Quyết định 2434/QĐ-UBND

Quyết định 2434/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 2434/QĐ-UBND chương trình xúc tiến thương mại Hải Dương 2016 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2434/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 05 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TỈNH HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 228/QĐ-TTg ngày 04/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao năng lực công tác thông tin xúc tiến thương mại giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010 của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1155/TTr-SCT ngày 24/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020.

Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TỈNH HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2434/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương)

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TỈNH HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Thực hiện Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại (XTTM) tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011 - 2015. Sau 05 năm triển khai thực hiện hoạt động XTTM của tỉnh đã thu được kết quả đáng phấn khởi, cụ thể như sau:

1. Công tác thông tin - thị trường

Đã tiếp nhận trên 3.000 lượt văn bản từ các Bộ, ngành, các tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương. Phát hành và cung cấp gần 5.000 lượt văn bản về hoạt động XTTM đến các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Phát hành 6.000 bản tin Kinh tế Công nghiệp và Thương mại Hải Dương số ra hàng quý; 1.000 cuốn Danh bạ doanh nghiệp tỉnh Hải Dương. Xây dựng 05 bộ đĩa DVD và phát hành 3.900 đĩa DVD; 5.000 cuốn Catalogues tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung Quốc với nhiều chủ đề nhằm tuyên truyền, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, các chính sách ưu đãi đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại và sản phẩm tiêu biểu của tỉnh ra thị trường thông qua các hội chợ triển lãm, hội nghị, hội thảo, các đoàn nghiên cứu khảo sát thị trường trong và ngoài nước.

Cung cấp gần 10.000 lượt tin, bài về thông tin thị trường, giá cả trên địa bàn tỉnh cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp. Duy trì tốt mạng lưới cộng tác viên cung cấp thông tin giá cả thị trường với 12 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Duy trì và thực hiện tốt công tác quản trị, cập nhật thông tin, cung cấp 5.500 lượt tin, bài lên Trang tin điện tử Sở Công Thương Hải Dương. Thông qua chương trình “Mỗi doanh nghiệp một Website” Sở Công Thương đã hỗ trợ gần 70 doanh nghiệp xây dựng Website; tuyên truyền và vận động được trên 300 tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tham gia vào các sàn giao dịch trực tuyến trên Cổng Thương mại điện tử quốc gia và trên các sàn giao dịch thương mại điện tử khác.

Công tác thông tin - thị trường đã giúp cho các doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài tỉnh thu thập kịp thời được những thông tin có giá trị phục vụ trong sản xuất kinh doanh. Nhất là chuyên mục giá cả thị trường đã cung cấp cho nhân dân các chỉ số giá cơ bản để làm cơ sở tham khảo khi mua sắm.

2. Công tác tổ chức tham gia hội chợ, triển lãm, khảo sát thị trường và quảng bá XTTM

2.1. Tổ chức, tham gia các hội chợ, triển lãm

Tổ chức tham gia 75 hội chợ, triển lãm trong nước và quốc tế, trong đó có 36 hội chợ, triển lãm nằm trong Chương trình XTTM và 39 hội chợ, triển lãm ngoài Chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh.

Phối hợp với Công ty cổ phần Tập đoàn thương mại và Truyền thông Bắc Hà tổ chức hội chợ Công nghiệp - Thương mại Hải Dương năm 2012, với gần 100 doanh nghiệp tham gia và hơn 200 gian hàng tiêu chuẩn.

Năm 2013, Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội chợ Công Thương đồng bằng Sông Hồng Hải Dương thuộc Chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia, với quy mô gần 400 gian hàng của trên 200 doanh nghiệp tham gia.

Tổ chức 08 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn thuộc Đề án Chương trình XTTM quốc gia tại các huyện Gia Lộc, Thanh Hà, Bình Giang, Nam Sách vào năm 2014 và Tứ Kỳ, Bình Giang, thị xã Chí Linh, Kinh Môn năm 2015.

Kết quả tham gia các hội chợ, triển lãm đã tạo nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Hải Dương trực tiếp ký kết được 737 bản ghi nhớ, trong đó có trên 300 bản ghi nhớ và giao dịch thương mại đã và đang chuyển thành hợp đồng thực hiện. Riêng Hội chợ Công Thương đồng bằng Sông Hồng Hải Dương 2013 đã thu hút gần 100 nghìn lượt khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, tìm hiểu và mua sắm, các sản phẩm của các đơn vị tham gia được tiêu thụ với số lượng lớn, doanh số bán hàng tại hội chợ đạt trên 5 tỷ đồng. Tại hội chợ các doanh nghiệp tham gia đã ký kết được 267 biên bản ghi nhớ và giao dịch thương mại, trong đó trên 100 giao dịch thương mại được ký kết thực hiện, tổng các giá trị hợp đồng ước đạt gần 4 tỷ đồng.

2.2. Tổ chức các cuộc gặp gỡ giao thương, khảo sát thị trường và quảng bá XTTM

Tổ chức 12 cuộc giao thương, nghiên cứu tìm hiểu thị trường và chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp của tỉnh trong các lĩnh vực xi măng, vật liệu xây dựng, công nghệ bảo quản và chế biến nông sản... tại Trung Quốc, Đài Loan và một số nước khác...

Tổ chức 03 đoàn công tác đi nghiên cứu, khảo sát thị trường tiêu thụ sản phẩm tại Myanmar, Australia và Newzeland.

Kết quả tổ chức thành công các cuộc khảo sát thị trường tại nước ngoài, đã hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp trong tỉnh quảng bá hình ảnh, thương hiệu và sản phẩm của mình ra thị trường quốc tế rộng lớn. Đồng thời một số doanh nghiệp đã tiếp thu được những tiến bộ khoa học công nghệ mới của các quốc gia tiên tiến áp dụng vào sản xuất kinh doanh, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh và đẩy mạnh XTTM.

2.3. Các hoạt động XTTM khác

Năm 2013, phối hợp với Cục XTTM - Bộ Công Thương tổ chức thành công hội nghị XTTM các tỉnh, thành phố phía Bắc, với sự tham dự của hơn 160 đại biểu của Trung ương và 28 tỉnh, thành phố phía Bắc. Mặt khác, Sở Công Thương còn thành lập nhiều đoàn công tác tham dự khai mạc hội chợ, triển lãm và tham gia các hoạt động XTTM khác tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Thường xuyên tham gia các diễn đàn, hội nghị, hội thảo do Bộ Công Thương, Cục XTTM, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức.

Đặc biệt, việc hỗ trợ quảng bá XTTM vải thiều Thanh Hà đã được thực hiện thường xuyên hàng năm như: In ấn tờ rơi, thư mời, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các kênh truyền hình VTV1, VTV2, VTC16... tổ chức hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Lạng Sơn, Lào Cai và các tỉnh khác.

Thông qua các hoạt động XTTM, đã tạo nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Hải Dương gặp gỡ, giao lưu, học tập kinh nghiệm, trao đổi thông tin về nghiệp vụ XTTM, nhất là các doanh nghiệp kinh doanh hàng nông sản đã có được vị thế cạnh tranh trên thị trường, tạo tiền đề đẩy mạnh việc tiêu thụ hàng hóa nông sản của tỉnh có nhiều thuận lợi hơn; cụ thể: Hàng nông sản đã xuất khẩu sang một số thị trường tiềm năng, khó tính như Hoa Kỳ, Úc, EU, Singapore, Hàn Quốc và giá bán vải thiều, hàng nông sản cũng cao hơn 20% so với các năm trước; đồng thời, các sản phẩm nông nghiệp như rau, củ, quả, thủy sản, gà đồi... cũng được nhiều tập đoàn, tổng công ty, hệ thống siêu thị về tìm hiểu, hợp tác ký kết hợp đồng tiêu thụ.

3. Công tác đào tạo, nâng cao nghiệp vụ XTTM

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương tổ chức 46 khóa đào tạo, tập huấn và hội thảo nâng cao kỹ năng xúc tiến thương mại, kiến thức xuất nhập khẩu, hội nhập kinh tế quốc tế như khởi sự doanh nghiệp, marketing … cho hơn 2.000 học viên thuộc các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Qua đó đã củng cố, trang bị cho các cán bộ quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp có thêm những kỹ năng, hiểu biết và kiến thức mềm trong công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp phục vụ sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.

4. Kinh phí thực hiện chương trình

Tổng kinh phí đã thực hiện Chương trình từ ngân sách tỉnh là 6.501.702.000 đồng, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Nghìn đồng

Nguồn kinh phí đã thực hiện từ ngân sách tỉnh

Năm thực hiện

2011

2012

2013

2014

2015

1.673.262

697.000

918.340

1.412.100

1.801.000

II. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Kết quả đạt được

Chương trình XTTM đã nhận được sự hưởng ứng tích cực và quan tâm mạnh mẽ của các doanh nghiệp. Hàng năm, đã có rất nhiều các đơn vị trên địa bàn tỉnh trực tiếp tham gia và hưởng lợi từ các hoạt động do Chương trình XTTM của tỉnh mang lại. Qua đó đã góp phần tăng cường nhận thức về thị trường, hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh, phát triển sản xuất kinh doanh, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, quảng bá thương hiệu và chủ động hội nhập quốc tế.

Thông qua tổ chức thực hiện các Chương trình xúc tiến thương mại hàng năm đã giúp các cơ quan quản lý nhà nước đánh giá đúng và làm tốt công tác hướng dẫn, chỉ đạo, định hướng phát triển sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp. Do vậy, đã nâng cao được năng lực cạnh tranh, tăng kim ngạch xuất khẩu và từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Hải Dương.

Góp phần phát triển và ổn định quá trình lưu thông hàng hóa trên địa bàn, mạng lưới thương mại của tỉnh được mở rộng và phát triển (cụ thể: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội của tỉnh năm 2011 đạt 23.427 tỷ đồng, năm 2015 đạt 38.664 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 05 năm đạt 15,3%/năm).

Giá trị kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh không ngừng tăng lên, năm 2011 đạt 2.185 triệu USD, năm 2015 đạt 4.500 triệu USD. Tính chung giai đoạn 2011 - 2015 tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Hải Dương đạt 22,9%/năm (mục tiêu tăng 17%/năm).

Việc tổ chức và thực hiện Chương trình XTTM của tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi, tích cực cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế đến tìm hiểu, hợp tác và liên kết phát triển sản xuất, kinh doanh với các doanh nghiệp Hải Dương.

Chương trình XTTM giai đoạn 2011 - 2015 đã trở thành nhu cầu và động lực quan trọng trong hoạt động thương mại của tỉnh, góp phần vào việc ổn định thị trường phát triển thương mại nội địa, đẩy mạnh xuất khẩu, giúp doanh nghiệp thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh trong quá trình hội nhập.

2. Tồn tại, hạn chế

Chương trình XTTM những năm qua nội dung chưa phong phú, công tác cung cấp thông tin thị trường cho các doanh nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu. Quy mô các hoạt động XTTM còn nhỏ, chưa có các Chương trình XTTM ở các thị trường tiềm năng như Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Phi…

Chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia, một số nội dung trong Chương trình XTTM chưa thực hiện thường xuyên, liên tục.

Việc phối hợp giữa các đơn vị tuyên truyền, quảng bá thông tin về nội dung chương trình XTTM đến các đơn vị và doanh nghiệp còn hạn chế, nhiều doanh nghiệp chưa biết thông tin về hoạt động XTTM.

Mối liên kết và hợp tác giữa các doanh nghiệp trong hoạt động XTTM còn chưa chặt chẽ, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp vẫn còn thấp, một số doanh nghiệp chưa đầu tư nhiều vào hoạt động XTTM. Các doanh nghiệp chưa quan tâm đến công tác xây dựng và phát triển thương hiệu và công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ XTTM.

3. Nguyên nhân

3.1. Khách quan

Doanh nghiệp của tỉnh Hải Dương chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nguồn lực còn hạn chế, trình độ quản lý và năng lực sản xuất chưa cao, chưa có nhiều sản phẩm mới chất lượng cao. Sức cạnh tranh của sản phẩm còn yếu, công tác xây dựng, nhận diện phát triển thương hiệu của sản phẩm và doanh nghiệp còn ít.

Một bộ phận không nhỏ doanh nghiệp mới chỉ đơn thuần coi XTTM là khảo sát thị trường, hội chợ, triển lãm, chắp mối kinh doanh… chưa coi đó là công cụ để thu thập thông tin, gây dựng thiện cảm của doanh nghiệp với người tiêu dùng.

Cơ sở hạ tầng phục vụ cho công tác XTTM còn thiếu và chưa đồng bộ; do vậy, việc tổ chức các sự kiện, hội chợ triển lãm, kêu gọi XTTM và các hoạt động xúc tiến khác gặp khó khăn.

3.2. Chủ quan

Nguồn nhân lực phục vụ công tác XTTM còn nhiều bất cập, trình độ chuyên môn của các cán bộ làm công tác XTTM còn nhiều hạn chế.

Công tác lập kế hoạch, xây dựng nội dung tham gia các chương trình XTTM còn bị động, chưa theo kịp sự thay đổi của thị trường. Công tác vận dụng thương mại điện tử trong XTTM của cán bộ và các doanh nghiệp còn yếu.

Các hình thức quảng bá XTTM chưa đa dạng và hấp dẫn, chưa mạnh dạn thay đổi phương thức hoạt động XTTM và hướng tới các thị trường khó tính và tiềm năng.

Phần thứ hai

CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TỈNH HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TỈNH HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

1. Mục tiêu chung

- Tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tìm kiếm đối tác, thúc đẩy cơ hội mua, bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ. Duy trì và mở rộng mạng lưới phân phối, ổn định thị trường tiêu thụ sản phẩm; mở rộng quan hệ, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh xuất khẩu trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế;

- Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu cao và bền vững, tạo sự chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu theo hướng đẩy mạnh những mặt hàng chủ lực có giá trị. Khuyến khích phát triển sản xuất các mặt hàng xuất khẩu có lợi thế cạnh tranh riêng, có khả năng thâm nhập và tạo thị phần ổn định trên thị trường khu vực và thế giới;

- Thúc đẩy tăng thu ngân sách, nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Góp phần thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế xã hội Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVI.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Công tác thông tin - thị trường

Tiếp tục tăng cường cung cấp các số liệu thông tin thị trường sát thực, kịp thời và hữu ích cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Xây dựng kho dữ liệu thông qua việc in ấn đĩa DVD, cataloggues, bản tin, làm tài liệu giới thiệu, quảng bá tiềm năng kinh tế thương mại của tỉnh nhằm phục vụ các đoàn công tác, nghiên cứu khảo sát thị trường và các nhà đầu tư đến xúc tiến đầu tư tại Hải Dương.

Phấn đấu hoàn thiện và phát triển hệ thống thông tin thị trường, ứng dụng thương mại điện tử trong việc thu thập và cung cấp thông tin về thị trường trong nước và quốc tế.

2.2. Công tác tham gia các hội chợ triển lãm, khảo sát thị trường và quảng bá XTTM

Tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, chú trọng hỗ trợ các làng nghề truyền thống, các sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Tăng cường quảng bá các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh ra thị trường trong nước và quốc tế để tìm kiếm thị trường tiêu thụ, thu hút các nhà đầu tư, trong và ngoài nước đến Hải Dương liên kết, hợp tác sản xuất kinh doanh.

Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các hoạt động XTTM theo định hướng Chương trình XTTM quốc gia, tập trung vào các chương trình trọng điểm, quy mô lớn, thị trường nội địa. Tăng cường hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia các cuộc khảo sát thị trường tại các thị trường tiềm năng.

2.3. Công tác đào tạo, nâng cao nghiệp vụ XTTM

Tiếp tục tăng cường liên kết với các tổ chức, đơn vị có uy tín trong nước phối hợp đào tạo có định hướng, chiều sâu và không ngừng đổi mới nhằm nâng cao được khả năng vận dụng thực tiễn cho các doanh nghiệp trong tỉnh.

Không ngừng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các nhà quản lý trong các doanh nghiệp nâng cao kiến thức và kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, tính chuyên nghiệp trong hoạt động XTTM, đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập quốc tế.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ và doanh nghiệp, đẩy mạnh tính chuyên nghiệp trong XTTM.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH XTTM TỈNH HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

1. Công tác thông tin - thị trường

Phát hành ấn phẩm về công nghiệp và thương mại bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Phát hành các tờ rơi, tập gấp, giới thiệu về tiềm năng thế mạnh của tỉnh, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư...

Xây dựng và phát hành bản tin kinh tế Công nghiệp và Thương mại Hải Dương. Nội dung bản tin bao gồm thông tin trong tỉnh, trong nước, quốc tế, hoạt động thương mại, công nghiệp, văn bản pháp luật mới ban hành... liên quan đến ngành Công Thương. Số lượng phát hành mỗi quý 01 số, mỗi số từ 300 - 500 bản được gửi đến các cơ quan, đơn vị hoạt động XTTM, các doanh nghiệp có liên quan đến công nghiệp và thương mại trong và ngoài tỉnh.

Xây dựng và phát hành đĩa DVD với các nội dung giới thiệu về tổng quan kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương, tiềm năng phát triển và các chính sách ưu đãi đầu tư phát triển ngành Công Thương, các doanh nghiệp và các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh, các hoạt động hỗ trợ XTTM, hướng dẫn thông tin về sản xuất kinh doanh tại Hải Dương cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Số lượng phát hành 02 năm một lần xây dựng và phát hành đĩa DVD, từ đó in sao mỗi năm từ 1000 - 1500 đĩa DVD theo yêu cầu cụ thể.

Xây dựng danh bạ doanh nghiệp tỉnh Hải Dương. Tùy theo tình hình cụ thể, hàng năm hoặc hai năm một lần, tiến hành xây dựng mới hoặc in sao để đáp ứng yêu cầu phục vụ tìm hiểu, tra cứu thông tin cho các doanh nghiệp có nhu cầu. Cập nhật xây dựng lại danh bạ doanh nghiệp làm đầu mối kết nối các doanh nghiệp.

Duy trì hoạt động, phát triển Trang thông tin điện tử ngành Công Thương, hàng năm có thể nâng cấp cho phù hợp với xu hướng phát triển của điều kiện kinh tế - xã hội tỉnh, tăng cường thêm thông tin bằng tiếng Anh.

Cập nhật thông tin giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ thu thập thông tin thị trường tại 12 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và một số tỉnh có cửa khẩu biên giới như Lào Cai, Lạng Sơn, Móng Cái - Quảng Ninh, Hà Giang...

Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về hàng hóa và dịch vụ Việt Nam đến người tiêu dùng qua các hoạt động truyền thông trên báo giấy, báo điện tử, truyền thanh, truyền hình, ấn phẩm và các hình thức phổ biến thông tin khác.

Xây dựng quảng bá và giới thiệu thương hiệu doanh nghiệp, sản phẩm tiêu biểu tỉnh Hải Dương, chú trọng các sản phẩm nông nghiệp đặc thù có thế mạnh của tỉnh. Hỗ trợ các doanh nghiệp, địa phương có sản phẩm tiêu biểu quảng bá trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương bằng các phóng sự, chuyên đề, bài viết…

2. Công tác tổ chức tham gia hội chợ, triển lãm, khảo sát thị trường và quảng bá XTTM

2.1. Tổ chức, tham gia các hội chợ, triển lãm

Tập trung tham gia các hội chợ trọng điểm thuộc Chương trình XTTM quốc gia do Bộ Công Thương chủ trì. Tổ chức tham gia các hội chợ tại các thành phố lớn như: Hội chợ quốc tế VietNamExpo tại Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; Đà Nẵng, Cần Thơ, Lào Cai hoặc Hà Khẩu - Trung Quốc…

Phát triển tham gia các hội chợ trọng điểm, những sự kiện quan trọng tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, phía Nam phù hợp theo từng năm.

Tổ chức đoàn doanh nghiệp đi giao thương tại Hội chợ quốc tế Asean Trung Quốc do 10 nước Asean đồng tổ chức tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Hỗ trợ kinh phí các doanh nghiệp tham gia theo đúng quy định hiện hành nhằm giúp các doanh nghiệp có nhiều cơ hội tiếp xúc với các đối tác trong khu vực Asean để mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu.

Phối hợp với 01 đơn vị tổ chức sự kiện tổ chức Hội chợ Công Thương đồng bằng Sông Hồng tại Hải Dương vào tháng 9 - 10 hàng năm khi có đủ điều kiện cần thiết, tích cực có cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia.

Tổ chức, tham gia các lễ hội đặc sản vùng miền tại các địa phương.

Tổ chức hội chợ sản phẩm làng nghề, công nghiệp phụ trợ. Tăng cường hoạt động nhận diện và phát triển thương hiệu.

Tham gia thường niên các hội chợ thương mại quốc tế tại nước ngoài như hội chợ Việt - Lào hoặc các nước lân cận như Campuchia, Myanmar, Malaysia... theo kế hoạch cụ thể mà Bộ Công Thương ấn định hàng năm. Hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp tham gia theo đúng quy định hiện hành.

2.2. Tổ chức các cuộc khảo sát thị trường, quảng bá XTTM vải thiều và các sản phẩm nông nghiệp chủ lực

Tổ chức các cuộc gặp gỡ giao thương, đón đoàn doanh nghiệp nước ngoài đến Hải Dương tìm kiếm thị trường, mua bán hàng hóa, đẩy mạnh xuất khẩu.

Tham gia hội chợ, khảo sát thị trường tại nước ngoài, tập trung chủ yếu vào các nước Đông Nam Á như Malaysia, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc... hoạt động này được thực hiện phải phù hợp với tình hình XTTM của tỉnh, ngành hàng và nhu cầu của doanh nghiệp tham gia; nguồn kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp được thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Hỗ trợ xúc tiến thương mại vải thiều và các sản phẩm nông nghiệp như tổ chức Hội nghị XTTM vải thiều và nông sản tại các tỉnh, thành phố trọng điểm, thành lập đoàn đi khảo sát thị trường XTTM vải thiều và các nông sản chủ lực của tỉnh tại các tỉnh biên giới tiếp giáp với Trung Quốc như Lào Cai, Lạng Sơn, Móng Cái - Quảng Ninh. Tùy theo điều kiện thực tế hàng năm có thể thay đổi hình thức XTTM như quảng bá trên Youtube, VTV1, báo, xây dựng cẩm nang, tuần lễ nông sản, in tờ rơi….

Tổ chức phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm của tỉnh tại các thành phố lớn trong nước. Tùy theo điều kiện tình hình thực tế hàng năm và nhu cầu của doanh nghiệp.

2.3. Các hoạt động XTTM khác

Hàng năm, tổ chức tham gia hội nghị giao ban XTTM các tỉnh, thành phố phía Bắc do Cục XTTM - Bộ Công Thương phối hợp các Trung tâm XTTM tổ chức.

Đầu tư mua sắm các trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá, hội chợ triển lãm và đào tạo, hạng mục đầu tư cần thay đổi theo từng năm cho phù hợp với nhu cầu thực tế.

Tích cực hỗ trợ xúc tiến thương mại quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp chủ lực đã được xây dựng nhận diện thương hiệu tập thể sản phẩm như: Cà rốt, Củ đậu, Gà đồi Chí Linh, Gạo nếp Kinh Môn, Thủy sản…

Phát triển hỗ trợ XTTM các sản phẩm làng nghề truyền thống như Gốm Chu Đậu, Da giầy Trúc Lâm, Vàng bạc Châu Khê…

Tham gia các hoạt động XTTM khác theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền theo quy định.

3. Công tác đào tạo, nâng cao nghiệp vụ XTTM

Mỗi năm tổ chức từ 3 - 6 khóa đào tạo nghiệp vụ về marketing, khởi sự doanh nghiệp, nhận diện thương hiệu… cho các doanh nghiệp. Trong các năm tiếp theo nội dung đào tạo có thể được thay đổi theo hướng chuyên sâu phù hợp với điều kiện và định hướng cụ thể.

Hàng năm tổ chức cho các cán bộ, viên chức hoạt động XTTM tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu do Cục XTTM tổ chức.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Tổng kinh phí dự kiến: (Chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Nguồn kinh phí

Năm thực hiện

Tổng cộng

2016

2017

2018

2019

2020

1

Ngân sách tỉnh

2.500

3.500

4.200

5.039

6.047

21.286

2

DN đóng góp

801

1.064

1.276

1.531

1.837

6.509

Tổng kinh phí

3.301

4.564

5.476

6.570

7.884

27.795

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện là 27.795.000.000 đồng (Hai mươi bẩy tỷ, bẩy trăm chín mươi lăm triệu đồng). Trong đó:

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ là 21.286.000.000 đồng (Hai mươi mốt tỷ, hai trăm tám mươi sáu triệu đồng);

- Doanh nghiệp đóng góp là 6.509.000.000 đồng (Sáu tỷ, năm trăm linh chín triệu đồng).

2. Thời gian thực hiện: Từ tháng 01 năm 2016 đến tháng 12 năm 2020.

3. Đối với nguồn ngân sách tỉnh: Hàng năm, căn cứ Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công Thương xây dựng chi tiết Chương trình XTTM trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương thẩm định kinh phí theo quy định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định để tổ chức triển khai thực hiện.

Phần thứ ba

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện chương trình XTTM hàng năm;

- Hàng năm, chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng chương trình chi tiết, mỗi năm nghiên cứu xây dựng một chủ đề sản phẩm để xúc tiến thương mại nhằm duy trì thị trường truyền thống, mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

- Tổ chức thông tin tuyên truyền các nội dung chương trình đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thông qua Website: http://www.sct.haiduong.gov.vn đến các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết và tham gia;

- Nghiên cứu giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong xây dựng và phát triển thương hiệu; xây dựng cơ chế để doanh nghiệp tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại;

- Tổ chức, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chương trình; hàng năm tổng hợp, báo cáo và đánh giá kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương theo quy định;

- Thực hiện Chương trình XTTM tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020 gắn với Chương trình phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020, chương trình xúc tiến du lịch, xúc tiến đầu tư.

2. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, các Sở, ngành liên quan bố trí ngân sách để đảm bảo kinh phí thực hiện Chương trình XTTM hàng năm; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phối hợp với Sở Công Thương thực hiện xúc tiến đầu tư, xúc tiến du lịch gắn với xúc tiến thương mại.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp với Sở Công Thương tổ chức thực hiện các nội dung trong chương trình. Tích cực vận động các doanh nghiệp thuộc ngành nông nghiệp tham gia các chương trình.

5. Các Sở, ban, ngành, hiệp hội, đơn vị có liên quan: Phối hợp với Sở Công Thương tích cực đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động XTTM thuộc đơn vị quản lý. Tuyên truyền, phổ biến cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế thuộc đơn vị tích cực tham gia chương trình XTTM.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Phối hợp với Sở Công Thương tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động XTTM trên địa bàn tỉnh có hiệu quả. Tổ chức tuyên truyền đến các doanh nghiệp trên địa bàn để các doanh nghiệp tích cực tham gia các chương trình XTTM đã được phê duyệt.

7. Các doanh nghiệp, đơn vị tham gia: Phối hợp với Sở Công Thương bố trí nguồn kinh phí đóng góp và các điều kiện cần thiết để tích cực tham gia Chương trình XTTM giai đoạn 2016 - 2020./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2434/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2434/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/09/2016
Ngày hiệu lực05/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2434/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2434/QĐ-UBND chương trình xúc tiến thương mại Hải Dương 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2434/QĐ-UBND chương trình xúc tiến thương mại Hải Dương 2016 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2434/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành05/09/2016
        Ngày hiệu lực05/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2434/QĐ-UBND chương trình xúc tiến thương mại Hải Dương 2016 2020

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2434/QĐ-UBND chương trình xúc tiến thương mại Hải Dương 2016 2020

            • 05/09/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/09/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực