Quyết định 244/QĐ-UBND

Quyết định 244/QĐ-UBND về Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La năm 2014

Nội dung toàn văn Quyết định 244/QĐ-UBND năm 2014 Chương trình xây dựng Quyết định Chỉ thị Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

Số: 244/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 11 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH SƠN LA NĂM 2014

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số 02/TTr-VPUB ngày 14 tháng 01 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh Sơn La năm 2014 (có Chương trình cụ thể chi tiết kèm theo).

Điều 2. Các cơ quan chuyên môn được giao chủ trì soạn thảo Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh chủ động tổ chức triển khai việc soạn thảo, tổ chức lấy ý kiến, gửi thẩm định và hoàn thiện hồ sơ dự thảo trình UBND tỉnh đúng thời hạn trong Chương trình này, nếu cần thiết các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh trình UBND tỉnh điều chỉnh Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NC, 120b.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La)

STT

Tên văn bản

Thời gian ban hành

Cơ quan soạn thảo

Cơ quan phối hợp

I. QUYẾT ĐỊNH

1

Quyết định sửa đổi một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2012 của UBND tỉnh ban hành quy chế soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La

Quý I năm 2014

Sở Tư pháp

2

Quyết định ban hành Quy định phân cấp quyết định đơn giá bảo dưỡng thường xuyên đối với tài sản hạ tầng đường bộ thuộc địa phương quản lý

Quý I năm 2014

Sở Giao thông Vận tải

3

Quyết định ban hành Quy định về xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La

Quý I năm 2014

Sở Giao thông Vận tải

4

Quyết định về việc ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Sơn La

Quý I năm 2014

Sở Tư pháp

5

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2012 về việc quy định cụ thể một số điều của Luật đất đai năm 2003, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 và Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ

Quý I năm 2014

Sở Tài nguyên và Môi trường

6

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 về việc quy định một số nội dung về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

Quý I năm 2014

Sở Tài nguyên và Môi trường

7

Quyết định ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Sơn La

Quý I năm 2014

Sở Nội vụ

8

Quyết định về giao số lượng, chức danh cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Sơn La

Quý I năm 2014

Sở Nội vụ

9

Quyết định ban hành Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Sơn La

Quý II năm 2014

Sở Tư pháp

10

Quyết định ban hành Quy chế rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Sơn La

Quý II năm 2014

Sở Tư pháp

11

Quyết định ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

Quý II năm 2014

Sở Tư pháp

12

Quyết định về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tỉnh Sơn La

Quý II năm 2014

Sở Giao thông Vận tải

13

Quyết định ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH và CN phục vụ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sơn La

Quý II năm 2014

Sở Khoa học và Công nghệ

14

Quyết định ban hành Quy trình công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Sơn La

Quý II năm 2014

Sở Khoa học và Công nghệ

15

Quyết định quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Quý II năm 2014

Sở Xây dựng

16

Quyết định quy định mức hỗ trợ chi phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La

Quý II năm 2014

Sở Lao động thương binh và Xã hội

17

Quyết định quy định chính sách hỗ trợ các tổ chức, cá nhân xây dựng thương hiệu và chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm nông sản của tỉnh Sơn La

Quý III năm 2014

Sở Khoa học và Công nghệ

18

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

Quý III năm 2014

Sở Thông tin và Truyền thông

19

Quyết định ban hành Quy định thẩm quyền và quy trình cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Quý III năm 2014

Sở Thông tin và Truyền thông

20

Quyết định ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Quý III năm 2014

Sở Nội vụ

21

Quyết định ban hành Quy chế xét tặng huy hiệu, kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La”

Quý III năm 2014

Sở Nội vụ

22

Quyết định ban hành Quy định về tổ chức chữa trị cắt cơn, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La

Quý III năm 2014

Sở Lao động thương binh và Xã hội

23

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La

Quý IV năm 2014

Sở Tư pháp

24

Quyết định quy định quản lý thoát nước đô thị, khu công nghiệp và bệnh viện trên địa bàn tỉnh Sơn La

Quý IV năm 2014

Sở Xây dựng

25

Quyết định quy định về quản lý và sử dụng hệ thống cấp nước chữa cháy đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La

Quý III năm 2014

Sở Xây dựng

26

Quyết định của UBND tỉnh về quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

Năm 2014

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

27

Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành quy định tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và định mức chi phí lập, thẩm định, công bố quy hoạch trên địa bàn tỉnh

Năm 2014

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

28

Quyết định về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La

Sau khi có Nghị quyết của HĐND tỉnh

Sở Nội vụ

 

II. CHỈ THỊ

1.

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Sơn La

Quý I năm 2014

Thanh tra tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 244/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu244/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/02/2014
Ngày hiệu lực11/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 244/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 244/QĐ-UBND năm 2014 Chương trình xây dựng Quyết định Chỉ thị Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 244/QĐ-UBND năm 2014 Chương trình xây dựng Quyết định Chỉ thị Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu244/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýCầm Ngọc Minh
        Ngày ban hành11/02/2014
        Ngày hiệu lực11/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 244/QĐ-UBND năm 2014 Chương trình xây dựng Quyết định Chỉ thị Sơn La

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 244/QĐ-UBND năm 2014 Chương trình xây dựng Quyết định Chỉ thị Sơn La

         • 11/02/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 11/02/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực