Quyết định 2433/QĐ-UBND

Quyết định 2433/QĐ-UBND năm 2015 về Nội quy Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 2433/QĐ-UBND Nội quy trụ sở tiếp công dân Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2433/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH NỘI QUY TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Căn cứ Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình tiếp công dân;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan và công dân đến thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3
-
TT. Tỉnh ủy;
-
TT. HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
-
Đoàn ĐBQH tỉnh;
-
Chủ tịch; các PCT UBND tỉnh;
-
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
-
Ban Nội chính Tỉnh ủy;
-
Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
-
UBND các huyện, thị xã, thành phố;
-
VP Tỉnh ủy; VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
-
Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
-
Báo KH, Đài PTTH tỉnh;
-
Ban Tiếp công dân tỉnh;
-
Cổng TTĐT tỉnh;
-
Lưu: VT, LT, NgM, LT, DL.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

NỘI QUY

TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2433/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2015 ca Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân tnh trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo qui đnh ca pháp luật; tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh các vấn đề liên quan đến chính sách, pháp luật thuộc trách nhiệm, thẩm quyền ca Tnh ủy, Đoàn đi biu Quốc hi tỉnh, Hội đng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Thời gian làm việc trong ngày tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh:

- Sáng: từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút;

- Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00.

Trong đó thời gian tiếp công dân trong ngày là:

- Sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 phút;

- Chiều: từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30.

3. Nghiêm cấm công dân mang vũ khí, hung khí, chất gây cháy, nổ, khu hiu hoặc băng rôn và những vật cồng kềnh vào Trụ sở Tiếp công dân tnh.

4. Nghiêm cm mọi hành vi gây rối an ninh, trật tự tại Trụ sTiếp công dân tnh; xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan Nhà nước, người thi hành công vụ hoặc cản trở, gây phiền hà cho công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

II. ĐỐI VỚI CÔNG DÂN

1. Xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có) như: Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy ttùy thân khác do cơ quan Nhà nước có thm quyn cp.

2. Có thái độ đúng mực, tôn trọng, tuân thủ sự hướng dẫn của cán bộ tiếp công dân và nhân viên bảo vệ.

3. Công dân đến được tiếp theo thứ tự, phải trình bày trung thực sự việc, nói rõ yêu cầu, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tôn trọng sự hướng dẫn của cán bộ tiếp công dân.

4. Công dân không được lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để xuyên tạc, vu khống, kích động gây mất trật tự trước và trong Trụ sở Tiếp công dân hoặc có hành động xâm hại, xúc phạm, cản trở cán bộ tiếp công dân làm nhiệm vụ và các hoạt động của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân.

5. Trường hợp có nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung (từ 05 người trở lên) thì phải cử đại diện để trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với cán bộ tiếp công dân.

6. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật.

7. Không được tự ý quay phim, chụp ảnh, ghi âm khi chưa có sự đồng ý của lãnh đạo Ban Tiếp công dân tỉnh, cán bộ tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh.

8. Giữ gìn vệ sinh, trật tự, đảm bảo mỹ quan trước và trong khuôn viên Trụ sở tiếp công dân tỉnh. Không được tự ý di chuyển hoặc làm hư hỏng tài sản của Tr s Tiếp công dân tỉnh.

9. Hết giờ làm việc, mọi công dân phải ra khỏi Trụ sở tiếp công dân tỉnh, không được lưu lại dưới bất kỳ hình thức nào.

10. Các tổ chức, cá nhân đến Trụ sở Tiếp công dân tỉnh phải chấp hành nghiêm chỉnh những quy định của pháp luật và thực hiện nghiêm túc Nội quy này. Nếu vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

III. ĐỐI VỚI CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN

1. Khi tiếp công dân, người tiếp công dân phải chấp hành những quy định của cơ quan, đơn vị chủ quản vtrang phục, thẻ công chức.

2. Được quyền yêu cầu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (trường hp được ủy quyền); yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc.

3. Có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung mà người đến khiếu nại, tcáo, kiến nghị, phản ánh trình bày.

4. Giải thích, hướng dẫn cho người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, kết luận, quyết đnh giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thm quyền; hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan, tổ chức hoặc người có thẩm quyền giải quyết.

5. Trong phạm vi trách nhiệm trực tiếp xử lý hoặc phân loại, chuyển đơn, trình người có thẩm quyền xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thông báo kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho công dân.

6. Giữ bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích và những thông tin cá nhân khác của người tố cáo khi người tố cáo yêu cầu.

7. Yêu cầu người vi phạm nội quy nơi tiếp công dân chấm dứt hành vi vi phạm trong trường hợp cn thiết, lập biên bản về việc vi phạm và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

8. Trường hp có người ốm hoặc bị tai nạn đột xuất cần phải cứu chữa thì báo cáo ngay cho người phụ trách Trụ s tiếp công dân tỉnh biết và đin thoại cho Trung tâm cấp cứu 115 đến cấp cứu kịp thời. Người được cấp cứu hoc người đại diện phải nghiêm chỉnh chấp hành những quyết định của cán by tế làm nhiệm vụ cấp cu dưới sự giám sát của cán bộ làm công tác tiếp công dân tại Trụ sở.

 

IV. CÁC TRƯỜNG HỢP TỪ CHỐI TIẾP VÀ LẬP BIÊN BẢN YÊU CẦU XỬ LÝ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

1. Công dân trong tình trạng không làm chủ được hành vi của mình do cùng chất kích thích; người đã được cơ quan có thẩm quyền xác định mắc bệnh tâm thần hoặc một số bệnh khác dẫn tới mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật dân sự.

2. Công dân khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp lut, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyn kim tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vn c tình khiếu nại, t cáo kéo dài.

3. Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ; có hành vi cn trở các hoạt động bình thường của Trsở tiếp công n, của người thi hành công vụ hoặc vi phạm nội quy nơi tiếp công dân.

4. Lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do tín ngưỡng để lôi kéo, xúi giục, kích động người khác nhằm gây rối, xuyên tạc, nói xấu đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2433/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2433/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2015
Ngày hiệu lực04/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2433/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2433/QĐ-UBND Nội quy trụ sở tiếp công dân Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2433/QĐ-UBND Nội quy trụ sở tiếp công dân Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2433/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Chiến Thắng
        Ngày ban hành04/09/2015
        Ngày hiệu lực04/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2433/QĐ-UBND Nội quy trụ sở tiếp công dân Khánh Hòa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2433/QĐ-UBND Nội quy trụ sở tiếp công dân Khánh Hòa

            • 04/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực