Quyết định 2436/QĐ-UBND

Quyết định 2436/QĐ-UBND năm 2017 về Danh mục Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết nội dung được giao tại Luật và Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 do tỉnh Nam Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2436/QĐ-UBND 2017 Danh mục Quyết định Ủy ban quy định nội dung Luật giao Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2436/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 30 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH “DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC GIAO TẠI CÁC LUẬT VÀ NGHỊ QUYẾT MỚI ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIV THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 3”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 46/TTr-STP ngày 23/10/2017 về ban hành “Danh mục Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết các nội dung được giao tại các Luật và Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết các nội dung được giao tại các Luật và Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3”.

Điều 2.

- Các Sở, ngành tỉnh được phân công chủ trì thực hiện chtrì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định quy định chi tiết, bảo đảm chất lượng và thời hạn theo quy định.

- Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình, tiến độ và những vn đề phát sinh trong quá trình soạn thảo văn bản quy định chi tiết.

Điều 3.

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCTUBND tỉnh;
- Như Điều 5;
- Website t
nh và VPUBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP3, VP7, VP8
.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

 

DANH MỤC

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC GIAO TẠI CÁC LUẬT VÀ NGHỊ QUYẾT MỚI ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIV THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 3
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2436/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định)

TT

Tên Luật

Ngày có hiệu lực của Luật

Điều, khoản giao quy đnh chi tiết

Tên dự thảo

Cơ quan chủ trì soạn thảo

CQ phối hợp

Thời gian trình

1

Luật Du lịch

01/01/2018

Khoản 2 Điều 29

Quyết định ban hành quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Các sở, ngành có liên quan;

UBND các huyện và thành phố Nam Định

Quý III/2018

2

Luật Thủy lợi

01/7/2018

Khoản 7 Điều 40

Quyết định ban hành quy định cụ thể phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Nam Định

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các sở, ngành có liên quan;

UBND cấp huyện

Tháng 5/2018

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2436/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2436/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2017
Ngày hiệu lực30/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2436/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2436/QĐ-UBND 2017 Danh mục Quyết định Ủy ban quy định nội dung Luật giao Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2436/QĐ-UBND 2017 Danh mục Quyết định Ủy ban quy định nội dung Luật giao Nam Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2436/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýPhạm Đình Nghị
        Ngày ban hành30/10/2017
        Ngày hiệu lực30/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2436/QĐ-UBND 2017 Danh mục Quyết định Ủy ban quy định nội dung Luật giao Nam Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2436/QĐ-UBND 2017 Danh mục Quyết định Ủy ban quy định nội dung Luật giao Nam Định

           • 30/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực