Quyết định 2433/QĐ-UBND

Quyết định 2433/QĐ-UBND năm 2016 về chấm dứt hoạt động và thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nhà máy xử lý và tái chế rác thải Cam Ly do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2433/QĐ-UBND thu hồi Quyết định đầu tư Xây dựng nhà máy xử lý tái chế rác thải Lâm Đồng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2433/QĐ-UBND

Lâm Đng, ngày 01 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THU HỒI QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY XỬ LÝ VÀ TÁI CHẾ RÁC THẢI CAM LY

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 98/TTr-KHĐT-KTN ngày 18/10/2016;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt hoạt động và thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư số 1162/QĐ-UBND ngày 02/6/2016 do UBND tỉnh Lâm Đồng đã cấp cho Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển Trường Thành Việt Nam để thực hiện dự án Xây dựng nhà máy xử lý và tái chế rác thải Cam Ly tại bãi rác Cam Ly, phường 5, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Lý do thu hồi:

Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển Trường Thành Việt Nam chưa khảo sát, xác định rõ vị trí, diện tích đất để thực hiện dự án; chưa đánh giá được khối lượng, thành phần rác cần xử lý và khả năng thu hồi rác tái chế; có một phần diện tích đất của dự án bị chồng lấn với diện tích đã cấp cho Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt thuê làm vườn ươm; dự án đầu tư này có tính khả thi thấp và không hiệu quả.

Điều 2.

1. Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển Trường Thành Việt Nam có trách nhiệm nộp bản gốc Quyết định chủ trương đầu tư số 1162/QĐ-UBND ngày 02/6/2016 do UBND tỉnh Lâm Đồng đã cấp về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ban hành văn bản này.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thu hồi bản gốc Quyết định chủ trương đầu tư số 1162/QĐ-UBND ngày 02/6/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng, nộp về UBND tỉnh Lâm Đồng; đồng thời, thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan biết.

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND thành phố Đà Lạt rà soát, thu hồi các văn bản có liên quan về đất đai, môi trường, xây dựng...(nếu có) của dự án theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt; Giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển Trường Thành Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP;
- Lưu: VT, MT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2433/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2433/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2016
Ngày hiệu lực01/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2433/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2433/QĐ-UBND thu hồi Quyết định đầu tư Xây dựng nhà máy xử lý tái chế rác thải Lâm Đồng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2433/QĐ-UBND thu hồi Quyết định đầu tư Xây dựng nhà máy xử lý tái chế rác thải Lâm Đồng 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2433/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhạm S
        Ngày ban hành01/11/2016
        Ngày hiệu lực01/11/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2433/QĐ-UBND thu hồi Quyết định đầu tư Xây dựng nhà máy xử lý tái chế rác thải Lâm Đồng 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2433/QĐ-UBND thu hồi Quyết định đầu tư Xây dựng nhà máy xử lý tái chế rác thải Lâm Đồng 2016

           • 01/11/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/11/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực