Quyết định 2439/QĐ-BGDĐT

Quyết định 2439/QĐ-BGDĐT năm 2010 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Quyết định 2439/QĐ-BGDĐT chức năng nhiệm vụ quyền hạn đã được thay thế bởi Quyết định 3535/QĐ-BGDĐT 2014 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và được áp dụng kể từ ngày 09/09/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 2439/QĐ-BGDĐT chức năng nhiệm vụ quyền hạn


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2439/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC ĐƠN VỊ GIÚP BỘ TRƯỞNG THỰC HIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 7939/QĐ-BGDĐT ngày 20/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổ chức thực hiện, hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Quyết định này.

Điều 4. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên rà soát việc phân công nhiệm vụ, quyền hạn trong Quyết định này, phát hiện những việc chồng chéo, chưa phù hợp để trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.

Điều 5. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
Như Điều 5;
VPCP (để b/c);
Bộ Nội vụ;
Các Thứ trưởng;
Các ĐH, HV, trường ĐH, CĐ, TCCN;
Các Sở GDĐT;
Website Bộ GDĐT;
Lưu VT, TCCB. 

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC ĐƠN VỊ GIÚP BỘ TRƯỞNG THỰC HIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2439/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Văn bản này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm các Vụ, các Cục, Thanh tra, Văn phòng và Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi chung là cơ quan Bộ).

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn chung của các đơn vị

Trong phạm vi lĩnh vực công tác được phân công, các đơn vị thuộc cơ quan Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn chung giúp Bộ trưởng thực hiện các công việc liên quan đến chức năng của đơn vị sau đây:

1. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Văn phòng Bộ) và các đơn vị có liên quan khác chuẩn bị nội dung, tổ chức các cuộc họp, các buổi làm việc của Bộ với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương và các tổ chức, đơn vị liên quan. Dự thảo thông báo kết luận của Bộ trưởng và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận của Bộ trưởng.

2. Chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục và đơn vị có liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn các địa phương, các cơ sở giáo dục và các đơn vị thực hiện các công việc có liên quan.

3. Giúp Bộ trưởng chủ trì hoặc tham gia và theo dõi hoạt động của các đề án, dự án, chương trình có liên quan.

4. Phối hợp với Vụ Pháp chế trong công tác xây dựng chương trình soạn thảo, soạn thảo, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và giáo dục pháp luật theo quy định.

5. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ giúp Bộ trưởng quản lý công chức, người lao động; cử người tham gia các Ban soạn thảo, Tổ biên tập, Tổ công tác liên ngành theo đề nghị của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, tổ chức khác liên quan; thành lập các Hội đồng tư vấn có liên quan.

6. Phối hợp với Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Thanh tra Bộ) trong việc thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật, công tác thực hiện nhiệm vụ năm học và chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng xây dựng, chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách, quy hoạch đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục có liên quan.

8. Giúp Bộ trưởng phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các lực lượng xã hội có liên quan để thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục.

9. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc đề xuất đề tài nghiên cứu và triển khai thực hiện các kết quả nghiên cứu khoa học.

10. Quản lý hồ sơ, tài liệu, nộp lưu trữ theo quy định của pháp luật và quy định của Bộ trưởng.

11. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng phân công hoặc uỷ quyền và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về các hoạt động của đơn vị.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC ĐƠN VỊ

Mục 1. VỤ GIÁO DỤC MẦM NON

Điều 3. Chức năng:

Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục mầm non.

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền và chuẩn bị các hồ sơ để Bộ trưởng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, dự án và các văn bản khác về giáo dục mầm non.

2. Giúp Bộ trưởng tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non đã ban hành.

3. Giúp Bộ trưởng hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là UBND cấp tỉnh) trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục mầm non theo phân cấp của Chính phủ.

4. Giúp Bộ trưởng quản lý chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học của mọi loại hình trường, lớp thuộc giáo dục mầm non; quản lý, đánh giá và tổng hợp về giáo dục mầm non trong cả nước qua từng thời kỳ và năm học. Đề xuất, trình Bộ trưởng các chủ trương, biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục mầm non.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng:

a) Xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành chuẩn phát triển của trẻ tuổi mầm non;

b) Chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chương trình thí điểm;

c) Xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành tiêu chuẩn các loại hình trường, lớp, trường trọng điểm, trường chuẩn quốc gia của giáo dục mầm non. Hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia của các địa phương;

d) Xây dựng nội dung, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên hàng năm đội ngũ giáo viên mầm non gửi Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tổng hợp và tham mưu trình Bộ trưởng ban hành;

đ) Tổ chức biên soạn tài liệu bồi dưỡng, sách hướng dẫn giảng dạy thuộc giáo dục mầm non; tổ chức các hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên mầm non theo nội dung, chương trình, kế hoạch đã được Bộ trưởng ban hành;

e) Chỉ đạo hoạt động của Hội đồng tư vấn giáo dục mầm non, Hội đồng thẩm định các chương trình, tài liệu thuộc giáo dục mầm non;

g) Tổng kết, tuyên truyền và phổ biến sáng kiến kinh nghiệm, kiến thức khoa học về công tác chăm sóc, giáo dục trẻ cho các bậc cha mẹ và trong cộng đồng.

6. Chủ trì giúp Bộ trưởng chỉ đạo và đánh giá các địa phương trong việc:

a) Quản lý các cơ sở giáo dục mầm non có sự tham gia đầu tư, liên kết của các tổ chức, cá nhân nước ngoài;

b) Ứng dụng các nghiên cứu khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường ở các cơ sở giáo dục mầm non;

c) Đánh giá chất lượng và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục mầm non;

d) Khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin (sau đây viết tắt là CNTT) vào công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, góp phần đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục và đổi mới kiểm tra đánh giá;

đ) Sử dụng và bảo quản thiết bị, đồ chơi thuộc giáo dục mầm non.

7. Hỗ trợ việc biên tập và phát hành Tạp chí Giáo dục Mầm non.

8. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng và hướng dẫn thực hiện chương trình chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mầm non vùng dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1.

9. Phối hợp với Vụ Giáo dục dân tộc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung về giáo dục dân tộc liên quan đến giáo dục mầm non.

10. Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính xây dựng kế hoạch phân bổ ngân sách trung hạn và hàng năm cho giáo dục mầm non.

11. Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Đào tạo với nước ngoài và các đơn vị liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác hợp tác quốc tế thuộc giáo dục mầm non.

12. Phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác ứng dụng khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường trong cơ sở giáo dục mầm non.

13. Phối hợp với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn về đánh giá chất lượng giáo dục mầm non.

14. Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục xây dựng chuẩn hiệu trưởng trường mầm non, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch và hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non.

15. Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn các địa phương trong việc ứng dụng CNTT trong giáo dục mầm non.

16. Phối hợp với Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em giúp Bộ trưởng xây dựng danh mục thiết bị, đồ chơi trẻ em, các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác cơ sở vật chất, thiết bị, đồ chơi trẻ em, thuộc giáo dục mầm non.

Mục 2. VỤ GIÁO DỤC TIỂU HỌC

Điều 5. Chức năng:

Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học.

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền và chuẩn bị các hồ sơ để Bộ trưởng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, dự án và các văn bản khác về giáo dục tiểu học.

2. Giúp Bộ trưởng tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục tiểu học đã ban hành.

3. Giúp Bộ trưởng hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp tỉnh trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học theo phân cấp của Chính phủ.

4. Giúp Bộ trưởng quản lý chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học của mọi loại hình trường, lớp thuộc giáo dục tiểu học; quản lý, đánh giá và tổng hợp về giáo dục tiểu học trong cả nước qua từng thời kỳ và năm học. Đề xuất, trình Bộ trưởng các chủ trương, biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục tiểu học.

5. Đối với việc xây dựng, ban hành chương trình giáo dục cấp tiểu học và sách giáo khoa tiểu học, chủ trì, phối hợp với các cơ quan và đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng:

a) Xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa chương trình giáo dục và sách giáo khoa; quy định nhiệm vụ, quyền hạn, phương thức hoạt động, tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu thành viên của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục và sách giáo khoa ;

b) Đề xuất việc thành lập các hội đồng biên soạn, Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục và sách giáo khoa ;

c) Theo dõi quá trình biên soạn, thẩm định chương trình, sách giáo khoa; đề xuất phương án giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình biên soạn, thẩm định chương trình, sách giáo khoa...;

d) Đề xuất việc thành lập hội đồng duyệt và quyết định chọn sách giáo khoa tiểu học để sử dụng chính thức, ổn định, thống nhất trong giảng dạy, học tập ở các trường tiểu học;

đ) Tổ chức ban hành chương trình giáo dục và sách giáo khoa;

e) Làm thường trực và thư ký các hội đồng.

6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan và đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc dạy và học, việc kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ, xét công nhận hoàn thành chương trình cấp tiểu học;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và loại hình lớp ghép ở tiểu học;

c) Xây dựng chương trình, kế hoạch và tài liệu, tổ chức thực hiện dạy học tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số;

d) Xây dựng nội dung, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên hàng năm đội ngũ giáo viên tiểu học gửi Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tổng hợp và tham mưu trình Bộ trưởng ban hành;

đ) Tổ chức biên soạn tài liệu bồi dưỡng, sách hướng dẫn giảng dạy thuộc giáo dục tiểu học; tổ chức các hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên tiểu học theo nội dung, chương trình, kế hoạch đã được Bộ trưởng ban hành;

e) Chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục tiểu học;

g) Xây dựng trình Bộ trưởng ban hành tiêu chuẩn các loại hình trường, lớp, trường trọng điểm, trường đạt chuẩn quốc gia thuộc giáo dục tiểu học. Hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia và trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu của các địa phương;

h) Chỉ đạo hoạt động các Hội đồng môn học, Hội đồng thẩm định chương trình, sách giáo khoa thuộc giáo dục tiểu học.

7. Chủ trì giúp Bộ trưởng chỉ đạo và đánh giá các địa phương trong việc:

a) Quản lý các trường tiểu học có sự tham gia đầu tư, liên kết của tổ chức, cá nhân nước ngoài;

b) Ứng dụng khoa học, công nghệ trong dạy học và bảo vệ môi trường ở các trường tiểu học;

c) Đánh giá chất lượng và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục tiểu học;

d) Khai thác, ứng dụng CNTT vào dạy học, góp phần đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá;

đ) Sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học thuộc giáo dục tiểu học.

8. Phối hợp với Vụ Giáo dục dân tộc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung về giáo dục dân tộc liên quan đến giáo dục tiểu học.

9. Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính xây dựng kế hoạch phân bổ ngân sách trung hạn và hàng năm cho giáo dục tiểu học, trình Bộ trưởng phê duyệt.

10. Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Đào tạo với nước ngoài và các đơn vị có liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác hợp tác quốc tế thuộc giáo dục tiểu học.

11. Phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác ứng dụng khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường trong trường tiểu học.

12. Phối hợp với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục tiểu học trình Bộ trưởng ban hành.

13. Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục xây dựng chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học, chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch và hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tiểu học.

14. Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn các địa phương trong việc ứng dụng CNTT trong giáo dục tiểu học.

15. Phối hợp với Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác cơ sở vật chất, thiết bị trường học thuộc giáo dục tiểu học.

Mục 3. VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC

Điều 7 Chức năng:

Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trung học, bao gồm cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông.

Điều 8 Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền và chuẩn bị các hồ sơ để Bộ trưởng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, dự án và các văn bản khác về giáo dục trung học.

2. Giúp Bộ trưởng tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục trung học đã ban hành.

3. Giúp Bộ trưởng hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp tỉnh trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trung học theo phân cấp của Chính phủ.

4. Giúp Bộ trưởng quản lý chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học của mọi loại hình trường, lớp thuộc giáo dục trung học; quản lý, đánh giá và tổng hợp về giáo dục trung học trong cả nước (bao gồm cả Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc) qua từng thời kỳ và năm học. Đề xuất, trình Bộ trưởng các chủ trương, biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục trung học.

5. Đối với việc xây dựng, ban hành chương trình giáo dục và sách giáo khoa cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông, chủ trì, phối hợp với các cơ quan và đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng:

a) Xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa chương trình giáo dục và sách giáo khoa; quy định nhiệm vụ, quyền hạn, phương thức hoạt động, tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu thành viên của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục và sách giáo khoa;

b) Đề xuất việc thành lập các hội đồng biên soạn, Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục và sách giáo khoa;

c) Theo dõi quá trình biên soạn, thẩm định chương trình, sách giáo khoa; đề xuất phương án giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình biên soạn, thẩm định chương trình, sách giáo khoa...;

d) Đề xuất việc thành lập hội đồng duyệt và quyết định chọn sách giáo khoa cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông để sử dụng chính thức, ổn định, thống nhất trong giảng dạy, học tập ở các cơ sở giáo dục phổ thông;

đ) Tổ chức ban hành chương trình giáo dục và sách giáo khoa;

e) Làm thường trực và thư ký các hội đồng.

6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan và đơn vị liên quan, giúp Bộ trưởng:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc dạy và học, việc kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ, công tác tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương chuẩn bị kiến thức - kỹ năng cho việc thi tốt nghiệp trung học phổ thông;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở giáo dục trung học;

c) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá công tác hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông ở giáo dục trung học;

d) Xây dựng nội dung, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên hàng năm đội ngũ giáo viên thuộc giáo dục trung học gửi Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tổng hợp và tham mưu trình Bộ trưởng ban hành;

đ) Tổ chức biên soạn tài liệu bồi dưỡng, sách hướng dẫn giảng dạy thuộc giáo dục trung học; tổ chức các hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên thuộc giáo dục trung học theo nội dung, chương trình, kế hoạch đã được Bộ trưởng ban hành;

e) Chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phát triển giáo dục trung học phổ thông;

g) Xây dựng trình Bộ trưởng ban hành tiêu chuẩn các loại hình trường, lớp, trường trọng điểm, trường chuẩn quốc gia, trường trung học phổ thông chuyên thuộc giáo dục trung học. Hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia của các địa phương;

h) Chỉ đạo hoạt động các Hội đồng môn học, Hội đồng thẩm định chương trình, sách giáo khoa thuộc giáo dục trung học.

7. Chủ trì giúp Bộ trưởng chỉ đạo và đánh giá các địa phương trong việc:

a) Quản lý các trường trung học có sự tham gia đầu tư, liên kết của tổ chức, cá nhân nước ngoài;

b) Ứng dụng khoa học, công nghệ trong dạy học và bảo vệ môi trường liên quan đến giáo dục trung học;

c) Đánh giá chất lượng và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục trung học;

d) Khai thác, ứng dụng CNTT vào dạy học ở các trường trung học;

đ) Sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học thuộc giáo dục trung học.

8. Phối hợp với Vụ Giáo dục dân tộc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung về giáo dục dân tộc liên quan đến giáo dục trung học.

9. Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính xây dựng kế hoạch phân bổ ngân sách trung hạn và hàng năm cho giáo dục trung học, trình Bộ trưởng phê duyệt.

10. Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Đào tạo với nước ngoài và các đơn vị liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác hợp tác quốc tế thuộc giáo dục trung học.

11. Phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác ứng dụng khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường trong trường trung học.

12. Phối hợp với Thanh tra Bộ trong việc thanh tra các kỳ thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh, thi chọn học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế, việc quản lý, cấp phát và thu hồi văn bằng chứng chỉ thuộc giáo dục trung học.

13. Phối hợp với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục trung học trình Bộ trưởng ban hành; phối hợp chỉ đạo, tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh đại học, cao đẳng, thi chọn học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế và công tác kiểm định chất lượng giáo dục trung học.

14. Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục xây dựng chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học; xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch và hướng dẫn các địa phương bồi dưỡng thường xuyên chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trung học.

15. Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện việc ứng dụng CNTT trong giáo dục trung học.

16. Phối hợp với Cục Đào tạo với nước ngoài xét chọn để trình Bộ trưởng ký quyết định cho trẻ em đi học trung học phổ thông ở nước ngoài.

17. Phối hợp với Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác cơ sở vật chất, thiết bị trường học thuộc giáo dục trung học.

Mục 4. VỤ GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

Điều 9 Chức năng:

Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trung cấp chuyên nghiệp.

Điều 10 Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền và chuẩn bị các hồ sơ để Bộ trưởng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, điều lệ, quy chế và các quy định về tổ chức và hoạt động của các trường trung cấp chuyên nghiệp, các chương trình, đề án, dự án và các văn bản khác về giáo dục trung cấp chuyên nghiệp.

2. Giúp Bộ trưởng tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các hoạt động trong giáo dục trung cấp chuyên nghiệp theo chủ trương của nhà nước và các văn bản, các quy định, quy chế đã ban hành.

3. Giúp Bộ trưởng hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp tỉnh, các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trung cấp chuyên nghiệp theo phân công, phân cấp của Chính phủ.

4. Theo phân công của Bộ trưởng, phối hợp với Vụ Giáo dục Đại học và các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng xây dựng chính sách về việc đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng:

a) Xây dựng chương trình khung, tổ chức thẩm định và trình Bộ trưởng quyết định ban hành chương trình khung các ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp; xây dựng văn bản quy định điều kiện về việc mở ngành, quy định về việc đình chỉ hoạt động đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp. Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các văn bản đã ban hành;

b) Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các trường trung cấp chuyên nghiệp; quản lý, đánh giá và tổng hợp về giáo dục trung cấp chuyên nghiệp trong cả nước qua từng thời kỳ và năm học;

c) Quản lý, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các hoạt động đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp để lấy văn bằng, chứng chỉ thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trong lĩnh vực giáo dục chuyên nghiệp; chỉ đạo công tác tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp;

d) Xây dựng nội dung, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên hàng năm đội ngũ giáo viên các trường trung cấp chuyên nghiệp gửi Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tổng hợp và tham mưu trình Bộ trưởng ban hành;

đ) Tổ chức biên soạn tài liệu bồi dưỡng, sách hướng dẫn giảng dạy thuộc lĩnh vực trung cấp chuyên nghiệp; tổ chức các hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên các trường trung cấp chuyên nghiệp theo nội dung, chương trình, kế hoạch đã được Bộ trưởng ban hành;

e) Duyệt cấp và quản lý hồ sơ cấp phát văn bằng, chứng chỉ liên quan đến đào tạo trung cấp chuyên nghiệp;

g) Chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của các Hội đồng tư vấn thuộc giáo dục chuyên nghiệp.

6. Giúp Bộ trưởng chủ trì chỉ đạo và đánh giá:

a) Việc quản lý các trường trung cấp chuyên nghiệp có sự tham gia đầu tư, liên kết của các tổ chức, cá nhân nước ngoài của các địa phương và các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

b) Việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong dạy học và bảo vệ môi trường của các địa phương và các trường trung cấp chuyên nghiệp;

c) Chất lượng và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục trung cấp chuyên nghiệp của các địa phương và các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

d) Hiệu quả việc trang bị các phương tiện giảng dạy, phòng học, cơ sở thực hành, sản xuất trong các trường trung cấp chuyên nghiệp.

7. Phối hợp với Vụ Giáo dục Đại học giúp Bộ trưởng xây dựng chính sách và cơ chế đào tạo liên thông giữa giáo dục phổ thông với giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học.

8. Phối hợp với Vụ Giáo dục dân tộc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung về giáo dục dân tộc liên quan đến giáo dục trung cấp chuyên nghiệp.

9. Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan xây dựng quy hoạch mạng lưới trường trung cấp chuyên nghiệp, xây dựng kế hoạch ngân sách trung hạn và hàng năm cho giáo dục chuyên nghiệp, xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp hàng năm, trình Bộ trưởng quyết định .

10. Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Đào tạo với nước ngoài và các đơn vị có liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn các địa phương, các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện công tác hợp tác quốc tế thuộc giáo dục chuyên nghiệp.

11. Phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn các địa phương và trường trung cấp chuyên nghiệp thực hiện công tác ứng dụng khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường trong trường trung cấp chuyên nghiệp; đề xuất nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chính sách và quản lý phát triển giáo dục trung cấp chuyên nghiệp.

12. Phối hợp với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục trình Bộ trưởng ban hành.

13. Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục xây dựng các định mức, chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung cấp chuyên nghiệp; xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch bồi dưỡng và hướng dẫn, kiểm tra việc bồi dưỡng thường xuyên chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý giáo dục trung cấp chuyên nghiệp.

14. Phối hợp với Cục Đào tạo với nước ngoài tuyển chọn giáo viên, học sinh trung cấp chuyên nghiệp đi đào tạo, tu nghiệp ở nước ngoài (với diện phải tuyển chọn).

15. Phối hợp với Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn các địa phương, các trường trung cấp chuyên nghiệp thực hiện công tác cơ sở vật chất, thiết bị trường học.

16. Giúp Bộ trưởng phối hợp với các địa phương và các Bộ, cơ quan ngang Bộ liên quan kiểm tra các điều kiện mở thêm ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp mới tại các trường trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục đại học, liên kết đào tạo trong nước thuộc lĩnh vực giáo dục trung cấp chuyên nghiệp.

Mục 5. VỤ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Điều 11 Chức năng:

Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đại học.

Điều 12 Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền và chuẩn bị các hồ sơ để Bộ trưởng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, điều lệ, quy chế và các quy định về tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học, các chương trình, đề án, các văn bản hướng dẫn các Bộ, cơ quang ngang Bộ, UBND cấp tỉnh kiểm tra, giám sát về tổ chức, hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn và các văn bản khác về giáo dục đại học.

2. Giúp Bộ trưởng hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp tỉnh, các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đại học theo phân công, phân cấp của Chính phủ.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng:

a) Ban hành các quy chế và quy định về chuẩn các điều kiện đảm bảo chất lượng đối với các cơ sở giáo dục đại học (chuẩn đầu vào, chuẩn quản lý và chuẩn đầu ra);

b) Thẩm định các điều kiện cho phép hoạt động đào tạo; mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học và chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ do các cơ sở giáo dục đại học đề xuất để trình Bộ trưởng quyết định;

c) Quản lý, chỉ đạo, đánh giá và tổng hợp về giáo dục đại học trong cả nước qua từng thời kỳ và năm học; quản lý, chỉ đạo và kiểm tra toàn diện các trường dự bị đại học và dự bị đại học dân tộc;

d) Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục đại học đã được ban hành;

đ) Quản lý, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các hoạt động đào tạo trình độ cao đẳng, đại học hệ chính quy hoặc thông qua các hình thức thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên (vừa làm vừa học, học từ xa và tự học có hướng dẫn); trình độ thạc sỹ, tiến sỹ;

e) Thẩm định các điều kiện của cơ sở đào tạo để đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ;

g) Chỉ đạo và kiểm tra việc xây dựng chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ, công tác xây dựng chương trình khung các ngành đào tạo cao đẳng, đại học; ban hành chương trình các môn Lý luận Chính trị đối với giáo dục đại học;

h) Chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát hoạt động của các Hội đồng trường, Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học;

i) Xây dựng nội dung, kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giảng viên các cơ sở giáo dục đại học gửi Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tổng hợp và tham mưu trình Bộ trưởng ban hành;

k) Tổ chức biên soạn tài liệu bồi dưỡng, sách hướng dẫn phương pháp giảng dạy thuộc lĩnh vực giáo dục đại học; tổ chức các hoạt động hỗ trợ bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên các cơ sở giáo dục đại học theo kế hoạch đã được Bộ trưởng ban hành;

l) Quản lý, chỉ đạo và đánh giá đào tạo liên thông trong hệ thống giáo dục quốc dân;

m) Duyệt cấp và quản lý hồ sơ cấp phát phôi văn bằng cao đẳng, đại học cho các cơ sở giáo dục đại học; duyệt cấp và quản lý hồ sơ cấp phát phôi văn bằng thạc sỹ, tiến sỹ cho các cơ sở đào tạo sau đại học.

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng thực hiện công tác thi tuyển sinh cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ:

a) Xây dựng và trình Bộ trưởng phê duyệt, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, đề án, văn bản hướng dẫn về chủ trương, chính sách, công tác thi tuyển sinh;

b) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học; hướng dẫn UBND cấp tỉnh, các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc triển khai công tác chuẩn bị thi, tổ chức thi, xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển;

c) Tham gia công tác thanh tra các kỳ thi tuyển sinh;

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác trong công tác tuyển sinh theo phân công của Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng của Bộ.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng chỉ đạo và đánh giá các cơ sở giáo dục đại học trong việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ; đánh giá chất lượng và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học.

6. Theo phân công của Bộ trưởng, phối hợp với Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp và các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng xây dựng chính sách về việc đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội; hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện.

7. Phối hợp với Vụ Giáo dục dân tộc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung về giáo dục dân tộc liên quan đến giáo dục đại học.

8. Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị có liên quan xây dựng quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học, xây dựng kế hoạch phân bổ ngân sách trung hạn và hàng năm cho giáo dục đại học; xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ hàng năm cho các cơ sở giáo dục đại học, trình Bộ trưởng quyết định; kiểm tra việc thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh; thẩm định các điều kiện thành lập, sáp nhập, chia tách, mở phân hiệu, giải thể, đình chỉ hoạt động các cơ sở giáo dục đại học.

9. Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Đào tạo với nước ngoài và các đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế về giáo dục đại học.

10. Phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ với nghiên cứu khoa học.

11. Phối hợp với Thanh tra Bộ trong việc kiểm tra, thanh tra việc quản lý cấp phát, thu hồi văn bằng, chứng chỉ thuộc giáo dục đại học.

12. Phối hợp với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục giúp Bộ trưởng trong việc công nhận tương đương bằng cấp trình độ đại học; công nhận văn bằng cao đẳng, đại học, thạc sỹ và tiến sỹ do các cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam; xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục trình Bộ trưởng ban hành.

13. Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường giúp Bộ trưởng xây dựng chuẩn nghề nghiệp giảng viên, kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đại học; hướng dẫn và kiểm tra việc bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đại học.

14. Phối hợp với Cục Đào tạo với nước ngoài trong việc tuyển chọn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, thực tập sinh (đối với diện phải tuyển chọn) đi học nước ngoài.

Mục 6. VỤ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Điều 13. Chức năng:

Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục thường xuyên.

Điều 14. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền và chuẩn bị các hồ sơ để Bộ trưởng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, dự án và các văn bản khác về giáo dục thường xuyên.

2. Giúp Bộ trưởng tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục thường xuyên đã được ban hành.

3. Hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp tỉnh trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục thường xuyên theo phân cấp của Chính phủ.

4. Chủ trì giúp Bộ trưởng chỉ đạo, kiểm tra, tổng hợp tình hình hoạt động của các cơ sở giáo dục thường xuyên và các hình thức thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên để lấy văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân (không bao gồm bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học), chứng chỉ giáo dục thường xuyên. Đề xuất và trình Bộ trưởng các chủ trương, biện pháp quản lý đảm bảo chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục thường xuyên.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng:

a) Tổ chức thẩm định và trình Bộ trưởng quyết định ban hành các chương trình, giáo trình, học liệu, các phương tiện phục vụ giảng dạy và học tập mang đặc thù của giáo dục thường xuyên. Hướng dẫn thực hiện chương trình, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo và thiết bị dạy học thuộc giáo dục thường xuyên;

b) Xây dựng nội dung, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên hàng năm đội ngũ giáo viên của các cơ sở giáo dục thường xuyên gửi Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tổng hợp và tham mưu trình Bộ trưởng ban hành;

c) Tổ chức biên soạn tài liệu bồi dưỡng, sách hướng dẫn giảng dạy thuộc lĩnh vực giáo dục thường xuyên; tổ chức các hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên của các cơ sở giáo dục thường xuyên theo nội dung, chương trình, kế hoạch đã được Bộ trưởng ban hành;

d) Chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của các Hội đồng tư vấn thuộc giáo dục thường xuyên.

6. Chủ trì chỉ đạo và đánh giá các địa phương trong việc:

a) Quản lý các cơ sở giáo dục thường xuyên có sự tham gia đầu tư, liên kết của các tổ chức, cá nhân nước ngoài;

b) Ứng dụng khoa học, công nghệ trong dạy học và bảo vệ môi trường thuộc lĩnh vực giáo dục thường xuyên;

c) Đánh giá chất lượng và các điều kiện đảm bảo chất lượng ở các cơ sở giáo dục thường xuyên;

d) Khai thác, ứng dụng CNTT vào quá trình quản lý, dạy học ở các cơ sở giáo dục thường xuyên.

7. Phối hợp với Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học trong công tác phổ cập giáo dục.

8. Phối hợp với Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Vụ Giáo dục Đại học trong công tác quản lý các hình thức thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên để lấy văn bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học.

9. Phối hợp với Vụ Giáo dục dân tộc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung về giáo dục dân tộc liên quan đến giáo dục thường xuyên.

10. Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính xây dựng kế hoạch phân bổ ngân sách trung hạn và hàng năm cho giáo dục thường xuyên trình Bộ trưởng phê duyệt.

11. Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Đào tạo với nước ngoài và các đơn vị có liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác hợp tác quốc tế trong giáo dục thường xuyên.

12. Phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn các địa phương ứng dụng khoa học, công nghệ và môi trường trong cơ sở giáo dục thường xuyên.

13. Phối hợp với Thanh tra Bộ trong việc thanh tra quản lý, cấp phát, thu hồi văn bằng, chứng chỉ thuộc giáo dục thường xuyên.

14. Phối hợp với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục xây dựng các văn bản quy phạm phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục thường xuyên trình Bộ trưởng ban hành; tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp bổ túc văn hóa.

15. Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trong việc xây dựng chuẩn nghề nghiệp các chức danh nhà giáo; chương trình, nội dung, kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên và hướng dẫn, kiểm tra việc bồi dưỡng thường xuyên chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thường xuyên.

16. Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu về giáo dục thường xuyên, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện việc ứng dụng CNTT trong giáo dục thường xuyên.

17. Phối hợp với Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em trong việc chỉ đạo xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục thường xuyên.

18. Giúp Bộ trưởng phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các lực lượng xã hội có liên quan để thực hiện giáo dục cho mọi người, xây dựng xã hội học tập.

Mục 7. VỤ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

Điều 15. Chức năng:

Giúp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục quốc phòng, an ninh cho học sinh, sinh viên và các công tác thuộc lĩnh vực quốc phòng trong phạm vi quản lý của Bộ.

Điều 16. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền và chuẩn bị các hồ sơ để Bộ trưởng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án và các văn bản khác về giáo dục quốc phòng, an ninh và các hoạt động khác về công tác quốc phòng.

2. Giúp Bộ trưởng tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục quốc phòng, an ninh đã được ban hành; tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên.

3. Giúp Bộ trưởng phối hợp với các cơ quan của Bộ Quốc phòng quản lý, chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trong công tác tuyển chọn đào tạo sỹ quan dự bị, nhân viên kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ và quản lý kinh tế phục vụ quốc phòng. Phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo việc cấp học bổng quốc phòng tạo nguồn đào tạo cán bộ sỹ quan cho quân đội.

4. Giúp Bộ trưởng chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng trong các đơn vị trực thuộc Bộ. Phối hợp với các cơ quan của Bộ Quốc phòng, cơ quan quân sự địa phương các cấp và Vụ Tổ chức cán bộ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, các cơ sở giáo dục thực hiện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; đăng ký quản lý nghĩa vụ quân sự, lực lượng dự bị động viên; tổ chức và hoạt động của lực lượng tự vệ, tham gia xây dựng các kế hoạch động viên, kế hoạch phòng thủ khu vực, kế hoạch động viên thời chiến (khi có yêu cầu); quản lý đội ngũ sỹ quan biệt phái công tác tại ngành giáo dục.

5. Chủ trì, phối hợp với Vụ Giáo dục Đại học, Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Vụ Giáo dục Trung học tổ chức, chỉ đạo việc biên soạn và thẩm định chương trình, giáo trình dùng chung, sách giáo khoa giáo dục quốc phòng - an ninh. Quản lý và chỉ đạo việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng - an ninh; hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên, giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh.

6. Chủ trì giúp Bộ trưởng phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng quy hoạch và chỉ đạo hoạt động của hệ thống Trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh sinh viên.

7. Chủ trì giúp Bộ trưởng duyệt cấp và quản lý hồ sơ cấp phát chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh trong các cơ sở giáo dục đại học.

8. Chủ động phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan trong việc xây dựng quy định chức danh, biên chế, xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng và các chế độ chính sách có tính chất đặc thù đối với đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh trên cơ sở các quy định chung của ngành.

9. Phối hợp với Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em và các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng hướng dẫn việc cung ứng và sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy học giáo dục quốc phòng - an ninh.

10. Phối hợp với cơ quan Thanh tra của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh ở các cơ sở giáo dục; công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho công chức, viên chức và công tác quốc phòng, quân sự trong các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ.

Mục 8. VỤ GIÁO DỤC DÂN TỘC

Điều 17. Chức năng:

Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục dân tộc.

Điều 18. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền và chuẩn bị các hồ sơ để Bộ trưởng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, dự án và các văn bản khác về giáo dục dân tộc.

2. Giúp Bộ trưởng tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục dân tộc đã ban hành; hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp tỉnh trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục dân tộc.

3. Chủ trì xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành kế hoạch quản lý hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú.

4. Đối với việc xây dựng, ban hành chương trình giáo dục và sách giáo khoa dạy tiếng dân tộc cho học sinh dân tộc và cán bộ, giáo viên công tác ở vùng dân tộc, chủ trì, phối hợp với các cơ quan và đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng:

a) Xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa chương trình giáo dục và sách giáo khoa; quy định nhiệm vụ, quyền hạn, phương thức hoạt động, tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu thành viên của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục và sách giáo khoa;

b) Đề xuất việc thành lập các hội đồng biên soạn, Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục và sách giáo khoa;

c) Theo dõi quá trình biên soạn, thẩm định chương trình, sách giáo khoa; đề xuất phương án giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình biên soạn, thẩm định chương trình, sách giáo khoa...;

d) Đề xuất việc thành lập hội đồng duyệt và quyết định chọn sách giáo khoa dạy tiếng dân tộc cho học sinh dân tộc và cán bộ, giáo viên công tác ở vùng dân tộc để sử dụng chính thức, ổn định, thống nhất trong giảng dạy, học tập ở các cơ sở giáo dục phổ thông;

đ) Tổ chức ban hành chương trình giáo dục và sách giáo khoa;

e) Làm thường trực và thư ký các hội đồng.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng:

a) Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá dạy tiếng dân tộc cho học sinh dân tộc và cán bộ, giáo viên công tác ở vùng dân tộc;

b) Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các nội dung giáo dục đặc thù trong các cấp học vùng dân tộc và hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và trường dự bị đại học;

c) Tổng kết công tác giáo dục dân tộc; tuyên truyền và phổ biến kinh nghiệm, kiến thức khoa học về công tác chăm sóc, giáo dục học sinh dân tộc;

d) Quản lý, đánh giá và tổng hợp, thống kê về giáo dục dân tộc qua từng thời kỳ và năm học. Đề xuất trình Bộ trưởng các chủ trương, chính sách, biện pháp để đảm bảo phát triển giáo dục dân tộc;

đ) Xây dựng nội dung, kế hoạch và chỉ đạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên vùng dân tộc về phương pháp dạy tiếng dân tộc và các nội dung giáo dục đặc thù.

6. Chủ trì tổ chức biên tập và phối hợp phát hành Tập san "Giáo dục nội trú" dành cho trường phổ thông dân tộc nội trú.

7. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng chỉ đạo dạy tiếng Việt và dạy lớp ghép cho học sinh dân tộc.

8. Phối hợp với Vụ Giáo dục Tiểu học xây dựng nội dung, kế hoạch và chỉ đạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên vùng dân tộc về phương pháp dạy lớp ghép, phương pháp dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc.

9. Phối hợp với Vụ Giáo dục Trung học giúp Bộ trưởng chỉ đạo dạy học và các hoạt động giáo dục của các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú và Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc.

10. Phối hợp với Vụ Giáo dục Đại học trong việc quản lý các trường dự bị đại học dân tộc.

11. Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Công tác học sinh, sinh viên xây dựng và chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên người dân tộc.

12. Phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác hợp tác quốc tế trong giáo dục dân tộc.

13. Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng xây dựng và chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên công tác ở vùng dân tộc.

14. Giúp Bộ trưởng phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các lực lượng xã hội có liên quan tổ chức, tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục học sinh dân tộc.

Mục 9. VỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

Điều 19. Chức năng:

Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác học sinh, sinh viên; công tác giáo dục thể chất ngoại khoá và y tế trong nhà trường.

Điều 20. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng trong việc:

a) Xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền và chuẩn bị các hồ sơ để Bộ trưởng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, dự án và các văn bản khác về giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, văn hoá, thẩm mỹ và các công tác khác về học sinh, sinh viên. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đã ban hành;

b) Thực hiện công tác giáo dục thể chất ngoại khoá và y tế trường học;

c) Tổ chức và theo dõi các hoạt động liên quan đến hình thành đạo đức, lối sống trong học sinh, sinh viên;

d) Theo dõi, tổng hợp, thống kê và đề xuất công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên;

đ) Chỉ đạo, kiểm tra công tác tư vấn nghề nghiệp, dịch vụ việc làm và tâm lý cho học sinh, sinh viên;

e) Theo dõi, xử lý các vấn đề về an ninh, chính trị liên quan đến học sinh, sinh viên.

2. Trình Bộ trưởng phê duyệt các văn bản về chủ trương, kế hoạch, nội dung, biện pháp công tác giáo dục đạo đức, lối sống của học sinh, sinh viên toàn ngành; làm đầu mối phối hợp với các ban, ngành ở Trung ương và địa phương tổ chức chỉ đạo thực hiện, tổng hợp đánh giá tình hình đạo đức, lối sống và công tác giáo dục đạo đức, lối sống của học sinh, sinh viên theo thời kỳ và hàng năm.

3. Trình Bộ trưởng phê duyệt các văn bản về chủ trương, kế hoạch, nội dung, biện pháp, chế độ, chính sách, quy chế, điều lệ của các hoạt động giáo dục thể chất ngoại khoá và y tế trường học; chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản đã ban hành.

4. Trình Bộ trưởng phê duyệt các văn bản về chủ trương, kế hoạch, nội dung, biện pháp thực hiện công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trong nhà trường; chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản đã ban hành.

5. Giúp Bộ trưởng tổ chức, chỉ đạo việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách làm công tác học sinh, sinh viên, giáo dục thể chất và y tế học đường, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong nhà trường.

6. Làm đầu mối giúp Bộ trưởng phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong các hoạt động giáo dục thể chất, y tế học đường, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và công tác học sinh, sinh viên với các nước khu vực và quốc tế.

7. Giúp Bộ trưởng chủ trì xây dựng hoặc tham gia và theo dõi hoạt động của các dự án, đề án, chương trình có liên quan đến giáo dục thể chất, y tế học đường, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và công tác giáo dục đạo đức, lối sống của học sinh, sinh viên.

8. Phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam xây dựng kế hoạch và chỉ đạo nghiên cứu khoa học về đạo đức, lối sống học sinh, sinh viên, giáo dục thể chất và y tế trong nhà trường.

9. Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng chế độ, chính sách đặc thù đối với công chức, viên chức chuyên trách làm công tác học sinh, sinh viên, giáo dục thể chất và y tế trong nhà trường.

10. Là cơ quan thường trực giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ bảo trợ nhà nước đối với Hội Thể thao Đại học và chuyên nghiệp Việt Nam, Hội Thể thao học sinh Việt Nam.

Mục 10. VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Điều 21. Chức năng:

Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch, đầu tư, tài chính, kế toán, đất đai và tài sản nhà nước, các dự án ODA và thống kê toàn ngành giáo dục và đào tạo; đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

Điều 22. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Về công tác quy hoạch và kế hoạch

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trong toàn quốc, quy hoạch tổng thể phát triển giáo dục và đào tạo của cả nước, của các vùng, trình cấp có thẩm quyền quyết định;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trình Bộ trưởng các văn bản hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo hàng năm, kế hoạch trung hạn và dài hạn, trong đó có các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển giáo dục, phù hợp với các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

c) Chủ trì tổng hợp và trình Bộ trưởng phê duyệt kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo hàng năm, kế hoạch trung hạn, dài hạn của toàn ngành, kế hoạch chi tiêu trung hạn, kế hoạch và dự toán ngân sách hàng năm của các đơn vị trực thuộc Bộ, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Kiểm toán nhà nước để trình Thủ tướng Chính phủ;

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trình Bộ trưởng về phân bổ ngân sách cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, về quy mô và cơ cấu đào tạo các cấp học và trình độ đào tạo, về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trong và ngoài nước, về ngân sách và các điều kiện khác cho các cơ sở giáo dục và đào tạo trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Bộ;

đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo của toàn ngành và thực hiện kế hoạch, sử dụng ngân sách của các đơn vị trực thuộc Bộ;

e) Phối hợp với Vụ Giáo dục Đại học, Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Vụ Hợp tác quốc tế và Cục Đào tạo với nước ngoài trong việc thẩm định mở ngành đào tạo mới và liên kết đào tạo;

g) Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định các điều kiện thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, đình chỉ hoạt động các đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ hoặc do Bộ quản lý.

2. Về công tác đầu tư

a) Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài trong đầu tư xây dựng các cơ sở giáo dục tại Việt Nam;

b) Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng thẩm định các điều kiện thành lập, sáp nhập, chia tách, mở phân hiệu, giải thể các cơ sở giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật;

c) Chủ trì hướng dẫn các Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục, các Bộ, cơ quan ngang Bộ có trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học về việc xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển giáo dục trên địa bàn, của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và của cơ sở giáo dục; về quản lý dự án đầu tư trong ngành giáo dục cả nước;

d) Làm đầu mối phối hợp với các Vụ, Cục góp ý về chủ trương khuyến khích đầu tư cho giáo dục và đào tạo bằng nguồn vốn ngoài ngân sách (trong và ngoài nước);

đ) Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế tổ chức các hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư nước ngoài trong giáo dục và đào tạo.

3. Về công tác tài chính - kế toán

a) Giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo là đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách Trung ương. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ lập và thực hiện dự toán thu chi ngân sách hàng năm;

b) Chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục trình Bộ trưởng quyết định về kế hoạch dự toán hàng năm bằng các nguồn vốn, dự toán thu chi ngân sách hàng năm và phương án phân bổ, giao và điều chỉnh dự toán ngân sách cho các đơn vị trực thuộc; công khai dự toán, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ theo quy định;

c) Chủ trì công tác xét duyệt và thông báo quyết toán thu chi ngân sách nhà nước đối với các đơn vị trực thuộc Bộ. Tổng hợp quyết toán thu, chi ngân sách hàng năm của Bộ theo quy định;

d) Chủ trì và phối hợp với Thanh tra Bộ tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, kế toán của các đơn vị trực thuộc Bộ; kiến nghị với Bộ trưởng xử lý những vi phạm cụ thể trong quản lý tài chính theo quy định của pháp luật;

đ) Chủ trì xây dựng và trình Bộ trưởng các văn bản về cơ chế, chính sách tài chính, kế toán trong ngành giáo dục và đào tạo; các định mức chi tiêu tài chính, định mức chi cho giáo dục và đào tạo; các chính sách đối với giáo dục và đào tạo ở các vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác;

e) Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan trình Bộ trưởng các văn bản hướng dẫn các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục và đào tạo triển khai thực hiện các quy định của nhà nước về tài chính, ngân sách, kế toán, kiểm toán, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính và thực hiện chính sách thuế của nhà nước;

g) Giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chủ quản đối với tài sản nhà nước đã giao cho các đơn vị thuộc Bộ quản lý. Hướng dẫn đăng ký đất đai và tài sản nhà nước với cơ quan nhà nước, xử lý và phân cấp xử lý tài sản nhà nước theo thẩm quyền; kiểm tra các đơn vị trong việc thực hiện các quy chế của nhà nước về quản lý và sử dụng đất đai, tài sản nhà nước, tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng đất đai, các loại tài sản nhà nước để báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định;

h) Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác kế hoạch - tài chính, kế toán trong ngành;

i) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán trong các tổ chức, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các Ban Quản lý dự án, doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ theo thẩm quyền của Bộ trưởng;

k) Giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính của các các cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập theo quy định của pháp luật;

l) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu đối với các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ để báo cáo Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện đề án sau khi được phê duyệt. Hướng dẫn, giám sát, đánh giá hoạt động của doanh nghiệp và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

4. Về công tác quản lý các nguồn hỗ trợ của nước ngoài cho giáo dục đào tạo

a) Là đầu mối giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về các nguồn hỗ trợ của nước ngoài cho ngành giáo dục và đào tạo, bao gồm các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (NGO) và các nguồn viện trợ khác;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất, soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn công tác quản lý các nguồn hỗ trợ của nước ngoài cho giáo dục và đào tạo, trình cấp thẩm quyền ban hành; xây dựng định hướng, kế hoạch vận động, thu hút và sử dụng các nguồn hỗ trợ của nước ngoài; nguồn vốn đối ứng cho các chương trình, dự án. Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế vận động viện trợ và đầu tư nước ngoài cho ngành giáo dục và đào tạo;

c) Chủ trì thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các chương trình, dự án (ODA, NGO), các khoản viện trợ thuộc phạm vi quản lý của Bộ và những nội dung điều chỉnh của các chương trình, dự án và các khoản viện trợ trong quá trình thực hiện;

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng hướng dẫn các đơn vị tiếp nhận các nguồn hỗ trợ của nước ngoài đầu tư cho giáo dục và đào tạo; hướng dẫn, giám sát, kiểm tra các Vụ, Cục, Ban Quản lý các chương trình, dự án và các đơn vị trong việc quản lý và sử dụng các nguồn hỗ trợ của nước ngoài, vốn đối ứng theo quy định hiện hành;

đ) Chủ trì thẩm tra phê duyệt Báo cáo quyết toán hàng năm, Báo cáo quyết toán tổng hợp kết thúc chương trình, dự án; tổng hợp quyết toán các chương trình, dự án ODA, NGO và các khoản viện trợ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định;

e) Chủ trì, làm đầu mối giúp Bộ trưởng phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các đơn vị có liên quan trong việc theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, dự án ODA, NGO, các khoản viện trợ và các nhiệm vụ liên quan đối với các đơn vị trực thuộc Bộ; giám sát việc thực hiện các hoạt động đấu thầu của các đơn vị, các chương trình, dự án ODA, NGO và các khoản viện trợ khác;

g) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định trình Bộ trưởng phê duyệt kế hoạch tài chính hàng năm của các dự án ODA, NGO và các khoản viện trợ khác; xem xét, thẩm định, trình Bộ trưởng phê duyệt Kế hoạch hoạt động/Kế hoạch thực hiện/Kế hoạch đấu thầu tổng thể, hàng năm và điều chỉnh (nếu có) của các chương trình, dự án ODA, NGO và các khoản viện trợ khác;

h) Tham gia ý kiến về đề xuất nhân sự (Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng), tư cách pháp lý, quy chế tổ chức và hoạt động của các Ban điều hành, quản lý chương trình, dự án thuộc Bộ.

5. Về công tác thống kê

a) Xây dựng và quản lý thống nhất các chỉ số thống kê giáo dục và đào tạo, hướng dẫn phương pháp thu thập, ghi chép, quy trình thực hiện thống kê giáo dục và đào tạo ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở giáo dục và đào tạo, quy chế cung cấp và sử dụng số liệu, hệ thống biểu mẫu thống kê thống nhất trong toàn ngành;

b) Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu của ngành phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch và hoạch định chính sách. Tổng hợp và phân tích số liệu thống kê định kỳ: hàng năm, 05 năm, 10 năm. Biên soạn và xuất bản niên giám thống kê giáo dục và đào tạo hàng năm; là đơn vị đầu mối trong việc cung cấp số liệu thống kê giáo dục và đào tạo để công bố chính thức trong và ngoài nước;

c) Chủ trì hướng dẫn nghiệp vụ thống kê cho các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học trong cả nước và các Sở Giáo dục và Đào tạo;

d) Xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về công tác thống kê ngành giáo dục và đào tạo. Giám sát việc triển khai công tác thống kê tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trong cả nước và các Sở Giáo dục và Đào tạo;

đ) Chủ trì phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về thống kê giáo dục và đào tạo;

e) Chủ trì phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu ứng dụng CNTT trong lĩnh vực thống kê.

Điều 23. Cơ cấu tổ chức:

1. Cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính gồm có: Phòng Kế hoạch - Đầu tư; Phòng Tài chính; Phòng Thống kê và Phòng Quản lý ODA.

2. Chức năng, nhiệm vụ các Phòng do Bộ trưởng phê duyệt theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Mục 11. VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Điều 24. Chức năng:

Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo.

Điều 25. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền và chuẩn bị các hồ sơ để Bộ trưởng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản về chủ trương, chính sách, chiến lược, phương hướng, kế hoạch phát triển công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng và trình Bộ trư­ởng ban hành theo thẩm quyền và chuẩn bị các hồ sơ để Bộ trư­ởng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế và các văn bản khác quy định về hợp tác­ với n­ước ngoài trong giáo dục và đào tạo; hướng dẫn các địa phương, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ sở giáo dục về hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng tổ chức đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế và các văn bản hợp tác khác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện, kiến nghị tiếp tục hay đình chỉ các hoạt động, chương trình hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

4. Chủ trì làm đầu mối giúp Bộ trưởng tiếp nhận và xử lý thông tin về các vấn đề có liên quan đến công tác quan hệ và hợp tác quốc tế; đề xuất các định hướng mục tiêu, giải pháp về hợp tác quốc tế với ngành, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương, cơ sở giáo dục.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng chỉ đạo công tác phát triển, quảng bá ngôn ngữ, văn hoá, giáo dục, năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học của Việt Nam ra nước ngoài.

6. Chủ trì xây dựng và trình Bộ trưởng quyết định kế hoạch đoàn ra, đoàn vào hàng năm của cơ quan Bộ nhằm bảo đảm nội dung công tác và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí; hướng dẫn, theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện.

7. Chủ trì giúp Bộ trưởng tổ chức đón tiếp khách quốc tế đến làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giải quyết các thủ tục nhập cảnh đối với người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam và hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ trong việc quản lý và giải quyết các thủ tục nhập cảnh đối với người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

8. Chủ trì trình Bộ trưởng quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan Bộ và các dự án, đơn vị trực thuộc đi công tác nước ngoài ngắn hạn. Giải quyết các thủ tục, tổ chức, theo dõi, đánh giá kết quả làm việc của các đoàn ra do lãnh đạo Bộ chủ trì và đoàn có nhiều cơ quan, đơn vị tham gia.

9. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng làm đầu mối quản lý cán bộ làm công tác quản lý giáo dục tại các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài.

10. Chủ trì tiếp nhận và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định hồ sơ xin mở văn phòng đại diện giáo dục nư­ớc ngoài.

11. Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng tổ chức các hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư nước ngoài, vận động tài trợ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

12. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế về giáo dục và đào tạo do Bộ tổ chức hoặc đăng cai tổ chức theo quy định; xây dựng các quy định, hướng dẫn thực hiện và kiểm tra việc tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế về giáo dục và đào tạo trong toàn ngành.

13. Chủ trì giúp Bộ trưởng xây dựng các văn bản hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác hợp tác quốc tế trong toàn ngành; chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đã được ban hành.

14. Làm đầu mối tổng hợp, theo dõi và phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng quản lý, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát hoạt động của các cơ sở giáo dục và đào tạo có sự tham gia đầu tư, liên kết của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

15. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo và đánh giá các địa phương, các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý các cơ sở giáo dục trực thuộc trong hợp tác với tổ chức, cá nhân nước ngoài về giáo dục và đào tạo.

16. Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan trình Bộ trưởng ban hành và chuẩn bị các hồ sơ để Bộ trưởng trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư xây dựng các cơ sở giáo dục tại Việt Nam; tổ chức tiếp nhận các dự án ODA của nước ngoài; xét duyệt, thẩm định các chương trình, dự án quốc tế; thẩm định việc cho phép thành lập, sáp nhập, chia tách hoặc giải thể cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài.

17. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trong việc tuyển chọn cán bộ đi làm công tác quản lý giáo dục tại các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam và giáo viên đi giảng dạy tại các cơ sở giáo dục ở nước ngoài.

18. Phối hợp với Cục Đào tạo với nước ngoài trong việc đàm phán, tiếp nhận và triển khai các nguồn viện trợ, tài trợ dưới dạng học bổng thường niên và không thường niên của các Chính phủ và các tổ chức quốc tế dành cho Việt Nam và cho phép thực hiện chư­ơng trình liên kết đào tạo với n­ước ngoài.

Mục 12. VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Điều 26. Chức năng:

Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các hoạt động khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường của ngành.

Điều 27. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Trình Bộ trưởng phê duyệt các chủ trương, định hướng, kế hoạch khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường dài hạn và hàng năm; ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường trong toàn ngành.

2. Giúp Bộ trưởng tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường và các chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về khoa học, công nghệ và môi trường; chủ trì xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, triển khai kế hoạch khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường. Tổ chức tổng kết, đánh giá các hoạt động khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường.

3. Chủ trì xây dựng kế hoạch phân bổ kinh phí sự nghiệp khoa học, công nghệ và môi trường cho các đơn vị gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng hợp và trình Bộ trưởng phê duyệt. Giúp Bộ trưởng quản lý, theo dõi, tổng hợp nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học, công nghệ và môi trường sau khi đã được Bộ trưởng phê duyệt.

4. Chủ trì, phối hợp với Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, đề án đầu tư hàng năm từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học, công nghệ và môi trường để phát triển các phòng thí nghiệm quốc gia và các phòng thí nghiệm chuyên ngành, các dự án tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, các dự án sửa chữa xây dựng nhỏ đối với các cơ sở giáo dục đại học; xây dựng các yêu cầu kỹ thuật cho các gói thầu sử dụng vốn đầu tư phát triển khoa học và công nghệ trình Bộ trưởng phê duyệt.

5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai hoạt động bảo hộ lao động trong các cơ sở giáo dục đại học.

6. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác sở hữu trí tuệ, công tác tiêu chuẩn đo lường, chất lượng sản phẩm thuộc phạm vi ngành và hoạt động chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp, địa phương của các cơ sở giáo dục đại học.

7. Chủ trì, phối hợp với Vụ Giáo dục Đại học, Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp chỉ đạo, hướng dẫn công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên, học sinh trong các cơ sở giáo dục đại học và các trường trung cấp chuyên nghiệp.

8. Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý khoa học và công nghệ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường trong ngành.

9. Phối hợp với các Vụ cấp học chỉ đạo triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và bảo vệ môi trường ở các cơ sở giáo dục. Chỉ đạo và đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và bảo vệ môi trường ở các cơ sở giáo dục của các địa phương.

10. Phối hợp với Vụ Giáo dục Đại học hướng dẫn, chỉ đạo và đánh giá hoạt động kết hợp nghiên cứu khoa học với đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ.

11. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết các thủ tục xuất, nhập khẩu các tài liệu, vật tư thiết bị phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường thuộc phạm vi, quyền hạn của Bộ; xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành các văn bản quy định về tài chính, các tiêu chí và định mức chi tiêu cho hoạt động khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường.

12. Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường của ngành.

13. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính quản lý biên chế hưởng lương từ ngân sách khoa học và công nghệ.

14. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan trình Bộ trưởng quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

15. Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Vụ Giáo dục Đại học giúp Bộ trưởng xây dựng chuẩn nghề nghiệp giảng viên và nội dung bồi dưỡng phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đại học.

Mục 13. VỤ PHÁP CHẾ

Điều 28. Chức năng:

Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước bằng pháp luật trong ngành giáo dục; tổ chức thực hiện công tác xây dựng pháp luật, thẩm định, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra, theo dõi, đánh giá việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật và thực hiện những công tác khác được giao.

Điều 29. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Xây dựng pháp luật

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan dự kiến Chương trình xây dựng pháp luật hàng năm và dài hạn trình Bộ trưởng; tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng pháp luật;

b) Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của Bộ trưởng;

c) Tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị thuộc Bộ dự thảo trước khi đơn vị chủ trì soạn thảo trình Bộ trưởng ban hành hoặc đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định; thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định;

d) Tham gia ý kiến về mặt pháp lý của văn bản và hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

đ) Làm đầu mối giúp Bộ trưởng tham gia ý kiến các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị ngoài Bộ gửi lấy ý kiến;  

e) Tham gia ý kiến các điều ước quốc tế thuộc thẩm quyền ký kết của Bộ hoặc do Bộ trình Chính phủ ký kết; giúp Bộ trưởng thực hiện việc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật;

g) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc việc soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật của các đơn vị.

2. Rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện việc rà soát, hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của ngành và các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục và đào tạo hiện hành; trình Bộ trưởng phương án xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ;

b) Chủ trì tổ chức thực hiện việc rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật từng lĩnh vực theo yêu cầu của Chính phủ và các Bộ, cơ quang ngang Bộ có liên quan.

3. Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

a) Chủ trì thực hiện việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Bộ ban hành và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Bộ, cơ quang ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, UBND cấp tỉnh có liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo;

b) Chủ trì đề xuất trình Bộ trưởng trong việc:

- Sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ;

- Kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ đình chỉ việc thi hành những Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trái với văn bản pháp luật của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc của Bộ, cơ quan ngang Bộ về giáo dục và đào tạo;

- Kiến nghị với Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ văn bản do chính các cơ quan đó ban hành trái với các văn bản pháp luật của Nhà nước hoặc văn bản pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về lĩnh vực giáo dục và đào tạo; nếu kiến nghị đó không được chấp nhận thì trình Thủ tướng Chính phủ quyết định;

- Đình chỉ việc thi hành và đề nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ những quyết định, chỉ thị của UBND cấp tỉnh trái với văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục.

4. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm và theo chuyên đề; phối hợp tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng hệ thống báo cáo viên pháp luật ngành giáo dục;

c) Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ.

5. Kiểm tra việc thực hiện pháp luật

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch và kiểm tra việc thực hiện pháp luật của các cơ quan, đơn vị hoạt động trong ngành giáo dục và các cơ sở giáo dục; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện pháp luật, tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật trong ngành giáo dục;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức theo dõi, đánh giá việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật;

c) Tham gia ý kiến với các cơ quan, đơn vị có liên quan về việc xử lý các vi phạm pháp luật trong ngành giáo dục.

6. Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan xây dựng, kiện toàn hệ thống pháp chế ngành giáo dục. Xây dựng chương trình và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ pháp chế ngành giáo dục.

7. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị giúp Bộ trưởng trong việc xây dựng văn bản và thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng văn bằng, chứng chỉ; quy định về mẫu văn bằng chứng chỉ để trình Bộ trưởng phê duyệt. Thường trực Hội đồng Văn bằng, chứng chỉ của Bộ.

8. Giúp Bộ trưởng quản lý việc khắc dấu, sử dụng con dấu của các đơn vị trực thuộc Bộ.

9. Tham gia cho ý kiến bằng văn bản trong việc thẩm định hồ sơ thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, mở phân hiệu các cơ sở giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật.

10. Tư vấn về pháp luật cho các đơn vị thuộc Bộ.

11. Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính phân bổ và theo dõi sử dụng kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục và kinh phí cho các hoạt động pháp chế.

Mục 14. VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

Điều 30. Chức năng:

Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức, cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ.

Điều 31. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền và chuẩn bị các hồ sơ để Bộ trưởng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức của ngành; chủ trì xây dựng để Bộ trưởng trình Chính phủ quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ; giúp Bộ trưởng tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tổ chức cán bộ, công chức, viên chức.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành các quy định về công tác tổ chức, cán bộ trong ngành giáo dục theo thẩm quyền được phân cấp; phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục giúp Bộ trưởng xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với công chức, viên chức trong ngành giáo dục; hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ quyết định phân công, phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh và các đơn vị trực thuộc Bộ; giúp Bộ trưởng phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; cơ cấu tổ chức và biên chế hành chính của ngành ở địa phương; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện.

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trình Bộ trưởng chương trình, biện pháp, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong phạm vi trách nhiệm của Bộ; thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng hướng dẫn xây dựng, thẩm định và trình Bộ trưởng quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan Bộ, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ.

6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trình Bộ trưởng quyết định việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, đình chỉ hoạt động các đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ hoặc do Bộ quản lý theo thẩm quyền; thành lập các Hội đồng tư vấn, các Ban quản lý dự án, đề án, chương trình, Hội đồng trường, Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học.

7. Chủ trì giúp Bộ trưởng xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ quản lý, công chức, viên chức hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch này.

8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của các đơn vị trực thuộc Bộ; giám đốc, phó giám đốc các đại học, học viện; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ; công nhận hội đồng quản trị, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập. Phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc quy hoạch, xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm giám đốc các đại học, học viện, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng theo quy định hiện hành của Nhà nước;

9. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trình Bộ trưởng quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quy hoạch các chức danh Bộ trưởng, Thứ trưởng, cán bộ lãnh đạo cấp Vụ và tương đương thuộc Bộ; bố trí, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp Vụ và tương đương, trưởng phòng, phó trưởng phòng của các đơn vị thuộc Cơ quan Bộ (kể cả công chức, viên chức thuộc các dự án, đề án quốc tế, kế toán trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, kế toán trưởng các dự án) thuộc diện Bộ quản lý theo phân cấp; phối hợp với UBND cấp tỉnh trong việc quy hoạch chức danh Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; khen thưởng (đối với người có công với cách mạng), kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với công chức, viên chức thuộc Bộ; thường trực Hội đồng kỷ luật của Cơ quan Bộ và của Bộ.

10. Chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và Cục Đào tạo với nước ngoài giúp Bộ trưởng cử cán bộ đi làm công tác quản lý giáo dục tại các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam và cử giáo viên đi giảng dạy tại các cơ sở giáo dục ở nước ngoài; cử và tiếp nhận công chức thuộc Cơ quan Bộ đi học tập dài hạn ở nước ngoài.

11. Chủ trì, phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng xây dựng hệ thống chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của công chức, viên chức hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ trình Bộ trưởng ban hành và chuẩn bị các hồ sơ để Bộ trưởng trình cơ quan có thẩm quyền ban hành; xây dựng cơ cấu ngạch công chức, viên chức hành chính và định mức, chỉ tiêu biên chế ở các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ; tiêu chuẩn lãnh đạo cấp Vụ và tương đương thuộc Bộ; tiêu chuẩn giám đốc, phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Giúp Bộ trưởng hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy định này.

12. Chủ trì, phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Vụ Kế hoạch - Tài chính giúp Bộ trưởng xây dựng đề xuất chính sách đặc thù, chính sách tiền lương đối với công chức, viên chức của ngành giáo dục để Bộ trưởng trình Chính phủ quyết định. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các chính sách và chế độ tiền lương đối với công chức, viên chức hành chính toàn ngành. Thường trực Hội đồng lương của Bộ.

13. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tuyển dụng, thi nâng ngạch, chuyển ngạch đối với công chức trong phạm vi toàn ngành giáo dục theo quy định hiện hành của Nhà nước. Chủ trì tổ chức thực hiện và kiểm tra việc tuyển dụng, thi nâng ngạch, chuyển ngạch đối với công chức, viên chức hành chính của các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

14. Chủ trì giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các Hội và tổ chức xã hội, tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật.

15. Chủ trì giúp Bộ trưởng thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ của ngành.

16. Chủ trì giúp Bộ trưởng thực hiện công tác thống kê công chức, viên chức thuộc Bộ quản lý; quản lý hồ sơ công chức, viên chức theo quy định chung của Nhà nước.

17. Giúp Bộ trưởng hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ của các đơn vị, tổ chức trong ngành giáo dục theo thẩm quyền quản lý.

18. Thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành giáo dục.

19. Hỗ trợ và phối hợp với Văn phòng Ban Cán sự Đảng trong công tác tổ chức cán bộ.

20. Tham gia Ban Chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp của Bộ; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc chỉ đạo thực hiện đổi mới doanh nghiệp của các doanh nghiệp do Bộ quản lý.

21. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định các điều kiện để Bộ trưởng quyết định theo thẩm quyền hoặc Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc thành lập, sáp nhập, chia tách, mở phân hiệu, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở giáo dục và đào tạo.

22. Phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục và đào tạo khác theo quy định của pháp luật.

23. Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng quản lý cán bộ làm công tác quản lý giáo dục tại các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài.

24. Phối hợp với Thanh tra Bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng trong việc thanh tra các cơ sở giáo dục và đào tạo, các Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc chấp hành luật pháp và chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức; xử lý các sai phạm về công tác tổ chức, cán bộ tại các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật.

25. Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trong việc:

a) Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định về nội dung, hình thức thi, xét tuyển dụng, thi nâng ngạch, chuyển ngạch nhà giáo trong phạm vi toàn ngành; về cơ cấu, định mức lao động, chế độ công tác của nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trình Bộ trưởng hoặc Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành theo thẩm quyền; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, tổ chức thực hiện các văn bản đã được ban hành;

b) Xây dựng chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nhà giáo; quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trong toàn ngành và hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy định này;

c) Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định về tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư; phong chức danh giáo sư, phó giáo sư;

d) Xây dựng cơ sở dữ liệu nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trong ngành giáo dục;

đ) Chỉ đạo tổ chức, kiểm tra, giám sát thi nâng ngạch cho nhà giáo trong phạm vi toàn ngành giáo dục theo quy định hiện hành của Nhà nước.

26. Phối hợp với Cục Đào tạo với nước ngoài và các đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng quản lý công dân Việt Nam làm việc tại các cơ sở giáo dục ở nước ngoài.

27. Phối hợp với Văn phòng Bộ giúp Bộ trưởng theo dõi, đánh giá công tác thi đua khen thưởng về lĩnh vực tổ chức cán bộ đối với các đơn vị trực thuộc Bộ và các Sở Giáo dục và Đào tạo; xây dựng danh mục các tài liệu mật của ngành theo quy định của Nhà nước để Bộ trưởng trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Điều 32. Cơ cấu tổ chức:

1. Cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ gồm có: Phòng Tổ chức - Biên chế, Phòng Cán bộ - Công chức, Phòng Chính sách - Địa phương.

2. Chức năng, nhiệm vụ các Phòng do Bộ trưởng phê duyệt theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Mục 15. THANH TRA

Điều 33. Chức năng:

Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên môn trong phạm vi quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật về thanh tra.

Thanh tra có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 34. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành và chuẩn bị các hồ sơ để đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các tài liệu nghiệp vụ về thanh tra giáo dục, hướng dẫn, chỉ đạo công tác và nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho các cơ quan quản lý giáo dục, đào tạo các cấp và cho các tổ chức thanh tra trong ngành.

2. Trình Bộ trưởng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm, thanh tra đột xuất và tổ chức thực hiện sau khi được Bộ trưởng phê duyệt. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra theo định kỳ và báo cáo Bộ trưởng.

3. Tổ chức các hoạt động thanh tra theo sự chỉ đạo của Bộ trưởng trong phạm vi trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo của Bộ.

4. Giúp Bộ trưởng thanh tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục của các cơ quan nhà nước, các tổ chức và cá nhân. Qua hoạt động thanh tra, kiến nghị với Bộ trưởng và các cơ quan có thẩm quyền những vấn đề cần giải quyết, xử lý và những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung trong các quy định quản lý, trong các biện pháp chỉ đạo để tăng cường hiệu quả quản lý sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

5. Giúp Bộ trưởng thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ được giao đối với các đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của Bộ. Thanh tra các vụ việc khác do Bộ trưởng giao.

6. Chủ trì giúp Bộ trưởng giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

7. Giúp Bộ trưởng quản lý công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Công đoàn Giáo dục Việt Nam hướng dẫn nghiệp vụ cho Ban thanh tra nhân dân trong các cơ quan, đơn vị thuộc ngành giáo dục và đào tạo.

8. Giúp Bộ trưởng chủ trì tổ chức việc thanh tra thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế chuyên môn, quy chế thi; công tác quản lý, cấp phát và thu hồi văn bằng, chứng chỉ thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

9. Giúp Bộ trưởng chỉ đạo phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật; thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ.

10. Giúp Bộ trưởng chủ trì xây dựng và thực hiện các đề án, dự án, chương trình thuộc lĩnh vực thanh tra.

11. Tổng kết kinh nghiệm về lĩnh vực thanh tra giáo dục.

12. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu giúp Bộ trưởng về hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thanh tra giáo dục.

13. Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thanh tra trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

14. Thực hiện nhiệm vụ dự toán kế toán hành chính sự nghiệp cấp 2 thuộc Bộ; lập dự toán và thực hiện việc trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật và thu chi các nguồn kinh phí theo quy định của Nhà nước.

Điều 35. Cơ cấu tổ chức:

1. Cơ cấu tổ chức của Thanh tra gồm có: Phòng Hành chính - Tổng hợp - Tài vụ, Phòng Thanh tra giáo dục mầm non - phổ thông - thường xuyên, Phòng Thanh tra giáo dục chuyên nghiệp - đại học, Phòng Thanh tra Hành chính - Phòng chống tham nhũng; Phòng Thanh tra phía Nam.

2. Chức năng, nhiệm vụ các Phòng do Bộ trưởng phê duyệt theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ.

Mục 16. CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Điều 36. Chức năng:

Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục trong phạm vi cả nước; thực hiện các dịch vụ công về khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận văn bằng.

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

Điều 37. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; hướng dẫn và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục sau khi được ban hành.

2. Đối với công tác khảo thí:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng trong việc chỉ đạo, tổ chức các kỳ thi quốc gia, quốc tế và khu vực, bao gồm: thi tốt nghiệp trung học phổ thông (giáo dục trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên); thi học sinh giỏi quốc gia; thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi olympic quốc tế và khu vực các môn văn hóa cấp trung học phổ thông; các kỳ thi olympic quốc tế và khu vực đối với học sinh phổ thông do Việt Nam đăng cai tổ chức;

b) Chủ trì tập huấn và thành lập các đoàn cán bộ, học sinh dự thi olympic quốc tế và khu vực;

c) Chủ trì giúp Bộ trưởng trong việc tổ chức ra đề thi, xây dựng đáp án thang điểm; hướng dẫn và chỉ đạo công tác chấm thi tuyển sinh đại học, cao đẳng và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng của Bộ;

d) Chủ trì giúp Bộ trưởng tổ chức xây dựng ngân hàng câu hỏi thi làm cơ sở cho việc ra đề thi trong các kỳ thi quốc gia; tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các đơn vị làm công tác khảo thí theo chương trình công tác hàng năm do Bộ trưởng phê duyệt.

3. Đối với công tác kiểm định chất lượng giáo dục, giúp Bộ trưởng:

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo triển khai việc kiểm định chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục đại học và các trường trung cấp chuyên nghiệp;

c) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định và công nhận cơ sở giáo dục đại học, các trường trung cấp chuyên nghiệp đạt tiêu chuẩn chất lượng; giải quyết các thắc mắc liên quan đến kết quả kiểm định các cơ sở giáo dục đại học và các trường trung cấp chuyên nghiệp;

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định để trình Bộ trưởng quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập, giải thể tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành quy định điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức kiểm định viên; quản lý việc cấp và thu hồi chứng chỉ kiểm định viên;

đ) Chủ trì tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các đơn vị làm công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục theo chương trình công tác hàng năm do Bộ trưởng phê duyệt.

4. Đối với công tác dịch vụ công

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng trong việc quy định sự tương đương văn bằng cao đẳng, đại học, thạc sỹ và tiến sỹ của các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài; công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam đã tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, thạc sỹ và tiến sỹ;

b) Thực hiện các hợp đồng tổ chức các hoạt động khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và cấp chứng chỉ kiểm định viên.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng trong việc công nhận văn bằng trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, thạc sỹ và tiến sỹ của các chương trình liên kết đào tạo giữa các cơ sở giáo dục trong nước và nước ngoài.

6. Tham mưu giúp Bộ trưởng chỉ đạo, tổ chức việc phối hợp với các địa phương, các cơ quan, các tổ chức có liên quan trong công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.

7. Giúp Bộ trưởng tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục trong phạm vi quản lý của Bộ.

8. Tổ chức thực hiện việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.

9. Phối hợp với Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp đề xuất trình Bộ trưởng các chủ trương, biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dục trung cấp chuyên nghiệp.

10. Phối hợp với Vụ Giáo dục Đại học thẩm định các hồ sơ mở chuyên ngành đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ; đề xuất trình Bộ trưởng các chủ trương, biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dục đại học.

11. Phối hợp với Cục Đào tạo với nước ngoài và các đơn vị liên quan thẩm định hồ sơ liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục nước ngoài và cơ sở giáo dục Việt Nam.

12. Thực hiện quản lý biên chế công chức; thực hiện chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật; quản lý tài chính, tài sản, các nguồn lực khác được giao của Cục và các đơn vị trực thuộc Cục theo ủy quyền của Bộ trưởng.

Điều 38. Cơ cấu tổ chức:

1. Cơ cấu tổ chức của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục gồm có: Văn phòng; Phòng Khảo thí; Phòng Kiểm định chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên; Phòng Kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp; Phòng Công nhận văn bằng.

2. Chức năng, nhiệm vụ các Phòng do Bộ trưởng phê duyệt theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

Mục 17. CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC

Điều 39. Chức năng:

Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; về hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; thực hiện các dịch vụ công về công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

Điều 40. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng trình Bộ trưởng ban hành và chuẩn bị các hồ sơ để Bộ trưởng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ; về công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; về xây dựng, củng cố và phát triển hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; hướng dẫn, tổng hợp việc quy hoạch đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đã ban hành.

2. Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan xây dựng trình Bộ trưởng hoặc Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về hệ thống chức danh, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và viên chức làm công tác thiết bị, thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục; nội dung, hình thức thi, xét tuyển dụng, nâng ngạch, chuyển ngạch, cơ cấu, định mức lao động, chế độ làm việc, luân chuyển nhà giáo và viên chức làm công tác thiết bị, thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục trong phạm vi toàn ngành; hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các văn bản đã ban hành; chỉ đạo tổ chức, kiểm tra, giám sát thi nâng ngạch cho nhà giáo trong phạm vi toàn ngành giáo dục theo quy định hiện hành của Nhà nước. Tiếp nhận, xử lý những đề xuất, kiến nghị có liên quan đến chính sách, việc thực hiện chính sách thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục.

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành và chuẩn bị các hồ sơ để Bộ trưởng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các đề án, chương trình, dự án cấp quốc gia về công tác bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; theo dõi và tham gia các dự án quốc tế liên quan đến công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng banh hành chuẩn nghề nghiệp nhà giáo, chuẩn cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại về chuyên môn, nghiệp vụ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức đối với với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các văn bản liên quan đã ban hành.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành quy định nội dung, chương trình, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; nội dung, chương trình bồi dưỡng theo chuẩn chức danh, chuẩn nghề nghiệp nhà giáo và chuẩn cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; nội dung, chương trình bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ quản lý giáo dục.

6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; công tác quản lý hệ thống các trường, khoa sư phạm, cơ sở bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; việc thực hiện nội dung, chương trình đào tạo nhà giáo và cán bộ quản lý của các cơ sở giáo dục.

7. Chủ trì giúp Bộ trưởng theo dõi, hỗ trợ và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trình Bộ trưởng việc tổ chức biên soạn tài liệu dùng chung, sách hướng dẫn giảng dạy, các tài liệu bồi dưỡng, xây dựng các học liệu phục vụ công tác bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

8. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, phục vụ cho việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

9. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học giáo dục, khoa học quản lý giáo dục vào thực tế xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

10. Chủ trì giúp Bộ trưởng theo dõi và phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo nội dung, chương trình, kế hoạch đã được Bộ trưởng ban hành.

11. Giúp Bộ trưởng chủ trì, phối hợp với Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư để Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; trình Bộ trưởng bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

12. Nhiệm vụ phối hợp:

a) Tham gia cho ý kiến bằng văn bản trong việc thẩm định hồ sơ thành lập mới, nâng cấp các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục;

b) Phối hợp với Vụ Giáo dục Đại học, Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp trong việc mở mã ngành đào tạo mới về đào tạo nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; xây dựng chương trình khung giáo dục đại học, trung cấp chuyên nghiệp khối ngành sư phạm trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;

c) Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính trong việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục;

d) Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng chính sách tiền lương và phụ cấp; theo dõi, xử lý các vấn đề về an ninh, chính trị liên quan đến nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục;

đ) Phối hợp với Thanh tra Bộ trong thanh tra việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhà giáo và cán bộ quản lý của các cơ sở giáo dục;

e) Phối hợp với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục xây dựng tiêu chuẩn và quy định kiểm định chất lượng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục;

g) Phối hợp với Văn phòng Bộ trong công tác thi đua, khen thưởng đối với nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

13. Thực hiện các dịch vụ công về công tác tăng cường năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục: Tổ chức các khoá, lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục về tiêu chuẩn chức danh và chuẩn nghề nghiệp nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; tổ chức nghiên cứu, triển khai các kết quản nghiên cứu khoa học giáo dục, khoa học quản lý giáo dục nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

14. Thực hiện quản lý biên chế công chức, viên chức; thực hiện chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật; quản lý tài chính, tài sản, các nguồn lực khác được giao của Cục và các đơn vị trực thuộc Cục theo ủy quyền của Bộ trưởng.

Điều 41. Cơ cấu tổ chức:

1. Cơ cấu tổ chức của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục gồm có:

a) Các phòng: Văn phòng, Phòng Nhà giáo; Phòng Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; Phòng Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng;

b) Tổ chức sự nghiệp trực thuộc: Trung tâm Tăng cường năng lực nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

2. Chức năng, nhiệm vụ các Phòng và tổ chức sự nghiệp trực thuộc do Bộ trưởng phê duyệt theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

Mục 18. CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều 42. Chức năng:

Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về CNTT trong ngành giáo dục, bao gồm: nghiên cứu, ứng dụng, phát triển nguồn nhân lực về CNTT trong ngành giáo dục theo quy định của pháp luật; thực hiện các dịch vụ công về công nghệ thông tin trong giáo dục.

Cục Công nghệ thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Điều 43. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền và chuẩn bị các hồ sơ để Bộ trưởng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực CNTT (bao gồm nghiên cứu, ứng dụng và phát triển nguồn nhân lực) trong phạm vi toàn ngành; chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành chiến lược, chính sách, kế hoạch dài hạn và ngắn hạn về ứng dụng CNTT trong quản lý giáo dục và trong dạy học, bao gồm cả các chương trình mục tiêu về ứng dụng và phát triển nguồn nhân lực CNTT trong ngành giáo dục và cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức, điều hành, theo dõi, tổng hợp việc triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT được Bộ trưởng phê duyệt. Giúp Bộ trưởng xây dựng, theo dõi, tổng hợp các chương trình đào tạo nhân lực CNTT.

3. Giúp Bộ trưởng trong việc:

a) Chỉ đạo xây dựng các quy định, hướng dẫn quản lý kỹ thuật, nghiệp vụ trong ứng dụng CNTT phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc quốc tế; đề xuất và tham gia chỉ đạo xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về CNTT;

b) Chỉ đạo công tác phối hợp với các cơ quan nhà nước khác trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án ứng dụng CNTT mang tính liên ngành.

4. Chủ trì giúp Bộ trưởng phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị, cơ sở giáo dục và đào tạo về hoạt động ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý trường học; xây dựng hệ thống thông tin, thu thập dữ liệu; xây dựng hệ thống liên lạc, kết nối mạng giáo dục và trang thiết bị CNTT.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyển chọn, thẩm định, tham mưu trình Bộ trưởng ban hành danh mục sản phẩm CNTT dùng trong ngành giáo dục (gồm thiết bị phần cứng, phần mềm, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, giáo trình tài liệu, sách tham khảo, chương trình giảng dạy, chương trình đào tạo và bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, nội dung và chương trình học trực tuyến); tuyển chọn, thẩm định và trang bị các phần mềm thiết yếu để sử dụng chung cho toàn ngành; xây dựng và triển khai đề án mạng giáo dục, phát triển nội dung thông tin giáo dục số, phần mềm giáo dục và công nghệ giáo dục bao gồm thư viện điện tử, thư viện giáo trình điện tử, sách giáo khoa điện tử, thư viện đề thi, học liệu mở, phần mềm dạy học, thí nghiệm ảo và phần mềm mô phỏng, khai thác sử dụng và dạy học dùng mã nguồn mở và công nghệ học điện tử (e-Learning) để chia sẻ dùng chung và thống nhất sử dụng trong ngành; xây dựng các yêu cầu kỹ thuật cho các gói thầu bằng nguồn vốn sử dụng hoạt động ứng dụng và phát triển nguồn nhân lực CNTT.

6. Là đơn vị đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng tổ chức thẩm định về chuyên môn các dự án ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm cả các cấu phần CNTT của các dự án ODA và các chương trình, đề án, dự án thuộc Bộ) gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính hoặc Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em tổng hợp để trình Bộ trưởng quyết định đầu tư dự án và chuẩn bị các hồ sơ để Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hoặc quyết định đầu tư dự án theo uỷ quyền của Bộ trưởng (trừ những dự án được giao làm chủ đầu tư). Đảm bảo tính khả thi và hiệu quả hoạt động CNTT của ngành thông qua chỉ đạo, hướng dẫn, điều phối, quản lý và giám sát chương trình, nội dung, kế hoạch về CNTT do Bộ triển khai; theo dõi, tổng hợp, đánh giá tình hình triển khai, hiệu quả sử dụng trong quá trình triển khai và sau khi kết thúc chương trình, đề án, dự án.

7. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng chỉ đạo thu thập, lưu trữ, xử lý thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành, quản lý của lãnh đạo Bộ:

a) Xây dựng và triển khai công tác tin học hóa quản lý hành chính nhà nước của Bộ và tạo nền tảng cho Chính phủ điện tử, phục vụ công tác quản lý, điều hành của Bộ trưởng;

b) Làm đầu mối chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, quản lý và xử lý cơ sở dữ liệu phục vụ các nhiệm vụ do Bộ trưởng phân công.

8. Trình Bộ trưởng phương án đảm bảo và hướng dẫn sử dụng cơ sở hạ tầng thông tin và liên lạc phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp của ngành và ứng dụng trong công tác giảng dạy và học tập.

9. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, điều hành và duy trì hoạt động của website của Bộ; chỉ đạo, hướng dẫn và quản lý công tác thông tin tư liệu, thư viện điện tử.

10. Chủ trì xây dựng tiêu chí đánh giá về hoạt động CNTT đối với các đơn vị, cơ sở giáo dục và đào tạo; chỉ đạo, quản lý, kiểm tra việc thực hiện.

11. Chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và Cục Đào tạo với nước ngoài xây dựng các đề án, dự án, chương trình hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng và phát triển nguồn nhân lực về CNTT trong ngành giáo dục.

12. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng và triển khai chương trình đào tạo và bồi dưỡng về CNTT cho nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

13. Tổ chức nghiên cứu khoa học hoặc hợp tác nghiên cứu khoa học với các đơn vị trong và ngoài ngành về CNTT. Phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường giúp Bộ trưởng chỉ đạo, thẩm định, đánh giá các đề tài, dự án khoa học công nghệ có cấu phần CNTT.

14. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Bộ.

15. Tổ chức thực hiện các dịch vụ công về chuyển giao công nghệ, tư vấn và xử lý thông tin; đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ về CNTT theo quy định của Bộ.

16. Nhiệm vụ phối hợp:

a) Phối hợp với Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Tiểu học xây dựng, thẩm định chương trình và sách giáo khoa dạy tin học;

b) Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính trong việc phân bổ các nguồn vốn sử dụng cho hoạt động ứng dụng và phát triển nguồn nhân lực CNTT.

17. Thực hiện quản lý biên chế công chức, viên chức; thực hiện chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật; quản lý tài chính, tài sản, các nguồn lực khác được giao của Cục và các đơn vị trực thuộc Cục theo ủy quyền của Bộ trưởng.

Điều 44. Cơ cấu tổ chức:

1. Cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin gồm có:

a) Các phòng: Văn phòng, Phòng Thông tin quản lý giáo dục, Phòng Mạng giáo dục và website, Phòng Công nghệ giáo dục, Phòng Phát triển nguồn nhân lực CNTT;

b) Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc: Trung tâm Mạng giáo dục và Trung tâm Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin.

2. Chức năng, nhiệm vụ các Phòng và tổ chức sự nghiệp trực thuộc do Bộ trưởng phê duyệt theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.

Mục 19. CỤC ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI

Điều 45. Chức năng:

Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đào tạo với nước ngoài và thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực đào tạo với nước ngoài.

Tên giao dịch quốc tế của Cục là: Vietnam International Education Development, viết tắt là VIED.

Cục Đào tạo với nước ngoài có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

Điều 46. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền hoặc đề nghị Bộ trưởng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy chế, kế hoạch, chương trình, đề án về việc tuyển chọn, cử và quản lý người Việt Nam học tập và làm việc trong các cơ sở giáo dục ở nước ngoài; hướng dẫn các cơ sở giáo dục tuyển chọn, tiếp nhận, quản lý và báo cáo về người nước ngoài đến học tập và làm việc tại các cơ sở giáo dục Việt Nam.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, giúp Bộ trưởng quản lý lưu học sinh học tập ở nước ngoài; quản lý công dân Việt Nam đi làm việc tại các cơ sở giáo dục ở nước ngoài; hướng dẫn các cơ sở giáo dục của Việt Nam trong việc quản lý và giải quyết các thủ tục nhập cảnh đối với người nước ngoài học tập và giảng dạy tại Việt Nam theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan hữu quan thống kê, theo dõi tình hình người Việt Nam học tập, làm việc tại các cơ sở giáo dục ở nước ngoài, người nước ngoài học tập và làm việc ở các cơ sở giáo dục của Việt Nam.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho Bộ trưởng phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành quy định về trình tự, thủ tục, điều kiện thành lập, đình chỉ, giải thể và quy chế tổ chức, hoạt động đối với các tổ chức có hoạt động dịch vụ và tư vấn cho người Việt Nam đi học tại nước ngoài; chủ trì giúp Bộ trưởng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra hoạt động của các các tổ chức nói trên theo quy định của pháp luật.

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng tuyển chọn, trình lãnh đạo Bộ ký quyết định phê duyệt danh sách công dân Việt Nam trúng tuyển đi học tập ở nước ngoài đối với các trường hợp đi học đại học, thạc sỹ, tiến sỹ và thực tập sinh có sử dụng ngân sách nhà nước và diện hiệp định. Thừa uỷ quyền Bộ trưởng ký quyết định cử công dân Việt Nam đi học tập ở nước ngoài theo danh sách đã được Bộ trưởng phê duyệt hoặc đi học không lấy bằng đại học, thạc sỹ, tiến sỹ và thực tập sinh có sử dụng ngân sách của nhà nước và diện hiệp định.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định về điều kiện, thủ tục tuyển chọn và tiếp nhận người nước ngoài đến học tập và làm việc tại các cơ sở giáo dục ở Việt Nam. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản chỉ đạo đã ban hành.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng giải quyết thủ tục về nước, thủ tục thu nhận và thừa uỷ quyền Bộ trưởng ký Quyết định tiếp nhận về cơ quan cũ cho công dân Việt Nam sau khi hết hạn học tập ở nước ngoài đối với các trường hợp do Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi.

6. Chủ trì giúp Bộ trưởng đàm phán, thương lượng, ký kết và thực hiện các hợp đồng, thoả thuận đào tạo với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và phạm vi hoạt động của Cục.

7. Chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và các cơ quan, đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng trong việc đàm phán, tiếp nhận và triển khai các nguồn viện trợ, tài trợ dưới dạng học bổng thường niên và không thường niên của các Chính phủ và các tổ chức quốc tế dành cho Việt Nam; thẩm định hồ sơ liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục nước ngoài và cơ sở giáo dục Việt Nam trình cấp có thẩm quyền quyết định.

8. Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan, thẩm định hồ sơ xin mở các cơ sở đào tạo có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

9. Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và các cơ quan, đơn vị liên quan để phát triển, quảng bá ngôn ngữ, văn hoá, giáo dục của Việt Nam ra nước ngoài; tìm kiếm các nguồn tài trợ trong và ngoài nước giúp các cơ sở giáo dục, đào tạo Việt Nam về học bổng, liên kết hợp tác đào tạo, hỗ trợ về kỹ thuật và chuyên môn và quản lý cán bộ làm công tác quản lý giáo dục tại các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.

10. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng tuyển chọn giáo viên đi giảng dạy tại các cơ sở giáo dục và cán bộ đi làm công tác quản lý giáo dục tại các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài.

11. Phối hợp với Thanh tra Bộ và các cơ quan, đơn vị có liên quan thanh tra, kiểm tra hoạt động của cơ sở đào tạo có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam và việc thực hiện các chương trình đào tạo liên kết giữa cơ sở giáo dục nước ngoài và cơ sở giáo dục Việt Nam.

12. Thực hiện quản lý biên chế công chức, viên chức; thực hiện chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật; quản lý tài chính, tài sản, các nguồn lực khác được giao của Cục và các đơn vị trực thuộc Cục theo ủy quyền của Bộ trưởng.

13. Tổ chức thực hiện các dịch vụ công về lĩnh vực đào tạo với nước ngoài.

Điều 47. Cơ cấu tổ chức:

1. Cơ cấu tổ chức của Cục Đào tạo với nước ngoài gồm có:

a) Các phòng: Văn phòng, Phòng Tài chính, Phòng Giáo dục quốc tế, Phòng Lưu học sinh, Phòng Dự án;

b) Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc: Trung tâm Hợp tác chuyên gia và kỹ thuật với nước ngoài, Trung tâm Sinh viên quốc tế, Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế, Phân viện Puskin.

2. Chức năng, nhiệm vụ các Phòng và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc do Bộ trưởng phê duyệt theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài.

Mục 20. CỤC CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC, ĐỒ CHƠI TRẺ EM

Điều 48. Chức năng:

Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên sâu về cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em; thực hiện các dịch vụ công về cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em.

Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

Điều 49. Nhiệm vụ, quyền hạn:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng hợp và trình Bộ trưởng phê duyệt, ban hành theo thẩm quyền và chuẩn bị các hồ sơ để Bộ trưởng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ban hành:

a) Định hướng, phương hướng, chính sách phát triển, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về phát triển cơ sở vật chất và thiết bị trường học, các khu đại học, phòng thí nghiệm trọng điểm, đồ chơi trẻ em trong ngành giáo dục về cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em trong toàn ngành;

b) Quy định các tiêu chí về cơ sở vật chất trường học, phòng thí nghiệm, thư viện và thiết bị trường học để xây dựng các trường đảm bảo chất l­ượng giáo dục và đào tạo ở các cấp học và trình độ đào tạo;

c) Cơ cấu đầu t­ư và các chính sách về đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em để đảm bảo chất l­ượng giáo dục và đào tạo ở các cấp học và trình độ đào tạo.

2. Giúp Bộ trưởng xây dựng, công bố theo thẩm quyền tiêu chuẩn cơ sở hoặc xây dựng và đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tiêu chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất trường học, phòng thí nghiệm, thư viện, thiết bị trường học và vệ sinh học đường đảm bảo phù hợp với yêu cầu giáo dục và đào tạo; xây dựng, công bố theo thẩm quyền tiêu chuẩn cơ sở hoặc xây dựng và đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tiêu chuẩn quốc gia về đồ chơi trẻ em đảm bảo phù hợp với yêu cầu giáo dục và tâm sinh lý lứa tuổi trẻ em.

3. Chủ trì xây dựng và trình Bộ trưởng tiêu chuẩn, quy cách, nội dung và chất lượng các loại đồ chơi trẻ em sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu từ nước ngoài phục vụ cho các cơ sở giáo dục đảm bảo chất l­ượng, phù hợp với yêu cầu giáo dục và đào tạo ở các cấp học, trình độ đào tạo và tâm sinh lý lứa tuổi.

4. Giúp Bộ trưởng quyết định đầu tư các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý đầu tư phát triển cơ sở vật chất, thiết bị trường học, đồ chơi cho trẻ em trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật, bao gồm:

a) Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính đề xuất chủ trương đầu tư các chương trình, dự án về cơ sở vật chất, thiết bị trường học cho các đơn vị thuộc phạm vi quản lý trình Bộ trưởng phê duyệt;

b) Chủ trì xây dựng dự toán, phân bổ ngân sách hàng năm về đầu tư xây dựng cơ bản và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em cho các đơn vị, dự án trực thuộc Bộ bằng mọi nguồn vốn gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng hợp và trình Bộ trưởng phê duyệt;

c) Thực hiện nhiệm vụ cơ quan quản lý cấp trên về lĩnh vực đầu tư đối với các đơn vị chủ đầu tư trực thuộc Bộ trong lĩnh vực đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em; hướng dẫn, giám sát việc đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em của các dự án ODA thuộc Bộ; chủ trì thẩm định quyết toán dự án hoàn thành của các đơn vị trực thuộc;

d) Chủ trì lập báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành về cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em của các đơn vị trực thuộc được đầu tư bằng mọi nguồn vốn, gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng hợp;

đ) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em đã được ban hành;

e) Chủ trì thẩm định trình Bộ trưởng phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu đối với gói thầu do các chương trình, dự án thực hiện thuộc lĩnh vực cơ sở vật chất, thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em theo quy định của pháp luật.

5. Chủ trì giúp Bộ trưởng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá các Sở Giáo dục và Đào tạo, các Bộ, cơ quan ngang Bộ có các cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư và sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị trường học theo quy định của pháp luật.

6. Chủ trì giúp Bộ trưởng phối hợp với các Bộ, cơ quang ngang Bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý nội dung, quy cách, chất lượng và hoạt động kinh doanh, sản xuất, xuất nhập khẩu các loại đồ chơi trẻ em đảm bảo phải phù hợp với yêu cầu giáo dục và tâm sinh lý lứa tuổi.

7. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng hướng dẫn việc bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức trong toàn ngành được giao nhiệm vụ quản lý cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em.

8. Xây dựng cơ sở dữ liệu, xử lý, khai thác các số liệu, dữ liệu liên quan đến công tác đầu tư phát triển cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về lĩnh vực cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ.

9. Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính thẩm định cơ sở vật chất trường học, phòng thí nghiệm, thư viện, thiết bị trường học để thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể, đình chỉ hoạt động các cơ sở giáo dục.

10. Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế tổ chức và thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em.

11. Phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề xuất, ứng dụng các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực cơ sở vật chất, thiết bị trường học.

12. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trong việc thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể, đình chỉ hoạt động các đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

13. Phối hợp với Thanh tra Bộ trong việc thanh tra các cơ sở giáo dục và các đơn vị khác theo quy định của luật pháp chấp hành luật pháp và chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác phát triển cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em.

14. Phối hợp với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục và các đơn vị khác có liên quan trong việc xây dựng và kiểm định các cơ sở giáo dục thực hiện các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em.

15. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc xây dựng các yêu cầu kỹ thuật cho các gói thầu và hồ sơ mời thầu liên quan đến cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em.

16. Thực hiện quản lý biên chế công chức, viên chức; thực hiện chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, tài chính, tài sản của Cục và các đơn vị trực thuộc Cục theo ủy quyền của Bộ trưởng.

17. Tổ chức thực hiện các dịch vụ công về xây dựng cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em theo quy định của pháp luật.

Điều 50. Cơ cấu tổ chức:

1. Cơ cấu tổ chức của Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em gồm có:

a) Các phòng: Văn phòng, Phòng Tài chính đầu tư, Phòng Cơ sở Vật chất, Phòng Thiết bị, Sách và Đồ chơi trẻ em;

b) Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc: Trung tâm Thẩm định thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; Trung tâm Tư vấn xây dựng và quản lý dự án.

2. Chức năng, nhiệm vụ các Phòng và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc do Bộ trưởng phê duyệt theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em.

Mục 21. VĂN PHÒNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Điều 51. Chức năng:

Giúp Bộ trưởng tổng hợp đánh giá tình hình hoạt động của Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo và toàn ngành, điều phối hoạt động của các tổ chức thuộc Bộ theo chương trình, kế hoạch làm việc; thực hiện công tác hành chính, quản trị đối với các hoạt động của cơ quan Bộ, các hoạt động báo chí tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, công tác thi đua, khen thưởng của toàn ngành.

Văn phòng Bộ có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

Điều 52. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Tổng hợp và xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác của Bộ; tổ chức theo dõi, đôn đốc hoạt động của cơ quan Bộ và các đơn vị thuộc Bộ thực hiện chương trình, kế hoạch của Bộ; xây dựng báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ của Bộ; tổ chức soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành văn bản hành chính của Bộ; xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy định đảm bảo kỷ cương, kỷ luật lao động, nền nếp trong các hoạt động của cơ quan Bộ.

2. Làm công tác thư ký cho lãnh đạo Bộ: xây dựng chương trình, kế hoạch, lịch công tác; phối hợp với các đơn vị chuẩn bị nội dung, ghi biên bản và dự thảo thông báo, kết luận của cuộc họp do Bộ trưởng, Thứ trưởng chủ trì.

3. Chủ trì việc theo dõi hoạt động báo chí của ngành; xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền về ngành trên các báo chí trung ương và địa phương; làm đầu mối trong công tác quan hệ với các cơ quan báo chí để thu thập và cung cấp thông tin trên các phương tiện thông tin về các hoạt động của ngành; giúp Bộ trưởng tổ chức họp báo theo yêu cầu của Bộ.

4. Tổ chức, quản lý và hướng dẫn thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ trong cơ quan Bộ; công tác tổng hợp, thống kê phục vụ cho công tác quản lý của Bộ. Chủ trì xây dựng danh mục các tài liệu mật của ngành theo quy định của Nhà nước để Bộ trưởng trình cơ quan có thẩm quyền quyết định. Xây dựng và quản lý thư viện của cơ quan Bộ, phòng truyền thống của ngành.

5. Thực hiện nhiệm vụ dự toán, kế toán hành chính sự nghiệp cấp 2 thuộc Bộ; lập dự toán và thực hiện việc trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật và thu chi các nguồn kinh phí của cơ quan Bộ theo quy định của nhà nước.

6. Quản lý đất đai, trụ sở làm việc, tài sản vật tư thiết bị, đảm bảo các điều kiện làm việc, phương tiện đi lại, thông tin liên lạc kịp thời thông suốt của cơ quan Bộ; đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy. Bảo vệ trật tự an toàn cơ quan, đảm bảo vệ sinh, bảo vệ môi trường, cảnh quan khuôn viên trụ sở làm việc.

Thường trực công tác phòng chống lụt bão, thiên tai của cơ quan.

7. Tổ chức việc tiếp khách; đảm bảo các điều kiện, phương tiện cho việc hội họp của cơ quan Bộ và các hội nghị của Bộ.

8. Quản lý in và chủ trì phối hợp với các đơn vị trong Cơ quan Bộ để cấp phát các loại phôi văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ; in các tài liệu phục vụ cho chỉ đạo quản lý của Bộ, các loại giấy tờ sổ sách dùng trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

9. Giúp Bộ trưởng quản lý, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng toàn ngành; thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng của ngành.

10. Thực hiện cải cách hành chính, triển khai cơ chế hành chính "một cửa", ứng dụng CNTT vào công tác văn phòng. Hướng dẫn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ công tác văn phòng (tổng hợp, văn thư, lưu trữ, thi đua, khen thưởng ...) cho công chức, viên chức, nhân viên thuộc Văn phòng Bộ, các Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị tổ chức thuộc Bộ.

11. Tổ chức thực hiện công tác quân sự của cơ quan Bộ, như: đăng ký quản lý quân dự bị, lực lượng dự bị động viên, phương tiện kỹ thuật phục vụ quốc phòng, công tác tuyển quân hàng năm... theo chỉ đạo của cơ quan quân sự địa phương.

12. Chủ trì giúp Bộ trưởng tổ chức kỷ niệm các ngày lễ, tết, đảm bảo các điều kiện làm việc, chăm lo bảo vệ sức khoẻ, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ.

13. Phối hợp với Vụ Pháp chế trong công tác đôn đốc soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Điều 53. Cơ cấu tổ chức:

1. Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ bao gồm:

a) Các phòng: Phòng Hành chính, Phòng Tổng hợp, Phòng Báo chí - Tuyên truyền, Phòng Thi đua - Khen thưởng, Phòng Lưu trữ - Thư viện, Phòng Tài chính, Phòng Quản trị, Phòng Bảo vệ, Đội xe, Trạm Y tế;

b) Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc: Xưởng in, Khách sạn 23 Lê Thánh Tông.

2. Chức năng, nhiệm vụ các Phòng và và tổ chức sự nghiệp trực thuộc do Bộ trưởng phê duyệt theo đề nghị của Chánh Văn phòng.

Mục 22. CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Điều 54. Chức năng:

Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại các tỉnh, thành phố phía Nam trong một số lĩnh vực được phân công; đại diện cho Bộ trong các hoạt động phối hợp với các Bộ, cơ quang ngang Bộ và địa phương tại các tỉnh, thành phố phía Nam theo sự phân công của Bộ trưởng.

Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Cơ quan đại diện) có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

Điều 55. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Theo dõi tình hình các hoạt động giáo dục ở các tỉnh, thành phố phía Nam, kịp thời phản ánh kiến nghị của các địa phương, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các đơn vị trực thuộc Bộ trên địa bàn với Bộ trưởng và các đơn vị thuộc Bộ về các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ của Bộ.

2. Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ trong việc:

a) Xây dựng các chủ trương, giải pháp phát triển giáo dục ở các tỉnh, thành phố phía Nam;

b) Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, giải pháp phát triển giáo dục ở các tỉnh, thành phố phía Nam.

3. Thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể khác thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ tại các tỉnh, thành phố phía Nam và các đơn vị trực thuộc Bộ trên địa bàn theo sự phân công của Bộ trưởng hoặc được Bộ trưởng phê duyệt theo đề nghị của các đơn vị thuộc Bộ.

4. Đại diện cho Bộ trong các hoạt động phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương ở các tỉnh, thành phố phía Nam theo sự phân công của Bộ trưởng: tham dự các cuộc họp do các Bộ, cơ quang ngang Bộ triệu tập trên địa bàn và báo cáo với lãnh đạo Bộ về các kết luận của các hội nghị này trong trường hợp lãnh đạo Bộ không dự hoặc không cử đại diện từ các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước tham dự.

5. Bảo đảm các điều kiện làm việc của cán bộ, công chức của Bộ vào công tác tại các tỉnh phía Nam; phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ trong việc tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn và các hoạt động khác của Bộ tại các tỉnh, thành phố phía Nam.

6. Quản lý công chức, viên chức, tài chính, tài sản của Cơ quan đại diện theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng. Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và quản lý kinh phí hành chính theo quy định của Nhà nước.

Điều 56. Cơ cấu tổ chức:

1. Cơ cấu tổ chức của Cơ quan đại diện bao gồm: Phòng Hành chính - Quản trị, Phòng Tài vụ, Phòng Tổng hợp.

2. Chức năng, nhiệm vụ các tổ chức trực thuộc do Bộ trưởng phê duyệt theo đề nghị của Vụ trưởng, Giám đốc Cơ quan đại diện.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2439/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2439/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/06/2010
Ngày hiệu lực16/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/09/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2439/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 2439/QĐ-BGDĐT chức năng nhiệm vụ quyền hạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 2439/QĐ-BGDĐT chức năng nhiệm vụ quyền hạn
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu2439/QĐ-BGDĐT
      Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
      Người kýNguyễn Thiện Nhân
      Ngày ban hành16/06/2010
      Ngày hiệu lực16/06/2010
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/09/2014
      Cập nhật3 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 2439/QĐ-BGDĐT chức năng nhiệm vụ quyền hạn

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 2439/QĐ-BGDĐT chức năng nhiệm vụ quyền hạn