Quyết định 2432/QĐ-UBND

Quyết định 2432/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ cấp tỉnh giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 2432/QĐ-UBND 2021 thủ tục hành chính an toàn bức xạ của Sở Khoa học tỉnh Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2432/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 04 tháng 10 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/STT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2369/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong Lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 1403/TTr-SKHCN ngày 30/9/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 07 quy trình nội bộ cấp tỉnh giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ.

(Có Quy trình nội bộ kèm theo)

Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm lập Danh sách đăng ký tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại các quy trình nội bộ ban hành kèm theo Quyết định này, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập cấu hình điện tử; đồng thời tổ chức thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu về tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1707/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong Lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 


Nơi nhận:
- Chtịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC, (Tr
10b).

CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN BỨC XẠ HẠT NHÂN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN NHÀ NƯỚC CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2432/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

- Tổng số thủ tục hành chính: 07 TTHC.

- Số quy trình được xây dựng: 07 quy trình liên thông cấp tỉnh.

1. Thủ tục Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

- Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 15 ngày.

- Thời gian cắt giảm: 0 ngày

- Thời gian thực tế giải quyết: 15 ngày.

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Đảm bảo hồ sơ hợp lệ

05 ngày

Thời gian tính từ khi có thông báo phí, lệ phí đến khi thu được phí, lệ phí

(Không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ)

B2

Thông báo mức phí và thu phí cho khách hàng, đồng thời chuyển trên hệ thống một cửa để công chức Bộ phận một cửa thực hiện thông báo trên hệ thống. Sau khi gửi thông báo thu phí, lệ phí thì tạm dừng xử lý hồ sơ, nếu khách hàng chuyển tiền qua tài khoản thì phải nhận được Giấy chuyển tiền, biên lai phí, lệ phí, sẽ chuyển hồ sơ về đơn vị chuyên môn xử lý

B3

Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công xử lý hồ sơ

½ ngày

Chuyên viên được phân công

Văn bản đầu ra

2 ngày

Lãnh đạo phòng

Xét duyệt

½ ngày

B4

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt

1 ngày

B5

Phát hành, gửi hồ sơ cho Bộ phận một cửa để thực hiện liên thông

Văn thư

Hồ sơ liên thông

¼ ngày

B6

Bộ phận một cửa tiếp nhận và chuyển hồ sơ liên thông

Công chức Bộ phận một cửa

Kèm hồ sơ

¼ ngày

B7

Liên thông UBND tỉnh

5 ngày

B8

Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Đính kèm kết quả

½ ngày

 

Tng thời gian thực hiện

15 ngày

2. Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

- Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 30 ngày làm việc

- Thời gian cắt giảm: 05 ngày.

- Thời gian thc tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 25 ngày.

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Đảm bảo hồ sơ hợp lệ

05 ngày

Thời gian tính từ khi có thông báo phí, lệ phí đến khi thu được phí, lệ phí

(Không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ)

B2

Thông báo mức phí và thu phí cho khách hàng, đồng thời chuyển trên hệ thống một cửa để công chức Bộ phận một cửa thực hiện thông báo trên hệ thống. Sau khi gửi thông báo thu phí, lệ phí thì tạm dừng xử lý hồ sơ, nếu khách hàng chuyển tiền qua tài khoản thì phải nhận được Giấy chuyển tiền, biên lai phí, lệ phí, sẽ chuyển hồ sơ về đơn vị chuyên môn xử lý

B3

Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công xử lý hồ sơ

½ ngày

Chuyên viên được phân công

Văn bản đầu ra

10 ngày

Lãnh đạo phòng

Xét duyệt

2 ngày

B4

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt

1 ngày

B5

Phát hành, gửi hồ sơ cho Bộ phận một cửa để thực hiện liên thông

Văn thư

Hồ sơ liên thông

½ ngày

B6

Bộ phận một cửa tiếp nhận và chuyển hồ sơ liên thông

Công chức Bộ phận một cửa

Kèm hồ sơ

½ ngày

B7

Liên thông UBND tỉnh

5 ngày

B8

Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Đính kèm kết quả

½ ngày

 

Tng thời gian thực hiện

25 ngày

3. Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

- Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 30 ngày.

- Thời gian cắt giảm: 05 ngày

- Thời gian thực tế giải quyết: 25 ngày.

TT

Trình tthực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Đảm bảo hồ sơ hợp lệ

05 ngày

Thời gian tính từ khi có thông báo phí, lệ phí đến khi thu được phí, lệ phí

(Không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ)

B2

Thông báo mức phí và thu phí cho khách hàng, đồng thời chuyển trên hệ thống một cửa để công chức Bộ phận một cửa thực hiện thông báo trên hệ thống. Sau khi gửi thông báo thu phí, lệ phí thì tạm dừng xử lý hồ sơ, nếu khách hàng chuyển tiền qua tài khoản thì phải nhận được Giấy chuyển tiền, biên lai phí, lệ phí, sẽ chuyển hồ sơ về đơn vị chuyên môn xử lý

B3

Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công xử lý hồ sơ

½ ngày

Chuyên viên được phân công

Văn bản đầu ra

9,5 ngày

Lãnh đạo phòng

Xét duyệt

1 ngày

B4

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt

1 ngày

B5

Phát hành, gửi hồ sơ cho Bộ phận một cửa để thực hiện liên thông

Văn thư

Hồ sơ liên thông

¼ ngày

B6

Bộ phận một cửa tiếp nhận và chuyển hồ sơ liên thông

Công chức Bộ phận một cửa

Kèm hồ sơ

¼ ngày

B7

Liên thông UBND tỉnh

7 ngày

B8

Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Đính kèm kết quả

½ ngày

 

Tổng thời gian thực hiện

25 ngày

4. Thủ tục sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

- Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 15 ngày.

- Thời gian cắt giảm: 0 ngày

- Thời gian thực tế giải quyết: 15 ngày.

TT

Trình tthực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Đảm bảo hồ sơ hợp lệ

5 ngày

B2

Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công xử lý hồ sơ

½ ngày

Chuyên viên được phân công

Văn bản đầu ra

1,5 ngày

Lãnh đạo phòng

Xét duyệt

½ ngày

B3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt

½ ngày

B4

Phát hành, gửi hồ sơ cho Bộ phận một cửa để thực hiện liên thông

Văn thư

Hồ sơ liên thông

¼ ngày

B5

Bộ phận một cửa tiếp nhận và chuyển hồ sơ liên thông

Công chức Bộ phận một cửa

Kèm hồ sơ

¼ ngày

B6

Liên thông UBND tỉnh

6 ngày

B7

Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Đính kèm kết quả

½ ngày

 

Tổng thời gian thực hiện

15 ngày

5. Thủ tục bổ sung giấp phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

- Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 30 ngày.

- Thời gian cắt giảm: 05 ngày.

- Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 25 ngày.

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Đảm bảo hồ sơ hợp lệ

5 ngày

B2

Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công xử lý hồ sơ

½ ngày

Chuyên viên được phân công

Văn bản đầu ra

9,5 ngày

Lãnh đạo phòng

Xét duyệt

1 ngày

B3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt

1 ngày

B4

Phát hành, gửi hồ sơ cho Bộ phận một cửa để thực hiện liên thông

Văn thư

Hồ sơ liên thông

¼ ngày

B5

Bộ phận một cửa tiếp nhận và chuyển hồ sơ liên thông

Công chức Bộ phận một cửa

Kèm hồ sơ

¼ ngày

B6

Liên thông UBND tỉnh

7 ngày

B7

Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Đính kèm kết quả

½ ngày

 

Tổng thời gian thực hiện

25 ngày

6. Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

- Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 15 ngày.

- Thời gian cắt giảm: 0 ngày

- Thời gian thực tế giải quyết: 15 ngày.

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Đảm bảo hồ sơ hợp lệ

5 ngày

B2

Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công xử lý hồ sơ

½ ngày

Chuyên viên được phân công

Văn bản đầu ra

02 ngày

Lãnh đạo phòng

Xét duyệt

½ ngày

B3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt

½ ngày

B4

Phát hành, gửi hồ sơ cho Bộ phận một cửa để thực hiện liên thông

Văn thư

Hồ sơ liên thông

¼ ngày

B5

Bộ phận một cửa tiếp nhận và chuyển hồ sơ liên thông

Công chức Bộ phận một cửa

Kèm hồ sơ

¼ ngày

B6

Liên thông UBND tỉnh

5,5 ngày

B7

Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Đính kèm kết quả

½ ngày

 

Tổng thời gian thực hiện

15 ngày

7. Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán y tế

- Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 05 ngày làm việc.

- Thời gian cắt giảm: 0 ngày.

- Thời gian thực tế giải quyết: 05 ngày làm việc.

STT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Kèm scan hồ sơ

¼ ngày

B2

Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành

Lãnh đạo Phòng

Ý kiến phân công thụ lý

¼ ngày

Chuyên viên phụ trách được phân công thẩm định hồ sơ

Văn bản đầu ra

1 ngày

Lãnh đạo phòng

Xét duyệt

¼ ngày

B3

Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt

½ ngày

B4

Phát hành, gửi hồ sơ cho Bộ phận một cửa để thực hiện liên thông

Văn thư

Hồ sơ liên thông

¼ ngày

B5

Bộ phận một cửa tiếp nhận và chuyển hồ sơ liên thông

Công chức Bộ phận một cửa

Kèm hồ sơ

¼ ngày

B6

Liên thông UBND tỉnh

2 ngày

B7

Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Đính kèm kết quả

¼ ngày

Tổng thời gian thực hiện

05 ngày

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2432/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2432/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2021
Ngày hiệu lực04/10/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(09/10/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2432/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2432/QĐ-UBND 2021 thủ tục hành chính an toàn bức xạ của Sở Khoa học tỉnh Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2432/QĐ-UBND 2021 thủ tục hành chính an toàn bức xạ của Sở Khoa học tỉnh Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2432/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýHoàng Quốc Khánh
        Ngày ban hành04/10/2021
        Ngày hiệu lực04/10/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tháng trước
        (09/10/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 2432/QĐ-UBND 2021 thủ tục hành chính an toàn bức xạ của Sở Khoa học tỉnh Sơn La

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 2432/QĐ-UBND 2021 thủ tục hành chính an toàn bức xạ của Sở Khoa học tỉnh Sơn La

              • 04/10/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/10/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực