Quyết định 2434/QĐ-UBND

Quyết định 2434/QĐ-UBND năm 2015 Quy chế về tiếp nhận, xử lý thông tin qua Đường dây nóng du lịch do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2434/QĐ-UBND tiếp nhận xử lý thông tin qua đường dây nóng du lịch Quảng Ninh 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2434/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ THÔNG TIN QUA ĐƯỜNG DÂY NÓNG DU LỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ các Văn bản chỉ đạo của Chính phủ: Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 04/9/2013 về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch; Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02/7/2015 về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục những yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch”;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1830/SVHTTDL-TTr ngày 29/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế về tiếp nhận, xử lý thông tin qua Đường dây nóng du lịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, các quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các ông, bà Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Thu Thủy

 

QUY CHẾ

VỀ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ THÔNG TIN QUA ĐƯỜNG DÂY NÓNG DU LỊCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2434/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc tiếp nhận, phối hợp xử lý thông tin của tổ chức, cá nhân về các vấn đề có liên quan đến môi trường kinh doanh du lịch thông qua Đường dây nóng du lịch;

2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến môi trường kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Đường dây nóng du lịch là số điện thoại, fax, email của cơ quan chức năng được công bố công khai để tiếp nhận thông tin từ các tổ chức, cá nhân phản ánh, kiến nghị các vấn đề có liên quan đến hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Quy định về tiếp nhận thông tin

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực, đầu mối tiếp nhận các thông tin phản ánh, kiến nghị thông qua Đường dây nóng du lịch.Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bố trí bộ phận trực tiếp nhận thông tin bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung.

2. Đường dây nóng du lịch tiếp nhận và xử lý những thông tin có liên quan đến môi trường kinh doanh du lịch. Nội dung thông tin phải cụ thể, rõ ràng. Ngoài nội dung thông tin, người cung cấp thông tin phải cung cấp thêm tên, số điện thoại, địa chỉ cụ thể để cơ quan chức năng liên lạc giải quyết các vấn đề có liên quan. Việc giữ bí mật danh tính của người cung cấp thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quy định về xử lý các thông tin

1. Đối với những phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, xử lý kịp thời.

2. Đối với những phản ánh, kiến nghị không thuộc thẩm quyền, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phân loại các thông tin tiếp nhận được để thông tin bằng điện thoại và bằng email đến Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố hoặc các cơ quan chức năng: Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Sở Lao động, thương binh và xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Công thương, Cục Thuế tỉnh, Ban quản lý Vịnh Hạ Long, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh giải quyết theo thẩm quyền.

3. Khi tiếp nhận được thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan chức năng có trách nhiệm liên hệ, trao đổi trực tiếp với tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin để làm rõ những nội dung có liên quan; tiến hành xử lý và thông báo kết quả xử lý cho tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin theo quy định; đồng thời thông tin cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch biết, tổng hợp.

Trường hợp có các vụ việc phức tạp, không xử lý được ngay, trong phạm vi 02 giờ kể từ thời điểm nhận thông tin, cơ quan được nhận xử lý thông tin có trách nhiệm thông báo đến tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin lý do và thông báo cho cơ quan thường trực để tổng hợp, theo dõi.

Định kỳ hàng tháng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả tiếp nhận, xử lý thông tin.

Điều 5. Thông tin Đường dây nóng du lịch

1. Thông tin liên hệ qua Đường dây nóng du lịch theo địa chỉ:

* Điện thoại cố định: 033.6282282;

* Điện thoại di động: 0913.265.009;

* fax: 033.3845027;

* Email:

(1) [email protected];

(2) [email protected]

2. Thông tin liên hệ Đường dây nóng du lịch được công bố bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tiếp quản lý và công bố công khai cho nhân dân và khách du lịch biết.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm thiết kế và công bố các mẫu biển thông báo đường dây nóng chung để dán trên các tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long, các phương tiện vận tải hành khách công cộng, taxi hoạt động trên địa bàn tỉnh, các khách sạn, nhà hàng, cơ sở cung ứng dịch vụ, biển thông báo đường dây nóng tại các khu công cộng, khu, điểm du lịch, bãi tắm... Các cơ quan, đơn vị thực hiện quy định tại các khoản 4, 5, 6, 7 Điều này chỉ thực hiện in ấn theo mẫu do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố, không tự ý thay đổi, bổ sung. Không yêu cầu các chủ phương tiện, cơ sở dịch vụ… dán thêm các biển thông báo đường dây nóng khác.

4. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm in ấn các biển thông báo để dán trên các tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long, các phương tiện vận tải hành khách công cộng, taxi hoạt động trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm in ấn các biển thông báo để dán tại các khách sạn, nhà hàng, các cơ sở cung ứng dịch vụ du lịch.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm đặt các biển thông báo Đường dây nóng du lịch tại các khu trung tâm đô thị, khu du lịch, các khu vực công cộng, các khu vực có nguy cơ xảy ra các vấn đề ảnh hưởng đến môi trường du lịch.

7. Cơ quan quản lý các khu, điểm du lịch, các bãi tắm, chợ, trung tâm thương mại, vui chơi giải trí… có trách nhiệm bố trí các biển thông báo Đường dây nóng du lịch tại các khu vực do mình quản lý đảm bảo cho nhân dân, khách du lịch quan sát thuận tiện nhất.

8. Thông tin Đường dây nóng du lịch được thông báo thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; Báo Quảng Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; website của Ban quản lý Vịnh Hạ Long, Ban Quản lý Di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và các đơn vị có liên quan.

Điều 6. Quy định về chế độ thường trực và quản lý

1. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan chức năng quy định tại điểm 2, Điều 3 Quy chế này có trách nhiệm đăng ký một số điện thoại và một địa chỉ email với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tiếp nhận thông tin. Khi có nhu cầu thay đổi, thông báo bằng văn bản về Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch trước khi thực hiện.

Số điện thoại, fax, địa chỉ email của Đường dây nóng du lịch, số điện thoại và địa chỉ email thường trực của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan chức năng phải đảm bảo có người thường trực giao tiếp được trực tiếp bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung và hoạt động 24/24 giờ. Trường hợp có các cuộc gọi nhỡ do đang tiếp nhận, xử lý các cuộc gọi khác, người trực có trách nhiệm gọi lại theo số gọi nhỡ.

2. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ để xác nhận việc tiếp nhận, xử lý của các số điện thoại thường trực khi có các vấn đề cần xác minh theo đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Quảng Ninh có trách nhiệm công bố công khai Đường dây nóng du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông tin tuyên truyền, đăng tải các ý kiến đóng góp, các hành vi tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp cùng Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan công bố công khai Đường dây nóng du lịch tại các khu trung tâm đô thị, các khu, điểm du lịch, cửa khẩu, cơ sở du lịch…

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, khó khăn, các cơ quan kịp thời phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2434/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2434/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2015
Ngày hiệu lực21/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2434/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2434/QĐ-UBND tiếp nhận xử lý thông tin qua đường dây nóng du lịch Quảng Ninh 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2434/QĐ-UBND tiếp nhận xử lý thông tin qua đường dây nóng du lịch Quảng Ninh 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2434/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýVũ Thị Thu Thuỷ
        Ngày ban hành21/08/2015
        Ngày hiệu lực21/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2434/QĐ-UBND tiếp nhận xử lý thông tin qua đường dây nóng du lịch Quảng Ninh 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2434/QĐ-UBND tiếp nhận xử lý thông tin qua đường dây nóng du lịch Quảng Ninh 2015

            • 21/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực