Quyết định 2431/QĐ-UBND

Quyết định 2431/QĐ-UBND năm 2017 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 2431/QĐ-UBND 2017 dịch vụ sự nghiệp công ngân sách nhà nước Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2431/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch v sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1534/TTr-SNNPTNT ngày 11 tháng 10 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Căn cứ Danh mục dịch vụ sự nghiệp công có sử dụng ngân sách nhà nước quy định tại Điều 1 của Quyết định này, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc đu thu dịch vụ sự nghiệp công có sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Nội vụ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: LĐ và các CV: TC, NV;
- Lưu: VT, NN
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

DANH MỤC

DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Kèm theo Quyết định số 2431/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

TT

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công có sử dụng ngân sách nhà nước

I

Hoạt động thuộc lĩnh vực thủy sản

1

Nghiên cứu, thực nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ về giống thủy sản

2

Nhân các loài giống thuần cung cấp cho các cơ sở sản xuất giống thủy sản

3

Lưu giữ giống thủy sản đặc hữu ở địa phương

4

Đào tạo kỹ thuật và chuyển giao công nghệ về giống thủy sản

5

Xác nhận nguồn gốc, xuất xứ thủy sản khai thác cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu

II

Hoạt động thuộc lĩnh vực lâm nghiệp

1

Nghiên cu, thực nghiệm, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

2

Nhân giống gốc, giống có chất lượng cao cung cấp cho các cơ sở sản xuất giống lâm nghiệp

3

Lưu giữ ging lâm nghiệp bản địa, bảo tn nguồn gen quý hiếm ở địa phương

4

Đào tạo kỹ thuật và chuyn giao công nghệ về ging lâm nghiệp

III

Hoạt động thuộc lĩnh vực thủy lợi

1

Quản lý vận hành công trình thủy lợi

IV

Hoạt động thuộc lĩnh vực trồng trọt

1

Thực nghiệm và chuyển giao áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ về trồng trọt vào sản xuất.

V

Hoạt động thuộc lĩnh vực bảo vệ thực vật

1

Xây dựng mô hình, tập huấn quản lý dịch hại tổng hợp (IPM)

2

Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ thực vật

3

Đào tạo kỹ thuật, chuyển giao công nghệ bảo vệ thực vật

VI

Hoạt động thuộc lĩnh vực chăn nuôi

1

Nghiên cứu, thực nghiệm và chuyn giao công nghệ về ging vật nuôi

2

Nhân giống gốc thuần cung cấp cho các cơ sở sản xuất giống vật nuôi

3

Lưu giữ ging vật nuôi có nguồn gen quý hiếm ở địa phương

4

Đào tạo kỹ thuật và chuyn giao công nghệ về ging vật nuôi

VII

Hoạt động sự nghiệp khác

1

Xây dựng mô hình trình diễn và nhân rộng mô hình sản xuất nông lâm ngư nghiệp có hiệu quả

2

Tổ chức và tham gia tổ chức các hội thi, hội thảo, triển lãm, diễn đàn về khuyến nông

3

Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn theo phân công

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2431/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2431/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/10/2017
Ngày hiệu lực20/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2431/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2431/QĐ-UBND 2017 dịch vụ sự nghiệp công ngân sách nhà nước Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2431/QĐ-UBND 2017 dịch vụ sự nghiệp công ngân sách nhà nước Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2431/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành20/10/2017
        Ngày hiệu lực20/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2431/QĐ-UBND 2017 dịch vụ sự nghiệp công ngân sách nhà nước Thừa Thiên Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2431/QĐ-UBND 2017 dịch vụ sự nghiệp công ngân sách nhà nước Thừa Thiên Huế

            • 20/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực