Quyết định 2434/QĐ-TTg

Quyết định 2434/QĐ-TTg năm 2013 Kế hoạch thống kê người nghiện ma túy do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2434/QĐ-TTg năm 2013 Kế hoạch thống kê người nghiện ma túy


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2434/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỐNG KÊ NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1203/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2012 ca Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012-2015;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thống kê người nghiện ma túy.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Ch tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

KẾ HOẠCH

THỐNG KÊ NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2434/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)

Thống kê người nghiện ma túy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác phòng, chống ma túy. Đđáp ứng với yêu cầu cấp thiết hiện nay của công tác phòng, chống ma túy, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thống kê người nghiện ma túy trên toàn quốc như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Khắc phục và chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót trong công tác thống kê người nghiện ma túy, đánh giá đúng thực trạng số người nghiện ma túy, số người sử dụng trái phép chất ma túy trên toàn quốc làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch phòng, chống ma túy và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy.

2. Yêu cầu

Việc thống kê người nghiện ma túy phải bảo đảm tính khoa học, chính xác, khách quan, kịp thời, thực hiện từ cơ sở và theo bảng biểu, tiêu chí thống kê đã được thống nhất. Thống nhất về thời điểm thống kê và số liệu báo cáo trên toàn quốc.

II. ĐỐI TƯỢNG

1. Người nghiện ma túy

Người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý đang sinh sống ngoài xã hội, tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện, trong trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở điều trị bằng thuốc thay thế, quản lý sau cai tại nơi cư trú, cơ sở quản lý sau cai nghiện. Người nghiện ma túy mới được phát hiện (bao gồm người mới nghiện và người tái nghiện).

2. Người sử dụng trái phép chất ma túy

Người sử dụng trái phép ít nhất một lần chất ma túy.

III. NỘI DUNG, KT QUẢ, THỜI GIAN THC HIỆN

1. Thời gian thực hiện

Từ tháng 12 năm 2013 đến tháng 11 năm 2014.

2. Các nội dung, kết quả và thời gian thực hiện

a) Xây dựng và ban hành bảng biểu phục vụ thống kê người nghiện ma túy.

Thời gian thực hiện: Tháng 12 năm 2013 đến hết tháng 3 năm 2014.

b) Xây dựng nội dung, tổ chức tập huấn cho các đơn v, địa phương trên toàn quốc về hướng dẫn chẩn đoán người nghiện ma túy các chất dạng Amphetamine, hướng dẫn rà soát, thống kê người nghiện ma túy.

Thời gian thực hiện: Tháng 4 năm 2014 đến hết tháng 5 năm 2014.

c) Rà soát, thống kê người nghiện ma túy đã có hồ sơ quản lý ngoài xã hội, đang cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, trong các cơ sở cai nghiện, trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở điều trị bằng thuốc thay thế, quản lý sau cai tại nơi cư trú, cơ sở quản lý sau cai nghiện; phát hiện, lập hồ sơ người nghiện ma túy mới; loại ra khỏi danh sách những người không thuộc diện quản lý theo quy định.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 6 năm 2014 đến ngày 31 tháng 8 năm 2014.

d) Điều tra xã hội học về người sử dụng trái phép chất ma túy.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 12 năm 2013 đến hết tháng 8 năm 2014.

đ) Tng hợp, phân tích, đánh giá, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- c Bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo về Bộ Công an trước ngày 01 tháng 10 năm 2014.

- Bộ Công an tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2014.

IV. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH, ĐỊA BÀN THỰC HIỆN

1. Phương pháp tiến hành

- Việc rà soát, thống kê người nghiện ma túy được các cơ quan chức năng tiến hành từ cấp xã, huyện, tỉnh đến trung ương.

- Phát động phong trào toàn dân tham gia cung cấp thông tin về người sử dụng trái phép chất ma túy tại các khu dân cư, cơ quan, trường học... nhằm phát hiện, lập hồ sơ quản lý đối với người nghiện ma túy mới phát hiện.

- Tiến hành điều tra xã hội học để có cơ sở đánh giá tương đối về số người sử dụng trái phép chất ma túy.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành Công an, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình thực hiện, trong đó lực lượng Công an các cấp chủ trì tổ chức triển khai.

2. Địa bàn

Tổ chức rà soát, thống kê người nghiện ma túy ở ngoài xã hội, tại các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, quản lý sau cai tại nơi cư trú, cơ sở quản lý sau cai nghiện, cơ sở điều trị bằng thuốc thay thế, tại gia đình, cộng đồng, các cơ sở cai nghiện trên phạm vi toàn quốc.

Tổ chức điều tra xã hội học tại một số vùng, miền, tỉnh, thành phố được lựa chọn theo tiêu chí do Bộ Công an và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) thống nhất ban hành.

V. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Bộ Công an

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) trong việc thống kê người nghiện ma túy.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) ban hành tiêu chí xác định vùng, miền, tỉnh, thành phố để lựa chọn tiến hành điều tra xã hội học về người sử dụng trái phép chất ma túy.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế tổ chức tập huấn hướng dẫn xác định người nghiện ma túy các chất dạng Amphetamine và phương pháp tiến hành thống kê người nghiện ma túy cho Công an các cấp, các Bộ, ngành, đơn vị, liên quan,

- Chỉ đạo Công an các cấp chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc ngành Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thống kê người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý ở ngoài xã hội, đang cai nghiện trong các cơ sở cai nghiện, tại gia đình, cộng đồng, cơ sở điều trị bằng thuốc thay thế, quản lý sau cai tại nơi cư trú, cơ sở quản lý sau cai nghiện, trong trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; phát hiện, lập hồ sơ quản lý người nghiện ma túy mới ở ngoài xã hội, trong các trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; loại ra khỏi danh sách những người không thuộc diện quản lý theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra tình hình triển khai Kế hoạch ở một số đơn vị, địa phương.

- Tổng hợp, phân tích, đánh giá việc thống kê người nghiện ma túy từ báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương trình Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Y tế

- Phối hợp với Bộ Công an tập huấn cho các đơn vị, địa phương về hướng dẫn chẩn đoán người nghiện ma túy các chất dạng Amphetamine.

- Chỉ đạo, hướng dẫn ngành Y tế địa phương phối hợp với lực lượng Công an và ngành Lao động - Thương binh và Xã hội xác định người nghiện ma túy mới phát hiện, lập hồ sơ quản lý.

- Thống kê người nghiện ma túy tại các cơ sở điều trị bằng thuốc thay thế và các cơ sở y tế thuộc thẩm quyền quản lý.

- Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thống kê người nghiện ma túy trong phạm vi nhiệm vụ được giao, gửi Bộ Công an tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Thống kê người nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện, cơ sở quản lý sau cai nghiện (kcả cơ sở cai nghiện tự phát, cơ sở cai nghiện theo mô hình ba giai đoạn của tỉnh Tuyên Quang).

- Phối hợp với Bộ Công an thng kê người nghiện ma túy đang cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, quản lý sau cai tại nơi cư trú.

- Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thống kê người nghiện ma túy trong phạm vi nhiệm vụ được giao, gửi Bộ Công an tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì, phối hợp với Bộ Công an xây dựng bảng biểu; phối hợp với Bộ Công an xây dựng tiêu chí xác định vùng, miền, tỉnh, thành phố và tổ chức điều tra xã hội học về người sử dụng trái phép chất ma túy.

5. Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo lực lượng Công an cùng cấp chủ trì, phối hợp với các ngành Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội thống kê người nghiện ma túy; tổng hợp, phân tích, đánh giá việc thống kê người nghiện ma túy trên địa bàn quản lý, báo cáo cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên, gửi Bộ Công an tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được chi từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 - 2015 phân bhàng năm cho các Bộ, ngành, địa phương để thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và nghiên cứu triển khai ứng dụng, đánh giá các loại thuốc, phương pháp y học trong điều trị phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy”.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện.

2. Giao Bộ Công an chủ trì thành lập Ban chỉ đạo thống kê người nghiện ma túy; thành phần gồm đại din Bộ Công an (Lãnh đạo Tng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm) làm trưởng ban, đại diện Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê); ở địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương thành lập Ban chỉ đạo để thực hiện Kế hoạch này./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2434/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2434/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2013
Ngày hiệu lực13/12/2013
Ngày công báo29/12/2013
Số công báoTừ số 1003 đến số 1004
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2434/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 2434/QĐ-TTg năm 2013 Kế hoạch thống kê người nghiện ma túy


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2434/QĐ-TTg năm 2013 Kế hoạch thống kê người nghiện ma túy
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2434/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành13/12/2013
        Ngày hiệu lực13/12/2013
        Ngày công báo29/12/2013
        Số công báoTừ số 1003 đến số 1004
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2434/QĐ-TTg năm 2013 Kế hoạch thống kê người nghiện ma túy

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2434/QĐ-TTg năm 2013 Kế hoạch thống kê người nghiện ma túy

            • 13/12/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/12/2013

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/12/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực