Quyết định 2431/QĐ-UBND

Quyết định 2431/QĐ-UBND công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 2431/QĐ-UBND 2018 công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước Bình Phước 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2431/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 25 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 12/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX - kỳ họp thứ ba về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bình Phước năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX - kỳ họp thứ sáu về dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2018, tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2817/TTr-STC ngày 08/10/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Bình Phước (theo các biểu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng HĐND;
- Như Điều 3;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Cơ quan của các đoàn thể
tỉnh;
- VPUB: LĐVP, các Phòng.
- Lưu: VT, (Qu
ế-10.10).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2431/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2431/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2018
Ngày hiệu lực25/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2431/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2431/QĐ-UBND 2018 công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước Bình Phước 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2431/QĐ-UBND 2018 công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước Bình Phước 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2431/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Văn Trăm
        Ngày ban hành25/10/2018
        Ngày hiệu lực25/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2431/QĐ-UBND 2018 công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước Bình Phước 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2431/QĐ-UBND 2018 công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước Bình Phước 2016

            • 25/10/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/10/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực