căn cứ Chương trình phối hợp số 196/CTPH/UBATGTQG - BGDĐT-TWĐTN -VTC ngày 26 tháng 6 năm 2012 về việc phối hợp tổ chức cuộc thi “Giao thông thông minh” trên Internet;

Căn cứ Quyết định số 233/QĐ-UB ATGT QG ngày 24 tháng 8 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc thành lập Ban chỉ đạo cấp toàn quốc cuộc thi “Giao thông thông minh” trên Internet;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ cuộc thi “Giao thông thông minh” trên Internet.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân tham gia cuộc thi và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Đc Đinh La Thăng– PCT TT UBATGTQG (để b/c);
- Ban ATGT tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở GD&ĐT tỉnh, thành phố trực thuộc TW ;
- VTC online, Vụ Công tác Học sinh, Sinh viên – Bộ GD&ĐT, Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, Ban Công tác Thiếu nhi TWĐ, Ban TN Trường học TWĐ (để p/h);
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trưởng ban Chỉ đạo
Nguyễn Hoàng Hiệp

 

THỂ LỆ

CUỘC THI “GIAO THÔNG THÔNG MINH” TRÊN INTERNET
(Được ban hành kèm theo Quyết định số 243/QĐ-UBATGTQG ngày 4 tháng 9 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia)

I. Mục đích:

1. Giáo dục kiến thức, kỹ năng và thái độ của học sinh, sinh viên và các đối tượng khác khi tham gia giao thông, góp phần xây dựng văn hoá giao thông.

2. Tuyên truyền đến gia đình và cộng đồng về ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông.

3. Góp phần đổi mới phương pháp dạy và học về luật giao thông trong nhà trường.

II. Nội dung và các hình thức thi:

1. Nội dung:

1.1. Về kiến thức: Quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; kiến thức cơ bản về an toàn giao thông; một số hiểu biết về công trình giao thông, phương tiện tham gia giao thông.

1.2. Về kỹ năng: Tham gia giao thông an toàn; xử lý tình huống giao thông; điều khiển phương tiện giao thông; khắc phục hậu quả và giải quyết tai nạn giao thông.

1.3. Về thái độ: Ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông; chấp hành luật và tuyên truyền về pháp luật giao thông.

2. Các hình thức thi:

2.1. Thi tự do:

a. Thi tự do là thi không có sự giám sát, hoàn toàn tự nguyện.

b. Mỗi vòng thi tự do, thí sinh sẽ được thể hiện hiểu biết của mình trong 30 phút. Các câu hỏi xuất hiện kế tiếp nhau (trả lời xong câu trước thì câu sau xuất hiện), cụ thể:

- Ở các vòng 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 mỗi lần vào thi tự do thí sinh sẽ gặp một đề thi với 30 câu hỏi. Ở các vòng thi này thí sinh phải đạt từ 250 điểm trở lên mới được thi vòng chẵn tiếp theo. Thí sinh không đạt 250 điểm có thể thi lại.

- Ở các vòng 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 mỗi lần vào thi tự do thí sinh sẽ gặp một đề thi với số lượng câu hỏi phụ thuộc tốc độ làm bài của thí sinh.

Chú ý: Câu hỏi xuất hiện dạng trắc nghiệm ABCD, thí sinh trả lời câu hỏi bằng cách click vào 1 trong 4 đáp án. Thí sinh cần cân nhắc kỹ trước khi click vào 1 trong 4 đáp án vì không được quyền lựa chọn lại.

c. Mỗi học sinh, sinh viên có quyền tạo nhiều tài khoản để thi tự do.

2.2. Thi chính thức:

a. Thi chính thức là thi có sự giám sát của giám thị do nhà trường tổ chức.

b. Mỗi quý nhà trường tổ chức thi một lần theo quy định của Ban Tổ chức cấp toàn quốc (trên trang: http://gttm.go.vn) để xếp giải quý và đăng ký mã trường theo hướng dẫn trên trang http://gttm.go.vn

c. Học sinh muốn thi chính thức phải tham gia thi tự do và điều kiện được thi quý như sau: vượt qua vòng 6 mới được thi quý thứ nhất (đạt từ 300 điểm trở lên), vượt qua vòng 12 mới được thi quý thứ hai, vượt qua vòng 18 mới được thi quý thứ ba.

d. Thí sinh chỉ được thi một lần (dù bao nhiêu điểm) trong kỳ thi chính thức hàng quý.

e. Trong kỳ thi chính thức thí sinh được thể hiện hiểu biết của mình trong 30 phút với số lượng câu hỏi phụ thuộc tốc độ làm bài. Các câu hỏi xuất hiện kế tiếp nhau (trả lời xong câu trước thì câu sau xuất hiện). Khi đồng hồ đếm ngược báo hết giờ thì số điểm thi sẽ hiển thị trên màn hình cùng thông báo điểm của từng câu đã thực hiện.

III. Thời gian và đối tượng đăng ký tham gia

1. Thời gian:

a. Thời gian phát động cuộc thi: tháng 9/2012

b. Thời gian trao giải:

- Trao giải hàng tháng: vào ngày thứ 7 của tuần thứ 4 háng tháng.

- Trao giải hàng quý: vào tuần cuối cùng của tháng thứ 3; thứ 6; thứ 9.

- Trao giải toàn quốc: vào tháng cuối tháng 5 hàng năm

2. Đối tượng và cách thức đăng ký:

2.1. Đối tượng:

- Năm học 2012 - 2013: Ban tổ chức tập trung vào học sinh các trường tiểu học và trung học cơ sở có điều kiện truy cập Internet và có nguyện vọng tham gia cuộc thi.

- Từ năm học 2013- 2014: Học sinh các trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên; học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, dạy nghề, trung cấp chuyên nghiệp có điều kiện truy cập Internet và có nguyện vọng tham gia cuộc thi.

2.2. Đăng ký tham gia:

a. Học sinh, sinh viên đăng ký thành viên trên trang web http://giaothong.go.vn (hoặc http://gttm.go.vn ) (xem phần hướng dẫn đăng ký).

- Học sinh phổ thông cần đăng ký đúng các thông tin gồm: họ và tên; thông tin về địa chỉ lớp, trường, quận/huyện, tỉnh và thành phố. Học sinh đăng ký vào cấp học nào chỉ được thi ở cấp học đó.

- Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, trung cấp chuyên nghiệp cần đăng ký đúng các thông tin gồm: họ và tên; thông tin địa chỉ về lớp, khoa, trường; quận/huyện; tỉnh, thành phố.

Trong trường hợp chưa có tên trường trong hệ thống thì báo về địa chỉ: [email protected] .

b. Khi đã đăng ký thành viên, học sinh, sinh viên vào trang web và đăng nhập với tên truy cập và mật khẩu đã đăng kí. Sau khi đăng nhập thành công, học sinh, sinh viên chọn “Thi GTTM” để tham gia các vòng thi tự do và chọn “Thi chính thức” để tham gia các kỳ thi chính thức.

c. Tên truy cập của học sinh không được vi phạm các quy định về đặt tên của trang web http://giaothong.go.vn (hoặc http://gttm.go.vn ) . Học sinh phải có trách nhiệm bảo mật tài khoản của mình (khi bị mất hoặc quên sẽ không được hỗ trợ tìm lại).

d. Học sinh, sinh viên đã đăng ký tài khoản tham gia cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet- IOE có thể dùng tài khoản này để tham gia cuộc thi.

IV. Cách thức chấm điểm và xếp giải:

1. Thi tự do:

- Mỗi câu trả lời đúng sẽ được 10 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm.

- Kết thúc mỗi tháng, tổng số điểm của mỗi thí sinh bằng tổng số điểm các câu trả lời đúng của các vòng chẵn trong tháng. Giải thưởng tháng xếp theo kết quả thi của vòng chẵn trong tháng (chỉ số phụ là kết quả vòng thi lẻ kề trước vòng thi chẵn).

- Kết thúc mỗi quý, tổng số điểm của mỗi thí sinh bằng tổng số điểm các câu trả lời đúng của 3 vòng chẵn trong quý. Căn cứ vào tổng số điểm của 3 vòng chẵn trong quý Ban tổ chức sẽ trao giải quý (chỉ số phụ là kết quả 3 vòng lẻ trong quý).

2. Thi chính thức:

- Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, số điểm của thí sinh bằng tổng số điểm của mỗi câu trả lời đúng trong thời gian thi tối đa 30 phút. Trả lời sai không bị trừ điểm.

- Kết quả thi chính thức mỗi quý được tính bằng tổng số điểm của thí sinh đạt được ở vòng thi này và xếp giải quý theo kết quả vòng thi chính thức trong quý (chỉ số phụ là kết quả thi tự do các vòng chẵn thuộc quý).

- Kết quả thi năm học được tính bằng tổng số điểm thi của 3 vòng thi quý và xếp giải năm học theo kết quả 3 kỳ thi quý (chỉ số phụ là tổng kết quả thi tự do ở các vòng chẵn).

V. Giải thưởng:

1. Thi tự do (chỉ có giải cá nhân) :

a. Kết thúc mỗi tháng, có 20 giải tháng đồng hạng cho 20 thí sinh (không phân biệt cấp học) có kết quả cao nhất toàn quốc.

b. Kết thúc mỗi quý (3 tháng), có 20 giải quý đồng hạng cho 20 thí sinh (không phân biệt cấp học) có kết quả cao nhất toàn quốc.

2. Thi chính thức (giải tập thể và cá nhân)

a. Giải tập thể:

- Giải phong trào: Kết thúc năm học sẽ có 30 giải đồng hạng cho các đơn vị là các trường phổ thông; trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường đại học, cao đẳng có số lượng học sinh, sinh viên tham gia thi nhiều nhất trong năm, ngoài ra các đơn vị sẽ được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Giải chất lượng: Tặng bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 10 Sở Giáo dục và Đào tạo có số lượng học sinh, sinh viên trong các trường thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia và đạt nhiều giải nhất.

b. Giải cá nhân:

- Kết thúc mỗi quý, mỗi cấp học có 20 giải đồng hạng cho 20 thí sinh có kết quả cao nhất;

- Mỗi năm học: không phân biệt vùng miền, mỗi cấp học sẽ có: 1 giải đặc biệt, 10 giải nhất, 20 giải nhì, 30 giải ba và 50 giải khuyến khích (căn cứ vào tổng số điểm của thí sinh Ban tổ chức xếp giải theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp).

Ngoài ra các cá nhân đạt giải cả năm học sẽ được nhận giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c. Giải thưởng phụ:

Căn cứ vào quá trình tham gia cuộc thi, kết thúc năm học ngoài các giải thưởng chính thức, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ trao thêm các giải phụ:

- 10 giải đồng hạng cho 10 thí thí sinh trả lời nhiều câu hỏi nhất;

- 10 giải đồng hạng cho 10 thí sinh trả lời nhanh nhất;

- 10 giải đồng hạng cho 10 thí sinh nhỏ tuổi nhất;

- 10 giải đồng hạng cho 10 thí sinh ấn tượng nhất.

d. Giải thưởng khác:

- Khuyến khích các đơn vị, các Sở Giáo dục và Đào tạo, các phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường có giải thưởng hoặc hình thức động viên, khen thưởng đối với các thí sinh đạt giải căn cứ vào thông báo của Ban Tổ chức gửi về đơn vị.

e. Giá trị giải thưởng được Ban tổ chức cấp toàn quốc quy định theo từng năm.

VI. Ban tổ chức thi các trường:

a. Ban tổ chức thi cấp trường do nhà trường quyết định thành lập.

b. Ban tổ chức thi cấp trường cần thường xuyên theo dõi các thông báo của Ban Tổ chức cấp toàn quốc tại mục “Tin từ Ban Tổ chức” trên trang web : http://giaothong.go.vn hoặc http://gttm.go.vn để có thông tin kịp thời về cuộc thi. Các bài viết, tin, ảnh phản ánh cuộc thi từ các đơn vị xin gửi về địa chỉ : [email protected] để được truyền thông toàn quốc.

 

PHỤ LỤC

GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG CUỘC THI “GIAO THÔNG THÔNG MINH” TRÊN INTERNET NĂM HỌC 2012 – 2013.

1. Thi tự do:

- Giải thưởng tháng: 500.000đ/giải

- Giải thưởng quý: 1.000.000đ/giải

Ngoài ra các thí sinh đạt giải thi tự do sẽ được cấp giấy chứng nhận của Ban tổ chức cấp toàn quốc.

2. Thi chính thức:

a. Giải tập thể:

- Giải phong trào: 1.000.000đ/đơn vị kèm theo bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Giải Chất lượng: Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b. Giải cá nhân :

- Giải quý: 2.000.000 đ/giải.

- Giải năm học :

+ Giải đặc biệt: Một học bổng trị giá 15.000.000đ

+ Giải nhất: 4.000.000đ/giải

+ Giải nhì: 3.000.000đ/giải

+ Giải ba: 2.000.000đ/giải

+ Giải khuyến khích: 1.000.000đ/giải

Ngoài ra các cá nhân đạt giải năm học sẽ được nhận giấy chứng nhận của Ban tổ chức và bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c. Giải thưởng phụ: Kết thúc năm học Ban tổ chức trao 40 giải phụ cho 4 đối tượng: 500.000đ/giải.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 243/QĐ-UBATGTQG

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu243/QĐ-UBATGTQG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2012
Ngày hiệu lực04/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 243/QĐ-UBATGTQG

Lược đồ Quyết định 243/QĐ-UBATGTQG năm 2012 Thể lệ cuộc thi Giao thông thông minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 243/QĐ-UBATGTQG năm 2012 Thể lệ cuộc thi Giao thông thông minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu243/QĐ-UBATGTQG
        Cơ quan ban hànhUỷ ban An toàn giao thông quốc gia
        Người kýNguyễn Hoàng Hiệp
        Ngày ban hành04/09/2012
        Ngày hiệu lực04/09/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 243/QĐ-UBATGTQG năm 2012 Thể lệ cuộc thi Giao thông thông minh

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 243/QĐ-UBATGTQG năm 2012 Thể lệ cuộc thi Giao thông thông minh

              • 04/09/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/09/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực