Quyết định 2432/QĐ-UBND

Quyết định 2432/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết 16 thủ tục hành chính lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Nội dung toàn văn Quyết định 2432/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Công Thương Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2432/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 31 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT 16 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật tchức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1752/TTr-SCT ngày 29 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 16 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền tiếp nhn và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 3. Trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này, Sở Công Thương chủ trì, phi hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị có liên quan xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định của Chính phủ tại Nghị đnh số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP .

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch y ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Sở C
ông Thương (kèm hồ );
- Phòng KSTT, TTPVHCC (kèm hồ sơ);
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đức

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2432/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh Bến Tre)

STT

Tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính

Quy trình số

I. Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

 

1

Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Quyết định số 1759/QĐ-UBND ngày 18/6/2019

01/LTHH

2

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phm thuốc lá

02/LTHH

3

Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

03/LTHH

4

Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 06/6/2018

04/LTHH

5

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

05/LTHH

6

Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu

06/LTHH

7

Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

07/LTHH

8

Cấp sửa đi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại ch

08/LTHH

9

Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

09/LTHH

II. Công nghiệp tiêu dùng

 

10

Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 06/6/2018

10/CNTD

11

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

11/CNTD

12

Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhm mục đích kinh doanh

12/CNTD

13

Cấp giấy chứng nhận sản phẩm nông thôn tiêu biểu cấp huyện

Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 (Chuẩn hóa)

13/CNTD

III. Lĩnh vực Kinh doanh khí

 

14

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 06/11/2018

14/KDK

15

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

15/KDK

16

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

16/KDK

 

Tổng số: 16 thủ tục

 

 

 

Quy trình số: 01/LTHH

PHỤ LỤC III

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ THUỘC THẨM QUYỀN UBND CẤP HUYỆN/THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2432/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển giao đến Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng xử lý hồ sơ.

Công chức của Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng làm việc tại bộ phận Một cửa

1/2 ngày làm việc

Bước 2

Xem xét, thẩm tra, thẩm định thực tế, xử lý hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hp lệ; Tham mưu dự thảo Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc trình Lãnh đạo Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng phê duyệt;

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ: Tham mưu dự thảo văn bản trả lời trình Lãnh đạo Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng.

Công chức Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng

12 ngày làm việc

Bước 3

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Lãnh đạo Phòng Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng

02 ngày làm việc

Bước 4

Vào số văn bản, nhân bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả đến Công chức Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng làm việc tại bộ phận một cửa

Công chức Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng

1/2 ngày làm việc

Bước 5

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Bộ phận Một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng làm việc tại bộ phận Một cửa

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

15 ngày làm việc

 

Quy trình số: 02/LTHH

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ THUỘC THẨM QUYỀN UBND CẤP HUYỆN/THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2432/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Thtự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thi gian thực hiện

Bước 1

ớng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển giao đến Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng xử lý hồ sơ.

Công chức của Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng làm việc tại bộ phận Một cửa

1/2 ngày làm việc

Bước 2

Xem xét, thẩm tra, thẩm định thực tế, xử lý hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Tham mưu dự thảo Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá trình Lãnh đạo Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng phê duyệt;

+ Nếu hồ sơ không hp lệ: Tham mưu dự thảo văn bản trả lời trình Lãnh đạo Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng.

Công chức của Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng

12 ngày làm việc

c 3

Ký duyệt kết quả giải quyết thtục hành chính

Lãnh đạo Phòng Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng

02 ngày làm việc

Bước 4

Vào số văn bản, nhân bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả đến Công chức Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng làm việc tại bộ phận một cửa

Công chức của Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng

1/2 ngày làm việc

Bước 5

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Bộ phận Một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng làm việc tại bộ phận Một cửa

 

Tng thời gian giải quyết TTHC

 

15 ngày làm việc

 

Quy trình số: 03/LTHH

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP LẠI GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ THUỘC THẨM QUYỀN UBND CẤP HUYỆN/THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2432/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh Bến Tre)

Thtự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thi gian thực hiện

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ đin tử chuyển giao đến Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng xử lý hồ sơ.

Công chức của Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng làm việc tại bộ phận Một cửa

1/2 ngày làm việc

Bước 2

Xem xét, thẩm tra, thẩm định thực tế, xử lý hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hp lệ: Tham mưu dự thảo Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá trình Lãnh đạo Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng phê duyệt;

+ Nếu hồ sơ không hp lệ: Tham mưu dự thảo văn bản trả lời trình Lãnh đạo Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng.

Công chức của Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng

12 ngày làm việc

Bước 3

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Lãnh đạo Phòng Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng

02 ngày làm việc

Bước 4

Vào số văn bản, nhân bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả đến Công chức Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng làm việc tại bộ phận một cửa

Công chức của Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng

1/2 ngày làm việc

Bước 5

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Bộ phận Một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức của Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng làm việc tại bộ phận Một cửa

 

Tổng thi gian giải quyết TTHC

 

15 ngày làm việc

 

Quy trình số: 04/LTHH

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP GIẤY BÁN LẺ RƯỢU THUỘC THẨM QUYỀN UBND CẤP HUYỆN/THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2432/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Thtự các bước thực, hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển giao đến Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng xử lý hồ sơ.

Công chức của Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng làm việc tại bộ phận Một cửa

1/2 ngày làm việc

Bước 2

Xem xét, thẩm tra, thẩm định thực tế, xử lý hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Tham mưu dự thảo Giấy phép bán lẻ rượu trình Lãnh đạo Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng phê duyệt;

+ Nếu hsơ không hợp lệ: Tham mưu dự thảo văn bản trả lời trình Lãnh đạo Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng.

Công chức của Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng

6 ngày làm việc

Bước 3

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Lãnh đạo Phòng Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng

03 ngày làm việc

Bước 4

Vào số văn bản, nhân bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả đến Công chức Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng làm việc tại bộ phận một cửa

Công chức của Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng

1/2 ngày làm việc

Bước 5

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Bộ phận Một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức của Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng làm việc tại bộ phận Một cửa

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

10 ngày làm việc

 

Quy trình số: 05/LTHH

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY BÁN LẺ RƯỢU THUỘC THẨM QUYỀN UBND CẤP HUYỆN/THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2432/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

ng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển giao đến Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng xử lý hồ sơ.

Công chức của Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng lầm việc tại bộ phận Một cửa

1/2 ngày làm việc

Bước 2

Xem xét, thẩm tra, thẩm định thực tế, xử lý hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Tham mưu dự thảo Giấy phép bán lẻ rượu trình Lãnh đạo Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng phê duyệt;

+ Nếu hồ sơ không hp lệ: Tham mưu dự thảo văn bản trả lời trình Lãnh đạo Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng.

Công chức của Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng

04 ngày làm việc

Bước 3

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Lãnh đạo Phòng Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng

02 ngày làm việc

Bước 4

Vào số văn bản, nhân bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả đến Công chức Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng làm việc tại bộ phận một cửa

Công chức của Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng

1/2 ngày làm việc

Bước 5

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Bộ phận Một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chc của Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng làm việc tại bộ phận Một cửa

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

07 ngày làm việc

 

Quy trình số: 06/LTHH

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP LẠI GIẤY BÁN LẺ RƯỢU THUỘC THẨM QUYỀN UBND CẤP HUYỆN/THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2432/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch y ban nhân dân tnh Bến Tre)

Thtự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hsơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển giao đến Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng xử lý hồ sơ.

Công chức của Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng làm việc tại bộ phận Một cửa

1/2 ngày làm việc

Bước 2

Xem xét, thẩm tra, thẩm định thực tế, xử lý hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Tham mưu dự thảo Giấy phép bán lẻ rượu trình Lãnh đạo Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng phê duyệt;

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ: Tham mưu dự thảo văn bản trả lời trình Lãnh đạo Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng.

Công chức của Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng

04 ngày làm việc

Bước 3

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Lãnh đạo Phòng Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng

02 ngày làm việc

Bước 4

Vào số văn bản, nhân bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả đến Công chức Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng làm việc tại bộ phận một cửa

Công chức của Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng

1/2 ngày làm việc

Bước 5

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Bộ phận Một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức của Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng làm việc tại bộ phận Một cửa

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

07 ngày làm việc

 

Quy trình số 07/LTHH

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP GIẤY PHÉP BÁN RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ THUỘC THẨM QUYỀN UBND CẤP HUYỆN/THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2432/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Thtự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển giao đến Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng xử lý hồ sơ.

Công chức của Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng làm việc tại bộ phận Một cửa

1/2 ngày làm việc

Bước 2

Xem xét, thẩm tra, thẩm định thực tế, xử lý hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hp lệ: Tham mưu dự thảo Giấy phép bán bán rượu tiêu ng tại chỗ trình Lãnh đạo Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng phê duyệt;

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ: Tham mưu dự thảo văn bản trả lời trình Lãnh đạo Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng.

Công chức của Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng

6 ngày làm việc

c 3

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Lãnh đạo Phòng Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng

03 ngày làm việc

Bước 4

Vào số văn bản, nhân bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả đến Công chức Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng làm việc tại bộ phận một cửa

Công chức của Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng

1/2 ngày làm việc

Bước 5

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Bộ phận Một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức của Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng làm việc tại bộ phận Một cửa

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

10 ngày làm việc

 

Quy trình số: 08/LTHH

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP BÁN RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ THUỘC THẨM QUYỀN UBND CẤP HUYỆN/THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2432/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Thtự các bước thc hin

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

ng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển giao đến Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng xử lý hồ sơ.

Công chức của phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng làm việc tại bộ phận Một cửa

1/2 ngày làm việc

Bước 2

Xem xét, thẩm tra, thẩm định thực tế, xử lý hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hp lệ: Tham mưu dự thảo Giấy phép bán bán rượu tiêu dùng tại chỗ trình Lãnh đạo Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng phê duyệt;

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ: Tham mưu dự thảo văn bản trả lời trình Lãnh đạo Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng.

Công chức của Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng

04 ngày làm việc

Bước 3

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Lãnh đạo Phòng Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng

02 ngày làm việc

Bước 4

Vào số văn bản, nhân bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả đến Công chức Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng làm việc tại bộ phận một cửa

Công chức của Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng

1/2 ngày làm việc

Bước 5

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Bộ phận Một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức của Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tng làm việc tại bộ phận Một cửa

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

07 ngày làm việc

 

Quy trình số: 09/LTHH

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP LẠI GIẤY PHÉP BÁN RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ THUỘC THẨM QUYỀN UBND CẤP HUYỆN/THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2432/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ , quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển giao đến Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng xử lý hồ sơ.

Công chức của Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng làm việc tại bộ phận Một cửa

1/2 ngày làm việc.

Bước 2

Xem xét, thẩm tra, thẩm định thực tế, xử lý hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Tham mưu dự thảo Giấy phép bán bán rượu tiêu dùng tại chỗ trình Lãnh đạo Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng phê duyệt;

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ: Tham mưu dự thảo văn bản trả li trình Lãnh đạo Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng.

Công chức của Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng

04 ngày làm việc

Bước 3

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Lãnh đạo Phòng Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng

02 ngày làm việc

Bước 4

Vào số văn bản, nhân bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả đến Công chức Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng làm việc tại bộ phận một cửa

Công chức của Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng

1/2 ngày làm việc

Bước 5

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Bộ phận Một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức của Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng làm việc tại bộ phận Một cửa

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

07 ngày làm việc

 

Quy trình số: 10/CNTD

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH THUỘC THẨM QUYỀN UBND CẤP HUYỆN/THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2432/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Thtự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển giao đến Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng xử lý hồ sơ.

Công chức của Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng làm việc tại bộ phận Một cửa

1/2 ngày làm việc

Bước 2

Xem xét, thẩm tra, thẩm định thực tế, xử lý hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Tham mưu dự thảo Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh trình Lãnh đạo Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng phê duyệt;

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ: Tham mưu dự thảo văn bản trả lời trình Lãnh đạo Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng.

Công chức của Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng

6 ngày làm việc

Bước 3

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Lãnh đạo Phòng Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng

03 ngày làm việc

Bước 4

Vào số văn bản, nhân bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả đến Công chức Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng làm việc tại bộ phận một cửa

Công chức của Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng

1/2 ngày làm việc

Bước 5

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Bộ phận Một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức của Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng làm việc tại bộ phận Một cửa

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

10 ngày làm việc

 

Quy trình số: 11/CNTD

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH THUỘC THẨM QUYỀN UBND CẤP HUYỆN/THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2432/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thc hiện

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển giao đến Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng xử lý hồ sơ.

Công chức của Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng làm việc tại bộ phận Một cửa

1/2 ngày làm việc

Bước 2

Xem xét, thẩm tra, thẩm định thực tế, xử lý hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Tham mưu dự thảo Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh trình Lãnh đạo Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng phê duyệt;

+ Nếu hsơ không hợp lệ: Tham mưu dự thảo văn bản trả lời trình Lãnh đạo Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng.

Công chc của Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng

04 ngày làm việc

Bước 3

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Lãnh đạo Phòng Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng

02 ngày làm việc

Bước 4

Vào số văn bản, nhân bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả đến Công chức Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng làm việc tại bộ phận một cửa

Công chức của Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng

1/2 ngày làm việc

Bước 5

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Bộ phận Một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức của Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng làm việc tại bộ phận Một cửa

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

07 ngày làm việc

 

Quy trình số: 12/CNTD

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP LẠI GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH THUỘC THẨM QUYỀN UBND CẤP HUYỆN/THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2432/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Thtự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Hướng dẫn, kim tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển giao đến Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng xử lý hồ sơ.

Công chức của Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng làm việc tại bộ phận Một cửa

1/2 ngày làm việc

Bước 2

Xem xét, thm tra, thẩm định thực tế, xử lý hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hp lệ: Tham mưu dự thảo Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh trình Lãnh đạo Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng phê duyệt;

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ: Tham mưu dự thảo văn bản trả lời trình Lãnh đạo Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng.

Công chức của Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng

04 ngày làm việc

Bước 3

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Lãnh đạo Phòng Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng

02 ngày làm việc

c 4

Vào số văn bản, nhân bản, đóng dấu, lưu trữ hsơ, chuyển kết quả đến Công chức Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng làm việc tại bộ phận một cửa

Công chức của Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng

1/2 ngày làm việc

Bước 5

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết qugiải quyết TTHC đã có tại Bộ phận Một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức của Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng làm việc tại bộ phận Một cửa

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

07 ngày làm việc

 

Quy trình số: 13/CNTD

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU THUỘC THẨM QUYỀN UBND CẤP HUYỆN/THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2432/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bưc thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển giao đến Phòng Kinh tế/ Kinh tế-Hạ tầng huyện/Thành phố

Công chức của Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng làm việc tại bộ phận Một cửa

1/2 ngày làm việc

Bước 2

Xem xét, thm tra, thm định về pháp lý đối với hồ sơ:

+ Nếu hsơ đạt yêu cầu thì chuyển sang các bước tiếp theo

+ Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì thông báo (bằng văn bản hoặc thông qua điện thoại) cho người nộp để xem xét, bổ sung lại hồ sơ

Công chức của Phòng Kinh tế/ Kinh tế-Hạ tầng huyện/Thành phố

03 ngày làm việc

Bước 3

Thành lập Hội đồng bình chọn

Công chức của Phòng Kinh tế/ Kinh tế-Hạ tầng huyện/Thành phố

05 ngày làm việc

Bước 4

Tổ chức hp, chấm đim xét chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Hội đồng bình chọn

15 ngày làm việc

Bước 5

Tổng hợp kết quả xét chọn, dự thảo tờ trình-phê duyệt kết quả xét chọn trình Lãnh đạo UBND huyện/ thành phố phê duyệt

Hội đồng bình chọn

03 ngày làm việc

Bước 6

Phê duyệt kết quả xét chọn sản phm công nghiệp nông thôn tiêu biu cấp huyện

Lãnh đạo UBND huyện/Thành phố

03 ngày làm việc

Bước 7

Vào số văn bản, nhân bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả đến Công chức Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng làm việc tại bộ phận một cửa

Công chức của Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng các huyện/ Thành phố

1/2 ngày làm việc

ớc 8

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị vkết quả giải quyết TTHC đã có tại Bộ phận Một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức của Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tng làm việc tại bộ phận Một cửa

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

30 ngày làm việc.

 

Quy trình số: 14/KDK

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CỬA HÀNG BÁN LẺ LPG CHAI THUỘC THẨM QUYỀN UBND CẤP HUYỆN/THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2432/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển giao đến Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng xử lý hồ sơ.

Công chức của Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng trực tại bộ phận một ca cấp Huyện

1/2 ngày làm việc

Bước 2

Xem xét, thẩm tra, thẩm định thực tế, xử lý hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hp lệ: Tham mưu dự thảo Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai trình Lãnh đạo Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng phê duyệt;

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ: Tham mưu dự thảo văn bản trả lời trình Lãnh đạo Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng.

Công chức của Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng

10 ngày làm việc

Bước 3

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Lãnh đạo Phòng Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng

03 ngày làm việc

Bước 4

Vào số văn bản, nhân bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả đến Công chức Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng làm việc tại bộ phận một cửa

Công chức được giao nhiệm vụ Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng

01 ngày làm việc

Bước 5

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Bộ phận Một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng làm việc tại bộ phận Một cửa

1/2 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

15 ngày làm việc

 

Quy trình số: 15/KDK

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CỬA HÀNG BÁN LẺ LPG CHAI THUỘC THẨM QUYỀN UBND CẤP HUYỆN/THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2432/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển giao đến Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng xử lý hồ sơ.

Công chức của Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng trực tại bộ phận một của cấp Huyện

1/2 ngày làm vic

Bước 2

Xem xét, thẩm tra, thẩm định thực tế, xử lý hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hp lệ: Tham mưu dự thảo Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai trình Lãnh đạo Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng phê duyệt;

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ: Tham mưu dự thảo văn bản trả lời trình Lãnh đạo Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng.

Công chức của Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng

03 ngày làm việc

Bước 3

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Lãnh đạo Phòng Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng

02 ngày làm việc

Bước 4

Vào số văn bản, nhân bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả đến Công chức Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng làm việc tại bộ phận một cửa

Công chức được giao nhiệm vụ Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng

01 ngày làm việc

Bước 5

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Bộ phận Một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng làm việc tại bộ phận Một cửa

1/2 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

07 ngày làm việc

 

Quy trình số: 16/KDK

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CỬA HÀNG BÁN LẺ LPG CHAI THUỘC THẨM QUYỀN UBND CẤP HUYỆN/THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2432/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

ớng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển giao đến Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng xử lý hồ sơ.

Công chức Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng trực tại bộ phận một của cấp Huyện

1/2 ngày làm việc

Bước 2

Xem xét, thm tra, thm định thực tế, xử lý hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Tham mưu dự thảo Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai trình Lãnh đạo Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng phê duyệt;

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ: Tham mưu dự thảo văn bản trả lời trình Lãnh đạo Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng.

Công chức của Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng

03 ngày làm việc

Bước 3

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Lãnh đạo Phòng Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng

02 ngày làm việc

Bước 4

Vào s văn bản, nhân bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả đến Công chức Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng làm việc tại bộ phận một cửa

Công chức được giao nhiệm vụ Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng

01 ngày làm việc

Bước 5

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Bộ phận Một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng làm việc tại bộ phận Một cửa

1/2 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

07 ngày làm việc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2432/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2432/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2019
Ngày hiệu lực31/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2432/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2432/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Công Thương Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2432/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Công Thương Bến Tre
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2432/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýNguyễn Văn Đức
        Ngày ban hành31/10/2019
        Ngày hiệu lực31/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2432/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Công Thương Bến Tre

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2432/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Công Thương Bến Tre

           • 31/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực